МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНЬО-КВАРТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПРИ ФОРМУВАНІ СУЧАСНОГО ЖИТЛА В УМОВАХ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ

Автор(и)

  • Дмитро Попович Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9473-3568

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.351-359

Ключові слова:

гармонізація, сучасне житло, історичний квартал, історична архітектура, внутрішній двір, внутрішньо-квартальний простір

Анотація

Історичні міські квартали, які часто характеризуються багатокутним плануванням, що утворюють гарний внутрішній дворик, представляють безліч проблем для формування сучасного житла в умовах історичної забудови, головним чином через обмеження простору. Включення основних зручностей, як того вимагає державне законодавство, таких як дитячі ігрові зони, місця відпочинку для дорослих, а також умови для паркування автомобілів і велосипедів, вимагає тонкого підходу, який гармонізує сучасні потреби зі збереженням спадщини. Це дослідження формулює триетапну методологічну основу для реконструкції внутрішньоквартальних просторів, особливо в українських міських контекстах. У дослідженні визначено три першочергові принципи проєктування прибудинкових територій: озеленення закритого типу, спільний внутрішньоквартальний благоустрій та позаквартальний благоустрій. Ці принципи виступають за синергетичне використання просторів, де сучасні житлові будинки можуть ділитися зручностями з сусідніми будівлями, сприяючи спільному, стійкому життєвому середовищу. Випадок історичного кварталу в Києві запропонований в статі служить практичним проявом цих принципів, ілюструючи, як спільні зручності та стратегічне планування можуть сприяти бездоганній інтеграції сучасного житла в історичний контекст, підвищуючи як функціональність, так і естетичну привабливість цілого кварталу. Крім того, це підкреслює важливість перетворення внутрішніх дворів на більш зелені зони відпочинку, водночас централізуючи місця для паркування та виводячи їх на периферію, щоб створити організовану, придатну для дихання міську екосистему. Це дослідження стверджує, що гармонізація сучасного житла з історичною архітектурою виходить за межі простої зовнішньої асиміляції; це потребує глибокого розуміння та переосмислення суміжних просторів, щоб вони відповідали сучасним вимогам. Зібрані тут ідеї містять значний потенціал для спрямування майбутніх досліджень у еволюції динамічних, інклюзивних і багатих культурою міських середовищ існування.

Біографія автора

Дмитро Попович, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва та архітектури

Посилання

Список джерел

Державне підприємство "Український державний науково-дослідний інститут проектування міст "Діпромісто" імені Ю.М.Білоконя". ДБН Б.2.2-12:2019 Планування та забудова території. Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. 2019. 177 с.

ЗАТ "Український науково-дослідний інститут прогресивних технологій у комунальному господарстві". ДБН Б.2.2-5:2011 Благоустрій території із зміною №1, №2, №3. Єдина державна електронна система у сфері будівництва. URL: https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3021997270661859166?doc_type=2 (дата звернення: 10.09.2023

Лінда С.М., Рибчинський А. Внутрішні двори у структурі історичних міст: розвиток та сучасні проблеми. Містобудування та територіальне планування. №48. 2013. С. 267-272.

Ватаманюк Н.Ю. Підходи до збереження та впорядкування внутрішніх дворів історичного міста Чернівці. Актуальні проблеми сучасного дизайну. Київський національний університет технологій та дизайну. 2020. С. 171-173

Ватаманюк Н.Ю. Актуальні проблеми внутрішньоквартальних просторів в історичній забудові (на прикладі міста Чернівці). Наук.-техн. збірник: Сучасні проблеми архітектури та містобудування. КНУБА. 2018. №52. С. 174-179.

Loew Sebastian. Modern Architecture in Historic Cities: Policy, Planning, and Building in Contemporary. France. 1998. 274 p.

Alderson Caroline R. Responding to context: Changing perspectives on appropriate change in historic settings. APT Bulletin. 2006. №37(4). P-p. 22–33.

Jencks Charles. The Iconic Building. New York: Rizzoli. 2005. 224 p.

Macdonald Susan. Contemporary architecture in historic urban environments. Conservation Perspectives: The GCI Newsletter. 2006. №26 (2). P-p. 13–15.

Warren John, Worthington John, Taylor Sue. Context: New Buildings in Historic Settings. Oxford: Architectural Press. 1998. 198 p.

Forshaw Alek. New City: Contemporary Architecture in the City of London. London: Merrell Publishers Limited. 2013. 224 p.

Scott Keith. Designing in historic cities. Planner. 1990. №76(7). P-p. 23–24.

Bloszies Ch. Old Buildings New Designs. Architectural Transformations. New York: Princeton Architectural Press. 2012. 145 p.

Taraszkiewicz A., Grębowski Karol, Taraszkiewicz Karolina, Przewłócki Jarosław. Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk. Heritage & Society. 2020. №14. P-p. 1-19. doi: https://doi.org/10.1080/2159032X.2021.2016051

Fernando Vegas, Mileto Camilla. Contemporary Architecture in Dialogue with the Historic City. Change Over Time. 2017. №7(2). P-p. 290–306. doi: https://doi.org/10.1353/cot.2017.0016

Lardinois Sara. Contemporary Architecture in the Historic Environment: Recent International Perspectives. Change Over Time. 2017. №7. P-p. 252–271. doi: https://doi.org/10.1353/cot.2017.0014

References

Derzhavne pidpryiemstvo "Ukrainskyi derzhavnyi naukovo-doslidnyi instytut proektuvannia mist "Dipromisto" imeni Yu.M.Bilokonia". (2019). DBN B.2.2-12:2019 Planning and development of the territory. [DBN B.2.2-12:2019 Planuvannia ta zabudova terytorii]. Ministerstva rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy. 177 p. (in Ukrainian)

ZAT "Ukrainskyi naukovo-doslidnyi instytut prohresyvnykh tekhnolohii u komunalnomu hospodarstvi". DBN B.2.2-5:2011 Land improvement with changes №1, №2, №3. [DBN B.2.2-5:2011 Blahoustrii terytorii iz zminoiu №1, №2, №3.] Yedyna derzhavna elektronna systema u sferi budivnytstva. URL:https://e-construction.gov.ua/laws_detail/3021997270661859166?doc_type=2 (data zvernennia: 10.09.2023 ) (in Ukrainian)

Linda, S.M.; Rybchynskyi, A. (2013). Vnutrishni dvory u strukturi istorychnykh mist: rozvytok ta suchasni problemy. [Inner courtyards in the structure of historical cities: development and modern problems.]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. №48. P-p. 267-272. (in Ukrainian)

Vatamaniuk, N.Yu. (2020). Pidkhody do zberezhennia ta vporiadkuvannia vnutrishnikh dvoriv istorychnoho mista Chernivtsi. [Approaches to the preservation and arrangement of the courtyards of the historic city of Chernivtsi]. Aktualni problemy suchasnoho dyzainu. Kyivskyi natsionalnyi universytet tekhnolohii ta dyzainu. P-p. 171-173 (in Ukrainian)

Vatamaniuk, N.Yu. (2018). Aktualni problemy vnutrishnokvartalnykh prostoriv v istorychnii zabudovi (na prykladi mista Chernivtsi). [Actual problems of inner-quarter spaces in historical buildings (on the example of the city of Chernivtsi).]. Nauk.-tekhn. zbirnyk: Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. KNUBA. №52. S. 174-179. (in Ukrainian)

Loew, Sebastian. (1998). Modern Architecture in Historic Cities: Policy, Planning, and Building in Contemporary. France. 274 p. (in English)

Alderson, Caroline R. (2006). Responding to context: Changing perspectives on appropriate change in historic settings. APT Bulletin. №37(4). P-p. 22–33. (in English)

Jencks Charles. (2005). The Iconic Building. New York: Rizzoli. 224 p. (in English)

Macdonald, Susan. (2006). Contemporary architecture in historic urban environments. Conservation Perspectives: The GCI Newsletter. №26 (2). P-p. 13–15. (in English)

Warren, John, Worthington, John, Taylor, Sue. (1998). Context: New Buildings in Historic Settings. Oxford: Architectural Press. 198 p. (in English)

Forshaw, Alek. (2013). New City: Contemporary Architecture in the City of London. London: Merrell Publishers Limited. 224 p. (in English)

Scott, Keith. (1990) Designing in historic cities. Planner. №76(7). P-p. 23–24. (in English)

Bloszies, Ch. (2012). Old Buildings New Designs. Architectural Transformations. New York: Princeton Architectural Press. 145 p. (in English)

Taraszkiewicz, A., Grębowski, Karol, Taraszkiewicz Karolina, Przewłócki Jarosław. (2020). Contemporary Architectural Design in the Context of Historic Remains: The Case of the Old City of Gdańsk. Heritage & Society. №14. P-p. 1-19. DOI: https://doi.org/10.1080/2159032X.2021.2016051 (in English)

Fernando, Vegas, Mileto, Camilla. (2017). Contemporary Architecture in Dialogue with the Historic City. Change Over Time. №7(2). P-p. 290–306. DOI: https://doi.org/10.1353/cot.2017.0016 (in English)

Lardinois, Sara. (2017). Contemporary Architecture in the Historic Environment: Recent International Perspectives. Change Over Time. №7. P-p. 252–271. DOI: https://doi.org/10.1353/cot.2017.0014 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Попович, Д. (2023). МЕТОДИКА РЕКОНСТРУКЦІЇ ВНУТРІШНЬО-КВАРТАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ПРИ ФОРМУВАНІ СУЧАСНОГО ЖИТЛА В УМОВАХ ІСТОРИЧНОЇ ЗАБУДОВИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 351–359. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.351-359

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД