DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.56.3-16

ЧИННИКИ Й УМОВИ ФОРМУВАННЯ ШКОЛИ УКРАЇНСЬКОГО МОНУМЕНТАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ТА ЇЇ ЗВ’ЯЗОК З АРХІТЕКТУРОЮ (кін. ХІХ - поч. ХХ століття)

Hanna Artеmenko

Анотація


У статті висвітлюється тема зародження нового напрямку в історії українського образотворчого мистецтва та архітектури кінця ХІХ - початку ХХ століття – українського модерну, чинники та умови його формування. Досліджується фактор появи різніх шкіл та об’єднань українського монументального мистецтва, архітектурних бюро та ательє, становлення нових художніх засад в мистецтві та архітектурі. Також аналізується роль конкретних особистостей, художників та архітекторів, творчість та життєвий шлях яких, має важливий вплив не тільки на українське мистецтво, а й на  становлення національної самосвідомості в цілому. Аналізуються фактори впливу, психологічні та філософські аспекти мистецтва, враховуючи соціально-політичне становище на Україні та її географічну нецілістність. Розглядаються питання розробки різних авторських підходів у створенні нових стилістично-абстрактних образів у живописі, що в свою чергу стало основою формування та зародження нових поглядів на мистецтво та культуру в цілому. Визначаються характерні особливості у творах образотворчого мистецтва та в архітектурі українського модерну. Просліджуємо типологію у проектуванні різних архітектурних будівель з використанням елементів декоративно-прикладного мистецтва у зовнішньому та внутрішньому декорі.


Ключові слова


монументальне мистецтво; декоративно-прикладне мистецтво; український модерн; український народний стиль; раціоналістичний модернізм; гуцульська сецесія

Повний текст:

PDF

Посилання


Istoriia ukrainskoho mystetstva: u 5 t./ NAN Ukrainy, IMFE im. M. T. Rylskoho; hol. red. H. Skrypnyk; nauk. red. T. Kara-Vasylieva. -K., 2007. - T. 5: Mystetstvo KhKh stolittia. – 1048 s. (in Ukrainian)

Arkhivni dokumenty, statti z arkhivu Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy «Radianskyi khudozhnyk ta mystetska spadshchyna» K. Slipko – Moskaltsov («Chervonyi shliakh» № 2 (59) liutyi 1928, s.125-143) (in Ukrainian)

Arkhivni dokumenty, statti v mystetskykh vydanniakh pochatku KhKh stolittia, yaki zberihaiutsia v arkhivakh Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy (in Ukrainian)

Zhaboriuk A.A. Ukrainskyi zhyvopys ostanoi tretyny KhIKh – pochatku KhKh stolittia. – K.; Odesa: Lybid, 1990. – 312s. (in Ukrainian)

Ye. Kholostenko (Monumentalne maliarstvo Radianskoi Ukrainy. – K.. 1932.- s.14.), z arkhivu Natsionalnoho khudozhnoho muzeiu Ukrainy (in Ukrainian)

Lysty K.S.Malevycha do khudozhnykiv L.Iu.Kramarenka ta I. O. Zhdanko. Khronika 2000. - № 3-4. – K., 1993 – S. 233 (in Ukrainian)

V. Ovchynnykov Stattia «Boichukist Mykola Rokytskyi» // Ukrainska Akademiia Mystetstva. Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi / Vypusk 8. Kyiv – 2001 (in Ukrainian)

Ruban V.V. Obrazotvorche mystetstvo/ Istoriia ukrainskoi kultury u 5t. – Tom 4. Knyha 2. – K.; Naukova dumka, 2005. – 1293s (in Ukrainian)

Arkhytektura Sovetskoi Ukraynы / Y. N. Sedak, V. P. Dakhno, Yu. Y. Pyskovskyi y dr. – M.: Stroiyzdat, 1987. – 303 s. (in Russian)

Kandynskyi V. Yzbrannыe trudы po teoryy yskusstva v 2 tomakh / Red. Kollehyia y sost. B. Avtonomova, D. S. Sarabarianov, V. S. Turchyn. – M.: Hyleia, 2001. – 736 s. (in Russian)

Kandynskyi V. Tochka y lynyia na ploskosty – M.: Azbuka, 2015, - 352 s. (in Russian)

Kulykova Y. Fylosofyia y yskusstvo modernyzma / Y. Kulykova. – 2–e yzd., dop. – M.: Polytyzdat, 1980. – 272 s. (in Russian)

Biriulov Yu. O. Kovach Edgar // Entsyklopediia Lvova / Za redaktsiieiu A. Kozytskoho. — Lviv: Litopys, 2010. — T. 3. — S. 306 — 307 (in Ukrainian)

Chepelyk V. V. Ukrainskyi arkhitekturnyi modern / Uporiadnyk Z. V. — Moiseienko-Chepelyk. — K.: KNUBA, 2000 (in Ukrainian)

Chepelyk V. V Formuvannia ukrainskoho arkhitekturnoho modernu pochatku KhKh st. u konteksti internatsionalnykh tvorchykh zviazkiv. – V kn.: Ukrainske mystetstvo ta arkhitektura kintsia XIX pochatku XX st./ NANU. Instytut mystetstvoznavstva, folklorystyky ta etnolohii im. M.T.Rylskoho.- K.: Nauk. dumka, 2000.- 240 s. (in Ukrainian)

Yvashko Yu.V. Modern Zapadnoi Evropы, Ukraynы y Kytaia: puty transformatsyy y ymplementatsyy / Yu.V. Yvashko, Ly Shuan; pod red. prof. Demyna. K.: Fenyks, 2015. 152s. (in Russian)

Vaneian S.S. Arkhytektura y ykonohrafyia: «Telo symvola» v zerkale klassycheskoi metodolohyy / S.S. Vaneian. M.: Prohress, 2010. 832s. (in Russian)

Ivashko Yu.V. Osnovy styleutvorennia modernu v arkhitekturi Ukrainy (kinets KhIKh st. – pochatok KhKh st.): avtoref. dys. d.- ra arkhit.: spets. 18.00.01 «Teoriia arkhitektury, restavratsiia pamiatok arkhitektury» / Yuliia Vadymivna Ivashko. K.: KNUBA, 2013. (in Ukrainian)


Пристатейна бібліографія ГОСТ


Історія українського мистецтва: у 5 т. / НАН України, ІМФЕ ім. М. Т. Рильского; гол. ред. Г. Скрипник; наук. ред. Т. Кара-Васильєва. - К., 2007. -Т. 5: Мистецтво ХХ століття. – 1048 с.


Архівні документи, статті з архіву Національного художнього музею України «Радянський художник та мистецька спадщина» К. Сліпко – Москальцов («Червоний шлях» № 2 (59) лютий 1928, с.125-143).

Архівні документи, статті в мистецьких виданнях початку ХХ століття, які зберігаються в архівах Національного художнього музею України.

Жаборюк А.А. Український живопис останьої третини ХІХ – початку ХХ століття. – К.; Одеса: Либідь, 1990. – 312с.

Є. Холостенко (Монументальне малярство Радянської України. – К.. 1932.- с. 14.), з архіву Національного художнього музею України.

Листи К.С.Малевича до художників Л.Ю.Крамаренка та І. О. Жданко. Хроніка 2000. - № 3-4. – К., 1993 – С. 233.

В. Овчинников Стаття «Бойчукіст Микола Рокицький» // Українська Академія Мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці / Випуск 8. Київ - 2001.

Рубан В.В. Образотворче мистецтво/ Історія української культури у 5 т. – Том 4. Книга 2. – К.; Наукова думка, 2005. – 1293 с.

Архитектура Советской Украины / И. Н. Седак, В. П. Дахно, Ю. И. Писковский и др. – М.: Стройиздат, 1987. – 303 с.

Кандинский В. Избранные труды по теории искусства в 2 томах / Ред. Коллегия и сост. Б. Автономова, Д. С. Сарабарьянов, В. С. Турчин. – М.: Гилея, 2001. – 736 с.

Кандинский В. Точка и линия на плоскости – М.: Азбука, 2015, - 352 с.

Куликова И. Философия и искусство модернизма / И. Куликова. – 2–е изд., доп. – М.: Политиздат, 1980. – 272 с.

Бірюльов Ю. О. Ковач Едґар // Енциклопедія Львова / За редакцією А. Козицького. — Львів : Літопис, 2010. — Т. 3. — С. 306—307.

Чепелик В. В. Український архітектурний модерн / Упорядник З. В. — Мойсеєнко-Чепелик. — К.: КНУБА, 2000.

Чепелик В. В Формування українського архітектурного модерну початку ХХ ст. у контексті інтернаціональних творчих зв’язків. – В кн.: Українське мистецтво та архітектура кінця XIX початку XX ст. / НАНУ. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильского.- К.: Наук. думка, 2000.- 240 с.

Ивашко Ю.В. Модерн Западной Европы, Украины и Китая: пути трансформации и имплементации / Ю.В. Ивашко, Ли Шуань; под ред. проф. Демина. К.: Феникс, 2015. 152 с.
Ванеян С.С. Архитектура и иконография: «Тело символа» в зеркале классической методологии / С.С. Ванеян. М.: Прогресс, 2010. 832 с.

Івашко Ю.В. Основи стилеутворення модерну в архітектурі України (кінець ХІХ ст. – початок ХХ ст.): автореф. дис. д.- ра архіт.: спец. 18.00.01 «Теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури» / Юлія Вадимівна Івашко. К.: КНУБА, 2013.

 


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.


Copyright (c) 2020 Hanna Artеmenko

Creative Commons License
Ця робота ліцензована Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.