ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ

Автор(и)

  • Гелена Ковальська Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-9873-5413
  • Юлія Бурлака Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-6604-5189

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.280-292

Ключові слова:

промислова архітектура, атомні електростанції, індустріальний ландшафт, промислові підприємства з важким технологічним режимом

Анотація

У статті проаналізовані особливості специфічного індустріального ландшафту атомних електростанцій на прикладах вітчизняного та закордонного досвіду та висвітлено важливість адаптації цих промислових комплексів з важким технологічним режимом до сучасних архітектурних постіндустріальних вимог.

Біографії авторів

Гелена Ковальська, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Юлія Бурлака, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Житкова Н.Ю. Історичний контекст формування підприємства жорсткого технологічного режиму. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 58. С. 76–83. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.76-83

Петришин Г.П., Посацький Б.С., Ідак Ю.В. Містобудівне проєктування. Частина 2. Проєктування структурних елементів міста : підручник / за ред. Г.П.Петришин, Б.С.Посацького, Ю.В.Ідак. Львів: Видавництво Львівська політехніка, 2022. С.100-139.

Івашко Ю.В. Композиційно-планувальна структура житлових, громадських та промислових будівель модерну. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2013. Вип. 32. С. 80-87. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2787

Житкова Н.Ю. Підприємства з жорстким технологічним режимом. Минуле і сучасне. Форма та зміст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2015. Вип. 39. С. 307-327. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4176

Ковальська Г.Л. Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2019. Вип.54. С.373-382. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5817

Житкова Н.Ю. Експериментальне проектування як етап у формуванні основоположних засад архітектури промислових будівель. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2020. Вип. 58. С. 202–210. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.202-210

Зенькович Н.Г. Промислове середовище, особливості та тенденції розвитку. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ : КНУБА, 2012. Вип.29. С.86–90. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b59271cb-4d5f-4cbd-bb66-f25d46081fdf/content

Хорхот А.Я. Архитектура и благоустройство промышленных предприятий. Киев: Изд. академии архитектуры УССР, 1953.

ВБН В.1.1-034-2003 (НАПБ 03.005-2002, ГНД 34.03.307-2004, ВБН В.1.1-034-03.307-2003). Протипожежні норми проектування атомних електростанцій з водо-водяними енергетичними реакторами.) [Чинний від 2003-12-25]. Вид. офіц. Київ, 2004. 113 с. (Інформація та документація)

Запорізька АЕС. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Запорізька_АЕС (дата звернення: 20.11.2023)

Рівненська АЕС. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рівненська_АЕС (дата звернення: 20.11.2023)

Південноукраїнська АЕС. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Південноукраїнська_АЕС (дата звернення: 20.11.2023).

Хмельницька АЕС. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницька_АЕС (дата звернення: 20.11.2023).

АЕС Оі. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_Ои (дата звернення: 20.11.2023).

АЕС Іката. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/АЕС_Іката (дата звернення: 20.11.2023).

АЕС Неккарвестгайм. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_Неккарвестхайм (дата звернення: 20.11.2023).

АЕС Палюель. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/АЕС_Палюель (дата звернення: 20.11.2023).

АЕС Діябло-Каньйон. Вікіпедія. Вільна енциклопедія: веб-сайт. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/АЕС_Діабло-Каньйон (дата звернення: 20.11.2023).

References

Zhytkova, N.Y. (2020). Istorichnij kontekst formuvannya pidpriyemstva zhorstkogo tehnologichnogo rezhimu. [The historical context of the formation of an enterprise of a rigid technological regime].Suchasni problemi аrhitekturi ta мistobuduvannya, (58), 76-83. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.76-83 (in Ukrainian)

Petrishin, G.P., Posackyi, B.S., Idak, Yu.V. (2022). Mistobudivne proyektuvannya. Chastina 2. Proyektuvannya strukturnih elnementiv mista. [Urban planning design. Part 2. Design of structural elements of the city]. Vidavnictvo Lvivska politehnika. 100-139. (in Ukrainian)

Ivashko, Yu.V. (2013). Kompozicijno-planuvalna struktura zhitlovih, gromadskih ta promislovih budivel modernu. [Compositional and planning structure of residential, public and industrial buildings of the modern period] Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya, (32), 80-87. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/2787 (in Ukrainian)

Zhytkova, N.Y. (2015). Pidpriyemstva z zhorstkim tehnologichnim rezhimom. Minule i suchasne. Forma ta zmist. [Enterprises with a rigid technological regime. Past and present. Form and content]. Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya, (39), 307-327. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/4176 (in Ukrainian)

Kovalska, H.L. (2019). Problemi revitalizaciyi promislovih ob’yektiv v istorichnij zoni mista. [Problems of revitalization of industrial facilities in the historical zone of the city]. Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya, (54), 373 - 382. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/handle/987654321/5817 (in Ukrainian)

Zhytkova, N.Y. (2020). Promislove seredovishe, osoblivosti ta tendenciyi rozvitku. [Experimental design as a stage in the formation of the fundamental principles of the architecture of industrial buildings]. Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya, (58), 202-210. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.58.202-210 (in Ukrainian)

Zenkovich, N.G. (2012) Promislove seredovishe, osoblivosti ta tendenciyi rozvitku. [Industrial environment, features and trends of development]. Suchasni problemi arhitekturi ta mistobuduvannya, (29), 86-90. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/b59271cb-4d5f-4cbd-bb66-f25d46081fdf/content (in Ukrainian)

Arhitektura i blagoustrojstvo promyshlennyh predpriyatij. [Architecture and improvement of industrial enterprises]. Kiev: Izd. akademii arhitektury USSR, 1953. (in Russian)

VBN V.1.1-034-2003 (NAPB 03.005-2002, GND 34.03.307-2004, VBN V.1.1-034-03.307-2003) Protipozhezhni normi proektuvannya atomnih elektrostancij z vodo-vodyanimi energetichnimi reaktorami. [Fire safety standards for the design of nuclear power plants with water-water power reactors]. [Effective from 2003-12-25]. Kyiv. 113 p. (Information and documentation (in Ukrainian)

Zaporizka AES. [Zaporizhzhya NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Запорізька_АЕС (date of application: 20.11.2023) (in Ukrainian)

Rivnenska AES. [Rivne NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Рівненська_АЕС (date of application: 20.11.2023) (in Ukrainian)

Pivdennoukrayinska AES. [South Ukrainian NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Південноукраїнська_АЕС (date of application: 20.11.2023). (in Ukrainian)

Hmelnicka AES. [Khmelnytskyi NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/Хмельницька_АЕС (date of application: 20.11.2023). (in Ukrainian)

AES Oi. [Ohі NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_Ои (date of application: 20.11.2023). (in Russian)

AES Ikata. [Ikata NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/АЕС_Іката (date of application: 20.11.2023). (in Ukrainian)

AES Nekkarvestgajm. [Neckarwestheim NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/АЭС_Неккарвестхайм (date of application: 20.11.2023). (in Ukrainian)

AES Palyuel. [Paluel NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/АЕС_Палюель (date of application: 20.11.2023). (in Ukrainian)

AES Diyablo-Kanjon. [Diablo Canyon NPP]. Wikipedia. Free encyclopedia: website. URL: https://uk.wikipedia.org/wiki/АЕС_Діабло-Каньйон (date of application: 20.11.2023). (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Ковальська, Г., & Бурлака, Ю. (2024). ОСОБЛИВОСТІ АРХІТЕКТУРИ АТОМНИХ ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 280–292. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.280-292

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД