ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД РЕКРЕАЦІЙНІ ЦІЛІ: МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ

Автор(и)

  • Ірина Мерилова Придніпровська державна академія будівництва та архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-5375-1359

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.135-148

Ключові слова:

адаптація індустріальних міст, редевелопмент промислових зон, планувальна реорганізація, життєздатність міста

Анотація

Стаття підіймає питання життєздатності індустріальних міст Придніпровського регіону в умовах необхідності містобудівних трансформацій, розглядає актуальні громадські запити та технологічні виклики, що постають перед містами регіону, як монофункціональними економічними центрами зі сформованими та застарілими містобудівними конфліктами, що не вирішуються. На прикладі міста Дніпро стаття проводить аналіз ролі сучасного індустріального міста, наголошує на необхідності реорганізації його промислових зон з метою створення більш стійкого і привабливого середовища для життя, роботи та відпочинку мешканців.

Робота покладається на напрацювання вчених-урбаністів в питаннях визначення методів та наукових підходів щодо оптимізації стагнуючих промислових територій у структурі міста. В контексті розвитку альтернативних галузей в якості нових економічних можливостей в дослідженні детально розглянуто метод розвитку змішаного використання, який виділяється ефективністю інтеграції різноманітних функцій у міське середовище, включно з житлом, комерцією, офісами, громадськими просторами та рекреацією. За його допомогою були сформовані відповідні підходи з метою розробки елементів рекреаційної системи на колишніх промислових територіях.

У статті наведено базові принципи з організації системи рекреації, а на їх основі сформовано раціональні прийоми архітектурно-планувальної організації туристично-рекреаціних утворень.

Біографія автора

Ірина Мерилова, Придніпровська державна академія будівництва та архітектури

Кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри архітектурного проєктування та містобудування Придніпровської державної академії будівництва та архітектури

Посилання

Список використаних джерел

Білоконь Ю. М. Функція та структура форми в регіональному плануванні. Наук. видання, Київ: Кий, 2002. 58 с.

Костирко І. Г., Корчинська О. О. Кластерний підхід у розвитку сільського зеленого туризму. Інноваційна економіка, 2015, №4 (59), C. 159-163.

Мерилова І. О. Рекреаційний кластер в структурі міста Дніпро. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. КНУБА. Київ, 2022. Вип. 81. С. 254-262. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.254-262

Мерилова І. О. Передумови та результати формування екологічної мережі України. Містобудування та територіальнепланування. Київ, 2021, №. 78, С. 356-364. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.356-364

Містобудування. Довідник проектувальника. За ред. Т.Ф. Панченко, Київ: Укрархбудінформ, 2006, 192 с.

Панченко Т. Ф. Типологія об’єктів ландшафтної та туристично-рекреаційної архітектури, Київ: КНУБА, 2013, 48 с.

Панченко Т. Ф., Сторожук С. С. Зарубіжна практика впровадження нових рекреаційних функцій на депресивних господарських територіях. Досвід та перспективи розвитку міст України. Реабілітація міських територій: збірник наукових праць. ДІПРОМІСТО. Київ, 2016. Вип. 31, С. 66–74.

Родічкін І. Д. Методологія містобудівельного проектування рекреаційних систем в умовах Української РСР: дис. д-ра архітектури: 18.00.04, Санкт-Петербург, 1980, 363 с.

Сторожук С. С. Принципи рекреаційного використання депресивних господарських територій приморських міст (на прикладі міста Одеси): автореф. дис. ... канд. архітектури за спеціальністю 18.00.04. Київ: КНУБА, 2018. 24 с.

Шульга Г. М. Містобудівні основи просторового планування гірських рекреаційних територій (на прикладі Українських Карпат): дис. д-ра архітектури: 18.00.04, Київ, 2018, 412 с.

Яценко В. О. Містобудівні основи розвитку локальних систем розселення об’єднаних територіальних громад: автореф. дис. ... доктора архітектури за спеціальністю 18.00.04. Київ: КНУБА, 2021. 39 с.

Douet, J. Industrial heritagere-tooled: The TICCIH guide to industrial heritage conservation. Routledge, 2016, 256 р.

Grecchi, M. Building Adaptive Reuse. Building Renovation. Springer Briefs in Applied Sciences and Technology. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89836-6_3

Merylova, I., Bulakh, І. Ecological transformation of industrial regions: Recreation system by the example of the Emscher Landscape Park. AIP Conference Proceedings. P. 070002-1– 070002-6. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0122860

Merylova, I., Smilka, V., Kovalska, G. Public Spaces in Historic Environment as Urban Fundamentals of Sustainable Development. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 012026 (December, 2023), Volume 1275, P.012026-1– 012026-6. DOI: https://doi.org/1088/1755-1315/1275/1/012026

Merylova I. O., Sokolova K. V. A human in the urban space of the globalized world. Anthropological Measurements of Philosophical Research. 2020, № 18, PP. 113-120. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i18.221398

Panchenko, T. Territory planning and tourism development in the coastal zone of Ukraine. Transfer of Innovative Technologies 2. 2019. P. 15-25. DOI: https://doi.org/10.31493/tit1921.0101

Robiglio, M. The adaptive reuse toolkit. How Cities Can Turn Their Industrial Legacy into Infrastructure for Innovation and Growth. 2016, 25 р.

References

Bilokon Y. M. (2002). Funktsiya ta struktura formy v rehionalʹnomu planuvanni. [Function and structure of the form in regional planning] Nauk. vydannya, Kyiv: Kyi. 58. (in Ukrainian)

Kostyrko I. H., Korchynsʹka O. O. (2015). Klasternyi pidkhid u rozvytku silʹsʹkoho zelenoho turyzmu. Innovatsijna ekonomika, [Cluster approach in the development of rural green tourism] №4 (59), 159-163. (in Ukrainian)

Merylova I. O. (2022). Rekreatsiynyi klaster v strukturi mista Dnipro. [Recreational cluster in the structure of Dnipro] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya: nauk.-tekhn. zb. KNUBA. Kyiv. Vyp. 81, 254-262. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.81.254-262 (in Ukrainian)

Merylova I. O. (2021). Peredumovy ta rezulʹtaty formuvannya ekolohichnoyi merezhi Ukrayiny. [Prerequisites for the creation of ecological network in Ukraine] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya. Kyiv. №. 78. 356-364. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.78.356-364 (in Ukrainian)

Mistobuduvannya. Dovidnyk proektuvalʹnyka. [Designer's guide] (2006). Za red. T. F. Panchenko, Kyiv: Ukrarkhbudinform, 192. (in Ukrainian)

Panchenko T. F. (2013). Typolohiya ob’yektiv landshaftnoyi ta turystychno-rekreatsiynoyi arkhitektury. [Typology of objects of landscape and tourist and recreational architecture] Kyiv: KNUBA, 48. (in Ukrainian)

Panchenko T. F., Storozhuk S. S. (2016). Zarubizhna praktyka vprovadzhennya novykh rekreatsiynykh funktsiy na depresyvnykh hospodarsʹkykh terytoriyakh. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrayiny. [Foreign practice of introducing new recreational functions in depressed economic areas. Experience and prospects for the development of Ukrainian cities] Reabilitatsiya misʹkykh terytoriy: zbirnyk naukovykh pratsʹ. DIPROMISTO. Kyiv, 2016. Vyp. 31, 66–74. (in Ukrainian)

Rodichkin I. D. (1980). Metodolohiya mistobudivelʹnoho proektuvannya rekreatsiynykh system v umovakh Ukrayinsʹkoyi RSR. [Methodology of Urban Planning Design of Recreational Systems in the Ukrainian SSR]: dys. d-ra arkhitektury: 18.00.04, Sankt-Peterburh, 363. (in Ukrainian)

Storozhuk S. S. (2018). Pryntsypy rekreatsiynoho vykorystannya depresyvnykh hospodarsʹkykh terytoriy prymorsʹkykh mist (na prykladi mista Odesy). [Principles of recreational use of depressed economic territories of seaside cities (on the example of the city of Odesa)]: avtoref. dys. ... kand. Arkhitektury za spetsialʹnistyu 18.00.04. Kyiv: KNUBA. 24.(in Ukrainian)

Shulʹha H. M. (2018). Mistobudivni osnovy prostorovoho planuvannya hirsʹkykh rekreatsiynykh terytoriy (na prykladi Ukrayinsʹkykh Karpat). [Urban planning bases of spatial planning of mountain recreational areas (on the example of the Ukrainian Carpathians)]: dys. d-ra arkhitektury: 18.00.04, Kyiv, 412. (in Ukrainian)

Yatsenko V. O. (2021). Mistobudivni osnovy rozvytku lokalʹnykh system rozselennya ob’yednanykh terytorialʹnykh hromad. [Urban planning framework for the development of local settlement systems of amalgamated territorial communities]: avtoref. dys. ... doktora arkhitektury za spetsialʹnistyu 18.00.04. Kyiv: KNUBA. 39. (in Ukrainian)

Douet, J. (2016). Industrial heritagere-tooled: The TICCIH guide to industrial heritage conservation. Routledge, 256. (in English)

Grecchi, M. (2022). Building Adaptive Reuse. Building Renovation. Springer Briefsin Applied Sciencesand Technology. Springer, Cham. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-89836-6_3 (in English)

Merylova, I., Bulakh, І. (2023). Ecological transformation of industrial regions: Recreation system by the example of the Emscher Landscape Park. AIP Conference Proceedings. 070002-1– 070002-6. DOI: https://doi.org/10.1063/5.0122860 (in English)

Merylova, I., Smilka, V., Kovalska, G. (2023). Public Spaces in Historic Environment as Urban Fundamentals of Sustainable Development. IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 012026 (December, 2023), Volume 1275, 012026-1– 012026-6. DOI: https://doi.org/1088/1755-1315/1275/1/012026 (in English)

Merylova I. O., Sokolova K. V. (2020). A human in the urban space of theglobalized world. Anthropological Measurements of Philosophical Research, № 18, 113-120. DOI: https://doi.org/10.15802/ampr.v0i18.221398 (in English)

Panchenko, T. (2019). Territory planning and tourism development in the coastal zone of Ukraine. Transfer of Innovative Technologies 2. 15-25. DOI: https://doi.org/10.31493/tit1921.0101 (in English)

Robiglio, M. (2016). The adaptive reuse toolkit. How Cities Can Turn Their Industrial Legacy into Infrastructure for Innovation and Growth. 25. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Мерилова, І. (2024). ОПТИМІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ ПІД РЕКРЕАЦІЙНІ ЦІЛІ: МЕТОДИ, ПРИНЦИПИ ТА ПРИЙОМИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 135–148. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.135-148

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ