ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОВОЄННОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ

Автор(и)

  • Станіслав Зосім Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна https://orcid.org/0000-0002-6392-9867

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.237-250

Ключові слова:

нова повоєнна житлова забудова, соціальне житло, багатоквартирне житло, доступне житло, житлове середовище, зарубіжний досвід

Анотація

Стаття присвячена дослідженню міжнародної практики формування житлової забудови, зокрема на прикладі таких країн як Нідерланди, Данія та Великобританія.

В даній науковій праці розглядається еволюція житлової забудови у зазначених країнах після Другої світової війни, висвітлюються ключові аспекти стандартизації житла, типології будинків, використання матеріалів в опорядженні фасадів, участі громадськості та впливу соціально-політичних факторів на формування житлового середовища. Особлива увага приділена аналізу архітектурно-композиційних та об’ємно-просторових принципів формування зарубіжних житлових утворень. Робота докладно розглядає принципи та тенденції формування житлового середовища в контексті національних традицій в архітектурі.

В статті систематизовані тенденції сучасного формування житлової забудови Західної Європи, підкреслена важливість композиційних аспектів та  національних особливостей при формуванні нового житла повоєнного періоду в Україні. Автор підводить до думки, що визначальними при формуванні нової повоєнної житлової архітектури в Україні повинні стати принципи контекстуальної архітектури та людиноцентричності.

Біографія автора

Станіслав Зосім, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету
«Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Посилання

Список джерел

Габрель М., Добровольська М. Пошук концепції відродження та просторового розвитку України і її регіонів: погляд архітектора. Містобудування та територіальне планування. 2022. № 80. С. 59–79. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79.

Кондель-Пермінова Н. Виклики війни: трансформації в архітектурі та дизайні України. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО. 2022. № 18. С. 27–42. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269659.

Бородич Л., Савченко О. Сучасний іноземний та вітчизняний практичний досвід спорудження соціального житла для переселенців. Просторовий розвиток. 2023 p. № 4, С. 3-13.

Спасіченко К. Моделі житлових утворень з доступним житлом з урахуванням розташування в системі розселення. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. 2023. № 65. С. 142–156. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.142-156.

Гресь К., Буравченко С. Обґрунтування та підходи у проектуванні малоповерхової житлової забудови підвищеної щільності. Theory and practice of design. 2022. № 26. С. 10-19. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.2.

Голик Й., Багрій Н., Вантюх Д. Масова житлова забудова як елемент кризової архітектури. Просторовий розвиток. 2023. № 4. С. 14–28. DOI: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.4.14-28.

Поліщук В., Крижанівський О. Тенденції розвитку «зеленої архітектури»: зарубіжний та вітчизняний досвід. Теорія та практика дизайну. 2023. № 29-30. С. 249-255. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.29-30.30.

Марковський А. Соціо-економічні фактори забудови житлових мікрорайонів Європи та Північної Америки: 1950-ті–1970-ті. Містобудування та територіальне планування. 2021. № 77. С. 335-344. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77.335-344 .

Гнесь І. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції: монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2013. 652 с.

The State of the Housing in Europe 2023. Housing Europe. URL: https://www.stateofhousing.eu/#p=1 (дата звернення: 10.02.2024).

De Vreeze A. Woningbouw, inspiratie & ambities: Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland : doctoral thesis. 1993. 598 p. URL: https://repository.tudelft.nl/islandora/object/uuid:f7942797-88a5-4419-8c6e-36a54fa81609?collection=research

Navas Carrillo D., Spoormans L.G.K., Zijlstra H., Pérez-Cano T. Adaptability and innovation. The Dutch experience in the public promotion of mass housing neighbourhoods: 1945-1985. Las Bellas Artes Hoy. Vol 1. Valencia : Tirant lo Blanch, 2022. pp. 283-295.

Oorschot L., Spoormans L., El Messlaki S., Konstantinou T., De Jonge T., Van Oel C., Asselbergs T., Gruis V., De Jonge W. Flagships of the Dutch Welfare State in Transformation: A Transformation Framework for Balancing Sustainability and Cultural Values in Energy-Efficient Renovation of Postwar Walk-Up Apartment Buildings. Sustainability. 2018. Vol. 10, №7:2562. DOI: https://doi.org/10.3390/su10072562.

Olsson L., Loerakker J. Revisioning Amsterdam Bijlmermeer. Failed Architecture. URL: https://failedarchitecture.com/the-story-behind-the-failure-revisioning-amsterdam-bijlmermeer/ (дата звернення: 26.11.2023).

Olsson L., Loerakker J. The Story Behind Failure: Copenhagen’s Business District Ørestad. Failed Architecture. URL: https://failedarchitecture.com/the-story-behind-the-failure-copenhagens-business-district-orestad/ (дата звернення: 10.02.2024).

Havinga L., Colenbrander B., Schellen H. Heritage attributes of post-war housing in Amsterdam. Frontiers of Architectural Research. 2020. Vol. 9, №1. P. 1-19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.04.002.

References

Habrel, M., & Dobrovolska, M. (2022). Poshuk kontseptsii vidrodzhennia ta prostorovoho rozvytku Ukrainy i yii rehioniv: pohliad arkhitektora. [Search for the concept of revival and spatial development of Ukraine and its regions: an architect's perspective]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (80), 59–79. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79 (in Ukrainian)

Kondel-Perminova, N. (2022). Vyklyky viiny: transformatsii v arkhitekturi ta dyzaini Ukrainy. [Challenges of war: Transformations in architecture and design in Ukraine]. Zbirnyk naukovykh prats SUCHASNE MYSTETSTVO, (18), 27–42. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269659. (in Ukrainian)

Borodych, L., & Savchenko, O. (2023). Suchasnyi inozemnyi ta vitchyznianyi praktychnyi dosvid sporudzhennia sotsialnoho zhytla dlia pereselentsiv. [Modern foreign and domestic practical experience in the construction of social housing for displaced persons]. Prostorovyi Rozvytok, 2023(4), 3–13. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.4.3-13 (in Ukrainian).

Spasichenko, K. (2023). Modeli zhytlovykh utvoren z dostupnym zhytlom z urakhuvanniam rozmiashchennia v systemi rozselennia. [Models of residential formations with affordable housing, considering the location in the resettlement system]. Suchasni Problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, 2023(65), 142–156. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.142-156 (in Ukrainian).

Hres, K., & Buravchenko, S. (2022). Obgruntuvannia ta pidkhody u proektuvanni malopoverkhovoi zhytlovoi zabudovy pidvyshchenoi shchilnosti. [Substantiation and approaches in the design of low-rise residential development with increased density]. Theory and Practice of Design, 2022(26), 10–19. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2022.26.2 (in Ukrainian).

Holik, Y., Bahrii, N., & Vantyukh, D. (2023). Masova zhytlova zabudova yak element kryzovoi arkhitektury. [Mass housing as an element of crisis architecture]. Prostorovyi Rozvytok, 2023(4), 14–28. DOI: https://doi.org/10.32347/2786-7269.2023.4.14-28 (in Ukrainian).

Polishchuk, V., & Kryzhanivskyi, O. (2023). Tendentsii rozvytku «zelenoi arkhitektury»: zarubizhnyi ta vitchyznianyi dosvid. [Trends in the development of "green architecture": foreign and domestic experience]. Theory and Practice of Design, 2023(29-30), 249-255. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-8151.2023.29-30.30 (in Ukrainian).

Markovsky, A. (2021). Sotsio-ekonomichni faktory zabudovy zhytlovykh mikroraioniv Yevropy ta Pivnichnoi Ameryky: 1950-ti–1970-ti [Socio-economic factors of the development of residential microdistricts in Europe and North America: 1950 s–1970 s]. Mistobuduvannia ta Terytorialne Planuvannia, 2021(77), 335–344. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.77.335-344 (in Ukrainian).

Hnes, I. (2013). Bahatokvartyrne zhytlo: tendentsii evoliutsii: monohrafiia [Multifamily housing: trends of evolution: monograph]. Lviv: Prostorovyi Rozvytok Publishing, 652 p. (in Ukrainian).

The State of the Housing in Europe 2023. Housing Europe. URL: https://www.stateofhousing.eu/#p=1 (date of access: 10.02.2024). (in English).

De Vreeze, N. (1993). Woningbouw, Inspiratie & Ambities. Kwalitatieve grondslagen van de sociale woningbouw in Nederland. Nationale Woningraad. (in English).

Navas Carrillo, D., Spoormans, L. G. K., Zijlstra, H., & Pérez-Cano, T. (2022). Adaptability and innovation. The Dutch experience in the public promotion of mass housing neighbourhoods: 1945-1985. In Á. P. Garcia, J. M. Corbacho Valencia, & M. Selfa Sastre (Eds.), Las Bellas Artes Hoy (1 ed., pp. 283-295). (Ciencias de la comunicación). Tirant lo Blanch. (in English).

Oorschot, L., Spoormans, L., El Messlaki, S., Konstantinou, T., De Jonge, T., Van Oel, C., Asselbergs, T., Gruis, V., De Jonge, W. (2018). Flagships of the Dutch Welfare State in Transformation: A Transformation Framework for Balancing Sustainability and Cultural Values in Energy-Efficient Renovation of Postwar Walk-Up Apartment Buildings. Sustainability, 10(7), 2562. DOI: https://doi.org/10.3390/su10072562. (in English).

Olsson L., Loerakker J. Revisioning Amsterdam Bijlmermeer. Failed Architecture. URL: https://failedarchitecture.com/the-story-behind-the-failure-revisioning-amsterdam-bijlmermeer/ (date of access: 26.11.2023). (in English).

Olsson L., Loerakker J. The Story Behind Failure: Copenhagen’s Business District Ørestad. Failed Architecture. URL: https://failedarchitecture.com/the-story-behind-the-failure-copenhagens-business-district-orestad/ (date of access: 10.02.2024). (in English).

Havinga, L., Colenbrander, B., & Schellen, H. (2020). Heritage attributes of post-war housing in Amsterdam. Frontiers of Architectural Research, 9(1), 1-19. DOI: https://doi.org/10.1016/j.foar.2019.04.002. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Зосім, С. (2024). ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОВОЄННОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УКРАЇНІ: АНАЛІЗ ЗАРУБІЖНОГО ПРАКТИЧНОГО ДОСВІДУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 237–250. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.237-250

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД