ОСОБЛИВОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ КОМПЛЕКСІВ

Автор(и)

  • Валерія Сало Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-0695-0731

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.178-186

Ключові слова:

підземна урбаністика, науково-дослідні комплекси, підземні лабораторії, містобудівна організація

Анотація

У статті наведено ряд передумов, що впливають на вибір ділянки проєктування підземних науково-дослідних комплексів в Україні. Представлена їх коротка характеристика. На основі попереднього аналізу світового досвіду проєктування даного типу об’єктів визначені важливі критерії, якими доцільно керуватися при виборі ділянки проєктування. Визначений повний набір функціональних зон генерального плану наземної території підземного науково-дослідного комплексу. Сформульовано низку основних рекомендацій, котрими має керуватися проєктант при розробці генерального плану.

Біографія автора

Валерія Сало, Київський національний університет будівництва і архітектури

Асистент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Admiraal H., ed. Think deep: planning, development and use of underground spaces in cities. ISOCARP, 2015. 59 p.

Admiraal H., Cornaro A. Underground Spaces Unveiled: Planning and Creating the Cities of the Future. I C E Publishing, 2018. 232 p.

Besner J. Cities Think Underground – Underground Space (also) for People. Procedia Engineering. 2017. Vol. 209. P. 49–55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.11.129

Bettini A. New underground laboratories: Europe, Asia and the Americas. Physics of the Dark Universe. 2014. Vol. 4. P. 36–40. URL: https://doi.org/10.1016/j.dark.2014.05.006

Broere W. Urban underground space: Solving the problems of today’s cities. Tunnelling and Underground Space Technology. 2016. Vol. 55. P. 245–248. URL: https://doi.org/10.1016/j.tust.2015.11.012

Coccia E. Underground laboratories in Europe. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2006. Vol. 39. No. 1. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/39/1/134

Ianni A. Considerations on Underground Laboratories. Journal of Physics: Conference Series. IOP Publishing, 2020. Vol. 1342. No. 1. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1342/1/012003

Peng F.-L. et al. A collaborative approach for urban underground space development toward sustainable development goals: Critical dimensions and future directions. Frontiers of Structural and Civil Engineering. 2021. Vol. 15, no. 1. P. 20–45. URL: https://doi.org/10.1007/s11709-021-0716-x

Qiao Y.-K. et al. Rethinking underground land value and pricing: A sustainability perspective. Tunnelling and Underground Space Technology. 2022. Vol. 127. P. 104573. URL: https://doi.org/10.1016/j.tust.2022.104573

Reynolds E., Reynolds P. Planning for underground spaces “NY-LON” underground. Think Deep: Planning, Development and Use of Underground Space in Cities; Admiraal, H., Shipra, N.S. ISOCARP, 2015. 34-54 p.

Von der Tann, L. et al. Systems approaches to urban underground space planning and management – A review. Underground Space. 2020. Vol. 5, no. 2. P. 144–166. URL: https://doi.org/10.1016/j.undsp.2019.03.003

Votano L. "Underground Laboratories." PATRAS 2010. 176-179 p.

Гайко Г.І. ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ В КОНЦЕПЦІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ВЕЛИКИХ МІСТ. ГЕОТЕХНОЛОГІЇ. Харків: ХПІ, 2018. Вип. 1. С. 60-64. Journal homepage: http://library.kpi.kharkov.ua

Гайко Г.І., Білецький В.С., Мікось Т., Хмура Я. Гірництво й підземні споруди в Україні та Польщі (нариси з історії). Донецьк: УКЦентр, Донецьке відділенн НТШ, «Редакція гірничої енциклопедії», 2009. – 296 с.

Коркушко Л.М. Етапи розвитку підземної урбаністики / Л. М. Коркушко, А. М. Плешкановська // Містобудування та територіальне планування. 2010. Вип. 37. С. 227 - 234. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2010_37_35

Ніщик Т.О. ПІДЗЕМНИЙ ПРОСТІР ЯК ЕФЕКТИВНИЙ НАПРЯМ ПРОСТОРОВОГО РОЗВИТКУ МІСТА. Коммунальное хозяйство городов. 2010. Вип. 94. С. 125-130 URL: https://eprints.kname.edu.ua/17254/1/125-130_%D0%9D%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%9E.pdf

Риндюк С.В., Максименко М.А. ОСВОЄННЯ ПІДЗЕМНОГО ПРОСТОРУ ЯК ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ УРБАНІЗАЦІЇ МІСТ. Сучасні технології, матеріали і конструкції в будівництві. 2021. Вип. 29, вип. 2, с. 101-107, DOI: https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-2-101-107

References

Admiraal, H., ed. (2015). Think deep: planning, development and use of underground spaces in cities. ISOCARP. 59 p. (in English)

Admiraal, H. & Cornaro, A. (2018). Underground Spaces Unveiled Planning and Creating the Cities of the Future. I C E Publishing. 232 p. (in English)

Besner, J. (2017). Cities think underground–Underground space (also) for people. Procedia engineering (209): 49-55. DOI: https://doi.org/10.1016/j.proeng.2017.11.129 (in English)

Bettini, A. (2014). New underground laboratories: Europe, Asia and the Americas. Physics of the Dark Universe 4: 36-40. DOI: https://doi.org/10.1016/j.dark.2014.05.006 (in English)

Broere, W. (2016). Urban underground space: Solving the problems of today’s cities. Tunnelling and Underground Space Technology 55: 245-248 DOI: https://doi.org/10.1016/j.tust.2015.11.012 (in English)

Coccia, E. (2006). Underground laboratories in Europe. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 39. No. 1. IOP Publishing. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/39/1/134 (in English)

Ianni, A. (2020). Considerations on Underground Laboratories. Journal of Physics: Conference Series. Vol. 1342. No. 1. IOP Publishing. DOI: https://doi.org/10.1088/1742-6596/1342/1/012003 (in English)

Peng, F.-L. et al. (2021). A collaborative approach for urban underground space development toward sustainable development goals: Critical dimensions and future directions. Frontiers of Structural and Civil Engineering Vol. 15, no. 1. P. 20–45. URL: https://doi.org/10.1007/s11709-021-0716-x (in English)

Qiao, Y.-K. et al. (2022). Rethinking underground land value and pricing: A sustainability perspective. Tunnelling and Underground Space Technology. Vol. 127. P. 104573. URL: https://doi.org/10.1016/j.tust.2022.104573 (in English)

Reynolds, E., Reynolds, P. (2015). Planning for underground spaces “NY-LON” underground. Think Deep: Planning, Development and Use of Underground Space in Cities; Admiraal, H., Shipra, NS, Eds: 34-54. (in English)

Von der Tann, L., et al. (2020). Systems approaches to urban underground space planning and management–A review. Underground Space 5.2: 144-166 DOI: https://doi.org/10.1016/j.undsp.2019.03.003 (in English)

Votano, L. (2010). Underground Laboratories. PATRAS 2010: 176-179. (in English)

Haiko, H.I. (2018). OSVOIeNNIa PIDZEMNOHO PROSTORU V KONTsEPTsII STALOHO ROZVYTKU VELYKYKh MIST [DEVELOPMENT OF UNDERGROUND SPACE IN THE CONCEPT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF LARGE CITIES] HEOTEKhNOLOHII 1: 60-64 Journal homepage: http://library.kpi.kharkov.ua (in Ukrainian)

Haiko, H. I., Biletskyi, V. S., Mikos, T., & Khmura, Ya. (2009). Hirnytstvo y pidzemni sporudy v Ukraini ta Polshchi (narysy z istorii) [Mining and Underground Structures in Ukraine and Poland (Essays on History)] Donetsk: UKTSentr, Donetsk branch of the Scientific and Technical School of Mining, "Editorial Office of the Mining Encyclopedia". 296 p. (in Ukrainian)

Korkushko, L. M., Pleshkanovska, A. M. (2010). Etapy rozvytku pidzemnoi urbanistyky [Stages of underground urbanism development] Urban development and territorial planning. Issue 37. P.227-234. Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2010_37_35 (in Ukrainian)

Nishchyk, T.O. (2010). PIDZEMNYI PROSTIR YaK EFEKTYVNYI NAPRIaM PROSTOROVOHO ROZVYTKU MISTA [UNDERGROUND SPACE AS AN EFFECTIVE DIRECTION OF SPATIAL DEVELOPMENT OF THE CITY] Kommunalnoe khoziaistvo horodov 94: 125-130 URL: https://eprints.kname.edu.ua/17254/1/125-130_%D0%9D%D1%96%D1%89%D0%B8%D0%BA_%D0%A2%D0%9E.pdf (in Ukrainian)

Ryndiuk, S. V., Maksymenko, M. A. (2021). Osvoiennia pidzemnoho prostoru yak vyrishennia problem urbanizatsii mist [Development of underground space as a solution to urbanization problems] Suchasni tekhnolohii, materialy i konstruktsii v budivnytstvi.№ 2: 101-107. DOI: https://doi.org/10.31649/2311-1429-2020-2-101-107 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Сало, В. (2024). ОСОБЛИВОСТІ МІСТОБУДІВНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ КОМПЛЕКСІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 178–186. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.178-186

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ