ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОБ'ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛАХ

Автор(и)

  • Махмуд Мустафа Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-0634-9313

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.293-303

Ключові слова:

об’єкти обслуговування, транспортно-пересадочні вузли, зовнішні фактори, внутрішні фактори

Анотація

В статті розглянуті основні зовнішні та внутрішні фактори, що впливають на формування переліку функцій та архітектурно-планувальної структури об’єктів обслуговування на транспортно-пересадочних вузлах.

Біографія автора

Махмуд Мустафа, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель та споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список використаних джерел

Пустовойт Р.О. Планувальні рішення зупиночних пунктів транспорту у транспортно-пересадочних вузлах аеропортів. Теорія та практика дизайну: зб. наук. праць. Архітектура та будівництво. 2023. Вип. 27. с. 83-92. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.27.11

Касім М.Б. Принципи архітектурно-планувальної організації терміналів аеропортів (на прикладі аеропортів Іраку): дис. канд. арх.:18.00.02. Київ: КНУБА, 2019. – 255 с.

Рочняк Ю. Архітектура будівель вокзалів залізниці Івано-Франківськ – Вороненка. Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2023. Вип. 84. с. 294–308. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.294-308

Рочняк Ю.А. Формування архітектури будівель вокзалів залізниці Львів – Сянки. Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2022. Вип. 80. с. 334–346. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.334-346

Щурова В.А. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів: дис. кандидата архітектури: 18.00.04 / Щурова Вікторія Анатоліївна. К., 2005. 178 с.

Тімохін В.О., Гарбар М.В., Щурова В.А. Концептуальність і раціональність в організації підземних просторів транспортно-пересадочних вузлів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2023. Вип. 67, С.382–393. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.382-393

Тімохін В.О., Гарбар М.В., Щурова В.А. Особливості використання підземних просторів для велосипедних стоянок у складі транспортно-пересадочних вузлів. Архітектурний вісник КНУБА Наук.-техн. зб. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 28. – С. 118 - 127. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.118-127

Древаль І.В. Архітектурно-містобудівний розвиток залізничних вокзальних комплексів в контексті національної транспортної стратегії України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К., КНУБА, 2018. Вип. 51. С.221–229.

Древаль І.В. Методологічні основи містобудівного розвитку залізничних вокзальних комплексів : автореф. дис. ... д-ра архіт. : 18.00.04 / І. В. Древаль; Полтав. нац. техн. ун-т ім. Ю. Кондратюка. Полтава, 2013. - 36 c. - укp.

Древаль І.В. Принципи містобудівного формування залізничних вокзальних комплексів. Містобудування та територіальне планування. К., КНУБА, 2012. Вип. 45. С. 246–253.

Древаль И.В. Объединенные вокзальные комплексы как структурообразующие факторы в развитии города. Устойчивое развитие городов. К.: Техніка, 2002. Вип. 36. С. 68–71.

Древаль И.В. Объединенные железнодорожно-автобусные комплексы в структуре современного города // Сборник научных трудов / Киев НИИП градостроительства. Вопросы формирования транспортных систем городов. К.: КиевЗНИЭП, 1990. С.54–60.

Древаль І.В. Структурні принципи композиційного моделювання об’єднаних вокзальних комплексів: автореф. дис. канд. архіт.: 18.00.01 // І.В.Древаль ХДТУБА. Харків 2002. 15 c. - укp.

Дорохіна Г.І. Організація регіональної структури аеротрополісів на базі існуючої мережі аеропортів України / Г.І. Дорохіна, П.П. Кедровський, А.С. Коновал // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the XIII International scientific and practical conference. Berlin, Germany. 2022. Pp. 299-305. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-19-21.06.22.pdf

Дорохіна Г.І. Тенденції формування транспортно-пересадочних вузлів в українських містах / Г.І. Дорохіна, С.Ф. Юнаков, О.О. Авраменко // Modern research in science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. 2023. Pp. 382-394. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-9-11-11-2023-chikago-ssha-arhiv/.

Куцевич В.В. Пропозиції формування об’єктів попутного обслуговування у зонах громадської активності населення. Архітектурний вісник КНУБА Наук.-техн. зб. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 28. – С. 38 - 45. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.38-45

Лаврик Геннадій Іванович. Основи системного аналізу в архітектурних дослідженнях і проектуванні: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Київський національний ун-т будівництва і архітектури; Українська академія архітектури. — К., 2002. — 140с. : рис.

TOD GUIDE FOR URBAN COMMUNITIES URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://environmentaldocuments.com/embarq/TOD_Guide_Urban_Communities_English_EMBARQ.pdf

IZUMI GARDEN URL: chrome-extension:// efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/2016 /06/Izumi-Garden.pdf

References

Pustovoit, R.O. (2023). Planuvalni rishennia zupynochnykh punktiv transportu u transportno-peresadochnykh vuzlakh aeroportiv. Teoriia ta praktyka dyzainu: zb. nauk. prats. [Engineering and Planning Solutions of Transport Stops at Transport and Transfer Hubs of Airports] Arkhitektura ta budivnytstvo. Vyp. 27. S. 83-92. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.27.11 (in Ukrainian).

Kasim, M.B. (2019). Pryntsypy arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii terminaliv aeroportiv (na prykladi aeroportiv Iraku): dys. kand. arkh.:18.00.02. [Principles of architectural and planning organization of airport terminals (on the example of Iraqi airports) : dis. … candidate of architecture: 18.00.02] Kyiv. 255 s. (in Ukrainian).

Rochniak, Yu. (2023). Arkhitektura budivel vokzaliv zaliznytsi Ivano-Frankivsk - Voronenka [Architecture of Railway Station Bildings of the Railway Ivano-Frankivsk–Voronenka] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 84. s. 294 – 308. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.84.294-308 (in Ukrainian).

Rochniak, Yu.A.(2022). Formuvannia arkhitektury budivel vokzaliv zaliznytsi Lviv - Sianky [Formation of Railway Station Bildings Architecture of Railway Lviv – Sianky] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 80. s. 334 – 346. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.334-346 (in Ukrainian).

Shchurova, V.A. (2005). Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia miskoi zabudovy u zoni vplyvu transportno-peresadochnykh vuzliv: dys. kandydata arkhitektury: 18.00.04 [Architectural and planning organization of urban development in the zone of influence of transport interchanges: dis. … candidate of architecture: 18.00.04] Shchurova Viktoriia Anatoliivna. 178 s. (in Ukrainian).

Timokhin, V.O., Harbar, M.V., Shchurova, V.A. (2023). Kontseptualnist i ratsionalnist v orhanizatsii pidzemnykh prostoriv transportno-peresadochnykh vuzliv. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, [Conceptuality and rationality in underground spaces transport interchange hub organization] vyp. 67s. 382–393. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.382-393 (in Ukrainian).

Timokhin, V.O., Harbar, M.V., Shchurova, V.A. (2023). Osoblyvosti vykorystannia pidzemnykh prostoriv dlia velosypednykh stoianok u skladi transportno-peresadochnykh vuzliv. [Features of the Use of Underground Spaces for Bicycle Parking as a Part of Transport Interchange Hub] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA Nauk.-tekhn. zb. Vyp. 28. S. 118-127. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.118-127 (in Ukrainian).

Dreval, I.V. (2018). Arkhitekturno-mistobudivnyi rozvytok zaliznychnykh vokzalnykh kompleksiv v konteksti natsionalnoi transportnoi stratehii Ukrainy [Architectonically-town-planning development of the railway station complexes is in the context. Of a national transport strategy of Ukraine. ] / I.V. Dreval // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Vyp. 51. s. 221 – 229. (in Ukrainian).

Dreval, I.V. (2013). Metodolohichni osnovy mistobudivnoho rozvytku zaliznychnykh vokzalnykh kompleksiv : avtoref. dys. ... d-ra arkhit. : 18.00.04 [Methodological basis of urban development of railway station complexes : thesis ... Dr. Archit. : 18.00.04] / I. V. Dreval; Poltav. nats. tekhn. un-t im. Yu. Kondratiuka. Poltava. 36 c. (in Ukrainian).

Dreval, I.V. (2012). Pryntsypy mistobudivnoho formuvannia zaliznychnykh vokzalnykh kompleksiv [Principles of urban development of railway station complexes] / I.V. Dreval // Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 45. s. 246 – 253 (in Ukrainian).

Dreval, Y.V. (2002). Obyedynennie vokzalnie kompleksi kak strukturoobrazuiushchye faktory v razvytyy horoda [United station complexes as structure-forming factors in the development of the city] // ustoichyvoe razvytye horodov; Vyp. 36. s. 68 – 71. (in Russian).

Dreval, Y.V. (1990). Obyedynennie zheleznodorozhno-avtobusny kompleksi v strukture sovremennoho horoda [Combined railway and bus complexes in the structure of a modern city]// Sbornyk nauchnykh trudov / Kyev NYYP hradostroytelstva. – Voprosы formyrovanyia transportnikh system horodov. s. 54 – 60. (in Russian).

Dreval, I.V. (2002). Strukturni pryntsypy kompozytsiinoho modeliuvannia obiednanykh vokzalnykh kompleksiv: avtoref. dys. kand. arkhit.: 18.00.01 [Structural principles of compositional modeling of the combined transport complexes: Author's abstract. Dis... Cand. of architecture: 18.00.01] // I.V.Dreval KhDTUBA. Kharkiv. 15 c. (in Ukrainian).

Dorokhina, H.I. (2022). Orhanizatsiia rehionalnoi struktury aerotropolisiv na bazi isnuiuchoi merezhi aeroportiv Ukrainy [Organization of the regional structure of aerotropolises based on the main network of airports in Ukraine] / H.I. Dorokhina, P.P. Kedrovskyi, A.S. Konoval // Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects. Proceedings of the XIII International scientific and practical conference. Berlin, Germany. Pp. 299-305. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/06/ MODERN-SCIENTIFIC-RESEARCH-ACHIEVEMENTS-INNOVATIONS...-19-21.06.22.pdf (in Ukrainian).

Dorokhina, H.I. (2023). Tendentsii formuvannia transportno-peresadochnykh vuzliv v ukrainskykh mistakh [Trends in the formation of transport and interchange hubs in Ukrainian cities] / H.I. Dorokhina, S.F. Yunakov, O.O. Avramenko // Modern research in science and education. Proceedings of the 3rd International scientific and practical conference. BoScience Publisher. Chicago, USA. Pp. 382-394. URL: https://sci-conf.com.ua/iii-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-modern-research-in-science-and-education-9-11-11-2023-chikago-ssha-arhiv/(in Ukrainian).

Kutsevych, V.V. (2023). Propozytsii formuvannia obiektiv poputnoho obsluhovuvannia u zonakh hromadskoi aktyvnosti naselennia. [Proposals for the Formation of Facilities of Passenger Service in Areas of Public Activity of the Population] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA Nauk.-tekhn. zb. Vyp. 28. S. 38 – 45. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2023.28.38-45(in Ukrainian).

Lavryk, Hennadii Ivanovych (2002). Osnovy systemnoho analizu v arkhitekturnykh doslidzhenniakh i proektuvanni: Pidruch. dlia stud. vyshch. navch. zakladiv [ Fundamentals of system analysis in architectural research and design: Tutorial. for students higher education institutions] Kyivskyi natsionalnyi un-t budivnytstva i arkhitektury; Ukrainska akademiia arkhitektury. 140s. (in Ukrainian).

TOD GUIDE FOR URBAN COMMUNITIES URL: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://environmentaldocuments.com/embarq/TOD_Guide_Urban_Communities_English_EMBARQ.pdf (in English).

IZUMI GARDEN URL: https://casestudies.uli.org/wp-content/uploads/2016/06/Izumi-Garden.pdf (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Мустафа, М. (2024). ФАКТОРИ, ЩО ВПЛИВАЮТЬ НА ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНОЇ СТРУКТУРИ ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ НА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛАХ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 293–303. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.293-303

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД