ТЕКТОНІКА Й АРХІТЕКТОНІКА МЕРЕЖІ ІСТОРИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНІЧНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Віктор Тімохін Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-0559-4384
  • Надія Шебек Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6038-3945

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.187-201

Ключові слова:

мережа, тектоніка, архітектоніка, архітектура, містобудування, етнічні регіони

Анотація

У статті з позицій урахування природного і урбанізованого оточення розглянуто особливості формування та будови мережі невеликих історичних поселень – носіїв архітектурно-містобудівної культури України. Зокрема, був проведений порівняльний аналіз розташування 262 поселень в 12 етнічних регіонах України з мережею підземних розривних дислокацій. Аналіз засвідчив невипадковість вибору місць для розбудови історичних поселень, наявність тенденцій в їх тяжінні до берегів рік і морів, а також у прагненні до уникнення підземних тектонічних розломів і відповідних геопатогенних зон. Крім того, виявлено, що більшість таких поселень знаходиться на міжмагістральних територіях, віддалених від зон щільної урбанізації. В результаті були обґрунтовані пропозиції щодо необхідності урахування  оригінальної архітектонічної та тектонічної будови мережі невеликих провінційних міст і містечок, селищ і сіл, храмів і монастирів з ознаками історичного архітектурно-містобудівного середовища під час повоєнної відбудови та подальшого сталого розвитку поселень і територій України.

Біографії авторів

Віктор Тімохін, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Надія Шебек, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Тімохін В. О., Шебек Н. М. Історичні архітектурно-містобудівні осередки в етнічній культурі України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2023. Вип. 67. С. 81-90. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.81-90

Фурдуй Р. С., Швайдак Ю. М. Прелесть тайны. Киев: Лыбидь, 1992. 200 с.

Дэй К. Места, где обитает душа: Архитектура и среда как лечебное средство. Москва: Издательство «Ладья», 2000. 280 с.

Цінюков Є. Ф., Шестопалов В. М., Яковлєв Є. О. та ін. Екологічна геологія України. Довідковий посібник. Київ: Наукова думка, 1993. 408 с.

Shebek N., Timokhin V., Tretiak Y., Kolmakov I., Olkhovets O. (2020). Sustainable development and harmonization of the architectural environment of cities. E3S Web of Conferences, 166, 09001. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016609001

Shebek N., Timokhin V., Tretiak Y., Kolmakov I., Olkhovets O. (2021). Sustainable development and tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. E3S Web of Conferences, 280, 04009. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128004009

Лимонад М. Ю., Цыганов А. Н. Живые поля архитектуры / Международная академия энергоинформационных наук. Обнинск: Титул, 1997. 204 с.

Крижанівський О. А. Розміщення житлової забудови на намивних територіях відносно динаміки підземних вод: дис. ... канд. архітектури: 18.00.04. Київ, КНУБА, 2000. 167 с.

Щербань В. К. Ландшафт и архитектура города. Киев: Будивельнык, 1987. 87 с.

Колінько В. В., Куровський Г. К. Київ – священний простір. Київ: Київська ландшафтна ініціатива, 2006. 232 с.

Тімохін В. О. Архітектоніка ландшафтів і урбанізація міського середовища Києва. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2016. Вип. 46. С. 339-346.

Тімохін В. О. Архітектура міського розвитку. 7 книг з теорії містобудування. – Київ: КНУБіА, 2008. 629 с.

Шебек Н. М. Гармонізація планувального розвитку міста. Київ: Основа, 2008. – 216 с.

Тютюнник Ю. Г. Тоталлогия ландшафта. Киев, Центр гуманитарного образования НАН Украины, 2002. 122 с.

Михайлишин О.Л. Розвиток архітектури міжвоєнної Волині в умовах соціокультурних трансформацій XX століття: автореф. дис. д-ра архітектури: 18.00.01, НУ «Львівська політехніка», Львів, 2014. 33 с.

Лещенко Н. А. Методологічні основи реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст: автореф. дис. ... д-ра архітектури: 18.00.01, Київ, КНУБА, 2020. 45 с.

Фролова Ю. В. Архітектурно-планувальні риси фортець Півдня України кінця XVII - початку XIX століть: автореф. дис ... канд. архітектури: 18.00.01, НУ «Львівська політехніка», Львів, 2021. 24 с.

Романова О. В. Семантика декоративно-художніх засобів виразності в народній архітектурі Півдня України (на прикладі Одеської обл.): автореф. дис ... канд. архітектури: 18.00.01, НУ «Львівська політехніка», Львів, 2021. 26 с.

Брич М. Т. Архітектурно-просторова організація музеїв під відкритим небом в Україні: автореф. дис ... канд. архітектури: 18.00.01, НУ «Львівська політехніка», Львів, 2020. 25 с.

Посацький Б. С. Основи урбаністики / Ч.2. Розпланування та забудова міст: Навч. пос. Львів, НУ «Львівська політехніка», 2001. 244 с.

Тімохін В. О., Шебек Н. М. Інтегративні методи досліджень регіональних культур в етнічних районах України. Просторове планування, містобудування, архітектура, політичні та соціокультурні засади. Київ-Тернопіль: «Бескиди», 2021. Вип. ІІ. В 2-х.ч. Частина 1. С. 93- 99.

Тімохін В. О., Шебек Н. М., Третяк Ю. В. Включеність етнічного районування в сталий розвиток регіонів України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2022. Вип. 62. С. 113-123. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.113-123

Тектонічна карта України. Масштаб 1:1 000 000. Головні редактори С. С. Круглов, Д. С. Гурський. 2007. URL: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/1.-TK-Ukrainy-1000000.pdf

References

Timokhin, V., & Shebek, N. (2023). Historical architectural and town-planning centers in the ethnic culture of Ukraine. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (67), 81–90. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.81-90 (in Ukrainian).

Furduy, R. S., Shvaydak, YU. M. (1992). Prelest tayny. [The beauty of mystery]. Kyiv: Lybid, 1992. P. 200. (in Russian).

Day, K. (2000). Mesta, gde obitayet dusha: Arkhitektura i sreda kak lechebnoye sredstvo. [Places Where the Soul Dwells: Architecture and Environment as a Remedy]. Moscow: Izdatel'stvo «Lad'ya», 2000. P. 280. (in Russian).

Tsinyukov, YE. F., Shestopalov V. M., Yakovlyev YE. O. and other. (1992). Ekolohichna heolohiya Ukrayiny. [Ecological geology of Ukraine]. Dovidkovyy posibnyk. Kyiv: Naukova dumka. P. 408. (in Ukrainian).

Shebek, N., Timokhin, V., Tretiak, Y., Kolmakov I., Olkhovets, O. (2020). Sustainable development and harmonization of the architectural environment of cities. E3S Web of Conferences, (166), 09001. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202016609001 (in English)

Shebek, N., Timokhin, V., Tretiak, Y., Kolmakov, I., Olkhovets, O. (2021). Sustainable development and tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. E3S Web of Conferences, (280), 04009. DOI: https://doi.org/10.1051/e3sconf/202128004009 (in English)

Limonad, M. Yu., Tsyganov, (1997) A. N. Living fields of architecture [Living fields of architecture]. Mezhdunarodnaya akademiya energoinformatsionnykh nauk. Obninsk: Titul. P. 204. (in Russian).

Kryzhanivskyy, O. A. Rozmishchennya zhytlovoyi zabudovy na namyvnykh terytoriyakh vidnosno dynamiky pidzemnykh vod. [Placement of residential buildings on alluvial territories in relation to the dynamics of groundwater]. Dys. ... kand. arkhitektury: 18.00.04. Kyyiv, KNUBA, 2000. P. 167. (in Ukrainian).

Shcherban, V. K. (1987) Landshaft y arkhytektura horoda. [Landscape and architecture of the city]. Kyev: Budyvelnyk. P. 87. (in Russian).

Kolinko, V. V., Kurovskyy, H. K. (2006) Kyyiv – svyashchennyy prostir. [Kyiv – a sacred space]. Kyyiv: Kyyivska landshaftna initsiatyva. P. 232. (in Russian).

Timokhin, V. O. (2016). Arkhitektonika landshaftiv i urbanizatsiya miskoho seredovyshcha Kyyeva. [Architectonic of landscapes and urbanization of the urban environment of Kyiv]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp (46), P. 339-346. (in Ukrainian).

Timokhin, V. O. (2008) Arkhitektura miskoho rozvytku. 7 knyh z teoriyi mistobuduvannya. [Architecture of urban development. 7 books on the theory of urban planning]. Kyyiv: KNUBiA. P. 629. (in Ukrainian).

Shebek, N. M. (2008) Harmonizatsiya planuvalʹnoho rozvytku mista. [Harmonization of the city’s planning development]. Kyyiv: Osnova. P. 216. (in Ukrainian).

Tyutyunnyk, YU. H. (2002) Totallohyya landshafta. [Totalology of the landscape]. Kyev, Tsentr humanytarnoho obrazovanyya NAN Ukrayny. P. 122. (in Russian).

Mykhaylyshyn, O. L. Rozvytok arkhitektury mizhvoyennoyi Volyni v umovakh sotsiokulturnykh transformatsiy XX stolittya. [The development of the architecture of interwar Volyn in the conditions of socio-cultural transformations of the 20th century]. Avtoref. dys. d-ra arkhitektury: 18.00.01, NU «Lvivska politekhnika», Lviv, 2014. P. 33. (in Ukrainian).

Leshchenko, N. A. (2020) Metodolohichni osnovy restavratsiyno-rekonstruktyvnykh transformatsiy istorychnykh tsentriv malykh mist. [Methodological foundations of restoration and reconstruction transformations of historical centers of small towns]. Avtoref. dys. ... d-ra arkhitektury: 18.00.01. Kyyiv, KNUBA. P. 45. (in Ukrainian).

Frolova, YU. V. (2021) Arkhitekturno-planuvalni rysy fortets Pivdnya Ukrayiny kintsya XVII - pochatku XIX stolit. [Architectural and planning features of the fortresses of Southern Ukraine at the end of the 17th - beginning of the 19th centuries]. Avtoref. dys ... kand. arkhitektury: 18.00.01, NU «Lvivsʹka politekhnika», Lviv. P. 24. (in Ukrainian).

Romanova, O. V. (2021) Semantyka dekoratyvno-khudozhnikh zasobiv vyraznosti v narodniy arkhitekturi Pivdnya Ukrayiny (na prykladi Odesʹkoyi obl.). [Semantics of decorative and artistic means of expression in the folk architecture of the South of Ukraine (on the example of the Odesa region)]. Avtoref. dys ... kand. arkhitektury: 18.00.01, NU «Lvivska politekhnika», Lviv. P. 26. (in Ukrainian).

Brych, M. T. (2020) Arkhitekturno-prostorova orhanizatsiya muzeyiv pid vidkrytym nebom v Ukrayini. [Architectural and spatial organization of open-air museums in Ukraine]. Avtoref. dys ... kand. arkhitektury: 18.00.01, NU «Lvivska politekhnika», Lviv. P. 25. (in Ukrainian).

Posatskyy, B. S. (2001) Osnovy urbanistyky / CH.2. Rozplanuvannya ta zabudova mist. [Urbanism Basics / Part 2. Planning and construction of cities]. Navch. pos. Lviv, NU «Lvivska politekhnika». P. 244. (in Ukrainian).

Timokhin, V. O., Shebek, N. M. (2021). Intehratyvni metody doslidzhen rehionalnykh kultur v etnichnykh rayonakh Ukrayiny. [Integrative research methods of regional cultures in ethnic regions of Ukraine] // Spatial planning: urban planning, architecture, political and socio-cultural principles. Conference Collection of scientific works. Issue II. In 2 parts. Kiev-Ternopil: "Beskydy". Part 1. P. 93-98. (in Ukrainian).

Timokhin, V. O., Shebek, N. M., Tretiak, Y. V. (2022). Vklyuchenist etnichnoho rayonuvannya v stalyy rozvytok rehioniv Ukrayiny. [Inclusion of ethnic zoning in the sustainable development of regions of Ukraine] // Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Vyp (62), P. 113-123. DOI: 10.32347/2077-3455.2022.62.113-123 (in Ukrainian).

Tektonichna karta Ukrayiny. Masshtab 1:1 000 000. (2007). [Tectonic map of Ukraine. Scale 1:1,000,000]. Holovni redaktory S. S. Kruhlov, D. S. Hurskyy. URL: https://geology.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2021/09/1.-TK-Ukrainy-1000000.pdf. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Тімохін, В., & Шебек, Н. (2024). ТЕКТОНІКА Й АРХІТЕКТОНІКА МЕРЕЖІ ІСТОРИЧНИХ ОСЕРЕДКІВ АРХІТЕКТУРНО-МІСТОБУДІВНОЇ КУЛЬТУРИ В ЕТНІЧНИХ РЕГІОНАХ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 187–201. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.187-201

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ