КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ І РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ПРОСТОРІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.382-393

Ключові слова:

підземний простір, транспортно-пересадочний вузол, об’єкти обслуговування, багатофункціональний комплекс

Анотація

У статті обґрунтована необхідність поєднання сучасних прийомів підземної урбаністики на ділянках особливої містобудівної цінності, до яких відносяться транспортно-пересадочні вузли та прилеглі до них території. Сформульовано прийоми раціональної організації об’єктів обслуговування та перспектив розвитку супутніх функціональних зон.

Біографії авторів

Віктор Тімохін, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Марина Гарбар, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Вікторія Щурова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Pankratova N. D., Pankratov V. A. Modeling of scenarios for underground construction planning based on foresight and cognitive modeling methodologies. Reports of the National Academy of Sciences of Ukraine. К. : НАНУ, 2021. Вип. 5. С. 18–24. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.05.018

Pankratova N., Musiienko D. Study of the underground tunnel planning. Cognitive modelling. Системні дослідження та інформаційні технології. К. : КПІ, 2023. Вип. 1. С. 37–50. DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2023.1.03

Ozerova O., Yanovsky P., Yanovska V., Lytvynenko S., Lytvynenko L., Martseniuk S. Estimation of the interaction level between urban passenger transport and city train. MATEC Web of Conferences. France, 2019. Vol. 294. P-p. 1 – 5. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929404008

Духняк І., Терлецька Ю. Аналіз світового досвіду проектування паркінгів у міському середовищі. Містобудування та територіальне планування. К : КНУБА, 2022. Вип. 80. С. 166–179. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.166-179

Нестеренко С. Г. Радзінська Ю. Б. Доброходова О. В. Принципи ефективного використання земель підземної нерухомості в структурі мегаполісів. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. К : ТНУ, 2020. Том 31 (70), Ч. 2, Вип. 3. С. 162–166. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.166-179

Гайко Г. І., Савченко І. О., Матвійчук І. О. Оцінювання ділянок будівництва підземних паркінгів на основі модифікованого методу морфологічного аналізу. Мости та тунелі: теорія, дослідження, практика. Д. : ДНУЗТ ім. академіка В. Лазаряна, 2019. Вип. 15, С. 18–25. DOI: https://doi.org/10.15802/bttrp2019/172373

Martseniuk L., Kandel B. K., Kovalenko-Marchenkova Y. Passenger Transport Hubs: Thematic Overview. Philosophy, Economics and Law Review. Д. : УДУНТ, 2022. Vol. 2, №1, С. 76–87. DOI: 10.31733/2786-491X-2022-1-76-87

Іванова І. М., Лобчук А. О. Вплив транспортно-пересадочних вузлів на розвиток архітектури міського середовища. Регіональні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 2019. Вип. 13. С. 49–56. DOI: 10.31650/2707-403X-2019-13-49-56

Крепка І. О., Марковський А. І. Класифікація пасажирських транспортних хабів Теорія та практика дизайну. К. : НАУ, 2022. Вип. 26. С. 53–60. DOI: https://doi.org/ 10.32782/2415-8151.2022.26.7

Осетрін М. М., Тарасюк В. П., Беспалов Д. О. та ін. Мультикритеріальний аналіз як метод обґрунтування вибору інженерно-планувальних рішень перетинів міських магістралей Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 2021. Вип. 59. С. 215–229. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.215-231

Ломотько Д. В., Марасіна І. Є. Аналіз функціонування транспортно-пересадочних вузлів на високошвидкісних залізничних магістралях Збірник наукових праць УкрДУЗТ. Харків. : УкрДУЗТ, 2015. Вип. 154. C 39–47. DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.154.2015.65844

Ломотько Д. В., Філіпський О. В., Кравченко Д. М. Удосконалення роботи транспортно-пересадочних вузлів під час мультимодальних пасажирських перевезеннях за участю залізниць та автотранспорту Наукові праці ВНТУ. В. : ВНТУ, 2019. Вип. 4. С 1–12. DOI: 10.31649/2307-5376-2019-4-50-61

Мельник Т. С, Христофор О. В, Красноштан О. М. Роль транспортно-пересадочних комплексів у розвитку транспортної системи країни: соціальний і сервісний аспекти. Review of transport economics and management. Д. : УДУНТ, 2021. Вип. 5(21). С. 59–69. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2021/224970

Жук М. М., Півторак Г. В. Оцінка притягуючої здатності вузлів зовнішнього транспорту Львова. Вчені записки ТНУ ім. В.І. Вернадського. К : ТНУ, 2019. Том. 30 (69) Ч. 2, 6. С. 162–169. DOI: http://dx.doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-2/29

Штолько В. Г. Архітектурно-містобудівні аспекти розміщення висотних будинків і споруд у Києві. Нові технології в будівництві: Науково-технічний журнал. К. : НДІБВ, 2009. Вип. 1-2, С. 6–15.

Shebek, N., Timokhin, V., Tretiak, Y., Kolmakov, I., Olkhovets, O. Sustainable development and tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. E3S Web of Conferences. France, 2020. Vol. 166, P-p. 1–9. DOI:10.1051/e3sconf/202016609001

Щурова В. А. Основні тенденції історичного розвитку міських площ у зоні впливу транспортно-пересадкових вузлів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 2003. Вип. 11-12. С. 211–216.

Гарбар М. В. Велосипедні стоянки на транспортних вузлах. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К. : КНУБА, 2012. Вип. 31. С. 457–462.

Pezzei L. Das Parkhaus der Zukunft. The biggest cycle parking in the world Utrecht, Niederlande. Das Parkhaus der Zukunft. URL: https://www.architektur-online.com/projekte/das-parkhaus-der-zukunft

Bredt M., Schmidt J. Berlin Central Station GMP projects. URL: https://www.gmp.de/en/projects/463/berlin-central-station

References

Pankratova, N. D., Pankratov, V. A. (2021). Modeling of scenarios for underground construction planning based on foresight and cognitive modeling methodologies. Dopovidi NANU, Vol. (5), P-p. 18-24. DOI: https://doi.org/10.15407/dopovidi2021.05.018 (in English)

Pankratova, N., Musiienko, D. (2023). Study of the underground tunnel planning. Cognitive modelling. Systemni doslidzhennya ta informatsiyni tekhnolohiyi. Vol. (1), P-p. 37-50. DOI: https://doi.org/10.20535/SRIT.2308-8893.2023.1.03 (in English)

Ozerova, O., Yanovsky, P., Yanovska, V., Lytvynenko, S., Lytvynenko, L., Martseniuk, S. (2019). Estimation of the interaction level between urban passenger transport and city train. MATEC Web of Conferences, Vol. (294), P-p. 1-5. DOI: https://doi.org/10.1051/matecconf/201929404008 (in English)

Dukhnyak, I., Terletsʹka, YU. (2022). Analiz svitovoho dosvidu proektuvannya parkinhiv u misʹkomu seredovyshchi.[Analysis of global experience in designing parking lots in an urban environment] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, Vyp. (80), P-p. 166-179. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.166-179 (in Ukrainian)

Nesterenko, S. G., Radzinskaya, Y. B., Dobrokhodova, O. V. (2020). Pryntsypy efektyvnoho vykorystannya zemelʹ pidzemnoyi nerukhomosti v strukturi mehapolisiv. [Principles of efficient use of underground real estate in the structure of megacities] Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadsʹkoho, Vol. (31/70) P. 2, 3, P-p. 162-166. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.166-179 (in Ukrainian)

Haiko, H. I., Savchenko, I. O., Matviichuk, I. O. (2019). Otsinyuvannya dilyanok budivnytstva pidzemnykh parkinhiv na osnovi modyfikovanoho metodu morfolohichnoho analizu. [Evaluating construction sites for undergroundparking lots using modified morphological analysis method] Mosty ta tuneli: teoriya, doslidzhennya, praktyka, Vyp. (15), P-p. 18-25. DOI:10.15802/bttrp2019/172373 (in Ukrainian)

Martseniuk, L., Kandel, B. K., Kovalenko-Marchenkova, Y. (2022). Passenger Transport Hubs: Thematic Overview. Philosophy, Economics and Law Review. Vol. (2/1), P-p. 76-87. DOI: 10.31733/2786-491X-2022-1-76-87 (in English)

Ivanova, I. M., Lobchuk, A. O. (2019). Vplyv transportno-peresadochnykh vuzliv na rozvytok arkhitektury misʹkoho seredovyshcha. [The influence of transport interchanges on the development of the architecture of the urban environment] Rehionalʹni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, Vyp. (13), P-p. 49-56. DOI: 10.31650/2707-403X-2019-13-49-56 (in Ukrainian)

Krepka, I. O., Markovsʹkyy, A. I. (2022). Klasyfikatsiya pasazhyrsʹkykh transportnykh khabiv. [Classification of Passenger Transport Hubs Design Theory and Practice] Teoriya ta praktyka dyzaynu, Vyp. (26), P-p. 53-60. DOI:10.32782/2415-8151.2022.26.7 (in Ukrainian)

Osetrin, M. M., Tarasyuk, V. P., Bespalov, D. O. ta in. (2021). Mulʹtykryterialʹnyy analiz yak metod obgruntuvannya vyboru inzhenerno-planuvalʹnykh rishenʹ peretyniv misʹkykh mahistraley. [Multicriteria analysis as a method of choice justification for engineering and planning decicions of city highways intersections] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, Vyp. (59), P-p. 215-229. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2021.59.215-231 (in Ukrainian)

Lomotʹko, D. V., Marasina, I. YE. (2015). Analiz funktsionuvannya transportno-peresadochnykh vuzliv na vysokoshvydkisnykh zaliznychnykh mahistralyakh. [Analysis of the functioning of transport interchanges on high-speed railway lines] Zbirnyk naukovykh pratsʹ UkrDUZT, Vyp. (154), P-p. 39-47. DOI: https://doi.org/10.18664/1994-7852.154.2015.65844 (in Ukrainian)

Lomotʹko, D. V., Filipsʹkyy, O. V., Kravchenko, D. M. (2019). Udoskonalennya roboty transportno-peresadochnykh vuzliv pid chas mulʹtymodalʹnykh pasazhyrsʹkykh perevezennyakh za uchastyu zaliznytsʹ ta avtotransportu. [Improving the operation of transport and transfer nodes during multimodal passenger transportation with the participation of railways and motor vehicles] Naukovi pratsi VNTU, Vyp. (4), P-p. 1-12. DOI:10.31649/2307-5376-2019-4-50-61 (in Ukrainian)

Melnyk, T. S., Khrystofor, O. V., Krasnoshtan, O. M. (2021). Rolʹ transportno-peresadochnykh kompleksiv u rozvytku transportnoyi systemy krayiny: sotsialʹnyy i servisnyy aspekty. [Role of transportation and transfer complexes in the development of the country's transportation system: social and service aspects] Review of transport economics and management, Vyp. (5/21), P-p. 59-69. DOI: https://doi.org/10.15802/rtem2021/224970 (in Ukrainian)

Zhuk, M. M., Pivtorak, H. V. (2019) Otsinka prytyahuyuchoyi zdatnosti vuzliv zovnishnʹoho transportu Lʹvova. [The evaluation the flow attracted by external transport hub in lviv] Vcheni zapysky TNU im. V.I. Vernadsʹkoho, Vyp. (30/69) P. 2, 6. P-p. 162-169. DOI: http://dx.doi.org/10.32838/2663-5941/2019.6-2/29 (in Ukrainian)

Shtolʹko, V. H. (2009) Arkhitekturno-mistobudivni aspekty rozmishchennya vysotnykh budynkiv i sporud u Kyyevi. [Architectural and urban planning aspects of placement of high-rise buildings and structures in Kyiv] Novi tekhnolohiyi v budivnytstvi: Naukovo-tekhnichnyy zhurnal, Vyp. (1/2), P-p. 6-15 (in Ukrainian)

Shebek, N., Timokhin, V., Tretiak, Y., Kolmakov, I., Olkhovets, O. (2020). Sustainable development and tolerance in the socializing and resocializing of the architectural environment of cities. E3S Web of Conferences, Vol. (166), P-p. 1-9. DOI:10.1051/e3sconf/202016609001 (in English)

Shchurova, V. A. (2003). Osnovni tendentsiyi istorychnoho rozvytku misʹkykh ploshch u zoni vplyvu transportno-peresadkovykh vuzliv. [The main trends of the historical development of urban areas in the zone of influence of transport interchanges] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, Vyp. (11-12), P-p. 211-216 (in Ukrainian)

Harbar, M. V. (2012). Velosypedni stoyanky na transportnykh vuzlakh. [Bicycle parking at transport hubs] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya, Vyp. (31), P-p. 457-462 (in Ukrainian)

Pezzei, L. The biggest cycle parking in the world Utrecht, Niederlande. Das Parkhaus der Zukunft. URL: https://www.architektur-online.com/projekte/das-parkhaus-der-zukunft (in English)

Bredt, M., Schmidt, J. Berlin Central Station GMP projects. URL: https://www.gmp.de/en/projects/463/berlin-central-station (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Тімохін, В., Гарбар, М., & Щурова, В. (2023). КОНЦЕПТУАЛЬНІСТЬ І РАЦІОНАЛЬНІСТЬ В ОРГАНІЗАЦІЇ ПІДЗЕМНИХ ПРОСТОРІВ ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 382–393. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.382-393

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД