АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ МОНТАЖУ СТРУКТУРНИХ ПЛИТ ПОКРИТТЯ

Автор(и)

  • Юрій Собко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0001-6380-9227
  • Василь Полевецький Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0002-5887-9156
  • Олександр Сумарюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0003-3238-8647
  • Олена Мельничук Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0002-4370-0221

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.401-410

Ключові слова:

конструктивно-технологічні рішення, структурні плити покриття, укрупнення, монтаж, підйомом, встановлення проєктних опор

Анотація

Дана стаття присвячена аналізу нормативної бази в контексті визначення критеріїв ефективності конструктивно-технологічних рішень для монтажу структурних плит покриття. Дослідження спрямоване на ідентифікацію нормативних вимог та стандартів, які регулюють процес монтажу покриття, зокрема структурних плит. Автори висвітлюють актуальні питання, пов'язані з ефективністю конструкцій та технологій монтажу, а також проводять систематичний огляд літератури та аналізують наявні норми і стандарти. Особлива увага приділяється визначенню ключових критеріїв, які визначають ефективність та надійність монтажу структурних плит. Результати дослідження можуть бути корисними для фахівців у галузі будівельного проєктування, архітектурного проєктування та будівельної індустрії. Аналіз нормативної бази дозволяє сучасним практикам та дослідникам краще розуміти вимоги, які ставляться до конструкцій, та сприяє подальшому розвитку стандартів у сфері монтажу структурних плит покриття.

Біографії авторів

Юрій Собко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Василь Полевецький, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олександр Сумарюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олена Мельничук, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Асистентка кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Список джерел

Собко Ю.Т., Новак Є.В. Дослідження методів піднімання структурних великорозмірних покриттів одноповерхових промислових споруд. Сучасні технології та методи розрахунків в будівництві. 2015. Вип. 3. С. 157-162.

Собко Ю.Т., Сумарюк О.В. Аналіз роботи домкратних пристроїв, які використовуються для монтажу структурних покриттів великих розмірів. Сучасні технології та методи розрахунків в будівництві. 2015. Вип. 3. С. 163-170.

Собко Ю.Т., Черненко В.К. Безкранова технологія монтажу структурного покриття одноповерхових промислових споруд. Ефективні технології в будівництві. 2016. С.130-131.

Собко Ю.Т. Аналіз структрних покриттів та методів монтажу. Науковий вісник Чернівецького університету. 2014. Том 3, вип. 2. С. 100 - 103.

Спеціалізована БД "Винаходи (корисні моделі) в Україні". Укрпатент. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=setsearchconditions.

Тонкачеєв Г.М. Нова система нормування витрат часу для прийняття технологічних рішень. Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. К.: КНУБА, 2013. Вип. 50. С. 700 - 704.

ДСТУ Б Д.2.2-9:2012 Ресурсні елементні кошторисні норми на будівельні роботи. Металеві конструкції (Збірник 9) (ДБН Д.2.2-9-99)

Кушнарьов М.В. Дослідження тривалості та трудомісткості монтажу комплектів комбінованих опалубних систем. Містобудування та територіальне планування: зб. наук. пр. К.: КНУБА, 2015. Вип. 58. С. 258 – 265.

Тонкачеєв Г.М., Тонкачеєв В.Г. Визначення тривалості процесу монтажу та демонтажу опалубки за методом цілочисленого нормування. Будівельне виробництво. НДІБВ, 2019. № 67. С. 31-36.

Собко Ю.Т., Тонкачеєв Г.М. Удосконалення конструктивно технологічних рішень монтажу блоків покриття вантажопідйомними встановлюючими модулями. Будівельне виробництво. НДІБВ, 2021. № 71. С. 10-14.

Собко Ю.Т., Новак Є.В. Відбір факторів, що впливають на трудомісткість процесу монтажу структурних плит покриттів одноповерхових будівель. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. Київ: КНУБА, 2022. Вип.64. С.343–350. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.343-350

ДБН А.3.1-5: 2016. Організація будівельного виробництва. // Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2016. – С 46 .

ДБН А.3.2-2-2009. Система стандартів безпеки праці. Промислова безпека у будівництві. Основні положення. // К.: Мінрегіонбуд, 2009. – С 128.

References

Sobko, Yu., Novak, E., (2015). Doslidzhennia metodiv pidnimannia strukturnykh velykorozmirnykh pokryttiv odnopoverkhovykh promyslovykh sporud [Study of methods of lifting structural large-scale coatings of one-story industrial buildings] // Modern technologies and calculation methods in construction. // Issue 3. P. 157-162.(in Ukrainian)

Sobko, Yu., Sumaryuk, O. (2015). Analiz roboty domkratnykh prystroiv, yaki vykorystovuiutsia dlia montazhu strukturnykh pokryttiv velykykh rozmiriv [Analysis of the operation of jacking devices used for the installation of large-sized structural coatings]. Modern technologies and calculation methods in construction. Issue 3. P. 163-170. (in Ukrainian)

Sobko, Yu., Chernenko, K. (2016). Bezkranova tekhnolohiia montazhu strukturnoho pokryttia odnopoverkhovykh promyslovykh sporud [Crane-less installation technology of structural covering of one-story industrial buildings]. Effective technologies in construction. P.130-131.(in Ukrainian)

Sobko, Yu. (2014). Analiz struktrnykh pokryttiv ta metodiv montazhu [Analysis of structural coatings and installation methods]. Scientific Bulletin of Chernivtsi University. Volume 3, Issue 2. P. 100 - 103.(in Ukrainian)

Specialized database "Inventions (useful models) in Ukraine". Ukrpatent. URL: https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=setsearchconditions. (in Ukrainian)

Tonkacheev, H. (2013). Nova systema normuvannia vytrat chasu dlia pryiniattia tekhnolohichnykh rishen [A new system of rationing time costs for making technological decisions]. Urban development and territorial planning: coll. of science pr. K.: KNUBA, Issue 50. P. 700 - 704.(in Ukrainian)

DSTU B D.2.2-9:2012 Resursni elementni koshtorysni normy na budivelni roboty. Metalevi konstruktsii [Resource element estimate standards for construction works. Metal constructions]. (Collection 9) (DBN D.2.2-9-99). (in Ukrainian)

Kushnarev, M. (2015). Doslidzhennia tryvalosti ta trudomistkosti montazhu komplektiv kombinovanykh opalubnykh system [Study of the duration and complexity of installation of sets of combined formwork systems.]. Urban planning and territorial planning: coll. of science pr. K.: KNUBA, Issue 58. P. 258–265.(in Ukrainian)

Tonkacheev, H. (2019). Vyznachennia tryvalosti protsesu montazhu ta demontazhu opalubky za metodom tsilochyslenoho normuvannia [Determination of the duration of the process of assembly and disassembly of formwork by the method of integer normalization]. Construction production, NDIBV, 2019. - NDIBV, K.: No. 67 pp. 31-36.(in Ukrainian)

Sobko, Yu., Tonkacheev, H. (2021). Udoskonalennia konstruktyvno tekhnolohichnykh rishen montazhu blokiv pokryttia vantazhopidiomnymy vstanovliuiuchymy moduliamy [Improvement of structural and technological solutions for the installation of covering blocks with load-lifting installation modules]. Construction production. NDIBV, No. 71 // P. 10 - 14.(in Ukrainian)

Sobko, Yu., Novak, E. (2022). Vidbir faktoriv, shcho vplyvaiut na trudomistkist protsesu montazhu strukturnykh plyt pokryttiv odnopoverkhovykh budivel [Selection of factors affecting the labor-intensiveness of the process of installation of structural plates covering single-story buildings]. Modern problems of Architecture and Urban Planning (64). P. 343 – 350. // https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.343-350 .(in Ukrainian)

DBN A.3.1-5: 2016. Orhanizatsiia budivelnoho vyrobnytstva [Organization of construction production]. Kyiv: Ministry of Regional Development, Construction and Housing and Communal Services of Ukraine, P. 46.(in Ukrainian)

DBN A.3.2-2-2009. Systema standartiv bezpeky pratsi. Promyslova bezpeka u budivnytstvi. Osnovni polozhennia. [System of labor safety standards. Industrial safety in construction. Substantive provisions] K.: Ministry of Regional Development, P. 128.(in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Собко, Ю., Полевецький, В., Сумарюк, О., & Мельничук, О. (2024). АНАЛІЗ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ ДАНИХ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ КРИТЕРІЇВ ЕФЕКТИВНОСТІ КОНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНИХ РІШЕНЬ МОНТАЖУ СТРУКТУРНИХ ПЛИТ ПОКРИТТЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 401–410. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.401-410

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ