ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕДУМОВ НА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ

Автор(и)

  • Хунцзюань Чжао Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-9763-8478
  • Вадим Куцевич Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6128-7410

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.367-379

Ключові слова:

люди літнього віку, соціальні передумови, заклади соціального захисту, середовище життєдіяльності, містобудівне розташування у міській інфраструктурі

Анотація

Настання старості пов’язано із певними проблемами для самої людини, його родини і суспільства. Багато людей вступають в літній вік, маючи проблеми матеріального характеру, конфліктні ситуації в родині, хронічні захворювання, зниження здібності до пересування і самообслуговування. Люди літнього віку все частіше звертаються за допомогою закладів соціального захисту, в тому числі стаціонарного типа. У розвинутих європейських країнах 2-4% людей літнього віку пов’язані з різноманітними формами проживання у закладах соціального захисту, домах інтернатах, реабілітаційних центрах, захищених (соціальних) квартирах та ін.

У Китаї процес старіння розвивається дуже швидко. Вчені Китаю припускають, що до середини цього століття літнє населення у віці 60 років і більше може досягти 450-470 млн осіб, у тому числі серед людей похилого віку є люди з інвалідністю.

Біографії авторів

Хунцзюань Чжао, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Вадим Куцевич, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

中国政府网. 第七次全国人口普查公报[EB/OL]. [2021-05-11]. https://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm

李东锋. 人口老龄化背景下的城市老年人建筑研究[硕士论文]. 太原理工大学,2008:55-56.

中国政府网. 中共中央国务院关于加强新时代老龄工作的意见[EB/OL]. [2021-011-18]. https://www.gov.cn/zhengce/2021 11/24/content_5653181.htm

中国政府网. 关于全面推进居家养老服务工作的意见[EB/OL]. [2008-02-25]. https://www.gov.cn/zwgk/2008-Z02/25/content_899738.htm

中国政府网. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要[EB/OL].[2006-03-14]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268766.htm

中国政府网. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL]. [2011-03-16]. https://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm

中国政府网. 国务院办公厅关于印发社会养老服务体系建设规划(2011-2015年)的通知[EB/OL]. [2011-12-26].

https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2034729.htm

中国政府网. 国务院关于加快发展养老服务业的若干意见[EB/OL]. [2013-09-13]. https://www.gov.cn/zwgk/2013-09/13/content_2487704.htm

中国政府网. 中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要[EB/OL]. [2011-03-16]. https://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm

中国政府网. 中共中央国务院印发《国家积极应对人口老龄化中长期规划》[EB/OL].[2019 11 21]. https://www.gov.cn/zhengce/2019 11/21/content_5454347.htm

中国政府网. 国务院关于印发“十四五”国家老龄事业发展和养老服务体系规划的通知[EB/OL]. [2021-13-30]. https://www.gov.cn/zhengce/content/2022 02/21/content_5674844.htm

三磊设计. 南宁泰康之家 · 桂园, Archina [EB/OL]. [2021-05-17].

http://www.archina.com/index.php?g=Works&m=index&a=show&id=8745

王丽方. 清华教授谈建筑怪相:有的牺牲了建筑所有的好处. [EB/OL]. [2015-01-29]. http://politics.people.com.cn/n/2015/0129/c1001 26469989.html

Куцевич В.В. Проєктування і нормативне забезпечення будинків і споруд закладів соціального захисту населення. – Будівництво України. Київ, 2007. № 9. С. 10-13.

Родик Я.С. Ергономічні принципи фомування архітектурного середовища реабілітаційних центрів. Автореф. дис. к. арх. 18. 00.01. Харк. держ. техн. універ. буд. і арх. Харків. 2006. 17 с.

ДБН В. 2.2 – 18: 2007. Заклади соціального населення Київ: Мінбуд, архітектури та житлово-комунального господарства України. 2007. 38 с.

Закон України «Про соціальні послуги» від 19 червня 2003 р. № 966 – ІV.

Закон України « Про основи соціальної захищеності інвалідів України» від 21 березня 1991 р. № 675 – ХІІ.

Водяной А.М. Учреждение обслуживания людей преклонного возраста. Жилищное строительство. 1990. № 8. С. 22-25.

Красножон Т. Особливості просторово-територіальної організації медично-реабілітаційних центрів політравми. Містобудування і територіальне планування: наук. – техн. збірник. 2022. Вип 79. С.199-211. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.199-211

Ахаїмова А.О. Історична еволюція закладів соціального захисту самотньої дитини. Перспективні напрямки проєктування житлових та громадських будівель. Зб. Наук.пр.Київ: КИЇВЗНДІЕП, 2004. С. 44-48.

References

China government website. Seventh National Census Bulletin. [11-05-2021]. URL: https://www.gov.cn/guoqing/2021-05/13/content_5606149.htm (In Chinese)

Li, Dongfeng. (2008). Research on urban buildings for the elderly in the context of population aging [Master's thesis]. Taiyuan University of Technology. 55-56.(In Chinese)

China government website. Opinions of the CPC Central Committee and State Council on Strengthening the Work on Aging in the New Era. [18-11-2021]. URL: https://www.gov.cn/zhengce/2021-11/24/content_5653181.htm (In Chinese)

China government website. Opinions on Comprehensively Promoting the Work of Home-based Elderly Services. [23-02-2008]. URL: https://www.gov.cn/zwgk/2008-02/25/content_899738.htm (In Chinese)

China government website. Outline of the Eleventh Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China. [14-03-2006]. URL: https://www.gov.cn/gongbao/content/2006/content_268766.htm (In Chinese)

China government website. Outline of the Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China. [16-03-2011]. URL: https://www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm (In Chinese)

China government website. Circular of the General Office of the State Council on the Issuance of the Plan for the Construction of Social Elderly Service System (2011-2015). [26-12-2011]. URL: https://www.gov.cn/gongbao/content/2012/content_2034729.htm (In Chinese)

China government website. Several Opinions of the State Council on Accelerating the Development of the Elderly Service Industry. [13-09-2013]. URL: https://www.gov.cn/zwgk/2013-09/13/content_2487704.htm (In Chinese)

China government website. Outline of the Twelfth Five-Year Plan for National Economic and Social Development of the People's Republic of China. [16-03-2011]. URL: https:// www.gov.cn/2011lh/content_1825838.htm (In Chinese)

China government website. CPC Central Committee and State Council Issues Medium- and Long-Term Plan for National Active Response to Population Aging . [21-11-2019]. URL: https://www.gov.cn/zhengce/2019-11/21/content_5454347.htm(In Chinese)

China government website. Circular of the State Council on the Issuance of the 14th Five-Year Plan for the Development of the National Aging Career and the Pension Service System. [30-12-2021]. URL: https://www.gov.cn/zhengce/content/2022-02/21/content_5674844.htm(In Chinese)

SUNLAY Design. Nanning Taikang House - GuiYuan, Archina. [17-05-2021]. URL: http://www.archina.com/index.php?g=Works&m=index&a=show&id=8745(In Chinese)

Wang Lifang. Tsinghua professor on architectural oddities: some sacrifice all the benefits of architecture. [29-01-2015]. URL: http://politics.people.com.cn/n/2015/0129/c1001-26469989.html(In Chinese)

Kutsevych, V.V. (2007). Proyektuvannya i normatyvne zabezpechennya budynkiv i sporud zakladiv sotsial'noho zakhystu naselennya. [Designing and regulatory support of buildings and structures of social protection institutions]. (№ 9) P-p. 10-13.(In Ukrainian)

Rodyk, Y.S. (2006). Erhonomichni pryntsypy fomuvannya arkhitekturnoho seredovyshcha reabilitatsiynykh tsentriv. [Ergonomic principles of forming the architectural environment of rehabilitation centers]. Avtoref. dys. k. arkh. 18. 00.01. Khark. derzh. tekhn. univer. bud. i arkh. Kharkiv. P. 17(In Ukrainian)

DBN V. 2.2 - 18: 2007. (2007). Zaklady sotsial'noho naselennya Kyyiv: Minbud, arkhitektury ta zhytlovo-komunal'noho hospodarstva Ukrayiny. [Institutions of social population Kyiv: Ministry of Construction, Architecture and Housing and Communal Services of Ukraine]. P. 38 p.(In Ukrainian)

Zakon Ukrayiny «Pro sotsial'ni posluhy» vid 19 chervnya 2003 r.№966 – IV. [Law of Ukraine "On Social Services" of 19 June 2003, No. 966-IV.](In Ukrainian)

Zakon Ukrayiny « Pro osnovy sotsial'noyi zakhyshchenosti invalidiv Ukrayiny» vid 21 bereznya 1991 r. №675 – KhII. [The Law of Ukraine "On the Fundamentals of Social Protection of Disabled Persons in Ukraine" of 21 March 1991, No. 675-XII.] (In Ukrainian)

Vodianoy, A.M. (1990). Uchrezhdenye obsluzhyvanyya lyudey preklonnoho vozrasta. Zhylyshchnoe stroytel'stvo. [Institution of service for elderly people. Housing construction] Zhylyshchnoe stroytelstvo №8. P. 22-25.(In Russian)

Krasnozheon, T. (2022). Osoblyvosti prostorovo-terytorial'noyi orhanizatsiyi medychno-reabilitatsiynykh tsentriv politravmy. Mistobuduvannya i terytorial'ne planuvannya. [Features of the spatial-territorial organisation of medical and rehabilitation centres for polytrauma. Urban planning and territorial planning]. № 79. P-p. 199 - 211. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.199-211 (In Ukrainian)

Akhaimova, A.O. (2004). Istorychna evolyutsiya zakladiv sotsial'noho zakhystu samotn'oyi dytyny. Perspektyvni napryamky proyektuvannya zhytlovykh ta hromads'kykh budivel. [Historical evolution of social protection institutions for single children. Perspective directions of designing residential and public buildings]. Mistobuduvannia i terytorialne planuvannia: nauk. – tekhn. zbirnyk. P-p. 44-48.(In Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Чжао, Х., & Куцевич, В. (2024). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНИХ ПЕРЕДУМОВ НА ФОРМУВАННЯ СЕРЕДОВИЩА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЛЮДЕЙ ЛІТНЬОГО ВІКУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 367–379. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.367-379

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД