НОРМАТИВНІ ОСНОВИ І ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ УТРИМАННЯ ОСІБ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.349-366

Ключові слова:

дизайн інтер’єра, пенітенціарний заклад, умови ізоляції, міжнародні стандарти, норми проєктування, предметно-просторове середовище, умеблювання і обладнання інтер’єру

Анотація

У статті висвітлено давню й гостру проблему формування архітектурного та, зокрема, предметно-просторового середовища пенітенціарних установ в Україні. Розглянуто проблеми гармонізації архітектурного середовища вітчизняних виправних комплексів, зокрема, формування інтер’єрів та умеблювання приміщень для утримання осіб, позбавлених (з обмеженням) волі. Досліджено і проведено аналіз досвіду проєктування, будівництва та експлуатації закордонних в’язниць та виправних центрів різного ступеня безпеки, виявлено особливості дизайну інтер’єра та обладнання приміщень (камер) для утримання контингенту. Висвітлено ряд нормативних вимог і надано рекомендації до формування предметно-просторового середовища для утримання осіб у виправних установах в Україні.

Біографії авторів

Юлія Третяк, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

Аліна Кисіль, Київський національний університет будівництва і архітектури

Здобувач другого (магістерського) ступеня освіти за ОП «Середовищний і промисловий дизайн», 022 «Дизайн» Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список літератури

NUMBEO. Europe: Crime Index by Country 2023. Статистичні дані. URL: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2023&region=150 (дата звернення 17.04.2023).

Хожаінова В. Мін'юст оголосив великий продаж в'язниць. СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ, 2020. URL: https://suspilne.media/53495-minust-ogolosiv-velikij-rozprodaz-vaznic/ (дата звернення: 15.05.2023)

Top 5 benefits of modular correctional facility construction. 23.02.2021. URL: https://www.boxxmodular.com/resources/blog/modular-correctional-facility-construction-benefits/ (дата звернення: 21.06.2023)

Шкарупа К.В. Історія виникнення пенітенціарної служби, досвід функціонування в країнах світу. ВІСНИК ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ АСОЦІАЦІЇ УКРАЇНИ. 2017. №1. С.252-259. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bpau_2017_1_34

Хохрякова Д.О., Разуваєв Б.В. Відповідність швидкоспоруджуваних малоповерхових будівель із блок-модулів мінімальним теплотехнічним вимогам. Збірник наукових праць ДонНАБА, 2020. №3. URL: https://donnaba.edu.ua/journal/wp-content/uploads/2021/01/9-16.pdf.

Третяк Ю.В. Передумови проєктування та будівництва пенітенціарних будівель із застосуванням модульних конструкцій, виготовлених у заводських умовах. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. КНУБА, 2018. Вип.51. С.489-497. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spam_2018_51_65

Конституційний Суд України. Презумпція невинуватості. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/43911-prezumpciya-nevynuvatosti (дата звернення: 17.08.2023)

Дульський О. АРЕШТ ≠ В'ЯЗНИЦЯ: Науково-популярне видання. Київ: "ІРІО", 2021. 268 с.

Кримінально-виконавчий кодекс України, Розділ II-III, Глави 9,12,13,15,16,17,19,20. 2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text. (дата звернення: 17.05.2023)

НАКАЗ № 3306/5. Зміни до деяких нормативно-правових актів Міністерства юстиції України щодо поліпшення умов тримання засуджених та осіб, узятих під варту. 2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-20#Text (Дата звернення: 17.05.2023)

PRISON CELL MODULE - FRONT CHASE. Oldcastle Precast. 2017. URL:https://oldcastleinfrastructure.com/wp-content/uploads/2018/11/Cell_FrontChase_DF_DRAFT_7-24-17-1.pdf (дата звернення: 10.05.2023).

HMP Addiewell. HLM Architects. URL: https://hlmarchitects.com/projects/hmp-addiewell/ (дата звернення: 10.05.2023).

10 найгірших тюрем у світі. Mapme.club. URL: https://mapme.club/poradi/1494-10-najgirshix-tyurem-u-sviti.html (дата звернення: 02.08.2023).

Helston C. “I was high for my entire stay:” Why B.C. prisons aren’t helping addicts. URL: https://infotel.ca/newsitem/getting-drugs-in-bc-prisons-just-as-easy-as-on-the-street-former-inmate-says/it46870 (дата звернення: 02.08.2023).

HM Chief Inspector of Prisons for Scotland: Annual Report 2013-2014. HMIPS. URL: https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/hm-chief-inspector-prisons-scotland-annual-report-2013-2014 (дата звернення: 10.05.2023).

Inmate found dead in Prince Albert cell. Saskatoon. 30.11.2013. URL: https://saskatoon.ctvnews.ca/inmate-found-dead-in-prince-albert-cell-1.1568651 (дата звернення: 10.05.2023).

La nouvelle prison d'Amos est enfin prête. Radio-Canada. 12.11.2018. URL: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135389/nouvelle-prison-amos-inauguration (дата звернення: 02.06.2023).

Así es Florence, la cárcel que alberga al Chapo y Simón Trinidad, y que abriría sus puertas a Otoniel. Semana.com. 05.05.2022. URL: https://www.semana.com/mundo/articulo/fotos-asi-es-florence-la-carcel-que-alberga-al-chapo-y-simon-trinidad-y-que-abriria-sus-puertas-a-otoniel/202254/ (дата звернення: 10.05.2023).

McKellar K. 5 things you need to know about the new Utah State Prison – and when the old one will be torn down. Deseret News. 18.11.2021. URL: https://www.deseret.com/utah/2021/11/18/22783406/5-things-you-need-to-know-about-the-new-utah-state-prison-when-old-one-torn-down-corrections-inmates/ (дата звернення: 10.05.2023).

B.C. government failing women in jail, legal advocates say. CBC News. 18.10.2016. URL: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-jail-women-1.3810978 (дата звернення: 10.05.2023).

Tutton M. Sick inmates in N.S. jail say emergency intercoms should be in cells. Atlantic. 07.11.2018. URL: https://atlantic.ctvnews.ca/sick-inmates-in-n-s-jail-say-emergency-intercoms-should-be-in-cells-1.4166633 (дата звернення: 10.05.2023).

Boisvert J.-F. Dalhousie a enfin sa nouvelle prison. Acadie Nouvelle. 09.11.2011. URL: https://www.acadienouvelle.com/actualites/2011/11/09/dalhousie-a-enfin-sa-nouvelle-prison/ (дата звернення: 10.05.2023).

References

NUMBEO. Europe: Crime Index by Country 2023. Statistics. URL: https://www.numbeo.com/crime/rankings_by_country.jsp?title=2023&region=150 (in Ukrainian)

Khozhainova, V. (2018). Miniust oholosyv velykyi prodazh viaznyts [The Ministry of Justice announced a large sale of prisons]. SUSPILNE NOVYNY. URL: https://suspilne.media/53495-minust- ogolosiv-velikij-rozprodaz-vaznic/ (in Ukrainian)

Top 5 Benefits of Modular Correctional Facility Construction. (2021, February 23). BOXX Modular US. URL: https://www.boxxmodular.com/resources/blog/modular-correctional-facility-construction-benefits/ (date of access: 21.06.2023). (in English)

Shkarupa, K.V. (2017). Istoriia vynyknennia penitentsiarnoi sluzhby, dosvid funktsionuvannia v krainakh svitu [The history of the penitentiary service, the experience of functioning in the countries of the world]. VISNYK PENITENTsIARNOI ASOTsIATsII UKRAINY /K. V. Shkarupa. № 1. P. 252-259 (in Ukrainian)

Khokhriakova, D.O., Razuvaiev, B.V. (2020). Vidpovidnist shvydkosporudzhuvanykh malopoverkhovykh budivel iz blok-moduliv minimalnym teplotekhnichnym vymoham [Compliance of rapidly constructed low-rise buildings from block modules with minimum thermal requirements]. Zbirnyk naukovykh prats DonNABA. №3. URL: https://donnaba.edu.ua/journal/wp- content/uploads/2021/01/9-16.pdf. (in Ukrainian)

Tretiak, Yu.V. (2018). Peredumovy proiektuvannia ta budivnytstva penitentsiarnykh budivel iz zastosuvanniam modulnykh konstruktsii, vyhotovlenykh u zavodskykh umovakh [Prerequisites for the design and construction of penitentiary buildings using modular structures manufactured in factory conditions]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv: KNUCA. №51. P.489-497. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spam_2018_51_65 (in Ukrainian)

Konstytutsiinyi Sud Ukrainy. Prezumptsiia nevynuvatosti [Constitutional Court of Ukraine. Presumption of innocence]. URL: https://ccu.gov.ua/storinka-knygy/43911-prezumpciya-nevynuvatosti (in Ukrainian)

Dulskyi, O. (2021). AREShT ≠ VIaZNYTsIa [ARREST ≠ PRISON]. Kyiv: "IRIO". 268 p. (in Ukrainian)

KRYMINALNO-VYKONAVChYI KODEKS UKRAINY (2023). [Criminal Executive Code of Ukraine]. Section II-III, Chapters 9,12,13,15,16,17,19,20. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1129-15#Text. (in Ukrainian)

Zminy do deiakykh normatyvno-pravovykh aktiv Ministerstva yustytsii Ukrainy shchodo polipshennia umov trymannia zasudzhenykh ta osib, uziatykh pid vartu. (2020). [Changes to some normative legal acts of the Ministry of Justice of Ukraine regarding the improvement of the conditions of detention of convicts and persons taken into custody]. ORDER No. 3306/5. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0936-20#Text. (in Ukrainian)

PRISON CELL MODULE - FRONT CHASE. (2017). Oldcastle Precast. URL: https://oldcastleinfrastructure.com/wp-content/uploads/2018/11/Cell_FrontChase_DF_DRAFT_7-24-17-1.pdf. (in English)

HMP Addiewell. HLM Architects. URL: https://hlmarchitects.com/projects/hmp-addiewell/ (date of access: 10.05.2023). (in English)

10 найгірших тюрем у світі [10 worst prisons in the world]. Mapme.club. URL: https://mapme.club/poradi/1494-10-najgirshix-tyurem-u-sviti.html (date of access: 02.08.2023). (in English)

Helston, C. “I was high for my entire stay:” Why B.C. prisons aren’t helping addicts. URL: https://infotel.ca/newsitem/getting-drugs-in-bc-prisons-just-as-easy-as-on-the-street-former-inmate-says/it46870 (date of access: 02.08.2023). (in English)

HM Chief Inspector of Prisons for Scotland: Annual Report 2013-2014. HMIPS. URL: https://www.prisonsinspectoratescotland.gov.uk/publications/hm-chief-inspector-prisons-scotland-annual-report-2013-2014 (date of access: 10.05.2023). (in English)

Inmate found dead in Prince Albert cell. (2013, November 30). Saskatoon. URL: https://saskatoon.ctvnews.ca/inmate-found-dead-in-prince-albert-cell-1.1568651 (date of access: 10.05.2023). (in English)

La nouvelle prison d'Amos est enfin prête. (2018, November 12). Radio-Canada. URL: https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1135389/nouvelle-prison-amos-inauguration (date of access: 02.06.2023). (in French)

Así es Florence, la cárcel que alberga al Chapo y Simón Trinidad, y que abriría sus puertas a Otoniel. (2022, May 5). Semana.com. URL: https://www.semana.com/mundo/articulo/fotos-asi-es-florence-la-carcel-que-alberga-al-chapo-y-simon-trinidad-y-que-abriria-sus-puertas-a-otoniel/202254/ (date of access: 10.05.2023). (in Spanish)

McKellar, K. (2021, November 18). 5 things you need to know about the new Utah State Prison – and when the old one will be torn down. Deseret News. URL: https://www.deseret.com/utah/2021/11/18/22783406/5-things-you-need-to-know-about-the-new-utah-state-prison-when-old-one-torn-down-corrections-inmates/ (date of access: 10.05.2023). (in English)

B.C. government failing women in jail, legal advocates say. (2016, October 18). CBC News. URL: https://www.cbc.ca/news/canada/british-columbia/b-c-jail-women-1.3810978 (date of access: 10.05.2023). (in English)

Tutton, M. (2018, November 7). Sick inmates in N.S. jail say emergency intercoms should be in cells. Atlantic. URL: https://atlantic.ctvnews.ca/sick-inmates-in-n-s-jail-say-emergency-intercoms-should-be-in-cells-1.4166633 (date of access: 10.05.2023). (in English)

Boisvert, J.-F. (2011, November 9). Dalhousie a enfin sa nouvelle prison. Acadie Nouvelle. URL: https://www.acadienouvelle.com/actualites/2011/11/09/dalhousie-a-enfin-sa-nouvelle-prison/ (date of access: 10.05.2023). (in French)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Третяк, Ю., & Кисіль, А. (2024). НОРМАТИВНІ ОСНОВИ І ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ІНТЕР’ЄРІВ ТА ОБЛАДНАННЯ ПРИМІЩЕНЬ ДЛЯ УТРИМАННЯ ОСІБ В УМОВАХ ІЗОЛЯЦІІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 349–366. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.349-366

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД