НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОСТОРОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МІСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.218-233

Ключові слова:

нематеріальні чинники, релігійні, духовні фактори, містобудівний простір, містобудівна система, урбанізована система, урбанізована зона, просторова організація міст

Анотація

Характеризуються ключові аспекти впливу нематеріальних чинників на просторову організацію та розвиток урбанізованих систем, зокрема, визначаються ціннісні орієнтири морально-етичних, релігійно-ментальних, естетично-ландшафтних та історико-культурних чинників на формування простору міст та територій

Біографія автора

Mykhailo Kosmii, Університет Короля Данила, м. Івано-Франківськ

кандидат юридичних наук, доцент

Посилання

Tиkheeva Yu.Ts. Chelovek v horodskom prostranstve (fylosofsko-antropolohycheskye osnovanyia urbanolohyy). URL: https://www.mosgu.ru/nauchnaya/publications/professor.ru/Tyheeva/ (in Russian)

Kelman M.S. Zahalna teoriia derzhavy i prava: pidruch. / M.S. Kelman, O. H. Murashyn. – K.: Kondor, 2006. – 477 s. (in Ukrainian)

Karpovets M. Misto yak svit liudskoho buttia : monohr. / M. Karpovets. – Ostroh: Vyd-vo NU «Ostrozka akademiia», 2014. – 258 s. (in Ukrainian)

Khymynets V.V. Instytutsiini osnovy staloho rozvytku Karpatskoho rehionu v konteksti sylnoi ekonomiky / V.Khymynets // Stalyi rozvytok ekonomiky: Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. – 2013. – Vyp. 3. – Khmelnytskyi, 2013. – S. 161–165. (in Ukrainian)

Stechenko D.M. Rozmishchennia produktyvnykh syl i rehionalistyka: pidruch. / D. M. Stechenko. – K.: Vikar, 2006. – 396 s. (in Ukrainian)

Bilovodska O.A. Stratehichnyi pidkhid do formuvannia brenda mista (na prykladi m. Sum) / O.A. Bilovodska, N.V. Haidabrus // Marketynh i menedzhment innovatsii. – 2012. – № 2. – S. 22-31. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mimi_2012_2_4. (in Ukrainian)

Vyzghalov D.V. Brэndynh horoda / Denys Vyzghalov. [Predysl. L.V. Smyrniahyna]. – Moskva: Fond «Ynstytut эkonomyky horoda», 2011. – 160 s. (in Russian)

Melnykova A.A. Problemы y perspektyvы razvytyia brэndynha horodov v Ukrayne / A.A. Melnykova // Problemy ekonomiky. – 2015. – № 1. – S. 120-125. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pekon_2015_1_16. (in Russian)

Musyezdov A. Sotsyolohycheskoe obosnovanye praktyky konstruyrovanyia brenda horoda // Vestn. Kyevskoho natsyonalnoho unyversyteta ymeny Tarasa Shevchenko. Seryia «Sotsyolohyia». 2012. № 3. S. 76–84. (in Russian)

Rol brэndynhe horodov v эpokhu peremen / Pod obshchei red. O. Y. Soskyna. – K.:Ynstytut transformatsyy obshchestva, 2012. – 112 s. (in Russian)

Kleiman. Brэndynh horoda: sotsyalnopsykholohycheskye aspektы formyrovanyia poselencheskoi ydentychnosty. URL:https://www.isuct.ru/e-publ/gum/sites/ru.e-publ.gum/files/2017/t08n02/humscience_2017_t08n02-132.pdf (in Russian)

Verkalets I.M. Strukturna model landshaftiv ta metody otsinky yikh estetychnoho potentsialu // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, 2014. – Vypusk 36. – S. 368-376. (in Ukrainian)

Osychenko H.O. Struktura estetychnoi otsinky miskoho seredovyshcha / H.O. Osychenko // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. – 2012. – Vyp. 46. – S. 422-429. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2012_46_60. (in Ukrainian)

Osychenko H. O. Model estetychnoho spryiniattia miskoho seredovyshcha / H. O. Osychenko// Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA,2012. Vyp. 29. s. 263 - 270. (in Ukrainian)

Verkalets I.M. Pryntsypy arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii rekreatsiinykh landshaftiv z urakhuvanniam estetyky pryrodnoho dovkillia / I. M. Verkalets // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. – 2013. – Vyp. 50. – S. 63-76. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2013_50_13. (in Ukrainian)

Savytska O.V. Estetychni resursy miskoho landshaftu. Fizychna heohrafiia ta heomorfolohiia. – 2013. – Vyp. 2(70). – S. 201-208. (in Ukrainian)

Hrodzynskyi M.D. Estetyka landshaftu: Navch. posibnyk / M. D. Hrodzynskyi, O. V. Savytska. – K : VPTs “Kyivskyi universytet”, 2005. – 183 s. (in Ukrainian)

Holubtsov O.H. Obraz landshaftu: analiz i otsiniuvannia u landshaftnomu planuvanni / O.H. Holubtsov // Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal. – 2018. – № 1. – S. 15-23. (in Ukrainian)

Bourassa S.C. The Aesthetics of Landscape / S.C. Bourassa. – London and NY: Belhaven Press, 1991.– 156 p. (in English)

Wöbse H. H. Landschaftsaesthetik: Über das Wesen, die Bedeutung und den Umgang mit landschaftlicher Schönheit / Wöbse H. H. – Stuttgart: Eugen Ulmer Verlag, 2002. – 304 s. (Deutsch)

Ylvytskaia S. V., Okhliabynyn S. D., Danylenko Y. A. Hlossaryi arkhytekturno-stroytelnыkh termynov y nauchnыkh defynytsyi v oblasty ystoryy arkhytekturы y restavratsyy pamiatnykov arkhytekturы: Uchebnyk. M.: HUZ, 2015. (in Russian)

Serdiukova S.A. Эstetycheskoe vospryiatye fasadov zhylыkh zdanyi v urbanyzyrovannoi landshaftnoi srede URL:https://cyberleninka.ru/article/n/esteticheskoe-vospriyatie-fasadov-zhilyh-zdaniy-v-urbanizirovannoy-landshaftnoy-srede/viewer. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-21

Як цитувати

Kosmii, M. (2020). НЕМАТЕРІАЛЬНІ ЧИННИКИ В ПРОСТОРОВІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗВИТКУ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (56), 218–233. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.218-233

Номер

Розділ

Статті