СПЛЕТІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА КУЛЬТУРИ НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНИХ НАРОДНИХ ДОМІВ У МІСТІ ЧЕРНІВЦІ

Автор(и)

  • Наталія Ватаманюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0002-4977-992X
  • Юлія Собко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна https://orcid.org/0009-0006-5982-329X
  • Юрій Собко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0001-6380-9227

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.5-21

Ключові слова:

Народні доми, Чернівці, національні громади, культура

Анотація

У статті висвітлюється історія та сучасний стан Народних домів у місті Чернівці. Описуються архітектурні особливості та їх зв'язок з етнічними громадами.

Біографії авторів

Наталія Ватаманюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Доктор філософії з архітектури та містобудування, асистент кафедри містобудування та урбаністики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Юлія Собко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Асистент кафедри містобудування та урбаністики Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Юрій Собко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, доцент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Список джерел:

Антощук Т.І. Народні доми Буковини на прикладі міста Чернівці. Архітектурний вісник КНУБА. 2013. Вип. 1. С. 252-257.

Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби: матер. міжнар. наук. конф. (Чернівці, 1-4 жовтня 2001 р.) упоряд. П. Рихло. Чернівці, 2003. 171 с.

Біленкова С.В. Архітектурний розвиток Чернівців на межі ХІХ-XX століть. Незалежний культурологічний літопис «Ї». Чернівці, 2009. Вип. 56. С. 199-207.

Ватаманюк Н.Ю. Принципи трансформації внутрішньоквартальних просторів історичних міст (на прикладі міста Чернівці): дис. д.ф. КНУБА, Київ, 2022. 227 с.

Вечерський В.В., Скібіцька Т.В., Сердюк О.М. Історико-містобудівні дослідження Чернівців. Київ, 2008. 106 с.

Водзинський Є.Є. Питання охорони своєрідності історичних міст України. Архітектурна спадщина України. Т.2. С.242-253.

Дьомін М. Актуальні проблеми пам’яткоохоронної діяльності в Україні. Мистецькі обрії 2004. Альманах: Науково-теоретичні праці та публіцистика. Київ, 2005. С. 263-268.

Жмундуляк Д.Д. Суспільно-політична складова «міфу Чернівців» другої половини ХІХ – початку XX ст. (за документами Державного архіву Чернівецької області). Архіви України. 2011. № 5(275). С. 10-21.

Кайндль Р.Ф. Історія міста Чернівці від найдавніших часів до сьогодення, присвячена 60-літньому ювілею правління Його Величності Цісаря Франца Йосифа І, в пам’ять про першу документальну згадку про Чернівці 500 років тому. Чернівці, 2005. 276 с.

Коротун І.В. Планувальні основи просторових композицій історичної забудови міста Чернівці. Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, КНУБА, 2012. Вип. 30. С. 73-77.

Мельник І., Щербанюк Л., Любківський О. CZERNOWITZ: історичні вулиці, будинки та видатні особистості: урбаністичні есеї. Чернівці, 2015. 415 с.

Могитич Р.І. Містобудівельний розвиток Чернівців у XIV-XIX ст. Шляхи охорони урбаністичного середовища міста. Архітектурна спадщина Чернівців австрійської доби: Матеріали Міжнародної наукової конференції. Чернівці, 2003. С. 26-35

Никирса М. Чернівці. Документальні нариси з історії вулиць і площ. Чернівці, 2008. 451 с.

Чеховський І. Прогулянка Чернівцями та Буковиною: Путівник. Київ, 2007. 268 с.

References:

Antoshchuk, T.I. (2013) Narodni domy Bukovyny na prykladi mista Chernivtsi [National houses of Bukovyna on the example of the city of Chernivtsi]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Vyp. 1. P-p. 252-257. (in Ukrainian)

Arkhitekturna spadshchyna Chernivtsiv avstriiskoi doby [Architectural heritage of Chernivtsi during the Austrian era]. Materials of the international scientific conference (Chernivtsi, October 1-4, 2001) edited by P. Rykhlo. Chernivtsi, 2003. 171 p. (in Ukrainian)

Bilenkova, S.V. (2009). Arkhitekturnyi rozvytok Chernivtsiv na mezhi ХІХ-ХХ stolit [Architectural development of Chernivtsi on the border of the 19th and 20th centuries]. Independent cultural annals "Yi". Chernivtsi, Issue 56. P. 199-207. (in Ukrainian)

Vatamaniuk, N.Yu. (2022) Pryntsypy transformatsii vnutrishnokvartalnykh prostoriv istorychnykh mist (na prykladi mista Chernivtsi) [Principles of transformation of intra-quarter spaces of historical cities (the case of Chernivtsi)]: diss. PhD, KNUBA, Kyiv, 227 p. (in Ukrainian)

Vechersky, V.V., Skibitska, T.V., Serdyuk, O.M. (2008) Istoryko-mistobudivni doslidzhennia Chernivtsi [Historical and urban planning studies of Chernivtsi]. Kyiv. 106 p. (in Ukrainian)

Vodzinskyy, E.E. Pytannia okhorony svoieridnosti istorychnykh mist Ukrainy [The issue of protecting the uniqueness of historical cities of Ukraine]. Architectural heritage of Ukraine. T.2. P.242-253. (in Ukrainian)

Dyomin, M. (2005) Aktualni problemy pamiatkookhoronnoi diialnosti v Ukraini [Actual problems of monument preservation in Ukraine]. Artistic horizons 2004. Almanac: Scientific and theoretical works and journalism. Kyiv. P. 263-268. (in Ukrainian)

Zhmundulyak, D. D. (2011) Suspilno-politychna skladova «mifu Chernivtsiv» druhoi polovyny ХІХ – pochatku XX st. (za dokumentamy Derzhavnoho arkhivu Chernivetskoi oblasti) [Socio-political component of the "myth of Chernivtsi" of the second half of the 19th - beginning of the 20th century (according to the documents of the State Archive of the Chernivtsi region)]. Archives of Ukraine. № 5(275). P-p. 10-21. (in Ukrainian)

Kaindl, R.F. (2005) Istoriia mista Chernivtsi vid naidavnishykh chasiv do sohodennia, prysviachena 60-litnomu yuvileiu pravlinnia Yoho Velychnosti Tsisaria Frantsa Yosyfa I, v pamiat pro pershu dokumentalnu zghadku pro Chernivtsi 500 rokiv tomu [The history of the city of Chernivtsi from the earliest times to the present, dedicated to the 60th anniversary of the reign of His Majesty Emperor Franz Joseph I, in memory of the first documentary mention of Chernivtsi 500 years ago]. Chernivtsi. 276 p. (in Ukrainian)

Korotun, I.V. (2012) Planuvalni osnovy prostorovykh kompozytsii istorychnoi zabudovy mista Chernivtsi [Planning basics of spatial compositions of the historical buildings of the city of Chernivtsi]. Scientific and technical collection: Modern problems of architecture and urban planning. Kyiv, KNUBA. Issue 30. P. 73-77. (in Ukrainian)

Melnyk, I., Shcherbanyuk, L., Lyubkivskyi, O. (2015) CZERNOWITZ: istorychni vulytsi, budynky ta vydatni osobystosti: urbanistychni esei [CZERNOWITZ: Historic Streets, Houses, and Notables: Urban Essays]. Chernivtsi. 415 p. (in Ukrainian)

Mohytych, R.I. (2003) Mistobudivelnyi rozvytok Chernivtsiv u XIV-XIX st. Shliakhy okhorony urbanistychnoho seredovyshcha mista [Urban development of Chernivtsi in the XIV-XIX centuries. Ways of protecting the urban environment of the city]. Architectural heritage of Chernivtsi during the Austrian era: Proceedings of the International Scientific Conference. Chernivtsi. P. 26-35. (in Ukrainian)

Nykyrsa, M. (2008) Chernivtsi. Chernivtsi. Dokumentalni narysy z istorii vulyts i ploshch [Documentary essays on the history of streets and squares]. Chernivtsi. 451 p. (in Ukrainian)

Chekhovskyi, I. (2007) Prohulianka Chernivtsiamy ta Bukovynoiu: Putivnyk [Walking in Chernivtsi and Bukovyna: Guide]. Kyiv. 268 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-03-29

Як цитувати

Ватаманюк, Н., Собко, Ю., & Собко, Ю. (2024). СПЛЕТІННЯ АРХІТЕКТУРИ ТА КУЛЬТУРИ НА ПРИКЛАДІ НАЦІОНАЛЬНИХ НАРОДНИХ ДОМІВ У МІСТІ ЧЕРНІВЦІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (68), 5–21. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2024.68.5-21

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ