ПРИНЦИП «ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ І РЕКОМБІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ» КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІСТОРИЧНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Нелля Лещенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0002-3198-4554

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.38-48

Ключові слова:

реставраційно-реконструктивна трансформація (РРТ), міське середовище

Анотація

В статті розглянуто сформульований автором спеціальний принцип «поліфункціональності і рекомбінації функцій» комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій (РРТ) історичного міського середовища. Показано його відповідність визначеному функціональному системному рівню цілісного процесу РРТ. Розглянуто прийоми, які розкривають даний принцип трансформації та рекомендовані для підвищення якості історичного міського середовища. Показано актуальність використання даного принципу для різного за ступенем історико-архітектурної цінності і деструкції історичного міського середовища із застосуванням відповідного комплексу методів РРТ.

Біографія автора

Нелля Лещенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Лещенко Н.А. Принцип «відповідності» в комплексному процесі реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2022. Вип. 79. С. 226–235. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.226-235

Бевз М.В. Методологічні основи збереження та регенерації заповідних архітектурних комплексів історичних міст: автореф. дис. … д. арх. Харків, 2004. 32 с.

Водзинський Є. Принципи та методи охорони видового розкриття пам’яток архітектури в краєвиді історичних міст (1970-ті – 1990-ті рр.): автореф. дис. … к. арх. Київ, 2011. 20 с.

Лещенко Н.А., Гулей Д.В. Регенерація житлового кварталу Подільського району в контексті історичної забудови міста Києва. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2019. Вип. 69. С. 225 –234.

Дьомін М. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності в Україні. Мистецькі обрії. Київ, 2005. Вип. 7. С. 263-268.

Лещенко Н.А., Кисельов М.Д. Ступені деструкції історичних замків і фортифікацій України – підоснова для комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій в них. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2023. Вип. 65. С. 71 – 81. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.71-81

Кодін В.О. Основи реконструкції історичних міст. Навчальний посібник. Харків: ХНАМГ, 2009. 172 с.

Орленко М.І. Проблеми та методи реставрації пам’яток архітектури України (ХІ – поч. ХХ ст.): автореф. дис. … д. арх. Київ, 2018. 44 с.

Рибчинський О.В. Формування і ревіталізація середмість історичних міст України: автореф. дис. … д. арх. Львів, 2017. 34 с.

Skalski K. Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich, Instytut Rozwoju Miast. Kraków, 2009. Т.2. 311 s.

Leshchenko N., Tovbych V. Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation. Warszawa, 2019. № 60. Р. 51 –58.

Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura. Lublin, 2020. Vol. 19 (1). P. 47 – 54. https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Tomaszewski A. Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemmble General. Madrid, 2002. P. 264 – 266.

Устенко Т.В., Водзинский Е.Е. Охрана историко-архитектурного наследия в городах Украины. Градостроительные вопросы сохранения и использования памятников архитектуры. Москва, 1980. С. 94-100.

Лещенко Н.А. Комплексний процес реставраційно-реконструктивних трансформацій. Містобудування та територіальне планування. Київ, 2021. Вип. 76. С. 138–149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149

Лещенко Н.А. Загальні принципи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів малих міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2021. Вип. 59. С. 203 – 214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214

Лещенко Н.А. Принцип «цілісності» у комплексному процесі реставраційно-реконструктивних трансформацій історичних центрів міст. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2022. Вип. 62. С. 50 – 60. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.50-60

Лещенко Н.А. Методи комплексного процесу реставраційно-реконструктивних трансформацій. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, 2021. Вип. 61. С. 80 – 93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93

References

Leshchenko, N. A. (2022). The principle of «conformity» in the complex process of the restoration-reconstructive transformations. Urban development and spatial planning, (79), 226-235. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.226-235 (in Ukrainian)

Bevz, M. V. (2004). Metodolohichni osnovy zberezhennya ta reheneratsiyi zapovidnykh arkhitekturnykh kompleksiv istorychnykh mist. [Methodological bases of preservation and regeneration of protected architectural complexes of historical cities]: avtoref. dys. … d. arkh. Kharkiv, 32. (in Ukrainian)

Vodzynskyi, YE. (2011). Pryntsypy ta metody okhorony vydovoho rozkryttya pamʹyatok arkhitektury v krayevydi istorychnykh mist (1970-ti – 1990-ti rr.). [Principles and methods of protection of species disclosure of architectural monuments in the landscape of historic cities (1970s - 1990s)]: avtoref. dys. … k. arkh. Kyyiv, 20. (in Ukrainian)

Leshchenko, N. A., Gulei D.V. (2019). Regeneration of residential quarter of Podolskiy district in the context of the Kyiv historical development. Urban development and spatial planning, (69), 225-234. (in Ukrainian)

Dʹomin, M. (2005). Aktualʹni problemy pamʹyatkookhoronnoyi diyalʹnosti v Ukrayini. [Current problems of monument protection in Ukraine]. Mystetsʹki obriyi, (7), 263-268. (in Ukrainian)

Leshchenko, N. A., Kyselov, М. D. (2023). Degrees of destruction of historical castles and fortifications of Ukraine - the basis for the complex process of restorative-reconstructive transformations in them. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (65), 71-81. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.71-81 (in Ukrainian)

Kodin, V.O. (2009). Osnovy rekonstruktsiyi istorychnykh mist. [Fundamentals of reconstruction of historic cities]. Navchalʹnyy posibnyk, Kharkiv, 172. (in Ukrainian)

Orlenko, M. I. (2018). Problemy ta metody restavratsiyi pamʹyatok arkhitektury Ukrayiny (XI – poch. XX st.). [Problems and methods of restoration of architectural monuments of Ukraine (XI - early XX century)]: avtoref. dys. … d. arkh. Kyyiv, 44. (in Ukrainian)

Rybchynsʹkyy, O.V. (2017). Formuvannya i revitalizatsiya seredmistʹ istorychnykh mist Ukrayiny. [The formation and revitalization of the downtown historic towns of Ukraine]: avtoref. dys. … d. arkh. Lʹviv, 34. (in Ukrainian)

Skalski, K. (2009). Rewitalizacja we Francji – rewitalizacja a polityka miejska, polskie zastosowania doświadczeń francuskich, Instytut Rozwoju Miast, 2, 311. (in Роlish)

Leshchenko, N., Tovbych, V. (2019). Modern approaches to the revitalization of historical ex-industrial architecture. Wiadomosci Konserwatorskie. Jornal of Heritage Conservation, (60), 51 –58. (in English)

Leshchenko, N., Tovbych, V. (2020). Revived degraded monuments of fortification architecture – potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura, 19 (1), 47 – 54. https://doi.org/10.35784/bud-arch.906 (in English)

Tomaszewski, A. (2020). Environmental preventive conservation. ICOMOS. XIII Assemmble General, 264 – 266. (in English)

Ustenko, T. V., Vodzinskiy, Ye.Ye. (1980). Okhrana istoriko-arkhitekturnogo naslediya v gorodakh Ukrainy. [Protection of historical and architectural heritage in the cities of Ukraine]. Gradostroitel'nyye voprosy sokhraneniya i ispol'zovaniya pamyatnikov arkhitektury, 94-100. (in Russian)

Leshchenko, N. A. (2021). Complex process of the restoration-reconstructive transformations. Urban development and spatial planning, (76), 138-149. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.138-149 (in Ukrainian)

Leshchenko, N. A. (2021). The general principles of the complex process of the restoration-reconstructive transformations of the historical centers of small towns. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (59), 203 – 214. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.203-214 (in Ukrainian)

Leshchenko, N. A. (2022). The principle of «integrity» in the complex process of the restoration-reconstructive transformations of the cities historical centers. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (62), 50 – 60. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.50-60 (in Ukrainian)

Leshchenko, N. A. (2021). Methods of the Complex Process of the Restoration-Reconstructive Transformations. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (61), 80 – 93. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.61.80-93 (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Лещенко, Н. (2024). ПРИНЦИП «ПОЛІФУНКЦІОНАЛЬНОСТІ І РЕКОМБІНАЦІЇ ФУНКЦІЙ» КОМПЛЕКСНОГО ПРОЦЕСУ РЕСТАВРАЦІЙНО-РЕКОНСТРУКТИВНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ ІСТОРИЧНОГО МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 38–48. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.38-48

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ