ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РОЗМІЩЕНИХ НА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛАХ

Автор(и)

  • Махмуд Абдулганi Мустафа Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-0634-9313

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.338-350

Ключові слова:

транспортно-пересадочні вузли (ТПВ), пересадочні станції, об'єкти обслуговування

Анотація

У статті проведено аналіз останніх досліджень, досвіду проєктування і будівництва транспортно-пересадочних вузлів. Виявлено основні тенденції та напрями архітектурно-планувального рішення розміщених в них об’єктів обслуговування. Наведено класифікацію в залежності від функціонального навантаження. Сформульовано основні принципи формування об’ємно-просторових рішень. Наведено три основні типи планувальної конфігурації розв’язок та ТПВ, обумовлених зокрема формою ділянок під будівництво та містобудівною ситуацією.

Біографія автора

Махмуд Абдулганi Мустафа, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірант кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель та споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Древаль И.В. Объединенные вокзальные комплексы как структурообразующие факторы в развитии городаю Устойчивое развитие городов. Урбанистика. Управление жизнедеятельностью городов. К.: Техніка, 2002. Вип. 36. С. 68-71.

Древаль И.В. Обьединенные железнодорожно-автобусные комплексы в структуре современного города. Сборник научных трудов. Киев ІПППІ градостроительства. – Вопросы формирования транспортных систем городов. К.: КиевЗНИЭП, 1990. С. 54-60.

Щурова В.А. Архітектурно-планувальна організація міської забудови у зоні впливу транспортно-пересадочних вузлів: Дис. ... канд. арх.: 18.00.04 / КНУБА. – К., 2005. 174 с.

Кельба С.С. Архітектурно-планувальна організація в’їздних комплексів крупних та крупніших міст України: Дис. … канд. архітектури: 18.00.02. – Київ: КНУБА, 2012. 185 с.

Рябова О.В. Методи архітектурного моделювання міських громадсько-транспортних вузлів. Автореф. дис. канд. архітектури: 18.00.01 / Харьківський держ. Технічний ун-т будівництва та архітектури. – Х., 2007. 22 с.

Херцег К. Проектирование и строительство автобусных и железнодорожных станций // Пер. с венг. В. М. Беляева; Под ред. Г. Е. Голубева. М.: Стройиздат, 1985. 318 с.

Грау Б. Проектирование железно-дорожных станций // Сокращенный перевод с немецкого В.И.Шейко, под редакцией канд. техн. наук В.Я.Болотного. // М.: «Транспорт», 1978. 465с.

Осєтрін М.М. Міські дорожньо-транспортні споруди. Навчальний посібник для студентів ВНЗ. Київ: ІЗМН, 1997. 196с.

Осєтрін М., Бондар О., Містобудівний досвід реалізації кільцевого принципу руху транспорту на підходах до мостів. Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. К.: КНУБА, 2016. Вип. 3. С. 75-82.

Осєтрін М., Дворко О. Модель оцінки ефективності роботи нерегульованих перетинів на вулично-дорожній мережі Києва. Підводні технології. Промислова та цивільна інженерія. К.: КНУБА, 2016. Вип. 4. С. 80-88.

THE KYIV CITY DEVELOPMENT STRATEGY Until 2025 Kyiv, Ukraine. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2018/1/11/Strategia.pdf

ДБН Б.2.2-12:2018 «Планировка и застройка территорий». Раздел транспортно-пересадочных узлов (ТПУ) в Киеве Украине.

ДБН В.2.3-5:2001. Улицы и дороги населенных пунктов. Госстрой Украины.

Левковская Е.П. Транспортно-планировочные принципы организации пересадочных узлов пригородно-городского сообщения,дис. канд. техн. наук: 18.00.04 / Левковская Елизавета Павловна. - Киев, 1991. - 269 с.

Черненко В. Методика визначення об’єму вибірки перспективної висоти поверховості будівель / В. Черненко, К. Черненко, В. Гавалешко // Гірничі, будівельні, дорожні та меліоративні машини. – Київ, 2015. Вип. 86. C. 42-47.

Debnath A.K., Chin H.C., Haque M.M., Yuen B.A methodological framework for benchmarking smart transport cities. Cities. London, 2013.Vol. 37. P-p. 47-56. DOI:http://doi.org/10.1016/j.cities

Durmisevic S., Sariyildiz S. A systematic quality assessment of underground spaces – public transport stations. Cities. Netherlands, 2001. Vol. 18(1).P-p. 13–23. DOI:https://doi.org/10.1016/S0264- 2751(00)00050-0

Neirotti P., De Marco A., Cagliano A.C., Mangano G., Scorrano F. Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities. Italy,2013. Vol. 38. P-p. 25-36. DOI:http://doi.org/10.1016/j.cities.

Wittwer R. Cluster-analytical-creation of a typology of young adults´ travel behavior in Germany. Presented at the XI Congreso de Ingeniería del Transporte, CIT, Santander. España, 2014.Vol. (160), P-p. 64-73 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814062181 - abs0005

Scott F. InterchangeABLE. London: Helen Hamlyn Centre, Royal College of Art. Station User Panel.. Railway Station Useability Principles. Melbourne, Australia: Department of Transport, Planning and Local Infrastructure, Victorian Government, 2011.URL:http://www.dtpli.vic.gov.au/transport/about-transport-in-victoria/stationuser-panel.

Reserenses

Dreval, Y.V. (2002). Ob`edynennye vokzalnye kompleksy kak strukturoobrazuiushchye faktory v razvytyy horoda.[Combined station complexes as structural factors in the development of the city]. Ustoichyvoe razvytye horodov. Urbanystyka. Upravlenye zhyznedeiatelnostiu horodov, Vol. (36), P-p. 68-71. (in Russian)

Dreval, Y.V. (1990). Obedynennye zheleznodorozhno-avtobusnye kompleksy v strukture sovremennoho horoda [Combined railway and bus complexes in the structure of a modern city.] Sbornyk nauchnykh trudov. Kyev IPPPI hradostroytelstva. – Voprosy formyrovanyia transportnykh system horodov. KyevZNYЭP, P-p. 54-60. (in Russian)

Shchurova, V.A. (2005). Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia miskoi zabudovy u zonivplyvu transportno-peresadochnykh vuzliv [Architectural and planning organization of city building in zones of influence transplatation junction]: Dys. ... kand. arkh.: 18.00.04 / KNUBA, Kyiv, 174 p. (in Ukrainian)

Kelba, S.S. (2012). Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia vizdnykh kompleksiv krupnykh ta krupnishykh mist Ukrainy [Architectural and planning organization of entrance complexes of large and larger cities of Ukraine]: Dys. … kand. arkhitektury: 18.00.02. – Kyiv: KNUBA, 185 p. (in Ukrainian)

Riabova, O.V. (2007). Metody arkhitekturnoho modeliuvannia miskykh hromadsko-transportnykh vuzliv. [Methods of architectural modeling of urban public transport hubs] Avtoref. dys. kand. arkhitektury: 18.00.01 / Kharkivskyi derzh. Tekhnichnyi un-t budivnytstva ta arkhitektury. – Kharliv, 22 p. (in Ukrainian)

Khertseh, K. (1985). Proektyrovanye y stroytelstvo avtobusnykh y zheleznodorozhnykh stantsyi [Projecting and construction of bus and railway stations]. Per. s venh. Beliaeva, V. M.; Pod red. Holubeva, H. E.. M.: Stroiyzdat, 318 p. (in Russian)

Hrau, B. (1978). Proektyrovanye zhelezno-dorozhnykh stantsyi. [Design of railway stations]. Sokrashchennyi perevod s nemetskoho Sheiko, V. Y., pod redaktsyei kand. tekhn. nauk Bolotnoho, V. Ya.. Moskva «Transport», 465 p. (in Russian)

Osietrin, M.M. (1997). Miski dorozhno-transportni sporudy.[Urban road and transport facilities] Navchalnyi posibnyk dlia studentiv VNZ. Kyiv, IZMN, 196 p. (in Ukrainian)

Osietrin, M., Bondar, O. (2016). Mistobudivnyi dosvid realizatsii kiltsevoho pryntsypu rukhu transportu na pidkhodakh do mostiv.[Urban planning experience of implementing the circular principle of traffic on approaches to bridges] Pidvodni tekhnolohiyi. Promyslova ta tsyvilʹna inzheneriya, K.: KNUBA, Vyp.(03), P-p. 75-82. (in Ukrainian)

Osietrin, M., Dvorko, O. (2016). Model otsinky efektyvnosti roboty nerehulovanykh peretyniv na vulychno-dorozhnii merezhi Kyieva [Model for evaluating the efficiency of unregulated crossings on the street and road network of Kyiv] Pidvodni tekhnolohiyi. Promyslova ta tsyvilʹna inzheneriya, Vyp. (04), P-p. 80-88. (inUkrainian)

THE KYIV CITY DEVELOPMENT STRATEGY Until 2025, Kyiv, Ukraine. URL: https://dei.kyivcity.gov.ua/files/2018/1/11/Strategia.pdf (in English)

DBN B.2.2-12:2018 Planyrovka y zastroika terrytoryi. Razdel transportno-peresadochnykh uzlov (TPU) v Kyeve Ukrayne. [Territory Planning and Development. Division of transport and interchange nodes (TPU) in Kiev Ukraine] (inUkrainian)

DBN V.2.3-5:2001. Streets and roads of populated areas. Gosstroy of Ukraine. [Ulytsy y dorohy naselennykh punktov. Hosstroi Ukrayny] (inUkrainian)

Levkovskaia, E.P. (1991). Transportno-planyrovochnye pryntsypy orhanyzatsyy peresadochnykh uzlov pryhorodno-horodskoho soobshchenyia. [Transport and planning principles of the organization of transfer nodes of suburban-city communication] dys. kand. tekhn. nauk: 18.00.04 / Levkovskaia Elyzaveta Pavlovna. Kyev, 269 p. (in Ukrainian)

Chernenko, V. (2015). Metodyka vyznachennia obiemu vybirky perspektyvnoi vysoty poverkhovosti budivel. [The method of determining the volume of the sample of the perspective height of buildings] Hirnychi, budivelni, dorozhni ta melioratyvni mashyny, Vyp. (86),P-p. 42-47 (in Ukrainian)

Debnath, A.K., Chin, H.C., Haque, M.M., & Yuen, B.A (2013). Methodological framework for benchmarking smart transport cities. Cities. London, Vol. 37, P-p. 47-56. DOI:http://doi.org/10.1016/j.cities (in English)

Durmisevic, S., & Sariyildiz, S. (2001). A systematic quality assessment of underground spaces – public transport stations. Cities. Netherlands, 2001. Vol. (18(1), P-p. 13-23. DOI:https://doi.org/10.1016/S0264- 2751(00)00050-0 (in English)

Neirotti, P., De Marco, A., Cagliano, A.C., Mangano, G., & Scorrano, F. (2013). Current trends in Smart City initiatives: Some stylised facts. Cities. Italy, Vol. (38), P-p. 25-36. DOI: http://doi.org/10.1016/j.cities. (in English)

Wittwer, R. (2014). Cluster-analytical-creation of a typology of young adults´ travel behavior in Germany. Presented at the XI Congreso de Ingeniería del Transporte, CIT, Santander. España, Vol. (160), P-p. 64-73 URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042814062181 - abs0005 (in English)

Scott, F. InterchangeABLE. London: Helen Hamlyn Centre, Royal College of Art. Station User Panel. Railway Station Useability Principles. Melbourne, Australia: Department of Transport, Planning and Local Infrastructure, Victorian Government, 2011. URL: http://www.dtpli.vic.gov.au/transport/about-transport-in-victoria/stationuser-panel.(in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Мустафа, М. А. (2023). ДОСВІД ПРОЄКТУВАННЯ І БУДІВНИЦТВА ОБ’ЄКТІВ ОБСЛУГОВУВАННЯ, РОЗМІЩЕНИХ НА ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕСАДОЧНИХ ВУЗЛАХ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 338–350. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.338-350

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД