ПРИНЦИПИ ЦІЛІСНОСТІ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВИХ РІШЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНИХ ФЕРМ

Автор(и)

  • Ярина Жданова Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-9330-6679
  • Ганна Дорохіна Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0003-2348-1743

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.215-227

Ключові слова:

вертикальні ферми, архітектурна цілісність, архітектурна гармонізація, архітектурні принципи, агроіндустріальна архітектура

Анотація

Дана стаття розглядає вплив групи принципів цілісності та гармонізації при архітектурному проєктуванні вертикальних ферм. Вертикальне фермерство є інноваційним, ефективним та стійким методом рослинництва, що влаштовується у міському середовищі. Таким чином постає необхідність у розробці відповідних об’ємно-композиційних, планувальних, функціональних та конструктивних рішень для гармонійної та естетичної інтеграції даних об’єктів у містобудівну структуру зі збереженням їх функціональної ефективності. Задля вирішеннями даної проблематики авторками пропонується низка архітектурних прийомів, що засновані на принципах контекстуалізму, симбіозу функції та форми, ототожнення конструкції та форми, гармонізації об’ємно-просторових і фасадних рішень та імплементації новітніх технологій. Підкреслюється, що завдяки застосуванню даної групи принципів можливо не тільки вирішити поставлену проблему щодо містобудівної інтеграції вертикальних ферм, а й підвищити економічну ефективність даних об’єктів.

Біографії авторів

Ярина Жданова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірантка кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури та Технологічного центру BETA Центрального університету Каталонії – університет Віку

Ганна Дорохіна, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Жданова Я. Архітектурно-планувальна організація поліфункціональних вертикальних агрокомплексів: атестаційна робота магістра. Київ: КНУБА, 2021. с. 107. DOI: https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26188.54408/1

Жданова Я., Дорохіна Г. Глобальні проблеми сучасності та архітектури. Вплив урбанізації та перенаселення на формування вертикальних ферм. Філософія науки, техніки, архітектури в гуманістичному вимірі: матеріали III Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ, 12-13 лист. 2021 р. / КНУБА, 2021. С.138-139.

Дорохіна Г., Жданова Я. Фактори, що впливають на формування структури вертикальних агропромислових комплексів. Science, innovations and education: problems and prospects: матеріали I Міжнар. наук.-практ. конф., м. Токіо, 18-20 серп. 2021 р. / CPN Publishing Group, 2021. С. 225-230. ISBN 978-4-9783419-3-8.

Жданова Я., Дорохіна Г. Історичні передумови та особливості розвитку вертикальних ферм в Україні. Сучасна архітектурна освіта. Етнологічні засади української архітектури: матеріали ХІІІ Всеукр. наук. конф., м. Київ, 25 лист. 2021 р. / КНУБА, 2022. С. 38-41.

Paduano C., Al-Rubayawi T., Okolo P. Wind Microclimate Study. Creamfields Development in Cork. Cork:B-Fluid Ltd., 2021. 60 с.

Зіміна О.С. Нові технології в дизайні індустріальних фасадів. Архітектурний вісник КНУБА. 2013. Вип. 1. С. 315–322.

Дорохіна Г., Жданова Я. Принципи економічної ефективності архітектруно-просторової організації вертикальних ферм. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. 2023. Вип. 66. С. 135–149. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.135-149

Дорохіна Г. Архітектурно-планувальна організація фізкультурно-оздоровчих закладів для людей з обмеженими фізичними можливостями: дис. ... канд. арх: 18.00.02. Київ, 2013. с. 244

Wang L. World’s largest indoor vertical farm will produce 2 million pounds of soil-free food in Newark. Inhabitat. URL: https://inhabitat.com/worlds-largest-indoor-vertical-farm-will-produce-2-million-pounds-of-soil-free-food-in-newark/ (дата звернення: 08.01.2024).

Converting Lisbon’s Unused Buildings Into Vertical Farms Utilazing Agritecture’s Online Platform. AGRITECTURE. URL: https://www.agritecture.com/blog/2021/12/27/using-agritecture-designer-to-infuse-vertically-farmed-flavors-into-lisbons-diet (дата звернення: 05.01.2024).

King R. J. Bedrock Explores Development of Vertical Farming Operation in Detroit. DBusiness. URL: https://www.dbusiness.com/daily-news/bedrock-explores-development-of-vertical-farming-operation-in-detroit/#:~:text=Situated%20within%20Detroit's%20Milwaukee%20Junction,and%20controlled%20environmental%20agricultural%20practices. (дата звернення: 20.12.2023).

Jordana S. Harvest Green project / Romses Architects. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/21555/harvest-green-project-romses-architects (дата звернення: 10.12.2023).

ДБН В.2.2-41:2019. Висотні будівлі. Основні положення. [Чинний від 01-01- 2020]. Вид. офіц. Київ : Мінрегіон України, 2019. 53 с.

Шаповал Н. Г. Прикладна теорія архітектурної композиції : навч. посібник. Київ:КНУБА, 2000. 372 с.

Ridhika N. Vincent callebaut’s «dragonfly» vertical farm concept for new york. Designboom. URL: https://www.designboom.com/architecture/vincent-callebaut-architectures-dragonfly-vertical-farm-concept-in-nyc/ (дата звернення: 10.12.2023).

Zorn A. Ilimelgo Reimagines Future of Urban Agriculture in Romainville. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/874922/ilimelgo-reimagines-future-of-urban-agriculture-in-romainville#:~:text=The%20project%20integrates%20production%20of,crop%20cultivation%20in%20urban%20environments. (дата звернення: 8.12.2023).

Baldwin E. Precht Designs Timber Skyscrapers with Modular Homes and Vertical Farming. ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/912058/precht-designs-timber-skyscrapers-with-modular-homes-and-vertical-farming (дата звернення: 5.12.2023).

Attia S. Evaluation of adaptive facades: The case study of Al Bahr Towers in the UAE. QScience Connect. 2017, Вип. 6. DOI: https://doi.org/10.5339/qproc.2016.qgbc.8

Besir A. B., Cuce E. Green roofs and facades: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews. 2018. Вип. 82. С. 915–939. DOI: https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.106

References

Zhdanova, Y. (2021). Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya polifunktsionalʹnykh vertykalʹnykh ahrokompleksiv [Architectural and planning organization of polyfunctional vertical agrocomplexes]. (Master’s Thesis) Kyiv National University of Construction and Architecture. 107 p. https://doi.org/10.13140/RG.2.2.26188.54408/1 (in Ukrainian)

Zhdanova, Y., & Dorokhina, H. (2021). Hlobalʹni problemy suchasnosti ta arkhitektury. Vplyv urbanizatsiyi ta perenaselennya na formuvannya vertykalʹnykh ferm [Global problems of modernity and architecture. The impact of urbanization and overpopulation on the formation of vertical farms]. Proceedings of the III International Scientific Conference. Philosophy of Science, Technology, Architecture in the Humanities measure, Kyiv. (in Ukrainian)

Dorokhina, H., & Zhdanova, Y. (2021). Faktory, shcho vplyvayutʹ na formuvannya struktury vertykalʹnykh ahropromyslovykh kompleksiv [Factors influencing the structure formation of vertical agro-industrial complexes]. Proceedings of the 1st International Scientific and Practical Conference. Science, innovations and education: problems and prospects, Kyiv, 607. (in Ukrainian)

Zhdanova, Y., & Dorokhina, H. (2021). Istorychni peredumovy ta osoblyvosti rozvytku vertykalʹnykh ferm v Ukrayini [Historical preconditions and development features of vertical farms in Ukraine]. Proceedings of the XIII Ukrainian Scientific Conference. Modern Architectural Education. Ethnological Principles of Ukrainian Architecture, Kyiv, 168. (in Ukrainian)

Paduano, C., Al-Rubayawi, T., & Okolo, P. (2021). Wind Microclimate Study. Creamfields Development in Cork. B-Fluid Ltd. (in English)

Zimina, O. (2013). Novi tekhnolohiyi v dyzayni industrialʹnykh fasadiv [New technologies in the design of industrial facades]. Architectural bulletin of KNUCA, 1, 315–322. (in Ukrainian)

Dorokhina, H., & Zhdanova, Y. (2023). Pryntsypy ekonomichnoyi efektyvnosti arkhitekturno-prostorovoyi orhanizatsiyi vertykalʹnykh ferm [Economic efficiency principles for architectural and space-planning design of vertical farms]. Current problems of architecture and urban planning, 66, 135–149. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.135-149 (in Ukrainian)

Dorokhina, H. (2013). Arkhitekturno-planuvalʹna orhanizatsiya fizkulʹturno-ozdorovchykh zakladiv dlya lyudey z obmezhenymy fizychnymy mozhlyvostyamy [Architectural and planning organization of sport and health care facilities for people with physical disabilities]. (Doctoral dissertation) Kyiv National University of Construction and Architecture. 244 p. (in Ukrainian)

Wang, L. (2015, March 14). World’s largest indoor vertical farm will produce 2 million pounds of soil-free food in Newark. Inhabitat. https://inhabitat.com/worlds-largest-indoor-vertical-farm-will-produce-2-million-pounds-of-soil-free-food-in-newark/ (in English)

Converting Lisbon’s Unused Buildings Into Vertical Farms Utilizing Agritecture’s Online Platform. (2022, May 12). AGRITECTURE. https://www.agritecture.com/blog/2021/12/27/using-agritecture-designer-to-infuse-vertically-farmed-flavors-into-lisbons-diet (in English)

King, R. J. (2023, June 28). Bedrock Explores Development of Vertical Farming Operation in Detroit. DBusiness Magazine. https://www.dbusiness.com/daily-news/bedrock-explores-development-of-vertical-farming-operation-in-detroit/

Harvest Green project | Romses Architects. (n.d.). Archello. Retrieved October 13, 2023, from https://archello.com/project/harvest-green-project (in English)

DBN V.2.2-41:2019. Vysotni budivli. Osnovni polozhennya [High-rise buildings. Substantive provisions]. Ministry of Regions of Ukraine, 56 (2019). (in Ukrainian)

Shapoval, N. (2000). Teoriya arkhitekturnoyi kompozytsiyi: Navch. posibnyk [Applied theory of architectural composition: Textbook edition]. KNUCA. (in Ukrainian)

Ridhika, N. (2009, May 18). Vincent callebaut’s “dragonfly” vertical farm concept for new york. Designboom | Architecture & Design Magazine. https://www.designboom.com/architecture/vincent-callebaut-architectures-dragonfly-vertical-farm-concept-in-nyc/ (in English)

Ilimelgo Reimagines Future of Urban Agriculture in Romainville. (2017, July 4). ArchDaily. https://www.archdaily.com/874922/ilimelgo-reimagines-future-of-urban-agriculture-in-romainville (in English)

Precht Designs Timber Skyscrapers with Modular Homes and Vertical Farming. (2019, February 25). ArchDaily. https://www.archdaily.com/912058/precht-designs-timber-skyscrapers-with-modular-homes-and-vertical-farming (in English)

Attia, S. (2018). Evaluation of adaptive facades: The case study of Al Bahr Towers in the UAE. QScience Connect, 2017(2). https://doi.org/10.5339/connect.2017.qgbc.6 (in English)

Besir, A. B., & Cuce, E. (2018). Green roofs and facades: A comprehensive review. Renewable and Sustainable Energy Reviews, 82, 915–939. https://doi.org/10.1016/j.rser.2017.09.106 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Жданова, Я., & Дорохіна, Г. (2024). ПРИНЦИПИ ЦІЛІСНОСТІ ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ АРХІТЕКТУРНО-ПРОСТОРОВИХ РІШЕНЬ ВЕРТИКАЛЬНИХ ФЕРМ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 215–227. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.215-227

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД