ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Віктор Осичанський Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0009-0009-1645-6946

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.325-334

Ключові слова:

архітектурно-планувальна організація, спеціальні заклади дошкільної освіти, інклюзивні групи, інклюзивна освіта, інфраструктура

Анотація

В публікації розглянуті перспективи розвитку основних аспектів реформування законодавчої та нормативної бази України спеціальних закладів дошкільної освіти, яка потребує модернізації, щодо потреб дитячих інклюзивних груп. Визначено чотири основні аспекти: нормативно-правовий, фінансово-економічний, архітектурно-планувальний та соціокультурний. За даними Міністерства освіти і науки України, станом на 2020 рік функціонує 101 спеціальний заклад дошкільної освіти, але багатьом з них бракує комфортності та інклюзивності. Також, виявлені основні проблеми, які стають на заваді введення необхідних змін: недостатня кількість закладів, невідповідність їх планування та відсутність можливостей для інклюзивної освіти. Рекомендації включають збільшення фінансування, модернізацію інфраструктури та впровадження інклюзивної освіти.

Біографія автора

Віктор Осичанський, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди. – К.: ДБН В.2.2-4:2018 Заклади дошкільної освіти. Будинки і споруди. [Чинний від 2018-04-25]. Вид. офіц. Київ: Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, 2018. 40 с. URL:https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3199641891914122817?doc_type=2 (дата звернення 19.02.2024)

Інклюзивна освіта: досвід і перспективи. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. Вінниця: ТОВ «Ніланд-ЛТД», 2018. 187с.URL:https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/VSEI/6.3_Zbirnik_inkluzia_2018.pdf (дата звернення 19.02.2024)

ДБН В.2.2-40:2018 Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. [Чинний від 2021-12-30]. Київ: Міністерство розвитку громад та територій України, 2018. 64 с. URL: https://e construction.gov.ua/laws_detail/2845903765012219876?doc_type=2 (дата звернення 19.02.2024)

Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні: Закон України від 19.12.2017 р № 2249-VIII. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (дата звернення 19.02.2024)

Конвенція ООН про права інвалідів: Резолюція Генеральної асамблеї ООН № 61/106, прийнята на шістдесят першій сесії ГА ООН 2006 року (Конвенцію ратифіковано Законом України № 1767-VI від 16.12.2009). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (дата звернення 19.02.2024)

Доступність до об’єктів житлового та громадського призначення для людей з інвалідністю. Видання V: метод. посіб. Київ: ВГСПО «Національна Асамблея інвалідів України». 2011. URL: http://www.naiu.org.ua (дата звернення 19.02.2024)

Міністерство освіти і науки України. Базовий компонент дошкільної освіти в Україні. 2021. URL: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua) (дата звернення 19.02.2024)

Гомон О. О. Сучасні тенденції розвитку дитячих дошкільних закладів та загальноосвітніх шкіл. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 157-162. URL:

https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f9ca9d33-4199-4204-9ea1-f647c063cb63/content (дата звернення 19.02.2024)

Хобта М. В. Історичні передумови організації середовища дитячих дошкільних закладів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 99-107. URL:

http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spam_2012_31_16 (дата звернення 19.02.2024)

Акопник С. В., Заїка О. В. Проектування дитячих дошкільних закладів. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2014. № 53. С. 3- 9.

URL: http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgi bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spam_2012_31_16 (дата звернення 19.02.2024)

Ковальська Г. Л., Новальська Т. О. Сучасні напрямки в проектуванні закладів дошкільної освіти в Україні. Архітектурний вісник КНУБА. Київ: КНУБА, 2019. № 20. С. 364-369. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9674374/2019/20#gsc.tab=0 (дата звернення 19.02.2024)

Кадуріна А. О. Архітектурно-художні аспекти формування дитячих дошкільних закладів (на прикладі Одеси): автореф. дис. ... канд. арх.: 18.00.01. Київ, 2005. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124001824 (дата звернення 19.02.2024)

Київська міська державна адміністрація. Спеціальна та інклюзивна дошкільна освіта. 2019. URL: https://don.kyivcity.gov.ua/content/specialni-dnz-ta-shds.html?PrintVersion (дата звернення 19.02.2024)

Кулик Д. О. Сучасні тенденції дизайну внутрішнього середовища дитячих освітніх установ. Молодий вчений. Херсон, 2018. № 5 (57). С. 170-174.URL:https://www.molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4488/4412 (дата звернення 19.02.2024)

Осичанський В. В. Перспективи розвитку в Україні системи архітектурно-планувальної організації спеціальних закладів дошкільної освіти. Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції молодих вчених «БУД-МАЙСТЕР-КЛАС-2023». С. 47-48. URL: https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela-9bW/view (дата звернення 19.02.2024)

References

DBN B.2.2-4:2018 (2018). Zaklady doshkilnoi osvity. Budynky i sporudy. [Institutions of preschool education. Buildings and structures]. Kyiv: Ministry of Regional Development, Construction, Housing and Communal Services of Ukraine. 40 p. URL:https://e construction.gov.ua/laws_detail/3199641891914122817?doc_type=2 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Inkliuzyvna osvita: dosvid i perspektyvy (2018). [Inclusive education: experience and prospects]. Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. Vinnytsia : TOV «Niland-LTD». 187 p. URL:https://uu.edu.ua/upload/Nauka/Electronni_naukovi_vidannya/VSEI/6.3_Zbirnik_inkluzia_2018.pdf (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

DBN B.2.2-40:2018 (2018). Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia. [Inclusiveness of buildings and structures. Main provisions]. Kyiv: Ministry of Communities and Territories Development of Ukraine. 64 p. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/2845903765012219876?doc_type=2 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Pro osnovy sotsialnoi zakhyshchenosti invalidiv v Ukraini: Zakon Ukrainy vid 19.12.2017 r № 2249-VIII. [On the Fundamentals of Social Protection of Disabled Persons in Ukraine: Law of Ukraine No. 2249-VIII of December 19, 2017]. URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/875-12 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Konventsiia OON pro prava invalidiv: Rezoliutsiia Heneralnoi asamblei OON № 61/106, pryiniata na shistdesiat pershii sesii HA OON 2006 roku (Konventsiiu ratyfikovano Zakonom Ukrainy № 1767-VI vid 16.12.2009). [The UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities: UN General Assembly Resolution No. 61/106, adopted at the sixty-first session of the UNGA in 2006 (the Convention was ratified by the Law of Ukraine No. 1767-VI of 16.12.2009)]. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Dostupnist do obiektiv zhytlovoho ta hromadskoho pryznachennia dlia liudei z invalidnistiu (2011). [Accessibility to residential and public facilities for people with disabilities]. Vydannia V: metod. posib. Kyiv: VHSPO «Natsionalna Asambleia invalidiv Ukrainy». URL: http://www.naiu.org.ua (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy. Bazovyi komponent doshkilnoi osvity v Ukraini (2021). [Ministry of Education and Science of Ukraine. Basic component of preschool education in Ukraine]. URL: Базовий компонент дошкільної освіти в Україні | Міністерство освіти і науки України (mon.gov.ua) (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Homon, O. (2012). Suchasni tendentsii rozvytku dytiachykh doshkilnykh zakladiv ta zahalnoosvitnikh shkil [Current trends in the development of preschools and secondary schools]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, (31), 157-162. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/f9ca9d33-4199-4204-9ea1-f647c063cb63/content (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Khobta, M. (2012). Istorychni peredumovy orhanizatsii seredovyshcha dytiachykh doshkilnykh zakladiv [Historical background of the organization of preschool environment]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, (31), 99-107.

URL: http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgi bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Spam_2012_31_16 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Akopnyk, S., Zaika, O. (2014). Proektuvannia dytiachykh doshkilnykh zakladiv. [Design of children's preschool institutions]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (53), 3-9. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgibin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=MTP_2014_53_3 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Kovalska, H., Novalska, T. (2019). Suchasni napriamky v proektuvanni zakladiv doshkilnoi osvity v Ukraini [Modern trends in the design of preschool education institutions in Ukraine]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, (20), 364-369. URL: http://www.irbis nbuv.gov.ua/cgi bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=njuu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21COLORTERMS=0&S21P03=I=&S21STR=%D0%9674374/2019/20#gsc.tab=0 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Kadurina, A. (2005). Arkhitekturno-khudozhni aspekty formuvannia dytiachykh doshkilnykh zakladiv (na prykladi Odesy) [Architectural and Artistic Aspects of the Formation of Preschool Institutions (on the Example of Odesa)]: avtoref. dys. ... kand. arkh.: 18.00.01. Kyiv. URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124001824 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Kyivska miska derzhavna administratsiia. Spetsialna ta inkliuzyvna doshkilna osvita (2019) [Kyiv City State Administration. Special and inclusive preschool education]. URL: https://don.kyivcity.gov.ua/content/specialni-dnz-ta-shds.html?PrintVersion (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Kulyk, D. (2018). Suchasni tendentsii dyzainu vnutrishnoho seredovyshcha dytiachykh osvitnikh ustanov [Modern trends in the design of the interior environment of children's educational institutions]. Molodyi vchenyi, 5(57), 170-174.

URL:https://www.molodyivchenyi.ua/index.php/journal/article/view/4488/4412 (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

Osychanskyi, V. (2023). Perspektyvy rozvytku v Ukraini systemy arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii spetsialnykh zakladiv doshkilnoi osvity [Prospects for the Development of the System of Architectural and Planning Organization of Special Preschool Education Institutions in Ukraine]. Materialy Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii molodykh vchenykh «BUD-MAISTER-KLAS-2023, 47-48.URL: https://drive.google.com/file/d/18Hg2JA7eP4qkqhJbW4szjTBIwela 9bW/view (data zvernennia 19.02.2024). (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Осичанський, В. (2024). ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СИСТЕМИ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 325–334. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.325-334

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД