ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В AUTODESK 3DS MAX

Автор(и)

  • Валентин Хоменко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-4243-9025

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.85-93

Ключові слова:

архітектура, 3Ds Max, Autodesk, архітектурна візуалізація, 3D-моделювання, рендер

Анотація

У статті обґрунтовано необхідність оптимізації вивчення комп’ютерного проєктування в Autodesk 3Ds Max. Сформульовано основні стадії навчального процесу під час створення візуалізації архітектурних та дизайнерських проєктів. Описано інтерфейс та робоче середовище програми, розглянуто базові поняття тривимірного моделювання.

Біографія автора

Валентин Хоменко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Магістр архітектури, асистент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Юрченко А., Удовиченко О., Шершень О. Особливості вивчення 3D-графіки в умовах неформальної освіти. Освіта. Інноватика. Практика, 2022. Том10, No5. С. 48-57. DOI: https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol10i5-007

Карпенко О., Острога М. Спеціалізоване програмне забезпечення в галузі комп’ютерної графіки та його вивчення на уроках інформатики. Освіта. Інноватика. Практика, 2020. Том 7, No1. С. 13-19.

Безуглий Д.С., Юрченко А.О., Удовиченко О.М. Огляд засобів комп’ютерної візуалізації для підтримки навчального матеріалу. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (63), Issue: 153, 2018. Pp. 11-14.

Гаврилов В.П. 3D-графіка: робоча програма для студентів спеціальності 186 "Видавництво та поліграфія" другого (магістерського) рівня. Х.: ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2015.– 48 с.

Лі Дж.,Уер Б. Тривимірна графіка та анімація. 2-е вид. М.: Вільямс, 2002. 640 с

Хміль О.І. Роль 3D графіки в сучасному світі. URL: https://naurok.com.ua/rol-3-d-grafiki-v-suchasnomu-sviti-284469.html

Тривимірна графіка. Принципи тривимірного моделювання. URL: https://informatik.pp.ua/uroky/9-klas/konspekty-uchnia/tryvymirna-hrafika-pryntsypy-tryvymirnoho-modeliuvannia/

У світі тривимірної творчості: путівник для початківців у 3D моделюванні URL: https://cloud.itstep.org/blog_3/into-the-world-of-3d-creativity-a-beginners-guide-to-3d-modeling

3d max - програма №1 для дизайнерів. URL: https://eds.ua/blog/article/3d-max-programa-nomer-1

Danny Rollings. The Future of 3D Modeling. URL: https://garagefarm.net/blog/the-future-of-3d-modeling

References

Yurchenko, А., Udovychenko, О., & Shershen, О. (2022). Features of learning 3d graphics in the conditions of informal education. Education. Innovation. Practice, 10(5), 48–57. https://doi.org/10.31110/2616-650X-vol10i5-007 (in Ukrainian)

Karpenko, O., Ostroha, M. (2020). Spetsializovane prohramne zabezpechennia v haluzi kompiuternoi hrafiky ta yoho vyvchennia na urokakh informatyky. [Specialized software in the field of computer graphics and its study in computer science classes]. Osvita. Innovatyka. Praktyka, Tom 7, No1. S. 13-19. (in Ukrainian)

Bezuhlyy, D. S., Yurchenko, A. O., Udovychenko, O. M. (2018). Ohlyad zasobiv kompyuternoyi vizualizatsiyi dlya pidtrymky navchalʹnoho materialu. [Review of computer visualization tools for supporting educational material]. Science and Education a New Dimension. Pedagogy and Psychology, VI (63), Issue: 153, Pp. 11-14. (in Ukrainian)

Gavrilov, V. P. (2015). 3D-hrafika: robocha prohrama dlya studentiv spetsialʹnosti 186 "Vydavnytstvo ta polihrafiya" druhoho (mahistersʹkoho) rivnya. [3D graphics: work program for students of specialty 186 "Publishing and printing" of the second (master's) level]. Kh.: HNEU named after S. Kuznetsa, 48 p. (in Ukrainian)

J. Lee, B. Ware. (2002). 3D graphics and animation. — 2nd edition. — M.: Williams, 640 p. (in English)

Khmil, O. I., Rol 3D hrafiky v suchasnomu sviti.[ The role of 3D graphics in the modern world]. URL: https://naurok.com.ua/rol-3-d-grafiki-v-suchasnomu-sviti-284469.html (in Ukrainian)

Tryvymirna hrafika. Pryntsypy tryvymirnoho modelyuvannya. [Three-dimensional graphics. Principles of three-dimensional modeling]. URL: https://informatik.pp.ua/uroky/9-klas/konspekty-uchnia/tryvymirna-hrafika-pryntsypy-tryvymirnoho-modeliuvannia/ (in Ukrainian)

U sviti tryvymirnoyi tvorchosti: putivnyk dlya pochatkivtsiv u 3D modelyuvanni. [Into the World of 3D Creativity: A Beginner's Guide to 3D Modeling]. URL: https://cloud.itstep.org/blog_3/into-the-world-of-3d-creativity-a-beginners-guide-to-3d-modeling (in Ukrainian)

3d max - prohrama №1 dlya dyzayneriv. [3d max is the #1 program for designers]. URL: https://eds.ua/blog/article/3d-max-programa-nomer-1 (in Ukrainian)

Danny Rollings. The Future of 3D Modeling. URL: https://garagefarm.net/blog/the-future-of-3d-modeling (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Хоменко, В. (2024). ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТРИВИМІРНОГО МОДЕЛЮВАННЯ ТА ВІЗУАЛІЗАЦІЇ В AUTODESK 3DS MAX. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 85–93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.85-93

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ