DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.17-31

ПРОТИРІЧЧЯ У ФОРМУВАННІ ХУДОЖНЬОГО ОБРАЗУ САКРАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В АРХІТЕКТУРІ XX СТОЛІТТЯ

Liliia Gnatiuk

Анотація


У статті проаналізовано історію змін у формуванні художнього образу сакральної архітектури XX століття, що виходить від загострення суперечностей між модерністськими та традиційними цінностями, через стан часового домінування модернізму, періоду постмодерної контрреволюції, аж до сучасного затвердження ірраціональних цінностей, що виявляється, серед інших, у тонко артикульованому поклонінні трансцендентність. Розглянуто чинники, які впливають на формоутворення сакрального простору. Зокрема питання, що носять більш загальний характер та стосуються ідеологічних причин різноманітності, включаючи доктринальні джерела окремих підходів. Також досліджено причини різноманітності форм і суперечливих понять у зведені сакральних споруд ХХ століття. Представлено ряд логічних невідповідностей, які порушили однорідність архітектури, характерну для попередніх епох для зібрання послідовників християнства.

Розглянуто погляд богословів на позитивний сенс феномена десакралізації а також вплив світських досліджень, що виявили взаємозв'язок між сучасними психологічними установками та такою специфічною сферою діяльності, якою є храмобудівництво. Представлено загальні засади формоутворення сакральних споруд, які перестали будуватись таким чином, що дало змогу відрізнити їх від будівель інших цілей.


Ключові слова


формоутворення; сакральний простір; сакральна архітектура; де сакралізація; архітектурний модернізм; традиціоналізм

Повний текст:

PDF

Посилання


Bulatov M. Antynomiia // Filosofskyi entsyklopedychnyi slovnyk / V.I. Shynkaruk (hol. redkol.) ta in. – Kyiv: Instytut filosofii imeni Hryhoriia Skovorody NAN Ukrainy: Abrys, 2002. – 742 s. (in Ukrainian)

Mirimanov V. B. Iskusstvo: Tipologija, sistematika, jevoljucija. – M., 1986. — 241 . (in Russian)

Losev A.F. Istorija antichnoj jestetiki. Vysokaja klassika. V 4 t. M.: "Iskusstvo", 1974. T. 3. – 383 s. (in Russian)

Al'berti Leon Battista. Desjat' knig o zodchestve. Materialy i kommentarii. V 2 tomah. M.: Izd. Vsesojuznoj akademii arhitektury, 1935-1937. – 795 s. (in Russian)

Andrea Palladio. Chetyre knigi ob arhitekture / Per. S ital. I.V. Zholtovskogo; Pod red. A.G. Gabrichevskogo. – Faks. Izd. – M.: OOO «Arhitektura-S», 2006. – 352 s. (in Russian)

Djurer A. Dnevniki, pis'ma, traktaty: V 2 t. L.; M., 1957, T. 2. S. 20. (in Russian)

Lukach D. Svoeobrazie jesteticheskogo: V 4 t. M., 1966. T. 3. S. 166–167. (in Russian)

Hajdegger M. Razgovor na proselochnoj doroge. – M., 1991. –158 s. (in Russian)

Berdjaev N.A. Smysl tvorchestva (Opyt opravdanija cheloveka). M.: Izd-vo G.A.Lemana i S.I.Saharova, 1916. – 358 s. (in Russian)

Gnatiuk L. Konfesiina prynalezhnist i formuvannia ta rozvytok sakralnykh sporud istorychnoi Volyni // Ukrainska akademiia mystetstva: Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi. – Vyp. 15. – K., 2008. – S. 169–176. (in Ukrainian)

Gnatiuk L. Prostorovi vymiry v ukrainskomu sakralnomu mystetstvi // Tekhnichna estetyka i dyzain. Mizhvidomchyi nauk.-tekhn. zbirnyk. – Vyp. 9. – K.: 2011. – C. 66-72. (in Ukrainian)

Gnatiuk L. AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practise of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – K.: NAY, 2017. – C. 42–56. DOI: 10.18372/2415-8151.11.11874 (in English)

Gnatiuk L.R. Estetyka formotvorennia sakralnoho prostoru na terenakh Ukrainy/ L.R. Gnatiuk, M.A. Oryshchenko // Teoriia ta praktyka dyzainu. Zbirnyk naukovykh prats. – Vyp. 12. Tekhnichna estetyka – K.: NAU, 2017. – C. 69-77 DOI: 10.18372/2415-8151.12.12544 (in Ukrainian)

Gnatiuk L. Sakralnyi prostir mista. / L.R. Gnatiuk, O.P. Oliinyk // V kn. Pratsi naukovoi konferentsii «Liubartivski chytannia», Naukovo-informatsiinyi zbirnyk «Staryi Lutsk» LDIKZ, -Vyp. VI, -– Lutsk. 2010. S. 322–332 (in Ukrainian)

Panayotis Tournikiotis, The historiography of modern architecture, The MIT Press, Cambridge (Mass.), London (England) 1999. (in English)

Ritva Tuomi, On the search for a national style, „Abacus” [Museum of Finnish Architecture] 1979, s. 57–96. (in English)

Edward Marc Treib, Lars Sonck: from the roots, „Journal of the Society of Architectural Historians”, 30, 1971, 3, s. 228–237. (in English)

Steven J. Schloeder, Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco 1998. (in English)

Jan Popiel SJ, Sakralny wyraz dawnych i współczesnych form architektury sakralnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3, 1984, s. 225–229. (in Polish)

Ákos Moravánszky, Competing Visions, Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture, 1867–1911, MIT Press, Cambridge (Mass.), London (England) 1998. (in English)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Булатов М. Антиномія // Філософський енциклопедичний словник / В.І. Шинкарук (гол. редкол.) та ін. – Київ: Інститут філософії імені Григорія Сковороди НАН України: Абрис, 2002. – 742 с.


Мириманов В. Б. Искусство: Типология, систематика, эволюция. – М., 1986. — 241 .

Лосев А.Ф. История античной эстетики. Высокая классика. В 4 т. М.: "Искусство", 1974. Т. 3. – 383 с.

Альберти Леон Баттиста. Десять книг о зодчестве. Материалы и комментарии. В 2 томах. М.: Изд. Всесоюзной академии архитектуры, 1935-1937. – 795 с.

Андреа Палладио. Четыре книги об архитектуре / Пер. С итал. И.В. Жолтовского; Под ред. А.Г. Габричевского. – Факс. Изд. – М.: ООО «Архитектура-С», 2006. – 352 с.

Дюрер А. Дневники, письма, трактаты: В 2 т. Л.; М., 1957, Т. 2. С. 20.

Лукач Д. Своеобразие эстетического: В 4 т. М., 1966. Т. 3. С. 166–167.

Хайдеггер М. Разговор на проселочной дороге. – М., 1991. –158 с.

Бердяев Н.А. Смысл творчества (Опыт оправдания человека). М.: Изд-во Г.А.Лемана и С.И.Сахарова, 1916. – 358 с.

Гнатюк Л. Конфесійна приналежність і формування та розвиток сакральних споруд історичної Волині // Українська академія мистецтва: Дослідницькі та науково-методичні праці. – Вип. 15. – К., 2008. – С. 169–176.

Гнатюк Л. Просторові виміри в українському сакральному мистецтві // Технічна естетика і дизайн. Міжвідомчий наук.-техн. збірник. – Вип. 9. – К.: 2011. – C. 66-72.

Gnatiuk L. AESTHETICS SHAPING SACRED SPACE/ Gnatiuk L., Terletska M. // Theory and practiсe of design. Collection of scientific papers. – Issue 11. Technical aesthetics. – К.: NAY, 2017. – C. 42–56. DOI: 10.18372/2415-8151.11.11874

Гнатюк Л.Р. Естетика формотворення сакрального простору на теренах України / Л.Р. Гнатюк, М.А. Орищенко // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць. – Вип. 12. Технічна естетика – К.: НАУ, 2017. – C. 69-77 DOI: 10.18372/2415-8151.12.12544

Гнатюк Л. Сакральний простір міста. / Л.Р. Гнатюк, О.П. Олійник // В кн. Праці наукової конференції «Любартівські читання», Науково-інформаційний збірник «Старий Луцьк» ЛДІКЗ, -Вип. VI, -– Луцьк. 2010. - С. 322–332

Panayotis Tournikiotis, The historiography of modern architecture, The MIT Press, Cambridge (Mass.), London (England) 1999.

Ritva Tuomi, On the search for a national style, „Abacus” [rocznik Museum of Finnish Architecture] 1979, s. 57–96.

Edward Marc Treib, Lars Sonck: from the roots, „Journal of the Society of Architectural Historians”, 30, 1971, 3, s. 228–237.

Steven J. Schloeder, Architecture in Communion. Implementing the Second Vatican Council through Liturgy and Architecture, Ignatius Press, San Francisco 1998.

Jan Popiel SJ, Sakralny wyraz dawnych i współczesnych form architektury sakralnej, „Ruch Biblijny i Liturgiczny”, 3, 1984, s. 225–229.

Ákos Moravánszky, Competing Visions, Aesthetic Invention and Social Imagi- nation in Central European Architecture, 1867–1911, MIT Press, Cambridge (Mass.), London (England) 1998.
 Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Liliia Gnatiuk

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.