DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.234-246

ІДЕЙНО-ТЕМАТИЧНА ВІДПОВІДНІСТЬ ТА СТИЛЬОВА ЄДНІСТЬ, ЯК ОСНОВНА СКЛАДОВА ПРИНЦИПУ ФОРМУВАННЯ ХУДОЖНЬО-ОБРАЗНОГО СЕРЕДОВИЩА СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ КУЛЬТУРНО-ПІЗНАВАЛЬНИХ ПАРКІВ

Andriy Karanda

Анотація


При формуванні спеціалізованого культурно-пізнавального парку тематичної спрямованості однією із головних задач є виявлення її художньої образності. Вона складається з трьох основних складових: головної ідеї (теми) парку, художнього образу та сценарію. Тема парку відповідає за його творчий задум; художній образ висвітлює головну ідею парку у вигляді конкретних форм; сценарій пов’язує художній образ у логічну картину сприйняття ідеї парку. Ще на етапі творчого задуму створюється образний ряд парку, який залежить від обраної теми (ідеї). За допомогою відповідних засобів та прийомів виникають характерні особливості, що відтворюють образи та стиль спеціалізованого культурно-пізнавального парку тематичної спрямованості.


Ключові слова


парк, спеціалізований культурно-пізнавальний парк, тематичний парк, принцип, художній образ, образний ряд, стиль, стильова єдність, головна ідея парку, тема парку, ландшафтний сценарій, сюжет, емоційна виразність, емоційний вплив, засоби та прийоми

Повний текст:

PDF

Посилання


Abt K.Ch., Foster R.N., Ry R.T. Metodyka sostavlenyia stsenaryev,v ksh."Rukovodstvo po nauchno-tekhnycheskomu prohnozyrovanyiu", perevod s anhl. M.:"Prohress", 1978, 67 s. (in Russian)

V ART-PARKE «SYMVOL» POSELYLYS.– Rezhym dostupu: https://simvol.com/news/v-art-parke-simvol-poselilis-stalevary-simpsony-i-plitka-shokolada – 30.06.2016 r. (in Russian)

Hradostroytelstvo y terrytoryalnaia planyrovka: Poniatyino-termynolohycheskyi slovar / Redkol. H.A. Potaev (otv. red.), Y.A. Yodo, K.K. Khachatriants, A.Y. Nychkasov. Mn.: Mynsktypproekt, 1999. 192 s. (in Russian)

Karanda, A.O. Istorychnyi dosvid formuvannia sadiv i parkiv filosofskoi ta psykhoemotsiinoi spriamovanosti / A.O. Karanda // CUChASNI PROBLEMY ARKhITEKTURY TA MISTOBUDUV. – K. : KNUBA, 2018. – №53. 360 s. (in Ukrainian).

Kompozytsiine formuvannia landshaftnoho seredovyshcha mista: konspekt lektsii / H.L.Koptieva. – Kharkiv : KhNUMH im. O. M. Beketova, 2017. – 85 s. (in Ukrainian).

Kompozytsiine formuvannia landshaftnoho seredovyshchamista. Konspekt lektsii ((dlia studentiv 5 kursu dennoi formy navchannia spetsialnostei 8.06010202 – Mistobuduvannia, 191 – Arkhitektura ta mistobuduvannia)) / Khark. nats. univer. misk. hosp. im. O.M. Beketova ; uklad.: H.L. Koptieva – Kh.: KhNUMH im. O. M. Beketova , 70 s. (in Ukrainian).

Metodychni vkazivky do samostiinoi roboty z dystsypliny "Landshaftnyi dyzain" (dlia studentiv 5 kursu napriamku 1201 "Arkhitektura" spetsialnosti 7.120102 "Mistobuduvannia") / Khark. nats. akad. misk. hosp-va; uklad.: N. Ya. Kryzhanovska. – Kh.: KhNAMH, 2010 - 46 s. (in Ukrainian).

Meshkova V.Y. Landshaftnyi senarii, yak metod proetuvannia parku. K.: Pryrodnaia sreda horoda, 1973, 256 s. (in Russian).

Meshkova V.Y. Prostranstvennaia orhanyzatsyia parka sanatornoho kompleksa na osnove landshaftnoho stsenaryia (v uslovyiakh Yuzhnoho bereha): dys... kand. arkhitektury: 18.00.04 «Mistobuduvannia ta landshaftna arkhitektura» / Meshkova Valentyna Ivanivna; a K.:NDIImistobuduvanni, 1978 – 211 s. (in Russian).

Nauchno-yssledovatelskaia rabota "Predlozhenyia po sovershenstvovanyiu arkhytekturno-planyrovochnoi orhanyzatsyy kurortov Chernomorskoho poberezhia Krыma"– K.: KyivNDImistobud, 1977, 107 s. (in Russian).

Osnovy landshaftnoho proektuvannia: konspekt lektsii / N.Iu. Voiko. – K.: KNUBA, 2016. – 100 s. (in Ukrainian).

Proektyrovanye y sozdanye malыkh landshaftnoarkhytekturnыkh form (kompleksov): Posobye proektyrovshchyku / Pod obshch. red. H.A. Potaeva. Mn.: Mynsktypproekt, 2006. 256 s., yl. (in Russian).

Rekonstruktsyia parka vozle iHome.– Rezhym dostupu: https:https://ihomekiev.com.ua/rekonstruktsiya-parka-vozle/ – 08.04.2017 r. (in Russian).

Robocha prohrama navchalnoi dystsypliny. Lanlshaftra arkhitektura / NUBIP Ukrainy; uklad.: dots. Sydorenko I.O.. – K.: NUBIP, 10.06.2015. (in Ukrainian).

Sadovo-parkove mystetstvo Cherkashchyny.– Rezhym dostupu: http://www.landarchitecture.org.ua/doku.php/articles/sad_park – 18.11.2010 r. (in Ukrainian).

Saimonds, D. O. Landshaft y arkhytektura / D. O. Saimonds. Per. s anhl. – M.: Stroiyzdat, 1965. – 193 s. (in Russian).

Skopyna M. V. Kontseptsyia "mesta" v sovremennoi landshaftnoi arkhytekture Frantsyy : na prymere parkov La Vyllett y Andre Sytroen v Paryzhe: dys... kand. arkhitektury: spets. 05.23.20 «Teoriia ta istoriia arkhitektury, restavratsiia ta rekonstruktsiia istoryko-arkhitekturnoi spadshchyny» / Skopina Mariia Valentynivna; FHBOU VPO NHASU – Nyzhnii Novhorod, 2012. – 182 s.

Sofiivka, Uman.– Rezhym dostupu: https://www.pinterest.com/pin/436427020138625329/?lp=true – 10.03.2015 r. (укр.).

Spadok arystokratii doli ne obyraie.– Rezhym dostupu: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2351532-spadok-aristokratii-doli-ne-obirae.html – 26.11.2017 r. (in Ukrainian).

Tverskoi L.M. - Zametky o sovremennom horodskom ansamble. Zh."Arkhytektura SSSR", I9B0, № 2. (in Russian).


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Абт К.Ч., Фостер Р.Н., Ри Р.Т. Методика составления сценариев, в кш."Руководство по научно-техническому прогнозированию", перевод с англ. М.:"Прогресс", 1978, 67 с.

В АРТ-ПАРКЕ «СИМВОЛ» ПОСЕЛИЛИСЬ.– Режим доступу: https://simvol.com/news/v-art-parke-simvol-poselilis-stalevary-simpsony-i-plitka-shokolada – 30.06.2016 р.

Градостроительство и территориальная планировка: Понятийно-терминологический словарь / Редкол. Г.А. Потаев (отв. ред.), И.А. Иодо, К.К. Хачатрянц, А.И. Ничкасов. Мн.: Минсктиппроект, 1999. 192 с.

Каранда, А.О. Історичний досвід формування садів і парків філософської та психоемоційної спрямованості / А.О. Каранда // CУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ. – К.: КНУБА, 2018. – №53. 360 с.

Композиційне формування ландшафтного середовища міста: конспект лекцій / Г.Л.Коптєва. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 85 с.
Композиційне формування ландшафтного середовищаміста. Конспект лекцій ((для студентів 5 курсу денної форми навчання спеціальностей 8.06010202 – Містобудування, 191 – Архітектура та містобудування)) / Харк. нац. універ. міськ. госп. ім. О.М. Бекетова; уклад.: Г.Л. Коптєва – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 70 с.

Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Ландшафтний дизайн" (для студентів 5 курсу напрямку 1201 "Архітектура" спеціальності 7.120102 "Містобудування") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Н. Я. Крижановська. – Х.: ХНАМГ, 2010 - 46 с.

Мешкова В.И. Ландшафтний сенарій, як метод проетування парку. К.: Природная среда города, 1973, 256 с.

Мешкова В.И. Пространственная организация парка санаторного комплекса на основе ландшафтного сценария (в условиях Южного берега Крыма): дис. канд. архітектури: 18.00.04 «Містобудування та ландшафтна архітектура» / Мешкова Валентина Іванівна; К.: НДІІмістобудування,1978. – 211 с

Научно-исследовательская работа "Предложения по совершенствованию архитектурно-планировочной организации курортов Черноморского побережья Крыма"– К.: КиївНДІмістобудування, 1977, 107 с.
 
Основи ландшафтного проектування: конспект лекцій / Н.Ю. Войко. – К.: КНУБА, 2016. – 100 с.
 
Проектирование и создание малых ландшафтноархитектурных форм (комплексов): Пособие проектировщику / Под общ. ред. Г.А. Потаева. Мн.: Минсктиппроект, 2006. 256 с.
 
Реконструкция парка возле iHome.– Режим доступу: https:https://ihomekiev.com.ua/rekonstruktsiya-parka-vozle-ihome/ – 08.04.2017 р.
 
Робоча програма навчальної дисципліни. Ланлшафтра архітектура / НУБІП України; уклад.: доц. Сидоренко І.О.. – К.: НУБІП, 10.06.2015
 
Садово-паркове мистецтво Черкащини.– Режим доступу: http://www.landarchitecture.org.ua/doku.php/articles/sad_park – 18.11.2010 р.
 
Саймондс, Д. О. Ландшафт и архитектура / Д. О. Саймондс. Пер. с англ. – М.: Стройиздат, 1965. – 193 с.
 
Скопина М. В. Концепция "места" в современной ландшафтной архитектуре Франции : на примере парков Ла Виллетт и Андре Ситроен в Париже : дис. канд. архітектури: спец. 05.23.20 «Теорія та історія архітектури, реставрація та реконструкція історико-архітектурної спадщини» / Скопіна Марія Валентинівна  ; ФГБОУ ВПО НГАСУ – Нижній Новгород, 2012.  – 182 с.
 
Софіївка, Умань .– Режим доступу: https://www.pinterest.com/pin/436427020138625329/?lp=true – 10.03.2015 р.
 
Спадок аристократії долі не обирає.– Режим доступу: https://www.ukrinform.ua/rubric-regions/2351532-spadok-aristokratii-doli-ne-obirae.html – 26.11.2017 р.
 
Тверской Л.М. - Заметки о современном городском ансамбле. Ж."Архитектура СССР", I9B0, № 2


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Andriy Karanda

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.