ЕРГАТИЧНІСТЬ У ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ. ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОСТОРОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.111-134

Ключові слова:

ергатичність, процеси і поведінка, просторова організація і відбудова, простір життєдіяльності людини, багатовимірність простору

Анотація

Нищення просторового потенціалу України війною змінило процеси життєдіяльності в державі та актуалізувало потребу пошуку моделей відбудови, просторової ревіталізації (повернення до життя) зруйнованих територій і міст. У статті висловлена ідея ергатичності в обґрунтуванні рішень відбудови України, що розглядає державу та її простір як «систему-процес», якій властива поведінка, здатність до самоорганізації й саморозвитку при зміні ситуації. Розглянуто процеси, що стосуються: функціонально-урбаністичних змін територій держави; зв’язків і багатовимірної динаміки території; розміщення нових елементів і інвестицій у складеній просторовій структурі; просторово-часових і структурно-параметричних процесів у просторі держави.

Біографії авторів

Микола Дьомін, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри міського будівництва Київського національного університету будівництва і архітектури

Михайло Габрель, Університет Короля Данила

Кандидат технічних наук, доцент кафедри містобудування та архітектури Університету Короля Данила, м. Івано-Франківськ

Посилання

Список використаних джерел

CEMAT. Guiding Principes for Sustainable Spatial Development of the European Continent and ITS FOLLOW-UP; Ministry of Spatial Planning, Urbanism and State Property. – Strasbourg, 2007. – 18 July. – 25 р. https://www.gov.me/en/documents/c8827a4d-9319-499f-93f5-5a32b466a3b0

Керівні принципи сталого просторового розвитку Європейського континенту: [прогр. і матеріали], прийняті на 12-й сесії Європ. конф. міністрів., відп. за регіон. планув., 7-8 верес. 2000 р. в Гановері. СЕМАТ; пер. з нім. В. І. Карамушка; за наук. ред. В. І. Олещенко. – К.: Геопринт, 2007. http://www.aokornus.at.ua/BOOKS/sustainable.pdf

Маруняк Є.О. Планування просторового розвитку в умовах війни і відбудови: бачення для України / Маруняк Є.О., Палеха Ю. М., Криштоп Т.В. // Український географічний журнал. – 2022. – Вип. 4. – С. 3–22. https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGZ_2022_04_1_3_0.pdf

Матвійчук О. Україна: складний шлях до свободи: лекція / О. Матвійчук. – Гарвард, 2023. – 9 лютого. https://ccl.org.ua/news/myr-spravedlyvist-vidbudova-i-majbutnye-golovne-z-lekcziyi-oleksandry-matvijchuk-u-garvardі/

Плешкановська А. Зміна фокусу: відновлення чи розвиток? / Алла Плешкановська // СommercialРroperty. – 2023. – 3 жовтня. https://commercialproperty.ua/interview/zmina-fokusu-vidnovlennya-chi-rozvitok/

Жаліло Я. Імперативи війни та директиви регіональної політики / Ярослав Жаліло // ZN,UA. – 2024. https://zn.ua/ukr/reforms/imperativi-vijni-ta-direktivi-rehionalnoji-politiki.html

Хрустовський С. Просторове планування розвитку територій громад під час та після війни: правові аспекти / С. Хрустовський, Ю. Слободянюк // Теоретичні та прикладні питання державотворення. – 2022. – № 27. – С. 128–134. http://taais.oridu.odessa.ua/issue/view/16526

Удовенко І.О. Ринок землі: досягнення в умовах війни / І. О. Удовенко, М. В. Шемякін // Юридичний науковий електронний журнал. – 2023. – Вип. 1. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/55

Ковард М. Урбіцид – це «вбивство міста». Форм і видів цього явища, на жаль, існує чимало / М. Ковард, К. Мезенцев // LB.ua. – 2022. – December 25. https://lb.ua/culture/2022/12/25/540194_martin_kovard_kostyantin_mezentsev.html

Ries Ch. P. Looking Beyond the War: Planning for Ukraine's Reconstruction / Ch.P. Ries, H.J. Shatz // The Jerusalem Strategic Tribune. – 2023, September 18. https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/09/looking-beyond-the-war-planning-for-ukraines-reconstruction.html

Green J. A. Russia's attack on Ukraine and jus ad bellum / Green J. A., Henderson Ch., Ruys T. // Journal of the Use of Force and International Law. – 2022. – Vol. 9, issue 1. – Рр. 4–30. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20531702.2022.2056803

Дьомін М. М. Щодо питання про сучасний стан містобудівної та регіональної діяльності в Україні / Дьомін М. М., Яценко В. О., Берова П. І. // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2023. – Вип. 83. – С. 3–15. https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2023/202383.pdf DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.3-15

Дьомін М.М. Планування і забудова міст: конспект лекцій; [у 4-х кн.] / Дьомін М.М., Сингаївська О.І., Биваліна М.В., Приймаченко О.В. – К.: КНУБА, 2023. – Кн. 1: 65 с.; кн. 2: 58 с.; кн. 3: 109 с.; кн. 4: 62 с.

Сингаївська О.І. Історико-архітектурні аспекти організації міста / О.І. Сингаївська, С.С. Топал // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 62. – С. 194–202. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.194-202.

Дідик В.В. Планування міст: навч. посіб. / В.В. Дідик, А.П. Павлів. – Львів: Вид-во Львів. політех., 2003. – 412 с.

Яценко В.О. Принципи використання наявних ресурсних, культурних, історичних та ландшафтних потенціалів малих міст України в формуванні стратегії перспективного розвитку / В.О. Яценко, Т.М. Короткова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 63. – С. 195–206. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.195-206.

Маркевич К. Smart-інфраструктура у сталому розвитку міст: світовий досвід та перспективи України / К. Маркевич, В. Сіденко. – К.: Заповіт, 2021. – 400 с.

Відбудова України: принципи та політики / [за ред.: Ю. Городніченка, І. Сологуб, Б.В. ді Мауро]. – Лондон: CEPR, 2022. – 467 с. https://cepr.org/system/files/publication-files/178114-paris_report_1_rebuilding_ ukraine_principles_and_policies.pdf

Длiгач A. Маємо не відновлювати, а модернізувати Україну / А. Длігач // На фронтирі. Доктор Булавінова. – 2023, 6 березня. https://podcasts.nv.ua/episode/19479.html

Ґел Й. Міста для людей / Й. Гел. – К.: Основи, 2018. – 304 с.

Abraham Ch. Implications of Goal Theories for the Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour / Ch. Abraham, Р. Sheeran // Current Psychology. – 2003. – Vol. 22, issue 3. – Рр. 264–280.

Holdershaw Ju. Understanding and predicting human behaviour / Ju. Holdershaw, Р. Gendall // ANZCA08: Conference, Power and Place. – Wellington, 2008. https://www.researchgate.net/publication/228475561_Understanding_and_predicting_human_behaviour

Пилипенко Н.М. Напрями замстосування принципів поведінкової економіки при проведенні бюджетно-податкової політики в Україні / Н.М. Пилипенко, В.В. Пилипенко // Економіка та держава. – 2021. – № 8. – С. 105–110.

Тельнов А.С. Розвиток поведінкової економіки у прийнятті економічних рішень / А.С. Тельнов, С.Л. Решміділова // Економічний вісник. – 2020. – Вип. 5. – С. 160 – 170. (Серія: фінанси, облік, оподаткування).

Ghorbia М. A Critical View on New Urbanism Theory in Urban Planning: from Theory to Practice / М. Ghorbia, Н. Mohammadi // Space Ontology International Journal. – 2017. – Vol. 6, issue 3. – Рр. 89–97.

Solow R. The theory of growth: second edition / R. Solow. – Oxford: Oxford University Press, 2000. – 190 p.

Pumain D. An evolutionary theory of urban systems / D. Pumain // HAL Id: hal-03118244. – 2021. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03118244

Габрель М.М. Пошук концепції відродження та просторового розвитку України і її регіонів: погляд архітектора / М. М. Габрель, М. С. Добровольська // Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. зб. – К.: КНУБА, 2022. – № 80. – С. 59–79. https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2022/202280.pdf DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79.

Генеральна схема планування території України: розроблена УДНДІ «Діпромісто», затверджена Законом України «Про Генеральну схему планування території України» 7 лютого 2002 р. http://www.urbanua.org/ideyi-i-proekty/derzhavni-proekty/80

Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем: моногр. / М.М. Габрель. – К.: Вид.дім А.С.С, 2004. – 400 с.

Musiaka Ł. Non-material Considerations and Uniqueness in the Planning of the Development of Urban Space. Example of Lviv / Musiaka Ł., Habrel M., Habrel M., Kosmiy M. // European Spatial Research and Policy: Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy; University of Lodz. – 2021. – Vol. 28, issue 1. – Рр. 309–335. https://czasopisma.uni.lodz.pl/esrap/issue/view/828/395

Косьмій М. М. Нематеріальне в архітектурі та просторі міст: моногр. / М.М. Косьмій. – Івано-Франківськ: Вид. Кушнір Г.М., 2022. – 364 с.

Barthelemy M. Structure and dynamics of cities. Urban data analysis and theoretical modeling / М. Barthelemy. – Сambridge: Cambridge University Press, United Kingdom, 2017. – 262 р.

Малік М. Й. Розвиток сільськогосподарської кооперації в умовах воєнного стану та післявоєнної відбудови аграрної економіки / Малік М. Й, Лупенко Ю. О., Шпикуляк О. Г. – К.: ННЦ «ІАЕ», 2023. – 194 с.

References

CEMAT (2007). Guiding Principes for Sustainable Spatial Development of the European Continent and ITS FOLLOW-UP; Ministry of Spatial Planning, Urbanism and State Property. Strasbourg. https://www.gov.me/en/ documents/c8827a4d-9319-499f-93f5-5a32b466a3b0 (in English)

Kerivni pryntsypy staloho prostorovoho rozvytku Yevropeiskoho kontynentu [Guiding Principles for the Sustainable Spatial Development of the European Continent] (2007): [prohr. i materialy], pryiniati na 12-y sesii Yevrop. konf. ministriv., vidp. za rehion. planuv., 7-8 veres. 2000 r. v Hanoveri. SEMAT. Kiev: Heoprynt. http://www.aokornus.at.ua/BOOKS/sustainable.pdf (in Ukrainian)

Maruniak, Ye.O., Palekha, Yu. M., & Kryshtop, T.V. (2022). Planuvannia prostorovoho rozvytku v umovakh viiny i vidbudovy: bachennia dlia Ukrainy [Spatial Development Planning in the Conditions of War and Reconstruction: A Vision for Ukraine]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal, 4, 3–22. https://ukrgeojournal.org.ua/sites/default/files/UGZ_2022_04_1_3_0.pdf (in Ukrainian)

Matviichuk, O. (2023). Ukraina: skladnyi shliakh do svobody [Ukraine: A Difficult Path to Freedom]. Harvard, 9 liutoho. https://ccl.org.ua/news/myr-spravedlyvist-vidbudova-i-majbutnye-golovne-z-lekcziyi-oleksandry-matvijchuk-u-garvardi/ (in Ukrainian)

Pleshkanovska, A. (2023). Zmina fokusu: vidnovlennia chy rozvytok? [Change of Focus: Recovery or Development?]. SommercialRroperty, 3 zhovtnia. https://commercialproperty.ua/interview/zmina-fokusu-vidnovlennya-chi-rozvitok/ (in Ukrainian)

Zhalilo, Ya. (2024). Imperatyvy viiny ta dyrektyvy rehionalnoi polityky [War Imperatives and Regional Policy Directives]. ZN,UA. https://zn.ua/ukr/reforms/imperativi-vijni-ta-direktivi-rehionalnoji-politiki.html (in Ukrainian)

Khrustovskyi, S., & Slobodianiuk, Yu. (2022). Prostorove planuvannia rozvytku terytorii hromad pid chas ta pislia viiny: pravovi aspekty [Spatial planning of the development of hromadas' territories during and after the war: legal aspects] Teoretychni ta prykladni pytannia derzhavotvorennia, 27, 128–134. http://taais.oridu.odessa.ua/issue/view/16526 (in Ukrainian)

Udovenko, I.O., & Shemiakin, M.V. (2023). Rynok zemli: dosiahnennia v umovakh viiny [Land Market: Achievements in the Conditions of War]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, 1. https://doi.org/10.32782/2524-0374/2023-1/55 (in Ukrainian)

Kovard, M., & Mezentsev, К. (2022). Urbitsyd – tse «vbyvstvo mista». Form i vydiv tsoho yavyshcha, na zhal, isnuie chymalo [Urbicide is the "murder of the city." Unfortunately, there are many forms and types of this phenomenon]. LB.ua. December, 25. https://lb.ua/culture/2022/12/25/540194_martin_kovard_kostyantin_mezentsev.html (in Ukrainian)

Ries, Ch. P., & Shatz, H.J. (2023). Looking Beyond the War: Planning for Ukraines Reconstruction. The Jerusalem Strategic Tribune. September, 18. https://www.rand.org/pubs/commentary/2023/09/looking-beyond-the-war-planning-for-ukraines-reconstruction.html (in English)

Green, J.A., Henderson, Ch., & Ruys, T. (2022). Russias attack on Ukraine and jus ad bellum. Journal of the Use of Force and International Law, 9(1), 4–30. https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/20531702.2022.2056803 (in English)

Dіomin, M.M., Yatsenko, V.O., & Berova, P.I. (2023). Shchodo pytannia pro suchasnyi stan mistobudivnoi ta rehionalnoi diialnosti v Ukraini [On the Question of the Current State of Urban Planning and Regional Activity in Ukraine]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zb. Kiev: KNUBA, 83, 3–15. https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2023/202383.pdf DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.3-15 (in Ukrainian)

Dіomin, M.M., Synhaivska, O.I., Byvalina, M.V., & Pryimachenko, O.V. (2023). Planuvannia i zabudova mist [Urban planning and development]: konspekt lektsii; [u 4-kh kn.]. Kiev: KNUBA, Kn. 1: 65 s.; kn. 2: 58 s.; kn. 3: 109 s.; kn. 4: 62 s. (in Ukrainian)

Synhaivska, O.I., & Topal, S.S. (2022). Istoryko-arkhitekturni aspekty orhanizatsii mista [Historical and Architectural Aspects of the City Organization] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zb. Kiev: KNUBA, 62, 194–202. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.194-202 (in Ukrainian)

Didyk, V.V., & Pavliv, А.Р. (2003). Planuvannia mist [Urban Planning]: navch. posib. Lviv: Vyd-vo Lviv. politekh., 412 s. (in Ukrainian)

Jatsenko, V.O., & Korotkova, T.M. (2022). Pryntsypy vykorystannia naiavnykh resursnykh, kulturnykh, istorychnykh ta landshaftnykh potentsialiv malykh mist Ukrainy v formuvanni stratehii perspektyvnoho rozvytku [Principles of using the existing resource, cultural, historical and landscape potentials of small towns of Ukraine in the formation of a strategy for long-term development]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia: nauk.-tekhn. zb. Kiev: KNUBA, 63, 195–206. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.195-206. (in Ukrainian)

Markevych, K., & Sidenko, V. (2021). Smart-infrastruktura u stalomu rozvytku mist: svitovyi dosvid ta perspektyvy Ukrainy [Smart Infrastructure in Sustainable Urban Development: World Experience and Prospects of Ukraine]. Kiev: Zapovit, 400 s. (in Ukrainian)

Еd.: Horodnichenkо, Yu., Solohub, І., & di Mauro, B.V. (2022). Vidbudova Ukrainy: pryntsypy ta polityky [Rebuilding Ukraine: Principles and Policies]. London: CEPR, 467 s. https://cepr.org/system/files/publication-files/178114-paris_report_1_rebuilding_ukraine_principles_and_policies.pdf (in English)

Dlihach, A. (2023). Maiemo ne vidnovliuvaty, a modernizuvaty Ukrainu [We must not restore, but modernize Ukraine]. Na frontyri. Doktor Bulavinova, 6 bereznia. https://podcasts.nv.ua/episode/19479.html (in Ukrainian)

Gel, Y. (2018). Mista dlia liudei [Cities for People]. Kiev: Osnovy, 304 s. (in Ukrainian)

Abraham, Ch., & Sheeran, R. (2003). Implications of Goal Theories for the Theories of Reasoned Action and Planned Behaviour. Current Psychology, 22(3), 264–280 (in English)

Holdershaw, Ju., & Gendall, R. (2008). Understanding and predicting human behaviour. ANZCA08: Conference, Power and Place. Wellington. https://www.researchgate.net/publication/228475561_Understanding_and_predicting_human_behaviour (in English)

Pylypenko, N.M., & Pylypenko, V.V. (2021). Napriamy zamstosuvannia pryntsypiv povedinkovoi ekonomiky pry provedenni biudzhetno-podatkovoi polityky v Ukraini [Directions of application of the principles of behavioral economics in the conduct of fiscal policy in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava, 8, 105–110 (in Ukrainian)

Telnov, A.S., & Reshmidilova, S.L. (2020). Rozvytok povedinkovoi ekonomiky u pryiniatti ekonomichnykh rishen [Development of Behavioral Economics in Economic Decision-Making]. Ekonomichnyi visnyk, 5, 160–170 (in Ukrainian)

Ghorbia, M., & Mohammadi, N. (2017). A Critical View on New Urbanism Theory in Urban Planning: from Theory to Practice. Space Ontology International Journal, 6 (3), 89–97. (in English)

Solow, R. (2000). The theory of growth. Oxford: Oxford University Press, 190 p. (in English)

Pumain, D. (2021). An evolutionary theory of urban systems. HAL Id: hal-03118244. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03118244 (in English)

Habrel, M.M., & Dobrovolska, M.S. (2022). Poshuk kontseptsii vidrodzhennia ta prostorovoho rozvytku Ukrainy i yii rehioniv: pohliad arkhitektora [Search for the Concept of Revival and Spatial Development of Ukraine and Its Regions: An Architect's View]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia: nauk.-tekhn. zb. Kiev: KNUBA, 80, 59–79. https://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2022/202280.pdf DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79 (in Ukrainian)

Heneralna skhema planuvannia terytorii Ukrainy [General Scheme of Planning of the Territories of Ukraine] (2002): UDNDI «Dipromisto», zatverdzhena Zakonom Ukrainy «Pro Heneralnu skhemu planuvannia terytorii Ukrainy», 7 liutoho http://www.urbanua.org/ideyi-i-proekty/derzhavni-proekty/80 (in Ukrainian)

Habrel, M.M. (2004). Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system [Spatial organization of urban planning systems]: monohr. Kiev: Vyd.dim A.S.S, 400 s. (in Ukrainian)

Musiaka, Ł., Habrel, M., Habrel, M., & Kosmiі, M. (2021). Non-material Considerations and Uniqueness in the Planning of the Development of Urban Space. Example of Lviv. European Spatial Research and Policy: Interdisciplinary Studies on Environment, Society and Economy; University of Lodz, 28 (1), 309–335. https://czasopisma.uni.lodz.pl/esrap/issue/view/828/395 (in English)

Kosmii, M.M. (2022). Nematerialne v arkhitekturi ta prostori mist [The Intangible in Architecture and Urban Space]: monohr. Ivano-Frankivsk: Vyd. Kushnir H. M., 364 s. (in Ukrainian)

Barthelemy, M. (2017). Structure and dynamics of cities. Urban data analysis and theoretical modeling. Sambridge: Cambridge University Press, United Kingdom, 262 р. (in English)

Malik, M.I., Lupenko, Yu.O., & Shpykuliak, O.H. (2023). Rozvytok silskohospodarskoi kooperatsii v umovakh voiennoho stanu ta pisliavoiennoi vidbudovy ahrarnoi ekonomiky [Development of agricultural cooperation under martial law and post-war reconstruction of the agrarian economy]. Kiev: NNTs «IAE», 194 s. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Дьомін, М., & Габрель, М. (2024). ЕРГАТИЧНІСТЬ У ВІДБУДОВІ УКРАЇНИ. ДО АНАЛІЗУ ТА ОЦІНКИ ПРОСТОРОВИХ ПРОЦЕСІВ У ДЕРЖАВІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 111–134. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.111-134

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ