КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ АРХІТЕКТУРИ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.310-320

Ключові слова:

класифікація, тенденції, особливості, закономірності, архітектура нафтогазових підприємств

Анотація

У статті висвітлено результати дослідження архітектурно-планувальної структури підприємств та об’єктів нафтогазового комплексу. Під час дослідження виявлено підприємства НГК, які виконують свою первісну функцію та перебувають у доброму стані. Комплекси, в яких відбулася зміна попереднього призначення перебувають у задовільному стані, частково чи повністю зруйновані. Будівлі та споруди кін. ХІХ – поч. XX ст., що збереглись до теперішнього часу, є цінною історичною, містобудівною та архітектурною спадщиною. Проаналізувавши джерельну базу підприємства та об'єкти класифіковано за такими ознаками: виробничою функцією, місцем розташування в населеному пункті, величиною, розмірами та формою ділянок, характером рельєфу, функціональною активністю, збереженістю архітектурного ансамблю, будівель і споруд, за архітектурою будівель (за типом), об’ємно-планувальними та конструктивними особливостями. Здійснено характеристику архітектури будівель за місцем розташування, типом (адміністративні, адміністративно-житлові, житлові, відпочинкові, виробничі, підсобні, складські), об’ємно-планувальними, конструктивними особливостями, за збереженістю та функціонуванням. Визначено основні особливості та закономірності архітектурно-містобудівної організації вибраних об’єктів та підприємств, які полягають у місці розташування, характеристиці генеральних планів, аналізі ланлшафтно-просторового середовища, виділенні головної функції, описі об’ємно-планувальних та конструктивних особливостей різних історичних періодів.

У роботі вперше здійснено класифікацію, визначено основні тенденції, особливості та закономірності архітектури комплексів та об’єктів нафтогазової галузі на території Івано-Франківської, Львівської та Тернопільської областей. Такі характеристики стань основою під час застосування методів реорганізації підприємств та об’єктів НГК.

Біографії авторів

Оксана Савчук, Університет Короля Данила

Аспірантка кафедри архітектури та будівництва Університету Короля Данила

Андрій Савчук, Університет Короля Данила

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектури та будівництва Університету Короля Данила

Посилання

Список джерел

Ганець С.В. Принципи формування житлових утворень на пост промислових територіях (на прикладі Львова): дис. … канд. архіт.: 18.00.01. Львів, 2018. 233 с.

Сеньковська Я.Т. Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об’єктів міста (на прикладі м. Львова): дис. … канд. архіт.: 18.00.01. Львів, 2017. 276 с.

Іванов-Костецький С. Принципи архітектурно-функціональної реабілітації історичних промислових будівель та споруд: дис. … канд. архіт.: 18.00.01. Львів, 2011. 324 с.

Плешкановська А.М. Методологія комплексної реконструкції міста: автореф. дис. … докт. техн. наук: 05.23.20. Київ, 2013. 40 с.

Супрунович Ю.О., Житкова Н.Ю. Реновація як засіб відродження не функціонуючих промислових підприємств міста в новій якості. Наук.-зб. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, КНУБА, 2005. Вип. 14. С. 15-28.

Удовиченко О.С. Інноваційний розвиток промислових територій найкрупніших міст України (на прикладі міста Харкова): дис. … канд. архіт.: 18.00.04. Харків, 2020. 210 с.

Ковальська Г.Л. Проблеми ревіталізації промислових об’єктів в історичній зоні міста. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ. 2019. Вип. 54. С. 373-382.

Leney A.D. A Systems Approach to Assess the Redevelopment Options for Urban Brownfields Sites. PhD. The University of Nottingham. 2008.

Jarczewski W., Huculak M. Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj. Śląskim. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy, 2010. 4, s.34-42.

Grzelak A., Pielesiak I. Ocena potencjału terenów poprzemysłowych w Ozorkowie – kontekst rewitalizacji. Space – Society – Economy, 2022. (33), 97–126. https://doi.org/10.18778/1733-3180.33.04

Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем: монографія. Київ: Видавничий дім А.С.С, 2004. 400 с.

Ситуаційний план міської газовні в Станіславові. 9 лютого 1952 р. ДАІФО. Ф. 6. Оп. 1. Спр. 2. 2 арк.

План нафтоперегінного заводу товариства «Нафта»у м. Дрогобичі. 1939 р. ЦДІАЛ України. Ф. 225. Оп. 4. Спр. 157.1 арк.

Ситуаційний план нафтоперегінного заводу «Австрія» в м. Дрогобичі. ЦДІАЛ України. Ф. 726. Оп. 1. Спр. 576. 1 арк.

Креслення і технічний опис нафтоперегінного заводу акціонерного товариства «Болехів» в м. Болехів, Долинського повіту. 10 жовтня 1934 – 23 січня 1937 рр. ДАІФО. Ф. 47. Оп. 1. Спр. 501. 68 арк.

План і технічні описи нафтоперегінного заводу фірми «Бензонафта» в м. Станіславі. 27 березня 1935 – 4 серпня 1937 рр. ДАІФО. Ф. 47, Оп. 1, Спр. 505, 69 арк.

References

Hanets, S.V. (2018). Pryntsypy formuvannia zhytlovykh utvoren na post promyslovykh terytoriiakh (na prykladi Lvova): dys. kand. arkhit.: 18.00.01. [Principles of the formation of residential units in post-industrial territories (on the example of Lviv): diss. … Ph.D. architect: 18.00.01.]. Lviv. 233 s. (in Ukrainian)

Senkovska, Ya.T. (2017). Funktsionalno-planuvalna restrukturyzatsiia terytorii promyslovykh obiektiv mista (na prykladi m. Lvova): dys. kand. arkhit.: 18.00.01. [Functional and planning restructuring of the territories of industrial facilities of the city (on the example of Lviv): diss. … Ph.D. architect: 18.00.01.]. Lviv. 276 s. (in Ukrainian)

Ivanov-Kostetskyi, S. Pryntsypy arkhitekturno-funktsionalnoi reabilitatsii istorychnykh promyslovykh budivel ta sporud: dys. … kand. arkhit.: 18.00.01 [Principles of architectural and functional rehabilitation of historical industrial buildings and structures: diss. ... Ph.D. architect: 18.00.01.]. Lviv, 2011. 324 s. (in Ukrainian)

Pleshkanovska, A.M. Metodolohiia kompleksnoi rekonstruktsii mista: avtoref. dys. … dokt. tekhn. nauk: 05.23.20. [Methodology of complex reconstruction of the city: autoref. thesis ... Dr. technical Sciences: 05.23.20.]. Kyiv, 2013. 40 s. (in Ukrainian)

Suprunovych, Yu.O., Zhytkova, N.Iu. (2005) Renovatsiia yak zasib vidrodzhennia ne funktsionuiuchykh promyslovykh pidpryiemstv mista v novii yakosti. [Renovation as a means of reviving non-functioning industrial enterprises of the city in a new quality.]. Nauk.-zb. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Kyiv, KNUBA. Vyp. 14. S. 15-28. (in Ukrainian)

Udovychenko, O.S. Innovatsiinyi rozvytok promyslovykh terytorii naikrupnishykh mist Ukrainy (na prykladi mista Kharkova): dys. … kand. arkhit.: 18.00.04. [Innovative development of industrial territories of the largest cities of Ukraine (on the example of the city of Kharkiv): diss. ... Ph.D. architect: 18.00.04.]. Kharkiv, 2020. 210 s. (in Ukrainian)

Kovalska, H.L. Problemy revitalizatsii promyslovykh obiektiv v istorychnii zoni mista. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia [Problems of revitalization of industrial facilities in the historical zone of the city.]. Kyiv. 2019. Vyp. 54. S. 373-382. (in Ukrainian)

Leney, A.D. A Systems Approach to Assess the Redevelopment Options for Urban Brownfields Sites. PhD. The University of Nottingham. 2008. (in English)

Jarczewski, W., Huculak, M. The impact of revitalization of post-industrial areas on the labor market in the province. [Wpływ rewitalizacji terenów poprzemysłowych na rynek pracy w woj]. Śląskim. Problemy Rozwoju Miast. Kwartalnik Naukowy, 2010. 4, s.34-42. (in Polish)

Grzelak, A., Pielesiak, I. Assessment of the potential of post-industrial areas in Ozorków - revitalization context. [Ocena potencjału terenów poprzemysłowych w Ozorkowie – kontekst rewitalizacji]. Space – Society – Economy, 2022. (33), 97–126. https://doi.org/10.18778/1733-3180.33.04. (in Polish)

Habrel, M.M. Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system: monohrafiia. [Spatial organization of urban planning systems: monograph.]. Kyiv: Vydavnychyi dim A.S.S, 2004. 400 s. (in Ukrainian)

Situational plan of the city gas plant in Stanislavov. February 9, 1952. [Sytuatsiinyi plan miskoi hazovni v Stanislavovi. 9 liutoho 1952 r.]. DAIFO. F. 6. Op. 1. Spr. 2. 2 ark. (in Polish)

Plan of oil refinery of "Nafta" company in Drohobych. 1939. [Plan naftoperehinnoho zavodu tovarystva «Nafta»u m. Drohobychi]. TsDIAL Ukrainy. F. 225. Op. 4. Spr. 157.1 ark. (in Polish)

Situational plan of the oil refinery "Austria" in the city of Drohobych. [Sytuatsiinyi plan naftoperehinnoho zavodu «Avstriia» v m. Drohobychi]. TsDIAL Ukrainy. F. 726. Op. 1. Spr. 576. 1 ark. (in Polish)

Drawing and technical description of the oil refinery of the joint-stock company "Bolekhiv" in the city of Bolekhiv, Dolyna County. October 10, 1934 - January 23, 1937. [Kreslennia i tekhnichnyi opys naftoperehinnoho zavodu aktsionernoho tovarystva «Bolekhiv» v m. Bolekhiv, Dolynskoho povitu. 10 zhovtnia 1934 – 23 sichnia 1937 rr.]. DAIFO. F. 47. Op. 1. Spr. 501. 68 ark. (in Polish)

Plan and technical descriptions of the oil refinery of the Benzonafta company in Stanislav. March 27, 1935 – August 4, 1937. [Plan i tekhnichni opysy naftoperehinnoho zavodu firmy «Benzonafta» v m. Stanislavi. 27 bereznia 1935 – 4 serpnia 1937 rr.]. DAIFO. F. 47, Op. 1, Spr. 505, 69 ark. (in Polish)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Савчук, О., & Савчук, А. (2023). КЛАСИФІКАЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ, ОСОБЛИВОСТІ ТА ЗАКОНОМІРНОСТІ АРХІТЕКТУРИ НАФТОГАЗОВИХ ПІДПРИЄМСТВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 310–320. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.310-320

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД