ОРЕНДНЕ ЖИТЛО. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ

Автор(и)

  • Євген Яновицький Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-6623-6102

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.380-400

Ключові слова:

архітектурно-планувальні рішення, апартаменти, готельні апартаменти, апарт-готель, орендне житло, готель, приміщення для тимчасового розміщення, готельні номери, інсоляція, щільність забудови, багатофункціональний комплекс

Анотація

У статті розглядаються проблема забезпеченості житлом в Україні на даний час. Формування цивілізованого ринку орендного житла розглядається як дієвий шлях розв’язання проблеми забезпечення громадян достатньою кількістю житла. Проведено аналіз сучасної нормативної бази щодо визначення функціональної приналежності закладів тимчасового розміщення. Визначені особливості та відмінності проєктування громадських будинків (готелів з апартаментами) та житлових будинків. Розглянуті питання нормативних обмежень для створення орендного житла: визначення часу інсоляції для даних квартир; визначення максимального рівня щільності забудови орендними будинками; визначення можливості інтеграції громадської інфраструктури для обслуговування в такі будинки. Виникла необхідність у створенні нового, соціально ефективного механізму, який би дозволив громадянам із середнім рівнем доходу винаймати житло та покращувати якість свого життя. На даний час розроблено та прийнято в першому читанні Закон України «Про орендне житло». Згідно з проєктом даного Закону, орендне житло може розміщуватись як в окремих будівлях так і в складі багатофункціональних комплексів. При цьому в складі таких комплексів можуть буди включені такі типологічні одиниці, (крім орендного житла (житлових апартаментів)), як готелі, офісні приміщення, ресторани, кафе, торгівельні приміщення та інші приміщення громадського призначення. Згідно зі світовою практикою різні функції в таких комплексах, як правило, розподіляються по висоті, з розміщенням на різних групах поверхів. Так, наприклад, на нижніх поверхах розміщується готель, а на верхніх – житлові апартаменти. При цьому в такому випадку такі житлові апартаменти належати до класу прибуткового (комерційного). Однак на даний час нормативна база України не визначає такий типологічний різновид як «Орендне житло».

Хоча наразі досить детально визначена функціональна приналежність різних видів закладів для тимчасового розміщення населення таких  як «готельні апартаменти», «Апарт-готелі» та інші.

Отже, крім законодавчого унормування, є задача на даний час внести до нормативної бази України саме такий вид будівель, як орендні житлові будинки.

Біографія автора

Євген Яновицький, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доцент кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Література

Гнесь І.П. Формування архітектурно-типологічної структури сучасного міського житла в Україні. Дисертація д-ра архітектури: 18.00.02. Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2014. 400 с.

Гнесь І.П. Багатоквартирне житло. Тенденції еволюції. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2013. С. 140–172.

Куцевич В.В. Соціально-типологічні аспекти проектування житла соціального призначення. Перспективні напрямки проектування житлових та громадських будівель. Спеціальний випуск: Організація комфортного середовища життєдіяльності міських поселень. Збірник наук. праць КиївЗНДІЕП. Київ, 2008. С. 22–27.

Яновицький Є.Л. Орендне житло в Україні. Принципи архітектурно-планувальної організації. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2017, 48. С.503-522. URL: http://library.knuba.edu.ua/node/85.

Бачинська Л.Г. Архітектура житла. Проблеми теорії та практики структуроутворення. Київ. Грамота, 2004. 408 с.

Король В.П. Архітектурне проектування житла: Навчальний посібник. Київ: Фенікс, 2006. С. 208.

Брідня Л.Ю. Конструктивні особливості реконструкції готелів, побудованих за типовими проектами. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2013. 33. C.354-361. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7fefda3e-9318-45fc-a7b9-d198d9e020d2/content

Брідня Л.Ю. Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр.). Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2012. 31. С.319-325. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1622

Брідня Л.Ю. Апартамент-готелі. Питання класифікації та термінології. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2007. 18. С. 210-216.

Яновицький Є.Л., Селиванов О.І. Архітектурні рішення та прийоми при реконструкції громадських будівель в Україні на прикладі готелю «Юність» в Одесі. Сучасні проблеми Архітектури та містобудування, науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2022. 64, С. 309–333. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333.

Яновицький Є.Л., Галак К.Т. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу «Харків-Палас» на площі свободи в м. Харків. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2015. 38. С.490-516. URL: http://library.knuba.edu.ua/node/85.

ДБН В.2.2-15:2019 ЖИТЛОВІ БУДИНКИ. Основні положення. Зі Зміною № 1. 47 с. URL: https://econstruction.gov.ua/laws_detail/3199650971919583106?doc_type=2

ДСТУ 4527:2006 Послуги туристичні. Засоби розміщення. Терміни та визначення. Чинний від 1.10.2006. 10 с.

ДБН В.2.2-9:2018 Будинки і споруди. Громадські будинки і споруди. Зі Зміною № 1. 43 с.

URL: https://econstruction.gov.ua/laws_detail/3199648113669179181?doc_type=2

ДСТУ 4268:2003. «ПОСЛУГИ ТУРИСТИЧНІ ЗАСОБИ РОЗМІЩУВАННЯ. Загальні вимоги». 9 с.

ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова територій. 177 с. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3074154596122232048?doc_type=2

ДБН В.2.2 20:2008 Будинки і споруди. Готелі. Зі змінами. 38 с.

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. 64 с.

ДБН В.1.1-7:2016 Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. 41 с. URL: https://econstruction.gov.ua/laws_detail/3080743763845318619?doc_type=2

Гнесь І.П. Проблеми формування фонду орендного житла в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ. КНУБА. 2010. 24. С. 287-299. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2010_24_43

ЖИТЛОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. Відомості Верховної Ради (ВВР), 1983, Додаток до № 28, 573 c. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text

КОНСТИТУЦІЯ УКРАЇНИ. Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1996, 30, 141 c.). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text

Бачинська Л.Г., Доросевич Т.В. Особливості формування комплексів соціального житла в Україні (завдання та пропозиції). Містобудування та територіальне планування: науково-технічний збірник. Київ. КНУБА, 2009. 34. С. 49 - 66. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e84ca9af-53d3-45c2-8839-96d5bd0cc903/content

References

Gnes, I.P. (2014). Formuvannia arkhitekturno-typolohichnoi struktury suchasnoho miskoho zhytla v Ukraini [Formation of the architectural and typological structure of modern urban housing in Ukraine. Dissertation of Doctor of Architecture: 18.00.02.] Lviv Polytechnic National University. 400 p. (in Ukrainian).

Gnes, I.P. (2013). Bagatokvartirne zhitlo. Tendentsiyi evolyutsiyi [Multifamily housing. Trends evolution]. LvIv, pp. 140–172. (in Ukrainian).

Kytsevich, V.V. (2008). Sotsialno-tipologIchni aspekti proektuvannya zhitla sotsIalnogo priznachennya [Social and typological aspects of design the social residential houses]. Kyiv, pp. 22–27. (in Ukrainian).

Yanovyczkyj, Ye.L. (2017). Orendne zhytlo v Ukrayini. Pryncypy arhitekturno-planuval`noyi organizaciyi [Rental housing in Ukraine. Principles of architectural and planning organization]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: Naukovo-texnichnyj zbirnyk. 48. Kyiv: KNUСA. pp. 503-522. http://library.knuba.edu.ua/node/85. (in Ukrainian).

Bachynska, L.G. (2004). Arkhitektura zhytla. Problemy teorii ta praktyky strukturoutvorennia [Housing architecture. Problems of the theory and practice of structure formation]. Kyiv: Gramota. 408 p. (in Ukrainian)

Korol, V.P. (2006). Arkhitekturne proektuvannia zhytla: Navchalnyi posibnyk [Architectural design of housing: Study guide]. Kyiv: Phoenix. p. 208. (in Ukrainian).

Bridnya, L.Yu. (2013). Konstruktyvni osoblyvosti rekonstrukciyi goteliv, pobudovanyh za typovymy proektamy [Structural features of the reconstruction of hotels built according to typical projects]. Suchasni problemy arxitektury ta mistobuduvannya: nauk.-texnichnyj zb. Kyiv: KNUСA. 33. pp. 354-361. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/7fefda3e-9318-45fc-a7b9-d198d9e020d2/content (in Ukrainian).

Bridnya, L.Yu. (2012). Osoblyvosti formuvannya arxitektury ukrayins`kyh goteliv radyans`kogo periodu budivnycztva (1917-1990 rr.) [Peculiarities of the formation of the architecture of Ukrainian hotels during the Soviet construction period (1917-1990)]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tehnichnyj zbirnyk. Kyiv: KNUСA. 31. pp. 319-325. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/1622 (in Ukrainian).

Bridnya, L.Yu. (2007). Apartament-goteli. Pytannya klasyfikaciyi ta terminologiyi [Apartment-hotels. Issues of classification and terminology]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tehnichnyj zb. Kyiv: KNUСA. 18. pp. 210-216. (in Ukrainian).

Yanovyczkyj, Ye.L. (2017). Orendne zhytlo v Ukrayini. Pryncypy arhitekturno-planuval`noyi organizaciyi [Rental housing in Ukraine. Principles of architectural and planning organization]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: Naukovo-texnichnyj zbirnyk. 48. Kyiv: KNUСA. pp. 503-522. http://library.knuba.edu.ua/node/85. (in Ukrainian).

Yanovycz`kyj, Ye.L., Galak, K.T. (2015). Osoblyvosti ta dosvid proektuvannya i budivnycztva suchasnogo gotel`nogo kompleksu «Harkiv-Palas» na ploshhi svobody v m. Harkiv [Features and experience of designing and building a modern hotel complex "Kharkiv-Palace" on Freedom Square in Kharkiv]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya: naukovo-tehnichnyj zb. Kyiv: KNUСA. 38. pp. 490-516. URL: http://library.knuba.edu.ua/node/85. (in Ukrainian).

DBN V.2.2-15:2019 Zhytlovi budynky. Osnovni polozhennia [RESIDENTIAL BUILDINGS. Substantive provisions]. 47 p. URL:https://econstruction.gov.ua/laws_detail/3199650971919583106?doc_type=2 (in Ukrainian).

DSTU 4527:2006 Posluhy turystychni. Zasoby rozmishchennia. Terminy ta vyznachennia [Tourist services. Means of accommodation. Terms and definitions]. Effective from 1.10.2006. 10 p. (in Ukrainian).

DBN V.2.2-9:2018 Budynky i sporudy. Hromadski budynky i sporudy. ["Buildings and structures. Public buildings and structures]. 43 p. URL: https://econstruction.gov.ua/laws_detail/3199648113669179181?doc_type=2 (in Ukrainian).

DSTU 4268:2003. «Posluhy turystychni zasoby rozmishchuvannia. Zahalni vymohy». ["SERVICES TOURIST ACCOMMODATION. General requirements"]. 9 p. (in Ukrainian).

DBN B.2.2-12:2019 Planuvannia ta zabudova terytorii. [Planning and development of territories]. 177 p. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3074154596122232048?doc_type=2 (in Ukrainian).

DBN V.2.2 20:2008 Budynky i sporudy Hoteli. [Buildings and buildings Hotels]. 38 p. (in Ukrainian).

DBN V.2.2-40:2018 Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia. [Inclusiveness of buildings and structures. Substantive provisions]. 64 p. (in Ukrainian).

DBN V.1.1-7:2016 Pozhezhna bezpeka obiektiv budivnytstva. Zahalni vymohy. [Fire safety of construction objects. General requirements]. 41 p. URL: https://econstruction.gov.ua/laws_detail/3080743763845318619?doc_type=2 (in Ukrainian).

Gnes, I.P. (2010). Problemy formuvannia fondu orendnoho zhytla v Ukraini [Problems of the formation of the rental housing fund in Ukraine]. Suchasni problemy arhitektury ta mistobuduvannya zb. Kyiv: KNUСA. 24. pp. 287-299. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2010_24_43 (in Ukrainian).

ZHYTLOVYI KODEKS UKRAINY. (1983). Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), [HOUSING CODE OF UKRAINE. Vedomosti Verkhovna Rada (VVR)]. Dodatok do № 28, 573 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5464-10#Text (in Ukrainian).

KONSTYTUTSIIA UKRAINY. (1996). Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), [Constitution of Ukraine. Information of the Verkhovna Rada of Ukraine (VVR)]. 30, 141 p. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian).

Bachynska, L.H., Dorosevych, T.V. (2009). Osoblyvosti formuvannia kompleksiv sotsialnoho zhytla v Ukraini (zavdannia ta propozytsii). Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: naukovo-tekhnichnyi zbirnyk. [Features of the formation of social housing complexes in Ukraine (tasks and proposals)]. Kyiv: KNUСA. 34. pp. 49 - 66. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/e84ca9af-53d3-45c2-8839-96d5bd0cc903/content (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Яновицький, Є. (2024). ОРЕНДНЕ ЖИТЛО. АНАЛІЗ СУЧАСНОЇ НОРМАТИВНОЇ БАЗИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 380–400. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.380-400

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД