ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ТИПІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

Автор(и)

  • Юлія Хараборська Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-0308-1753
  • Владислав Лиманець Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна https://orcid.org/0000-0002-3096-5335

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.72-84

Ключові слова:

соціальні послуги, соціальна архітектура, територіальний центр соціального обслуговування, будинок-інтернат для літніх людей, психоневрологічний інтернат

Анотація

У статті розглядаються різноманітні аспекти розвитку та функціонування територіальних центрів соціального обслуговування (ТЦСО) для людей похилого віку в Україні. Проводиться аналіз деяких публікацій на цю тему. Підкреслюється необхідність узгодження архітектурного проєктування з політикою соціального забезпечення в Україні. Обговорюється потреба у спеціалізованих установах, які забезпечують не лише умови для проживання, але й медичну допомогу, соціальну взаємодію та культурно-розважальні програми. Висвітлюються різні типи ТЦСО, що мають різні направленості, які можуть поєднуватися в одній установі залежно від потреб місцевої спільноти.

Біографії авторів

Юлія Хараборська, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Владислав Лиманець, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Попович А. О., Мартинов В. Л., Бірілло І. В. Architectural and сomposition administration of planning places of internal type for middle ages. Theory and practice of design. 2019. № 18. URL: https://doi.org/10.18372/2415-8151.18.14354

Липовцева К. Д. Визначення місткості та функціонально-планувальних особливостей будівель соіально-реабілітаційних центрів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2016. Вип. № 44. С. 306–312.

Харенко А. Особливості розробки дизайну інтер'єру інтернатів для людей похилого віку. Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення: XVII Всеукр. наук. конф. молодих вчен. та студентів, м. Київ, 26–27 квіт. 2018 р. Київ, 2018. С. 438–439. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11653

Федячко К., Габрель М. Геронтологічний фактор як архітектурно-урбаністична проблема. Архітектурний вісник КНУБА. 2017. № 11-12. С. 186–197. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a86e4122-1104-4ce8-8503-045aa801ac85/content

Кузьміна Г., Хакбаз З. Житлове середовище для літніх людей. Фактори впливу та сучасні вимоги до формування. Містобудування та територіальне планування. 2019. № 69. С. 199–206. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/da975bef-9f04-4942-a00b-38c56d2abd91/content

Здетовецька Н. Архітектура активного довголіття: сучасні моделі житла для людей похилого віку. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2020. Вип.57. С. 270–286. URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.270-286

Жук О., Сафронова О. Зарубіжний досвід формування дизайну будинків-інтернатів для людей похилого віку. Сучасні матеріали і технології виробництва виробів широкого вжитку та спеціального призначення: XVIII Всеукр. наук. конф. молодих вчен. та студентів, м. Київ, 18–19 квіт. 2019 р. Київ, 2019. С. 425–426. URL: https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13472

Грицюк Л., Комаренець О. Проектування кварталів, дружніх до людей похилого віку. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2021. Вип. 60. С. 217–225. URL: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.217-225

Про соціальні послуги: Закон України від 17.01.2019 р. № 2671-VIII: станом на 31 груд. 2023 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (дата звернення: 18.02.2024).

Про житловий фонд соціального призначення: Закон України від 12.01.2006 р. № 3334-IV: станом на 2 квіт. 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15#Text (дата звернення: 18.02.2024).

ДБН В.2.2-18:2007 із Зміною № 1та Зміною № 2. Заклади соціального захисту населення. Чинний від 2020-05-01. Вид. офіц. Київ: Держ. підприємство "Укрархбудінфор, 2007. 73 с. URL: https://e-construction.gov.ua/files/new_doc/3019070235048150860/2023-01-19/890d2435-e90e-4e57-94a1-52faa09588cd.pdf (дата звернення: 18.02.2024).

Про затвердження Типового положення про будинок-інтернат для громадян похилого віку та осіб з інвалідністю: Постанова Каб. Міністрів України від 02.09.2020 р. № 772. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-п#Text (дата звернення: 18.02.2024).

Про затвердження Типового положення про психоневрологічний інтернат: Постанова Каб. Міністрів України від 14.12.2016 р. № 957. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2016-п#Text (дата звернення: 18.02.24).

Про затвердження типових положень (взірцевих) про територіальний центр соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян і про відділення соціальної допомоги вдома: Наказ М-ва соц. зах. населення України від 01.04.1997 р. № 44: станом на 26 квіт. 2010 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0442-97#Text (дата звернення: 18.02.2024).

Perkins Eastman Architects, Perkins L. B., Hoglund D. Building type basics for senior living. 2nd ed. Hoboken, New Jersey: Wiley, 2013. 432 p.

ДУ "Ін-т економіки та прогнозування НАН України". Політика сільського розвитку на базі громад: Наук. доп. / ред.: О. М. Бородіна, І. В. Прокопа, О. Л. Попова. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015. 69 с. URL: http://ief.org.ua/docs/sr/291.pdf (дата звернення: 18.02.2024).

Джейкобс Дж. Смерть і життя великих американських міст. Київ: КЕНЕКШЕНС, 2021. 480 p.

References

Popovych, A. O., Martynov, V. L., & Birillo, I. V. (2019). Architectural and somposition administration of planning places of internal type for middle ages. Theory and Practice of Design, (18). https://doi.org/10.18372/2415-8151.18.14354 (in English).

Lypovtseva, K. D. (2016). Vyznachennia mistkosti ta funktsionalno-planuvalnykh osoblyvostei budivel soialno-reabilitatsiinykh tsentriv. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia [Determination of the capacity and functional and planning features of buildings of social rehabilitation centres]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, (Vyp. № 44), 306–312. (in Ukrainian).

Kharenko, A. (2018). Osoblyvosti rozrobky dyzainu interieru internativ dlia liudei pokhyloho viku. [Features of interior design development for boarding schools for the elderly]. U Suchasni materialy i tekhnolohii vyrobnytstva vyrobiv shyrokoho vzhytku ta spetsialnoho pryznachennia (s. 438–439). Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/11653 (in Ukrainian).

Fediachko, K., & Habrel, M. (2017). Herontolohichnyi faktor yak arkhitekturno-urbanistychna problema. [Gerontological factor as an architectural and urban problem]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, (11-12), 186–197. https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/a86e4122-1104-4ce8-8503-045aa801ac85/content (in Ukrainian).

Kuzmina, H., & Khakbaz, Z. (2019) Zhytlove seredovyshche dlia litnikh liudei. Faktory vplyvu ta suchasni vymohy do formuvannia. [Living environment for the elderly. Factors of influence and modern requirements for the formation]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (69), 199–206. https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/da975bef-9f04-4942-a00b-38c56d2abd91/content (in Ukrainian).

Zdetovetska, N. (2020). Architecture of active longevity: Modern housing models for the elderly. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (57), 270–286 https://doi.org/10.32347/2077-3455.2020.57.270-286 (in English).

Zhuk, O., & Safronova, O. (2019). Zarubizhnyi dosvid formuvannia dyzainu budynkiv-internativ dlia liudei pokhyloho viku. [Foreign experience in shaping the design of residential care homes for the elderly]. U Suchasni materialy i tekhnolohii vyrobnytstva vyrobiv shyrokoho vzhytku ta spetsialnoho pryznachennia (s. 425–426). Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu. https://er.knutd.edu.ua/handle/123456789/13472 (in Ukrainian)

Hrytsyuk, L., & Komarenets, O. (2021). Design of age-friendly quarters. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (60), 217–225. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.60.217-225 (in English).

Pro sotsialni posluhy [About social services], Zakon Ukrainy No. 2671-VIII (2023) (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2671-19#Text (in Ukrainian).

Pro zhytlovyi fond sotsialnoho pryznachennia. [About the social housing stock]. Zakon Ukrainy № 3334-IV (2022) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3334-15#Text (in Ukrainian)

DBN V.2.2-18:2007 iz Zminoiu № 1 ta Zminoiu № 2. Zaklady sotsialnoho zakhystu naselennia. [DBN B.2.2-18:2007 with Amendment No. 1 and Amendment No. 2. Social welfare institutions]. (2007). Derzhavne pidpryiemstvo "Ukrarkhbudinfor". https://e-construction.gov.ua/files/new_doc/3019070235048150860/2023-01-19/890d2435-e90e-4e57-94a1-52faa09588cd.pdf (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro budynok-internat dlia hromadian pokhyloho viku ta osib z invalidnistiu. [On approval of the Model Regulation on a residential care home for the elderly and persons with disabilities], Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 772 (2020) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/772-2020-п#Text (in Ukrainian)

Pro zatverdzhennia Typovoho polozhennia pro psykhonevrolohichnyi internat. [On approval of the Model Regulation on a psychoneurological boarding facility], Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy No. 957 (2016) (Ukraine). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/957-2016-п#Text (in Ukrainian).

Pro zatverdzhennia typovykh polozhen (vzirtsevykh) pro terytorialnyi tsentr sotsialnoho obsluhovuvannia pensioneriv ta odynokykh nepratsezdatnykh hromadian i pro viddilennia sotsialnoi dopomohy vdoma. [On Approval of Model Regulations (Model) on the Territorial Centre for Social Services for Pensioners and Single Disabled Citizens and on the Department of Social Assistance at Home]. Nakaz Ministerstva sotsialnoho zakhystu naselennia Ukrainy № 44 (2010) (Ukraina). https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0442-97#Text (in Ukrainian)

Perkins Eastman Architects, Perkins, L. B., & Hoglund, D. (2013). Building type basics for senior living (2nd ed.). Wiley. (Original work published 2013) (in English).

DU "In-t ekonomiky ta prohnozuvannia NAN Ukrainy". (2015). Polityka silskoho rozvytku na bazi hromad. [State Institution "Institute for Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine". (2015). Community-based rural development policies]. (O. M. Borodina, I. V. Prokopa & O. L. Popova, Red.). NAN Ukrainy, DU «In-t ekon. ta prohno-zuv. NAN Ukrainy». http://ief.org.ua/docs/sr/291.pdf (Oryhinal opublikovano 2015 r.) (in Ukrainian)

Jacobs, J. (2021). Smertʹ i zhyttya velykykh amerykansʹkykh mist [The death and life of great american cities]. (Original work published 1961). Kyiv: KENEKSHENS. 480 p (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Хараборська, Ю., & Лиманець, В. (2024). ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ НОВИХ ТИПІВ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ЦЕНТРІВ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 72–84. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.72-84

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ