ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ 3Д СКАНУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФАНТОМНИХ МОДЕЛЕЙ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.372-381

Ключові слова:

3Д сканування, фотограметрія, хмара точок, архітектурні об'єкти, фантомні моделі

Анотація

Стаття описує новітні інноваційні 3D технології в архітектурній діяльності з фіксації і збереження архітектурних об'єктів. Наводяться базові принципи та методи отримання фізичних даних щодо певного об’єкту за допомогою 3D сканування, фотограмметрії, тепловізійної зйомки та іншими засобами. Обробку, аналіз і інтеграцію в BIM та GIS системах. Метод використовування даних з Point Cloud (хмари точок), BIM & GIS систем під час архітектурного проєктування.

В даній статті наведено також приклад використання обладнання від розробника Leica, а саме прилади наземного лазерного сканування Leica RTC 360 та BLK 360. Описано процес отримання даних існуючої споруди, обробка даних в спеціалізованих програмних засобах, виведення даних для подальшого використання їх в BIM/ CAD програмах, створення 3Д моделі в BIM / CAD програмах (Revit / Sketchup), створення фотореалістичних зображень а також створення інтерактивної віртуальної моделі на основі 3Д, з можливістю підключення VR обладнання.

Біографії авторів

Валерій Товбич, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Євгеній Попович, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Магістр архітектури, асистент кафедри архітектури та збереження об’єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Список джерел

Leshchenko N., Tovbych V. Revived degraded monuments of fortification architecture - potential for the historical small towns development Budownictwo i Architektura Politechnika Lubelska.Vol 19 No 1 (2020):P.47-54 ISSN: 1899-0665 (Print) ISSN: 2544-3275 (Online) DOI: https://doi.org/10.35784/bud-arch.906

Kysil Olga, Mikhalchenko Sergii, Tovbych Valery. Conceptual modeling to control the quality parameters of the BIM model. Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 (2020) 012021 IOP Publishing DOI https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012021

Михальченко С., Товбич В. Репозитарій історико-архітектурних пам’яток України Методологія збереження і регенерації історичного міського середовища. Колективна монографія. Львів-Київ. Растр-7. 2022 р. с. 341-352

Ivashko Yulia, Tovbych Valerii, Hlushchenko Artem, Belinskyi Sergii, Kobylarczyk Justyna. Preparing for the post-war reconstruction of historical monuments in Ukraine: Considerations in regard of the ongoing Polish post-WWII experience and international law on the protection and conservation of historical monuments. M Uzeológiaa kultúrne dedičstvo VEDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPISISSN 1339-2204e-ISSN 2453-9759 DOI: https://doi.org/10.46284/mkd.2023.11.1.0 2023 p. 54-72 Scopus.

Ivashko Y., Mykhailovskyi D., Tovbych V., Kobylarczyk J., Kuśnierz-Krupa D., Dmytrenko A., Kharaborska Y., Sandu A.V. Problems of Plants Revitalization in the East of Ukraine After the War. International Journal of Conservation Science. Volume 14, Issue 2, June 2023, DOI: https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.02.12 pp. 551-562. Scopus.

Borodinecs A., Zemitis J., Dobelis M., Kalinka M. 3D scanning data use for modular building renovation based on BIM model MATEC Web of Conferences 251, 2018, URL: https://www.academia.edu/47158579/3D_scanning_data_use_for_modular_building_renovation_based_on_BIM_model

Rocha G., Mateus L. A Scan-to-BIM Methodology Applied to Heritage Buildings. Heritage 2020 MPDI DOI: https://doi.org/10.3390/heritage3010004

Kaeppeli L. BIM à la rescousse - La restauration et la reconstruction de Notre-Dame URL:https://construction.trimble.com/fr/resources/articles/bim-à-la-rescousse-la-restauration-et-la-reconstruction-de-notre-dame

Гончаренко Т.А. Застосування BIM-технології для створення цифрової моделі території під забудову. Управління розвитком складних систем. – 2018. – № 33. – С. 131 – 138; DOI:https://doi.org/10.20998/2411-0558.2018.24.13

Гончаренко Т.А. Аналіз та постановка задачі моделювання поверхні території під забудову / Т.А. Гончаренко, І.А. Пороховніченко // Управління розвитком складних систем. – 2017. – № 31.– С. 138 – 144 DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2018.24.13

Бойко О.Л., Ляшенко Д.О., Горб О.І. Розробка концептуальної моделі збору геопросторових даних регіональних аеропортів методами лазерного сканування для створення ГІС Містобудування та територіальне планування, 2019. (71), 60–71. DOI:https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.60-71

Семикіна О., Кузьміна Г. Проблеми формування інформаційних систем в міському середовищі. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, К.: КНУБА 2023. Вип. 65, С. 260 – 270. DOI:https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.260-270

Семикіна О.В. Значення інформаційних систем в формуванні архітектурно-планувальних рішень сучасних громадських будівель. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА 2010. Вип. 25. С. 345-350.

Семикіна О.В. Значення інформаційних технологій у формуванні сучасних транспортних споруд. Проблеми розвитку міського середовища. К.: НАУ, 2010. Вип. 4. С. 128-132.

Офіційні курси з освоєння та використання програми REVIT learn courses Advanced 3D Modeling for Architectural Design URL: https://www.autodesk.com/certification/learn/course/revit-advanced-3d-modeling-architecture-professional

References

Leshchenko, N., Tovbych, V. (2020). Revived degraded monuments of fortification architecture - potential for the historical small towns development. Budownictwo i Architektura Politechnika Lubelska.Vol 19 No 1: P. 47-54 ISSN: 1899-0665 (Print) ISSN: 2544-3275 (Online) DOI: https://doi.org/10.35784/bud-arch.906 (in English)

Kysil, Olga, Mikhalchenko, Sergii, Tovbych, Valery. (2020) Conceptual modeling to control the quality parameters of the BIM model Innovative Technology in Architecture and Design (ITAD 2020) IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 907 012021 IOP Publishing DOI https://doi.org/10.1088/1757-899X/907/1/012021(in English)

Mykhalchenko, Sergii, Tovbych, Valery. (2022) Repozytariy istoryko-arkhitekturnykh pamʺyatok Ukrayiny [Repository of historical and architectural monuments of Ukraine] Metodolohiya zberezhennya i reheneratsiyi istorychnoho misʹkoho seredovyshcha. Kolektyvna monohrafiya. Lviv-Kyiv. Rastr-7.. p. 341-352 (in Ukrainian)

Ivashko, Yulia, Tovbych, Valerii, Hlushchenko, Artem, Belinskyi, Sergii, Kobylarczyk, Justyna. (2023) Preparing for the post-war reconstruction of historical monuments in Ukraine: Considerations in regard of the ongoing Polish post-WWII experience and international law on the protection and conservation of historical monuments M Uzeológiaa kultúrne dedičstvo VEDECKÝ RECENZOVANÝ ČASOPISISSN 1339-2204e-ISSN 2453-9759 DOI: https://doi.org/10.46284/mkd.2023.11.1.0 p. 54-72. Scopus (in English)

Ivashko, Y., Mykhailovskyi, D., Tovbych, V., Kobylarczyk, J., Kuśnierz-Krupa, D., Dmytrenko, A., Kharaborska, Y., Sandu, A.V. (2023). Problems of Plants Revitalization in the East of Ukraine After the War International Journal of Conservation Science.Volume 14, Issue 2, June, DOI: https://doi.org/10.36868/IJCS.2023.02.12 pp. 551-562 Scopus (in English)

Borodinecs, A., Zemitis, J., Dobelis, M., Kalinka, M. (2018) 3D scanning data use for modular building renovation based on BIM model MATEC Web of Conferences 251, URL: https://www.academia.edu/47158579/3D_scanning_data_use_for_modular_building_renovation_based_on_BIM_model (in English)

Rocha, G., Mateus, L. (2020) A Scan-to-BIM Methodology Applied to Heritage Buildings. Heritage MPDI DOI: https://doi.org/10.3390/heritage3010004 (in English)

Kaeppeli, L. (2019) BIM à la rescousse - La restauration et la reconstruction de Notre-Dame. URL: https://construction.trimble.com/fr/resources/articles/bim-à-la-rescousse-la-restauration-et-la-reconstruction-de-notre-dame (in French)

Honcharenko, T. (2018). Zastosuvannya BIM-tekhnolohiyi dlya stvorennya tsyfrovoyi modeli terytoriyi pid zabudovu. Upravlinnya rozvytkom skladnykh system [Application of BIM technology to create a digital model of the territory for development. Management of the development of complex systems] №33 p. 131-138. DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2018.24.13 (in Ukrainian)

Honcharenko, T. (2017) Analiz ta postanovka zadachi modelyuvannya poverkhni terytoriyi pid zabudovu [Analysis and formulation of the task of modeling the surface of the territory under development] №31 p. 138-144. DOI: https://doi.org/10.20998/2411-0558.2018.24.13 (in Ukrainian)

Boiko, O., Lyashenko, D., & Gorb, A. (2019). Rozrobka kontseptualʹnoyi modeli zboru heoprostorovykh danykh rehionalʹnykh aeroportiv metodamy lazernoho skanuvannya dlya stvorennya HIS Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya [Conceptual model for geopacial data collection using laser scanning methods for gis creation.] Mistobuduvannya ta terytorialʹne planuvannya, (71), 60–71. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2019.71.60-71 (in Ukrainian)

Semykina, O., & Kuzmina, H. (2023) Znachennya informatsiynykh system v formuvanni arkhitekturno-planuvalʹnykh rishenʹ suchasnykh hromadsʹkykh budivelʹ. [Problems of forming information systems in the urban environment.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya (65), 260–270. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.65.260-270(in Ukrainian)

Semykina, O. (2010) Znachennya informatsiynykh system v formuvanni arkhitekturno-planuvalʹnykh rishenʹ suchasnykh hromadsʹkykh budivelʹ [The value of information systems in the formation of architectural and planning decisions of modern public buildings] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannya. № 25 p. 345-350 (in Ukrainian)

Semykina, O.( 2010) Znachennya informatsiynykh tekhnolohiy u formuvanni suchasnykh transportnykh sporud [The value of information technologies in the formation of modern transport facilities] Problemy rozvytku misʹkoho seredovyshcha NAU № 4 p. 128-132 (in Ukrainian)

REVIT learn courses . Advanced 3D Modeling for Architectural Design URL: https://www.autodesk.com/certification/learn/course/revit-advanced-3d-modeling-architecture-professional (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Товбич, В., & Попович, Є. (2023). ЗАСОБИ ТА МЕТОДИ 3Д СКАНУВАННЯ ДЛЯ СТВОРЕННЯ ФАНТОМНИХ МОДЕЛЕЙ АРХІТЕКТУРНИХ ОБ’ЄКТІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 372–381. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.372-381

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД