КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З ВРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ЇХ БУДІВНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ КОНГО

Автор(и)

  • Муеле Седел Окасса Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-5091-9846

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.304-314

Ключові слова:

торгово-розважальний центр, функції роздрібної торгівлі (ритейлу), функції обслуговування, класифікація функцій

Анотація

В статті розглянута класифікація функцій торгівлі торгово-розважальних центрів з врахуванням специфіки їх будівництва в Республіці Конго. Виявлені основні групи роздрібної торгівлі (ритейлу) та функцій обслуговування. Розглянуті можливості розміщення функцій в межах торгово-розважальних центрів.

Біографія автора

Муеле Седел Окасса, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Муеле Седел О., Хараборська Ю.О. Фактори, що впливають на появу та розвиток торгово-розважальних центрів в Республіці Конго Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – Київ: КНУБА, 2022. Вип. 62. с. 314–321. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.314-321

Єжов Дмитро Валентинович. Основи формування архітектури водно-розважальних комплексів.: Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2008. URL: http://www.disslib.org/osnovy-formuvannja-arkhitektury-vodno-rozvazhalnykh-kompleksiv.html

Ежов С.В. Архитектура общественно-торговых комплексов: (формирование информ.-распределит. Пространств) Київ. Будівельник, 1988. – 104 с.: іл.

Андріанова Г.А. Розвиток архітектури підприємств торгівлі, харчування та побутового обслуговування на сучасному етапі. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник Київ, КНУБА, 2008. Вип.19. с.274 – 280. URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/200819.pdf

Кузьміна Г.В. Принципи комплексного формування підприємств дрібно роздрібної торгівлі: дис. к.арх.: 18.00.02 / Кузьміна Ганна Володимирівна Київ, 2005. 172 с.

Праслова В.О. Класифікація підземних торговельно-розважальних комплексів Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник. – Київ: КНУБА, 2008. Вип. 19. с. 232–237. URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/200819.pdf

Праслова Валентина Олександрівна. Архітектурно-планувальна організація підземних торговельно-розважальних комплексів : Дис... канд. наук: 18.00.02 - 2010. URL: http://www.disslib.org/arkhitekturno-planuvalna-orhanizatsia-pidzemnykh-torhovelno-rozvazhalnykh.html

Уренев Валерий Павлович. Принципы комплексного архитектурно- планировочного формирования предприятий общественного питания : Дис... д-ра архитектуры: 18.00.02 Одесская гос. академия строительства и архитектуры. Одесса., 1996. 302л.+ прил.96л. http://www.disslib.org/pryntsypy-kompleksnoho-arkhytekturno-planyrovochnoho-formyrovanyja-predpryjatyi.html

Эль Харири Хильми Мохамад. Принципы формирования торгово-деловых центров в условиях Ливана (на прим. г.г. Бейрута, Триполи, Сайды, Тира) : Дис...канд. архитектуры: 18.00.02 / Киевский гос. технический ун-т строительства и архитектуры. Киев, 1995. 164л. http://www.disslib.org/pryntsypy-formyrovanyja-torhovo-delovykh-tsentrov-v-uslovyjakh-lyvana.html

Рябець Ю.С. Принципи функціонально-просторової організації мобільних об’єктів експрес-обслуговування: дис. к. арх.: 18.00.02 / Рябець Юлія Степанівна. Київ: КНУБА, 2009. – 171 с.

American Dream Mall near New York URL: https://www.newyork.co.uk/american-dream-mall-near-new-york/ (дата звернення 18.01.2024)

Big Snow American Dream URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Snow_American_Dream (дата звернення 18.01.2024)

By Brad Miller Millertime83 - Own work, CC BY-SA 3.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8278601 (дата звернення 18.01.2024)

By Shemtov613 - Own work, CC BY-SA 4.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94785363 (дата звернення 18.01.2024)

By Shemtov613 - Own work, CC BY-SA 4.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87226438 (дата звернення 18.01.2024)

By Shemtov613 - Own work, CC BY-SA 4.0, URL: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87219886 (дата звернення 18.01.2024)

Дорохіна Г. І. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями: дис. кандидата архітектури: 18.00.02. – Київ, 2013. – 244 с.

Дорохіна Г. І. Підвищення ефективності архітектурних рішень сучасних багатозальних кінотеатрів. Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 365-369. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-9-11-iyunya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/

Кравченко І.Л., Товбич В.В. Реалізація основних принципів формування архітектури закладів неформальної освіти. Містобудування та територіальне планування. – Київ, КНУБА, 2023. Вип. 82. с. 198 – 212. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.198-212

Васильченко Д.К. Комбінаторика у навчальних зонах закладів позашкільної освіти Містобудування та територіальне планування. – Київ, КНУБА, 2022. Вип. 79. с. 57 – 67 DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.57-67

Васильченко Д.К. Функціональні групи приміщень закладів позашкільної освіти І – ІV рівнів містобудівної організації Містобудування та територіальне планування. Київ, КНУБА, 2021. Вип. 78. с. 65 – 80. DOI: https://doi.org/ 10.32347/2076-815x.2021.78.65- 80

References

Muele Sedel, O., Kharaborska, Y. O. (2022) Faktory, shcho vplyvaiut na poiavu ta rozvytok torovo-rozvazhalnykh tsentriv v Respublitsi Konho [FACTORS INFLUENCING THE EMERGENCE AND DEVELOPMENT OF SHOPPING AND ENTERTAINMENT CENTERS IN THE REPUBLIC OF CONGO] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk (62) 314 – 321. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.314-321(in Ukrainian).

Yezhov, Dmytro Valentynovych (2008) Osnovy formuvannia arkhitektury vodno-rozvazhalnykh kompleksiv. [Basics of forming the architecture of water and entertainment complexes] : Dys... kand. nauk: 18.00.02 - 2008. URL: http://www.disslib.org/osnovy-formuvannja-arkhitektury-vodno-rozvazhalnykh-kompleksiv.html(in Ukrainian).

Ezhov, S.V. (1988) Arkhytektura obshchestvenno-torhovukh kompleksov: (formyrovanye ynform.-raspredelyt. Prostranstv) [Architecture of public and shopping complexes: (formation of information distribution spaces)] 104 (in Russian).

Andrianova, H.A. (2008) Rozvytok arkhitektury pidpryiemstv torhivli, kharchuvannia ta pobutovoho obsluhovuvannia na suchasnomu etapi. [Development of the architecture of trade, food and household service enterprises at the modern stage] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. Zbirnyk (19) 274 – 280. URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/200819.pdf(in Ukrainian)

Kuzmina, H.V. (2005) Pryntsypy kompleksnoho formuvannia pidpryiemstv dribno rozdribnoi torhivli: [Principles of complex formation of small retail trade enterprises] Dys. … k. arkh.: 18.00.02. 172 s. (in Russian)

Praslova, V.O. (2008) Klasyfikatsiia pidzemnykh torhovelno-rozvazhalnykh kompleksiv [Classification of underground shopping and entertainment complexes] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: Nauk.-tekhn. zbirnyk (19). 232 – 237. URL: https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/200819.pdf (in Ukrainian)

Praslova, Valentyna Oleksandrivna. (2010) Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia pidzemnykh torhovelno-rozvazhalnykh kompleksiv [Architectural and planning organization of underground shopping and entertainment complexes]: Dys... kand. nauk: 18.00.02 - 2010. URL: http://www.disslib.org/arkhitekturno-planuvalna-orhanizatsia-pidzemnykh-torhovelno-rozvazhalnykh.html(in Ukrainian)

Urenev, Valery Pavlovich (1996) Printsipi kompleksnogo arkhitekturno- planirovochnogo formirovaniya predpriyatii obshchestvennogo pitaniya [Principles of integrated architectural and planning formation of public catering enterprises: Doctoral thesis in architecture: 18.00.02] Odessa State. Academy of Construction and Architecture. Odessa 302 sheets + adj. 96 sheets. URL: http://www.disslib.org/pryntsypy-kompleksnoho-arkhytekturno-planyrovochnoho-formyrovanyja-predpryjatyi.html (in Russian).

El Hariri, Hilmi Mohamad (1995) Printsipi formirovaniya torgovo-delovikh tsentrov v usloviyakh Livana (na prim. g.g. Beiruta, Tripoli, Saidi, Tira) [Principles of the formation of trade and business centers in Lebanon (based on the cities of Beirut, Tripoli, Saida, Tire)]: Dis... Cand. architecture: 18.00.02 / Kyiv State. Technical University of Construction and Architecture. 164 p. URL: http://www.disslib.org/pryntsypy-formyrovanyja-torhovo-delovykh-tsentrov-v-uslovyjakh-lyvana.html (in Russian).

Riabets, Yu. S. (2009) Pryntsypy funktsionalno-prostorovoi orhanizatsii mobilnykh obiektiv ekspres-obsluhovuvannia: dys. …k. arkh.: 18.00.02 [Principles of functional and spatial organization of mobile express service facilities] Kiev KNUBA, 171 p. (in Ukrainian).

American Dream Mall near New York URL: https://www.newyork.co.uk/american-dream-mall-near-new-york/ (data zvernennia 18.01.2024). (in English).

Big Snow American Dream URL: https://en.wikipedia.org/wiki/Big_Snow_American_Dream (data zvernennia 18.01.2024). (in English).

By Brad Miller Millertime83 - Own work, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8278601 (data zvernennia 18.01.2024). (in English).

By Shemtov613 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=94785363 (дата звернення 18.01.2024) (in English).

By Shemtov613 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87226438 (data zvernennia 18.01.2024). (in English).

By Shemtov613 - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=87219886(data zvernennia 18.01.2024). (in English).

Dorokhina, H. I. (2013) Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia fizkulturno-ozdorovchykh zakladiv dlia liudei z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostiamy: dys. kandydata arkhitektury: 18.00.02. [Architectural and planning organization of physical culture and health facilities for people with physical disabilities ] Kiev. 244 s. (in Ukrainian).

Dorokhina, H. I. (2021) Pidvyshchennia efektyvnosti arkhitekturnykh rishen suchasnykh bahatozalnykh kinoteatriv. [Increasing the efficiency of architectural solutions of modern multi-screen cinemas] Fundamental and applied research in the modern world. Proceedings of the 11th International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Boston, USA. 2021. Pp. 365-369. URL: https://sci-conf.com.ua/xi-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-fundamental-and-applied-research-in-the-modern-world-9-11-iyunya-2021-goda-boston-ssha-arhiv/ (in Ukrainian).

Kravchenko, I.L. (2023) Realizatsiia osnovnykh pryntsypiv formuvannia arkhitektury zakladiv neformalnoi osvity. [Implementation of the main principles of the formation of the architecture of non-formal education institutions] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. (82). 198 – 212. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.82.198-212 (in Ukrainian).

Vasylchenko, D.K. (2022) Kombinatoryka u navchalnykh zonakh zakladiv pozashkilnoi osvity [Combinatorics in educational areas of extracurricular education institutions] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. (79) 57 – 67 DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.57-67 (in Ukrainian).

Vasylchenko, D.K. (2021) Funktsionalni hrupy prymishchen zakladiv pozashkilnoi osvity I – IV rivniv mistobudivnoi orhanizatsii [Functional groups of premises of out-of-school education institutions of I-IV levels of the urban planning organization] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. (78). 65 – 80. DOI: https://doi.org/ 10.32347/2076-815x.2021.78.65- 80 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Окасса, М. С. (2024). КЛАСИФІКАЦІЯ ФУНКЦІЙ ТОРГОВО-РОЗВАЖАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ З ВРАХУВАННЯМ СПЕЦИФІКИ ЇХ БУДІВНИЦТВА В РЕСПУБЛІЦІ КОНГО. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 304–314. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.304-314

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД