DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.247-255

ВПЛИВ ЕКРАНІВ НА УТВОРЕННЯ ФІЗИЧНОГО ПОЛЯ ПРИ ЗАДАНИХ ДЖЕРЕЛАХ ЕНЕРГІЇ

Oleksandr Mostovenko

Анотація


У даному дослідженні розглянуто вплив різноманітних екранів на утворення фізичного поля при заданих точкових джерелах енергії. Екрани представлено у вигляді прямокутників, які частіше за всі інші форми зустрічаються у практиці. Джерела, що випромінюють енергію, можуть бути також різноманітних форм (лінійні, у вигляді площин тощо), але в даному дослідженні розглянуто тільки точкові джерела енергії.

Енергія, що випромінюється джерелом, зустрічаючи екран на своєму шляху, поділяється на три складові: відбита енергія, поглинута енергія і енергія, що проникла крізь екран. Наведено таблицю розподілу всієї енергії, що сприймається кожною точкою екрана при умові, що вся сприйнята екраном енергія дорівнює одиниці. Наведено приклад, який наочно демонструє вплив плоского екрана прямокутної форми на утворення фізичного поля від трьох джерел енергії, що знаходяться по обидві сторони від заданого екрана.


Ключові слова


енергія; розподіл енергії; джерело енергії; потенціал; фізичне поле; екран, відбиття; поглинання; проникнення.

Повний текст:

PDF

Посилання


Popov V.M., Kutsenko L.M., Semenova-Kulish V.V. Metod otsinky teplovoho potoku, shcho vyprominiuietsia elipsoidom yak fakelom polumia. – Kharkiv: KhIPB MVS Ukrainy, 2000. – 144 s. (in Ukrainian)

Serheichuk O.V. Heometrychne modeliuvannia fizychnykh protsesiv pry optymizatsii formy enerhoefektyvnykh budynkiv. Dys…d. tekhn. nauk: 05.01.01. [Tekst]:/ O.V. Serheichuk - K.: KNUBA, 2008. 425 s. (in Ukrainian)

Skochko V. I. Spetsialni heometrychni modeli protsesiv, shcho rozvyvaiutsia v sutsilnomu seredovyshchi: dys…k. tekhn. nauk: 05.01.01. [Tekst]:/ V.I. Skochko - K.: KNUBA, 2012. – 269 s. (in Ukrainian)

Kovalov S.M. Vplyv vidstanei mizh tochkamy interpolianta ta zadanymy tochkamy na yoho formu [Tekst] / S.M. Kovalov, O.V. Mostovenko // Upravlinnia rozvytkom skladnykh system. – 2019. - №37. – S. 78 – 82. (in Ukrainian)

Arnold V.Y. Matematycheskye osnovy klassycheskoi mekhanyky. M.: Nauka, 1974. 432 s. (in Russian)

Kovalёv S.N. Ynterpoliatsyia tochek na ploskosty s uchёtom koeffytsyentov vlyianyia zadannykh tochek / S. N. Kovalёv, A. V. Mostovenko // Suchasni problemy modeliuvannia: zb. nauk. prats. – Melitopol: Vydavnytstvo MDPU im. B. Khmelnytskoho, 2018.– Vyp. 13. – C. 69-75. (in Russian)

Skochko V.I. Pidvyshchennia enerhoefektyvnosti protsesu sushinnia budivelnykh vyrobiv na osnovi yoho heometrychnykh modelei / V.I. Skochko / Nauk. – tekhn. zb. «Enerhozberezhennia v budivnytstvi ta arkhitekturi». Vyp. 1. – K.: KNUBA, 2011. – s. 126–131. (in Ukrainian)

Bolharova N.M. Modeliuvannia teploobminu enerhoefektyvnoi budivli / N.M. Bolharova, V.O. Ploskyi, V.I. Skochko / Nauk. – tekhn. zb. «Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi». Vyp. 11. – K.: KNUBA, 2018. – s. 7–21. (in Ukrainian)

Kovalov S.M., Humen M.S., Pustiulha S.I., Mykhailenko V.Ie. Prykladna heometriia ta inzhenerna hrafika. Spetsialni rozdily. Vypusk 1 / S.M. Kovalov, M.S. Humen, S.I. Pustiulha, V.Ie. Mykhailenko, Burchak I.N./ - Lutsk: LDTU, 2006. – 256 s. (in Ukrainian)

Skochko V.I. Poshuk mistkiv kholodu u vuzlakh budivelnoi konstruktsii na osnovi spetsialnykh interpoliatsiinykh funktsii / V.I. Skochko / Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi. Vypusk 4. Vidpovidalnyi redaktor P. M. Kulikov. – K.: KNUBA, 2013 r. – s. 259–264. (in Ukrainian)

Puhachev E.V. Vlyianye uhla povorota nyzhnei chasty otrazhaiushcheho ekrana na osveshchennost ploskoi эkspozytsyy / E.V. Puhachev, L.S. Savchuk / Naukovo-tekhnichnyi zbirnyk “Enerhoefektyvnist v budivnytstvi ta arkhitekturi”. Vypusk 7. Vidpovidalnyi redaktor P. M. Kulikov. – K.: KNUBA, 2015 r. – s. 241–247. (in Russian)

Hylbert D., Kon-Fossen S. Nahliadnaia heometryia. – M. Nauka, 1981.-344 s. (in Russian)

Entsyklopedyia elementarnoi matematyky. Knyha V. Heometryia. / Hos. yzd. tekhnyko-teoretycheskoi lyteratury.: M. - L., 1962. – 458 s. (in Russian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Попов В. М., Куценко Л. М., Семенова-Куліш В. В. Метод оцінки теплового потоку, що випромінюється еліпсоїдом як факелом полум’я. – Харків: ХІПБ МВС України, 2000. – 144 с.

Сергейчук О. В. Геометричне моделювання фізичних процесів при оптимізації форми енергоефективних будинків. Дис…д. техн. наук: 05.01.01. [Текст]:/ О. В. Сергейчук - К.: КНУБА, 2008. 425 с.

Скочко В. І. Спеціальні геометричні моделі процесів, що розвиваються в суцільному середовищі: дис…к. техн. наук: 05.01.01. [Текст]:/ В. І. Скочко - К.: КНУБА, 2012. – 269 с.

Ковальов С. М. Вплив відстаней між точками інтерполянта та заданими точками на його форму [Текст] / С. М. Ковальов, О. В. Мостовенко // Управління розвитком складних систем. – 2019. - №37. – С. 78–82.

Арнольд В. И. Математические основы классической механики. М.: Наука, 1974. 432 с.

Ковалёв С.Н. Интерполяция точек на плоскости с учётом коэффициентов влияния заданных точек / С. Н. Ковалёв, А. В. Мостовенко // Сучасні проблеми моделювання: зб. наук. праць. – Мелітополь: Видавництво МДПУ ім. Б. Хмельницького, 2018.– Вип. 13. – C. 69-75.

Скочко В.І. Підвищення енергоефективності процесу сушіння будівельних виробів на основі його геометричних моделей / В. І. Скочко / Наук. – техн. зб. «Енергозбереження в будівництві та архітектурі». Вип. 1. – К.: КНУБА, 2011. – С. 126–131.

Болгарова Н. М. Моделювання теплообміну енергоефективної будівлі / Н. М. Болгарова, В. О. Плоский, В. І. Скочко / Наук. – техн. зб. «Енергоефективність в будівництві та архітектурі». Вип. 11. – К.: КНУБА, 2018. – с. 7–21.

Ковальов С. М., Гумен М. С., Пустюльга С. І., Михайленко В. Є. Прикладна геометрія та інженерна графіка. Спеціальні розділи. Випуск 1 / С. М. Ковальов, М .С . Гумен, С. І.  Пустюльга, В .Є. Михайленко, Бурчак І. Н. / - Луцьк: ЛДТУ, 2006. – 256 с.

Скочко В.І. Пошук містків холоду у вузлах будівельної конструкції на основі спеціальних інтерполяційних функцій / В. І. Скочко / Науково-технічний збірник Енергоефективність в будівництві та архітектурі. Випуск 4. Відповідальний редактор П. М. Куліков. – К.: КНУБА, 2013 р. – с. 259 – 264.

Пугачев Е.В. Влияние угла поворота нижней части отражающего экрана на освещенность плоской экспозиции / Е. В. Пугачев, Л. С. Савчук / Науково-технічний збірник “Енергоефективність в будівництві та архітектурі”. Випуск 7. Відповідальний редактор П. М. Куліков. – К.: КНУБА, 2015 р. – с. 241 – 247.

Гильберт Д., Кон-Фоссен С. Наглядная геометрия. – М. Наука, 1981.- 344 с.

Энциклопедия элементарной математики. Книга V. Геометрия. / Гос. изд. технико-теоретической литературы.: М. - Л., 1962. – 458 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Oleksandr Mostovenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.