СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРОЄКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ

Автор(и)

  • Володимир Приймак Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0001-8584-7240

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.149-162

Ключові слова:

громадські центри (комплекси), системний підхід, технологічна решітка, функціонально-планувальна структура, об’ємно-планувальні елементи, методика проєктування, ефективне системне планування

Анотація

У статті розглядаються питання систематизації розробки проєктних рішень громадських комплексів на основі аналізу їх функціонально-планувальної структури і складових елементів. Автор систематизує свої багаторічні наукові дослідження і проєктну практику з використанням теоретичних джерел, в частині формування архітектури громадських центрів великих міст, зроблено висновки щодо перспективних моделей оптимізації їх структури.

Висвітлено характер взаємодії елементів в модульній системі компоновки громадських комплексів. Сформульовано перспективну методику проєктування багатофункціональних комплексів в інтегрованій модульній системі. Зроблені висновки щодо можливості впливу таких методик на практику проєктування громадських комплексів.

Методичне забезпечення «наскрізної» уніфікації і «відкритої» типізації блок-модулів дозволяє розширити можливості варіантного пошуку найбільш раціональних проєктних рішень великих багатофункціональних комплексів – громадських центрів. Це дозволяє суттєво полегшити процес проєктування таких об’єктів, зміщує акцент творчих пошуків з компоновки внутрішньої структури і технології на  рішення пластичних і архітектурно-художніх завдань формування містобудівельних ансамблів центра.

Наведено номенклатуру житлово-громадських центрів великих міст, як основних структурних вузлів міста в єдності з прилеглою системою населених місць. Зроблені висновки щодо можливих напрямків уніфікації та модульної координації складових елементів багатофункціональних комплексів - громадських центрів.

Біографія автора

Володимир Приймак, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Література

Приймак В.В. Перспективні тенденції архітектурної трансформації житлово-громадських центрів великих міст. Науково-технічний збірник. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2022, Випуск 64. С. 194-208. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.194-208

ДБН А.2.2-3:2014 Склад та зміст проєктної документації на будівництво. Київ: Міністерство розвитку громад і територій України. ДП Укрархбудінформ. 2022, с. 5-18.

Зейтун Жорж. Организация внутренней структуры проектируемых архитектурных систем. М.: Стройздат, 1984. 101 с.

Фридман Иона. Научные методы в архитектуре. М.: Стройиздат. 1983. 158 с.

Овсянникова Елена. Архитектурная типология. Екатеринбург: TATLIN, 2015. 128 с.

Єжов С.В., Дивак В.І. Особливості формування багатофункціональних комплексів: навчальний посібник / – Київ: КНУБА, 2020. 224 с.

Росси Альдо. Архитектура города. М.: Strelka Press. 2015. 264 p.

Колхас Рем. Гигантизм или проблема большого. Город-генерик. Мусорное пространство. М.: ООО «Арт Гид», 2015. 115 с.

Форрестер Дж. Динамика развития города. Перевод с английского. М., Прогресс, 1974. 285 с.

Приймак В.В. Архитектурно-пространственное развитие общегородского центра крупнейшего города / на примере г. Киева / – В сб. Строительство и архитектура. Жилые дома и здания общественного назначения. Вып. 19. Киев, Будівельник, 1983. 30 – 32 с.

Приймак В.В. Открытые, публичные пространства – основа архитектурной коммуникации в городе. К.: “The architect”, № 21, 2/2010. 9 с.

Крістофер Александер. Як будувати на віки. Архітектура поза часом. Київ: Основи, 2020. 457 с.

Раева Е.С. Нормализация функционального качества зданий, их элементов и оборудования. - М.: Стройиздат, 1976. 3-85 с.

Предтеченский В.М., Милинский А.И. Проектирование зданий с учетом организации движения людских потоков: Учеб., пособие для вузов. М.: Стройиздат, 1979. 375 с.

Методические рекомендации по разработке и внедрению унифицированных серий массовых общественных зданий. Раздел 4 - Онищенко Ю.Н., Приймак В.В.. КиевЗНИИЭП. - Киев. 1983. 17-34 с.

Лаврик Г.И. Методологические проблемы исследования архитектурных проблем. – Автореф.дис. . . . докт.архит. – М., 1979. 21с.

Гусева Е.В., Приймак В.В. Формирование центров обслуживания в периферийных жилых районах крупнейших городов. В сб.: Архитектура общественных зданий. - Киев, КиевЗНИИЭП, 1983. 13-20 с.

Гослинг Д., Мейтленд Б. Проектирование торговых комплексов / Пер. с англ. - М.: Стройиздат, 1979. – 136 с.

References

Priymak, V. (2022). Perspektyvni tendentsiyi arkhitekturnoyi transformatsiyi zhytlovo-hromadsʹkykh tsentriv velykykh mist [Promising trends of architectural transformation of residential and public centers of large cities]. Suchasni problemy architectury ta mistobuduvannia, (64), p-p. 194-208. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.194-208 (in Ukrainian).

DBN A.2.2-3:2014 Sklad ta zmist proyektnoyi dokumentatsiyi na budivnytstvo. [Structure and content of project documentation for construction]. Kyiv: Ministry of Regions, DP Ukrarchbudinform, 2022, 5-17 p. (in Ukrainian).

Zeitoun, Jean. (1984) Organizatsiya vnutrenney struktury proyektiruyemykh arkhitekturnykh system, [Trames planes. Introduction a une etude architecturale des trames].M.: Stroyizdat. 158 p. (in Russian).

Friedman, Yona. (1983) Nauchnyye metody v arkhitekture. [Toward a scentific architecture]. M.: Stroyizdat. 184 p. (in Russian).

Ovsyannikova, Elena. (2015) Arkhitekturnaya tipologiya. [Architectural typology]. Yekaterinburg: TATLIN. 128 p. (in Russian).

Yezhov, S.V., Dyvak, V.I. (2020) Osoblyvosti formuvannya bahatofunktsionalʹnykh kompleksiv: navchalʹnyy posibnyk. [Features of the formation of multifunctional complexes: training manual]. K.: KNUBA. 224 p. (in Ukrainian).

Rossi, Aldo. (2015) Arkhytektura horoda [L’architettura della citta / Architecture of the City]. M.: Strelka Press. 264 p. (in Russian).

Rem, Koolhaas. (2015) Hyhantyzm ili problema bolʹshoho. Horod-heneryk. Musornoe prostranstvo.[Bigness or the problem of large. Generic City]. M.: Art Guide editions. 84 p. (in Russian).

Forrester, Jay W. (1974) Dynamyca razwytia horoda. [Urban dynamics]., M.: Progress. 285 p. (in Russian).

Pryimak, V. (1983). Arkhitekturno-prostranstvennoye razvitiye obshchegorodskogo tsentra krupneyshego goroda /na primere g. Kiyeva. [Architectural and spatial development of the city center of the largest city/on the example of Kyiv/]. - On Sat. Construction and architecture, (19). Residential and public buildings. Kyiv, Budyvelnik, 30-32 p. (in Russian).

Pryimak, V. (2012) Otkrytyye, publichnyye prostranstva – osnova arkhitekturnoy kommunikatsii v gorode. [Open, public spaces are the basis of architectural communication in the city]. Кyiv. “The architect”, № 21, 9 p. (in Russian).

Christopher, Alexander. (2020) Yak buduvaty na viky [The timeless way of building]. Kyiv, Osnovy. P. 457. (in Ukrainian).

Raeva, E.S. (1976) Normalizatsiya funktsional'nogo kachestva zdaniy, ikh elementov i oborudovaniya. [Normalization of functional quality buildings passed their elements and equipment]. – M.: Stroyizdat. 3-85p. (in Russian).

Predtechensky, V.M., Milinsky, A.I. (1979) Proyektirovaniye zdaniy s uchetom organizatsii dvizheniya lyudskikh potokov: Uchebnoe posobiye dlya vuzov.[Designing of documents taking into account the organization of the movement of human flows: Textbook, manual for universities]. – M.: Stroyizdat,. – 375 p. (in Russian).

Onyshchenko, Y.N., Priymak, V.V. (1983) Metodicheskiye rekomendatsii po razrabotke i vnedreniyu uni-fitsirovannykh seriy massovykh obshchestvennykh zdaniy [Methodological recommendations for the development and implementation of unified series of mass public buildings]. KyivZNIIEP. - Kyiv., pp. 17-34. (in Russian).

Lavryk, G.I. (1979) Methodological problems in the study of architectural problems. [Methodological problems of the study of architectural problems]. - Autoref.diss . . . Doctor of Architecture - M. 21 p. (in Russian).

Guseva, E.V., Pryimak, V.V. (1983) Formirovaniye tsentrov obsluzhivaniya v periferiynykh zhilykh rayonakh krupneyshikh gorodov.[Formation of service centers in peripheral residential areas of the largest cities]. Architecture of public buildings. - Kyiv, Kyiv ZNIIEP, pp. 13-20. (in Russian).

Gosling, D., Maitland, B. (1979) Proyektirovaniye torgovykh kompleksov. [Projection of shopping complexes]. M.: Stroyizdat. 136 p. (in Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Приймак, В. (2024). СИСТЕМАТИЗАЦІЯ МЕТОДИКИ ПРОЄКТУВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ ЦЕНТРІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 149–162. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.149-162

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ