КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ МАГАЗИНУ ОДЯГУ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.251-259

Ключові слова:

дизайн інтер’єру магазину одягу, українська ідентичність, символіка, концептуальна композиція, стилізовані манекени

Анотація

Розглядається питання дизайн-проєктування закладів роздрібної торгівлі на прикладі концептуальної розробки інтер’єру магазину одягу. Метою дослідження є розробка концепції сучасного, багатофункціонального торговельного простору, колористична та стильова модель котрого поєднує сучасні європейські тенденції та новий погляд на українську культуру та її витоки. Пропонується вирішення простору магазину як експозиційного майданчика для вітчизняних митців з новим трактуванням елементів української культури. Засобами вираження окресленого завдання є: зонування простору, колористична модель, застосування стилізованого орнаменту, дизайн манекенів. Надані і обґрунтовані пропозиції щодо прийомів втілення вищевказаних засобів. Зроблений висновок про те, що інтер’єр магазину українського одягу має формуватись як виставково-презентаційний майданчик для українських дизайнерів, поєднувати впізнавану ідентичність через непрямі асоціації і символіку, які базуються на історичних та культурних артефактах, з сучасністю.

Біографії авторів

Олександр Івановський, CarDetailLab

Дизайнер CarDetailLab, Київ

Галина Хавхун, Університет "Україна"

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Університету «Україна», Київ

Посилання

Список джерел

Чернявський В.Г. Основні фактори, що визначають формування інтер’єру громадських будинків соціальної сфери в Україні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Київ: КНУБА, 2009. Вип 21. С. 444-448

Хавхун Г.М., Гук Л.Й. Дизайн-проєктування громадського інтер’єру: навч. посіб. Київ: Університет «Україна», 2023.140с.

Позняк А.Г. Особливості формування художнього образу в дизайні інтер’єру магазину. Актуальні питання сучасної науки: Львів, 2015. С.48-50. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/arch/06oct2015/68.pdf (дата звернення: 27.01.2024)

Лю Пейвей, Лагода Оксана. Дизайн манекенів у дискурсі мультикультуралізму. Теорія та практика дизайну. Культура і мистецтво. 2023. Вип. 27. С. 142-149. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.27.18

Roolant Lisa. Modern Retail: What can we learn from concept stores. 2016. Twitter @lisaroolant. URL: https://www.appearhere.co.uk/inspire/blog/modern-retail-what-can-we-learn-from-concept-stores (Accessed on: January 27, 2024)

Seo J.N., Kim J.W. Expressive Characteristics of Depaysement in Interior Space - Focused on the Interior Projects by Fabio Novembre and Marcel Wanders. Korean Institute of Interior Design Journal, 2015. Vol. 24(1), pp. 3–11. DOI: https://doi.org/10.14774/jkiid.2015.24.1.003

Han J. W. A Comparative Study on the Surrealistic Characters of Jaime Hayon and Marcel Wanders Design. Korean Institute of Interior Design Journal, 2011. Vol. 20(2), pp. 55–63. URL: https://koreascience.kr/article/JAKO201120661416403.page

Вдовіна О.О. Дизайн, як засіб комунікації. Соціокультурні тенденції розвитку сучасного дизайну та мистецтва: мат. VІІ міжнар. наук.практ. конф. (08-10 вересня 2021 р.): Херсон: ХНТУ, 2021. С.13-14

Авер’янова Н.М. Українське образотворче мистецтво як невід’ємний чинник етнозбереження та націєтворення. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 2009. Вип. 13. С. 18–21.

Shi, Tommy. The Use of Color in Marketing: Colors and their Physiological and Psychological Implications. Berkeley Scientific Journal. 2013. Vol. 17 (1), pp.1-5. DOI: https://doi.org/10.5070/bs3171016151

Попович М.В. Нарис історії культури України. Київ: АртЕк,1998. С.35

Anttalainen, Sisko. Pale Nordic Architecture : Why are our walls so white? Thesis, Konstfack, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 2018. Vol. 2, URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-6250.

Нікішенко Ю.І. Колір у культурній традиції українців та їх степових сусідів алтайського походження. Східний світ. 2004. Вип. 1. С.93-98. URL: http://history.org.ua/JournALL/orientworld/orientworld_2004_1/8.pdf

Кубриш Н. Спадщина Трипільської культури у скульптурі 20 століття. Другі Платонівські читання: Тези доп. Всеукраїн. наук. конф. 2015. С. 34–35. URL: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5451 (дата звернення: 27.01.2024).

Hall Gordon. Object Lessons: Thinking Gender Variance through Minimalist Sculpture. Art Journal. 2013. Pp. 46–57. URL: http://gordonhall.net/files/Object_Lessons_Gordon_Hall.pdf (Accessed on: January 27, 2024)

References

Cherniavskyi, V.H. (2009). Osnovni faktory, shcho vyznachaiut formuvannia interieru hromadskykh budynkiv sotsialnoi sfery v Ukraini [The main factors determining the formation of the interior of public buildings of the social sphere in Ukraine]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp. 21, pр. 444-448 (in Ukrainian)

Khavkhun, H.M., Huk, L.I. (2023). Dyzain-proiektuvannia hromadskoho interieru [Public interior design]: navch.posib. Kyiv: Universytet «Ukraina»,140 р. (in Ukrainian)

Pozniak, A.H. (2015). Osoblyvosti formuvannia khudozhnoho obrazu v dyzaini interieru mahazynu [Features of the formation of an artistic image in the interior design of the store]. Aktualni pytannia suchasnoi nauky, Lviv, рp. 48-50. URL: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/arch/06oct2015/68.pdf (Accessed on: January 27, 2024) (in Ukrainian)

Liu, Peivei, Lahoda, Oksana (2023). Dyzain manekeniv u dyskursi multykulturalizmu [The design of mannequins in the discourse of multiculturalism]. Teoriia ta praktyka dyzainu. Kultura i mystetstvo. Vyp. 27. Рp. 142-149. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.27.18 (in Ukrainian)

Roolant, L.( 2016) Modern Retail: What can we learn from concept stores. Twitter @lisaroolant. URL: https://www.appearhere.co.uk/inspire/blog/modern-retail-what-can-we-learn-from-concept-stores (Accessed on: January 27, 2024)

Seo, J.N., & Kim, J.W. (2015) Expressive Characteristics of Depaysement in Interior Space - Focused on the Interior Projects by Fabio Novembre and Marcel Wanders. Korean Institute of Interior Design Journal, 24(1), 3–11. DOI: https://doi.org/10.14774/jkiid.2015.24.1.003 (in Korean)

Han, J.W. (2011) A Comparative Study on the Surrealistic Characters of Jaime Hayon and Marcel Wanders Design. Korean Institute of Interior Design Journal, 20 (2), 55–63. URL: https://koreascience.kr/article/JAKO201120661416403.page (in Korean)

Vdovina, O.O. (2021) Dyzain, yak zasib komunikatsii [Design as a means of communication]. Sotsiokulturni tendentsii rozvytku suchasnoho dyzainu ta mystetstva. Materialy VII Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (September 8-9, 2021), Kherson: KhNTU, pp.13-14 (in Ukrainian)

Averianova, N.M. (2009). Ukrainske obrazotvorche mystetstvo yak nevidiemnyi chynnyk etnozberezhennia ta natsiietvorennia [Ukrainian fine art as an integral factor of ethno-preservation and nation-building]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Seriia «Ukrainoznavstvo». Vyp. 13. Рp. 18–21. (in Ukrainian)

Shi, T. (2013). The Use of Color in Marketing: Colors and their Physiological and Psychological Implications. Berkeley Scientific Journal, 17 (1), 1-5. doi.org/10.5070/bs3171016151 (in English)

Popovych, M. V. (1998). Narys istorii kultury Ukrainy [Essay on the history of culture of Ukraine]. Kyiv: ArtEk, P.35 (in Ukrainian)

Anttalainen, S. (2018). Pale Nordic Architecture: Why are our walls so white? Thesis, Konstfack, Inredningsarkitektur & Möbeldesign, 2, URL: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:konstfack:diva-6250 (in English)

Nikishenko, Yu.I. (2004). Kolir u kulturnii tradytsii ukraintsiv ta yikh stepovykh susidiv altaiskoho pokhodzhennia [Color in the cultural tradition of Ukrainians and their steppe neighbors of Altai origin]. Skhidnyi svit. Vyp.1. Рp. 93-98. URL: http://history.org.ua/JournALL/orientworld/orientworld_2004_1/8.pdf (in Ukrainian)

Kubrysh, N.(2015). Spadshchyna Trypilskoi kultury u skulpturi 20 stolittia [The heritage of Trypil culture in the sculpture of the 20th century]. Druhi Platonivski chytannia: Tezy dop. Vseukrain. nauk. konf. Pp. 34–35. URL: http://mx.ogasa.org.ua/handle/123456789/5451 (Accessed on: January 27, 2024) (in Ukrainian)

Hall, G. (2013) Object Lessons: Thinking Gender Variance through Minimalist Sculpture. Art Journal. Рp.46–57. URL: http://gordonhall.net/files/Object_Lessons_Gordon_Hall.pdf (Accessed on: January 27, 2024) (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Івановський, О., & Хавхун, Г. (2024). КОНЦЕПЦІЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР’ЄРУ МАГАЗИНУ ОДЯГУ УКРАЇНСЬКИХ БРЕНДІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 251–259. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.251-259

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД