ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ХОСТЕЛІВ

Автор(и)

  • Михайло Кінайлюк Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0009-0000-2960-7365

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.268-279

Ключові слова:

енергоефективність, енергозбереження, екологічність, хостели

Анотація

У статті розглядаються причини зміни вектора розвитку готельної індустрії на екологічність та сталість довкілля, зменшення використання енергії, скорочення використання викидів парникових газів та впровадження енергоефективних технологій. Наведено приклади закордонного досвіду впровадження енергоефективних стратегій в архітектурі хостелів та гуртожитків.

Біографія автора

Михайло Кінайлюк, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Nicholls M. Climate Change: Implications for Tourism. Cambridge Institute for Sustainability Leadership (CISL), 2014. URL:https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/ipcc-climate-science-business-briefings/tourism (дата звернення 04.02.2024)

Green Deal. European Union and Ukraine: Moving Forward Together. URL:https://eu4ukraine.eu/en/greendeal-en (дата звернення 04.02.2024)

Path to climate neutrality. Climate action and the Green Deal. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_en (дата звернення 04.02.2024)

Іванюта С.П., Якушенко Л.М. Європейський зелений курс і кліматична політика України : аналіт. доп.; за заг. ред. А. Ю. Сменковського. Київ, НІСД, 2022. C. 3. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2022.12

Sustainable Hospitality: Eco-Friendly Industry Trends and Tips for Hotels. Trivago business blog. 2023. URL:https://businessblog.trivago.com/sustainable-hospitality-trends-eco-friendly-hotel-tips/ (дата звернення 12.02.2024)

Global Hotel Decarbonisation Report. URL: https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/global-hotel-decarbonisation-report/ (дата звернення 12.02.2024)

Sorrell E. A Roadmap for Energy Efficiency in Hospitality: Key Strategies for Hotel Owners to Prioritize Energy Conservation Measures. Cumming Group. 2023. URL: https://cumming-group.com/a-roadmap-for-energy-efficiency-in-hospitality-key-strategies-for-hotel-owners-to-prioritize-energy-conservation-measures/ (дата звернення 10.02.2024)

Сушко Н.В. Cучасні тенденції розвитку гостинної індустрії: проектний підхід. Економіка та суспільство. 2022. Вип. 40. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-27

ДСТУ 9106:2021 Туристичні послуги. Хостели. Загальні вимоги та класифікація.

ДБН В.1.2-11:2021 Основні вимоги до будівель і споруд. Енергозбереження та енергоефективність

ДБН В.2.6.-31:2021 Теплова ізоляція та енергоефективність будівель

Терешкін О.Г. Підвищення енергоефективності закладів індустрії гостинності. Розвиток харчових виробництв, ресторанного та готельного господарств і торгівлі: проблеми, перспективи, ефективність: тези доп. Міжнар. наук.-практ. конф. Харків, ХДУХТ, 2016. Ч. 2. С. 233-234. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/37380

Терешкін О.Г., Калєнік К.В. Енергозберігаюча стратегія закладів індустрії гостинності. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та послуг. Харків, ХДУХТ, 2016. Вип. 2 (24). С. 231-239. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/4524

Редько В.Є, Русіна А.О. Міжнародний досвід формуванні сталої інфраструктури готелю. Ефективна економіка. 2018. № 12. DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.90

Красовський Є.В. Аспекти енергозбереження у проектах готелів. Вісник Херсонського національного технічного університету. Херсон, ХНТУ, 2015. № 1. С. 173-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2015_1_30.

Крайнюк Л.М., Омельченко Т.О. Системний підхід до розроблення концепції енергозбереження готельно-ресторанного підприємства. Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., Харків, 2020. С.210-212. URL: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/17_04_2020_compressed.pdf

Крутько К., Подлепіна П. Еко-тренди у сфері гостинності як чинник сталості розвитку. Сучасні тенденції розвитку індустрії гостинності. Львів, ЛДУФК імені Івана Боберського, 2022. Зб. тез доп. ІІІ. С. 52-55. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33256

Івашура А.А., Шаховська О.В. Вплив розвитку сфери гостинності на міське середовище. Екологічно сталий розвиток урбосистем. Харків, ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. С.23-26. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28589

Said D., Youssef K., Waheed H. Energy efficiency opportunities in Hotels. Renewable Energy and Sustainable Development. Cairo, March 2017. Volume 3, Issue 1. С. 99-103. DOI: https://dx.doi.org/10.21622/resd.2017.03.1.099

Arenhart R., Souza A., Zanini R. Energy Use and Its Key Factors in Hotel Chains. Sustainability. 2022. Volume 14, 8239. С.1-14. https://doi.org/10.3390/su14148239

Bohdanowicz P., Churie-Kallhauge A., Martinac I., Rezachek D. Energy-efficiency and conservation in hotels–towards sustainable tourism. 2001. URL: https://www.researchgate.net/publication/229043885_Energy-efficiency_and_conservation_in_hotels-towards_sustainable_tourism (дата звернення 10.02.2024)

St. Andrews Institute of Technology and Management – Boys’ Hostel Block. URL:https://archello.com/project/st-andrews-boys-hostel (дата звернення 01.03.2024)

St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon, Boys Hostel Block. URL: https://www.zeroenergydesignlab.com/boyshostel (дата звернення 01.03.2024)

St. Andrews Girls Hostel / Zero Energy Design Lab. URL:https://www.archdaily.com/955202/st-andrews-girls-hostel-zero-energy-design-lab (дата звернення 01.03.2024)

The Street / Sanjay Puri Architects URL:https://www.archdaily.com/883770/the-street-sanjay-puri-architects (дата звернення 01.03.2024)

LAVA Reinvents the Youth Hostel With Sport Oriented Design in Bayreuth. URL:https://www.archdaily.com/573384/lava-reinvents-the-youth-hostel-with-sport-oriented-design-in-bayreuth (дата звернення 01.03.2024)

Limpopo Youth Hostel / Local Studio. URL:https://www.archdaily.com/940354/limpopo-youth-hostel-local-studio (дата звернення 01.03.2024)

References

Nicholls, M. (2014). Climate Change: Implications for Tourism. URL: https://www.cisl.cam.ac.uk/business-action/low-carbon-transformation/ipcc-climate-science-business-briefings/tourism (in English)

Green Deal. URL:https://eu4ukraine.eu/en/greendeal-en (in English)

Path to climate neutrality. URL: https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/european-green-deal/climate-action-and-green-deal_en (in English)

Ivanyuta, S., Yakushenko, L. (2022). Yevropeiskyi zelenyi kurs i klimatychna polityka Ukrainy [The European Green Course and the climate policy of Ukraine] in general edited by A. Smenkovskyi. 3. DOI: https://doi.org/10.53679/NISS-analytrep.2022.12 (in Ukrainian)

Sustainable Hospitality: Eco-Friendly Industry Trends and Tips for Hotels. URL: https://businessblog.trivago.com/sustainable-hospitality-trends-eco-friendly-hotel-tips/ (in English)

Global Hotel Decarbonisation Report. URL: https://sustainablehospitalityalliance.org/resource/global-hotel-decarbonisation-report/ (in English)

Sorrell, E. (2023). A Roadmap for Energy Efficiency in Hospitality: Key Strategies for Hotel Owners to Prioritize Energy Conservation Measures. URL: https://cumming-group.com/a-roadmap-for-energy-efficiency-in-hospitality-key-strategies-for-hotel-owners-to-prioritize-energy-conservation-measures/ (in English)

Sushko, N. (2022). Cuchasni tendentsii rozvytku hostynnoi industrii: proektnyi pidkhid. [Modern trends in the development of the hospitality industry: a project approach] Economy and society, (40). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-40-27 (in Ukrainian)

DSTU 9106:2021 (2022). Turystychni posluhy. Khostely. Zahalni vymohy ta klasyfikatsiia [Tourist services. Hostels. General requirements and classification] (in Ukrainian)

DBN В.1.2.-11 (2021). Osnovni vymohy do budivel i sporud. Enerhozberezhennia ta enerhoefektyvnist [Basic requirements for buildings and structures. Energy saving and energy efficiency] (in Ukrainian)

DBN В.2.6.-31 (2021). Teplova izoliatsiia ta enerhoefektyvnist budivel [Thermal insulation and energy efficiency of buildings] (in Ukrainian)

Tereshkin, O. (2016). Pidvyshchennia enerhoefektyvnosti zakladiv industrii hostynnosti. [Increasing the energy efficiency of hospitality industry establishments]. Rozvytok kharchovykh vyrobnytstv, restorannoho ta hotelnoho hospodarstv i torhivli: problemy, perspektyvy, efektyvnist: tezy dop. Mizhnar. nauk.-prakt. Konf., (2), 233-234. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/37380 (in Ukrainian)

Tereshkin, O., Kalenik, K. (2016). Enerhozberihaiucha stratehiia zakladiv industrii hostynnosti. [Energy-saving strategy of hospitality industry establishments]. Ekonomichna stratehiia i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh, 2(24), 231-239. URL: https://repo.btu.kharkov.ua/handle/123456789/4524 (in Ukrainian)

Redko, V., Rusina, A. (2018). Mizhnarodnyi dosvid formuvanni staloi infrastruktury hoteliu [International experience in the formation of a sustainable hotel infrastructure]. Efektyvna ekonomika, (12). DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2018.12.90 (in Ukrainian)

Krasovsky, E. (2015). Aspekty enerhozberezhennia u proektakh hoteliv. [Aspects of energy saving in hotel projects]. Visnyk Khersonskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu, (1), 173-179. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vkhdtu_2015_1_30 (in Ukrainian)

Kraynyuk, L., Omelchenko, T. (2020). Systemnyi pidkhid do rozroblennia kontseptsii enerhozberezhennia hotelno-restorannoho pidpryiemstva [A systematic approach to the development of the concept of energy saving of a hotel and restaurant enterprise]. Suchasni tendentsii rozvytku industrii turyzmu ta hostynnosti u konkurentnomu seredovyshchi: materialy mizhnar. nauk.-prakt. konf., 210-212. URL: https://science.kname.edu.ua/images/dok/konferentsii/2020konf/17_04_2020_compressed.pdf

Krutko, K., Podlepina, P. (2022). Eko-trendy u sferi hostynnosti yak chynnyk stalosti rozvytku [Eco-trends in the field of hospitality as a factor of sustainable development]. Suchasni tendentsii rozvytku industrii hostynnosti, (ІІІ), 52-55. URL: https://repository.ldufk.edu.ua/handle/34606048/33256 (in Ukrainian)

Ivashura, A., Shakhovska, O. (2022). Vplyv rozvytku sfery hostynnosti na miske seredovyshche [Impact of hospitality development on the urban environment]. Ekolohichno stalyi rozvytok urbosystem, 23 - 26. URL: http://repository.hneu.edu.ua/handle/123456789/28589 (in Ukrainian)

Said, D., Youssef K., Waheed, H. (2017). Energy efficiency opportunities in Hotels. Renewable Energy and Sustainable Development, 3(1), 99-103. DOI:https://dx.doi.org/10.21622/resd.2017.03.1.099 (in English)

Arenhart, R., Souza, A., Zanini, R. (2022). Energy Use and Its Key Factors in Hotel Chains. Sustainability, (14), 1-14. https://doi.org/10.3390/su14148239 (in English)

Bohdanowicz, P., Churie-Kallhauge, A., Martinac, I., Rezachek, D. (2001). Energy-efficiency and conservation in hotels–towards sustainable tourism. URL:https://www.researchgate.net/publication/229043885_Energy-efficiency_and_conservation_in_hotels-towards_sustainable_tourism (in English)

St. Andrews Institute of Technology and Management – Boys’ Hostel Block. URL:https://archello.com/project/st-andrews-boys-hostel (in English)

St. Andrews Institute of Technology and Management, Gurgaon, Boys Hostel Block. URL: https://www.zeroenergydesignlab.com/boyshostel (in English)

St. Andrews Girls Hostel / Zero Energy Design Lab. URL:https://www.archdaily.com/955202/st-andrews-girls-hostel-zero-energy-design-lab (in English)

The Street / Sanjay Puri Architects URL:https://www.archdaily.com/883770/the-street-sanjay-puri-architects (in English)

LAVA Reinvents the Youth Hostel With Sport Oriented Design in Bayreuth. URL:https://www.archdaily.com/573384/lava-reinvents-the-youth-hostel-with-sport-oriented-design-in-bayreuth (in English)

Limpopo Youth Hostel / Local Studio. URL:https://www.archdaily.com/940354/limpopo-youth-hostel-local-studio (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Кінайлюк, М. (2024). ЗАКОРДОННИЙ ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНИХ БУДІВЕЛЬ ХОСТЕЛІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 268–279. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.268-279

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД