Установчі документи

Паспорт спеціальності 05.23.01

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14 жовтня 1998 р. № 23-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, що займається теоретичними та експериментальними дослідженнями будівельних конструкцій із різних матеріалів, споруд різного призначення, об'ємно-планувальних та конструктивних рішень промислових, цивільних, сільсько-господарських, транспортних, гідротехнічних, гідромеліоративних споруд, будівель та їх комплексів, також дослідженнями у сфері раціонального проектування і умов експлуатації будівельних конструкцій, споруд, будівель, їх комплексів у наземному й підземному будівництві.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Вплив функціонально-технологічних процесів, природно-кліматичних умов і дій на напружено-деформований стан, експлуатаційні й екологічні характеристики конструкцій, споруд, будівель та їх комплексів.
 • Особливості роботи будівельних матеріалів і конструкцій залежно від характеру тривалості технологічних процесів у будівлях та спорудах, вивчення закономірностей навантаження, особливостей дії на них навколишнього середовища і технологічного устаткування під час експлуатації. Розроблення методів захисту від впливу небезпечних природних та техногенних дій. Створення раціональних типів конструкцій, сортаментів виробів і елементів, уніфікація, типізація, стандартизація, підвищення індустріальності та якості будівництва. Вплив технології виготовлення й виконання будівельно-монтажних робіт на конструктивні форми і об'ємно-планувальні рішення
 • Технологія проектування конструкцій, споруд, будівель та їх комплексів.
 • Робота конструкцій, їх поведінка під навантаженням залежно від матеріалу і особливостей конструктивної форми. Розроблення методів оцінки несучої здатності конструкцій, захист від корозії, ерозії, гниття та інших видів фізичних пошкоджень.
 • Пошук раціональних форм будівель, споруд і засобів їх розміщення у природному середовищі, в селищній та промисловій забудові.
 • Теоретичні основи і методи будівництва, спрямовані нарозроблення раціональних архітектурно-планувальних рішень з урахуванням умов захисту людини від шуму, вібрацій, опромінення, температурних, інших несприятливих дій і створення оптимального комфорту для людей та технологічного процесу.
 • Визначення форм, розмірів приміщень та захисних конструкцій з урахуванням умов діяльності людей, руху людських потоків.
 • Розміщення і робота устаткування, забезпечення необхідних санітарно-гігієнічних умов.
 • Методи оцінки надійності, безпечності, довговічності будівель, споруд і конструкцій, що експлуатуються, неруйнівні методи контролю та діагностика їх технічного стану.
 • Форми технічної експлуатації будівель, споруд та інженерного устаткування, підвищення експлуатаційних якостей конструкцій, будівель та споруд, подовження строків їх служби, методи реконструкції, посилення і ремонту.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: технічні науки.

 

 


 

Паспорт спеціальності 05.23.20

ЗАТВЕРДЖЕНО

постанова президії

ВАК України

21.05.1998 N 25-08/5

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
05.23.20 – містобудування та територіальне планування

 

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка веде дослідження інженерно-технічних, соціально-економічних та екологічних проблем формування життєвого середовища, що включає констуювання систем населених місць, їх планування й забудови.

В межах спеціальності проводиться: розроблення методології аналізу та синтезу різноманітних типів містобудівних об'єктів (регіонів, міст, сіл та їх структурних елеметів), створення теоретичних підстав сучасного містобудування, обгрунтування державної містобудівної політики, інформаційного забезпечення містобудівної діяльності.

Результати досліджень мають сприяти забезпеченню процесів управління розвиток населених місць та територій, планування забудови, реконструкції та експлуатації населених місць та регіонів відповідно до потреб населення й виробництва.

II. Напрямки досліджень:

 • Наукове визначення територіально-містобудівних об'єктів і систем міського господарства , їх функціональних, планувальних параметрів та критеріїв оцінки. Розроблення основ їх типології.
 • Теорія, методологія, прийоми інженерно-планувального та об'ємно-просторового формування й реконструкції містобудівних об'єктів різних типів.
 • Інженерно-технічні, соціально-економічні, екологічні, технологічні чинники, що впливають на формування життєвого середовища.
 • Методи оптимізації архітектурно- та інженерно-планувальних рішень населених місць і регіонів з урахуванням особливостей соціально-демографічних, економічних, екологічних процесів, природних умов на базі сучасних інформаційних технологій.
 • Технологія комплексу проектно-планувальних робіт, управління процесами функціонування й розвитку регіонів, міст і сіл з використанням методів та засобів прикладної інформатики, евристичних методів творчості у містобудівному проектуванні.
 • Методи багатофакторної оцінки якостей містобудівних рішень на різних фазах та стадіях проектування.
 • Методи створення та ведення містобудівного кадастру населених пунктів, містобудівних банків даних, інших територіальних інформаційних систем (ТІС).
 • Закономірності й тенденції розселення, організації виробничої діяльності, функціонування об'єктів міського господарства, соціальної сфери, міських транспортних систем, вулично-шляхової мережі та їх елементів, систем інженерного обладнання й інженерної підготовки території, благоустрою, ландшафтної архітектури.
 • Урбоекологія, ресурсозбереження.
 • Економіка містобудування, оцінка території.

 

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені:

технічні науки.

 

 


  

Паспорт спеціальності 18.00.04

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою президії ВАК України

від 11.11.1998 N 23-08/8

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

18.00.04 - містобудування та ландшафтна архітектура

 

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка займається дослідженням проблем архітектурно-розпланувального формування та трансформації урбанізованого середовища, що включає конструювання систем населених місць, планування й прогнозування режимів функціонування, розвитку окремих міст, їх частин, рекреаційно-ландшафтного оточення.

Мета досліджень: забезпечення процесів містобудівного управління і регулювання; проектування, реконструкція, експлуатація населених місць і регіонів відповідно до потреб

населення і держави.

II.Напрямки досліджень:

 • Соціально-економічні, демографічні, екологічні та естетичні умови, що впливають на формування урбанізованого середовища.
 • Наукове визначення містобудівних об'єктів, їх функціональних і планувальних параметрів і критеріїв оцінки. Розроблення основ типології містобудівних і архітектурно-ландшафтних об'єктів.
 • Теорія, методи та засоби архітектурно-розпланувального формування містобудівних об'єктів.
 • Оптимізація архітектурних рішень населених місць і регіонів з урахуванням соціально-економічних, демографічних, екологічних і природних умов на базі сучасних комп'ютерних засобів.
 • Удосконалення проектно-планувальних робіт, регулювання та управління процесами функціонування і розвитку регіонів, міст і сіл, рекреаційно-ландшафтних територій із використанням методів, засобів моделювання, прикладної інформатики та евристичних рішень.
 • Методи імітаційного моделювання та багатофакторної оцінки якості містобудівних рішень на різних рівнях і стадіях проектування.
 • Закономірності та тенденції розселення, організації транспортної інфраструктури, формування об'єктів соціальної сфери, благоустрою територій, ландшафтної архітектури.
 • Прогнозування нових перспективних поселень, реконструкція наявних.
 • Урбанізація й екологія, ресурсозбереження.
 • Взаємозалежність архітектурно-розпланувальних рішень та економіки містобудування.
 • Естетика містобудування.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: архітектура.

 

 


   

Паспорт спеціальності 18.00.01

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 29.01.1998 № 20-08/1

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури

I. Формула спеціальності:

Галузь науки, яка охоплює проблеми природи і суттєвості архітектурної, містобудівної діяльності людини та результатів цієї діяльності — штучного середовища, ще втілене в будинках, спорудах, їхніх комплексах, містобудівних утвореннях.
У межах галузі здійснюється розроблення понятійного і термінологічного апарату архітектури й містобудування; дослідження зовнішніх та внутрішніх чинників розвитку архітектури, структури архітектурної діяльності та архітектурних форм, закономірностей формоутворення, вивчення проблем історичного розвитку архітектурно-будівельної діяльності людини: створення філософських підвалин, нормативної й правової бази сучасної архітектури і містобудування; Розроблення наукової естетики стосовно форм штучного середовища, обгрунтування національної політики дослідження, охорони, реставрації, збереження та використання архітектурної спадщини.
Наслідком досліджень має бути уточнення та збагачення знань з архітектури й містобудування, що забезпечують проектування,будівництво та реконструкцію штучного середовища відповідно до сучасних матеріальних і духовних потреб суспільства з урахуванням національної самобутності, історичної спадкоємності.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Природа, сутність архітектури. Понятійний та термінологічний апарат архітектури і містобудування.
 • Філософські підвалини архітектури і містобудування.
 • Нормативні та правові основи управління архітектурно-містобудівною діяльністю.
 • Соціально-економічні, технічні,естетичні, технологічні, інші чинники розвитку архітектури і містобудування та архітектурного формоутворення.
 • Методика, методологія дослідження та оцінки штучного предметно-просторового середовища й окремих його форм.
 • Закономірності архітектурного формоутворення. Історичний розвиток архітектурно-будівельної діяльності людини з найдавніших часів до сучасності.
 • Естетика штучного середовища та окремих архітектурних форм.
 • Художні проблеми архітектури. Взаємозв’язок архітектури і мистецтва.
 • Регіональні і типологічні особливості розвитку архітектури, архітектурних форм. Стилі та стильові особливості архітектури.
 • Національна політика дослідження, охорони, реєстрації, збереження та використання архітектурної спадщини. Методологія, методика, засади і засоби реконструкції історичного середовища та реставрації пам’яток архітектури.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: архітектура.

 

 


  

Паспорт спеціальності 18.00.02

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою президії ВАК України
від 14.10.1998 № 23-08/7

ПАСПОРТ СПЕЦІАЛЬНОСТІ
18.00.02 – архітектура будівель та споруд

I. Формула спеціальності:

Галузь науки і техніки, яка займається дослідженням проблем комплексного формування середовища перебування людини, створенням раціональних архітектурно-розпланувальних і об’ємно-просторових рішень громадських, промислових, сільськогосподарських будівель та споруд, шляхів їх реконструкції і вдосконалення архітектурно-художніх якостей.

II. Основні напрямки досліджень:

 • Оптимізація функціональних, архітектурно-розпланувальних,композиційних рішень будівель та споруд з урахуванням регіональних природно-кліматичних і соціально-економічних умов, народних традицій, будівельної бази, охорони навколишнього середовища. ефективних нових методів будівництва.
 • Пошук планувальних, архітектурно-конструктивних і об’ємно-просторових рішень будівель та споруд у складних умовах будівництва.
 • Організація мережі, формування типів будівель і комплексів в умовах нової економічної системи країни.
 • Розроблення методології досліджень, удосконалення методів проектування будівель і споруд на основі сучасних комп’ютерних технологій.
 • Пошук і розроблення нових типів будівель та споруд з урахуванням збереження й поліпшення екологічних показників навколишнього середовища.
 • Розроблення норм і стандартів стосовно розташування, функціонального використання, архітектурних рішень будівель та споруд.
 • Розроблення принципів і прийомів реконструкції будівель та споруд у різноманітних умовах.
 • Пошук нових архітектурно-конструктивних систем і їх вплив на архітектуру будівель та споруд.
 • Теоретичні основи взаємозалежності архітектурних рішень будівель і економіки будівництва.

III. Галузь науки, з якої присуджуються наукові ступені: архітектура.