ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МАЛИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.297-309

Ключові слова:

торгові заклади, крамниця, архітектурно-планувальне рішення, об’єднано-територіальні громади Львівської області, забудова радянського, пострадянського періоду, громадські приміщення, архітектурно-планувальна структура крамниць, заходи безпеки

Анотація

У статті висвітлено класифікацію торгівельних закладів малих поселень Львівської області та їх проблематику, розглянуто чинники, що впливають на їх сучасне функціонування. Проаналізовано особливості планування будівель торгових закладів, архітектурно-композиційне вирішення та містобудівне розташування. Обґрунтовано закономірності формування та розвитку об’єктів комерційного призначення у малих населених пунктах.

Біографії авторів

Олександра Сільник, Національний університет «Львівська політехніка»

Доцент кафедри архітектурного проєктування та інженерії Національного університету «Львівська політехніка»

Ростислав Стоцько, Національний університет «Львівська політехніка»

Доцент кафедри нарисної геометрії та інженерної графіки Національного університету «Львівська політехніка»

Посилання

Список джерел

Гнесь Л.Б. Архітектура житлової забудови малих міст Галичини кінця ХІХ–поч. ХХ ст. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2023, Вип. 83. С. 51 – 62. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815X.2023.83.51-62

Гнесь Л.Б. Роль транспортних мереж в економічному розвитку сільських поселень. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2022, Вип. 63. С. 124-134. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.124-134

Гнесь Л. Проблеми розпланування сельбищних територій сільських поселень у сучасних ринкових умовах. Досвід та перспективи розвитку міст України теорія і практика прийняття містобудівних рішень: наук.–техн. Зб–К.: Діпромісто. № 22. С. 222 – 232.

Гнесь Л.Б. Перспективи розвитку типології сучасного українського села. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2022, Вип. 80. С. 131 – 141. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815X.2022.80.131-141

Данчак І.О., Сільник О.І. Закономірності формування сільської громадської забудови в сучасних умовах розвитку. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2022, Вип. 64. С. 261-272. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.261-272

ДБН В.2.3-5-2001. Вулиці та дороги населених пунктів. Держбуд України Київ – 2001

ДБН Б2.2-12:18. Планування і забудова територій. Київ Міністерство регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України 2018.

Костюченко Д.Л. Розвиток сільських територій в Україні: проблеми та перспективи. Ефективна економіка. № 4, 2017р. Доступно: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5556

Лоїк Г.К. Проектування будівельних генеральних планів : посіб. для вищ. навч. закл. / Г. К. Лоїк. - К. ; Ірпінь : Перун, 2005. - 120 с.: табл., рис. - Бібліогр.: с. 119.

Лоїк Г.К., Шульга Ю.М. Село українська архітектурна традиція. Архітектура: зб. наук. праць. №486. 2003р., Львів: Вид-во Нац ун-ту «Львівська політехніка». С. 348 – 359.

Лінда С.М. Архітектурне проектування громадських будівель і споруд Архітектурне проектування громадських будівель і споруд : навч. посіб. – Л. : Вид-во Нац. ун-ту «Львівська політехніка», 2010. — 605 с.

Маханько Б.А., Моисеева С.Б., Плотникова А.С. Архитектурно-планировочная структура общественных центров сельских поселков. Москва Стройиздат. 1982р., 108 с.

Мазур А.Г., Дмитрик О.В. Господарства населення як економічна категорія та суб’єкт облаштування сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент. №11. 2016 р., Доступно: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf

Мазур С.А. Інфраструктурне забезпечення розвитку сільських територій. Економіка. Фінанси. Менеджмент. №3 2017 р., Доступно: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3542.pdf

Закон України «Про затвердження Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015 року». Доступно: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page4

Петрук С.Л. Малі міські поселення України: аналіз сучасного соціальноекономічного стану та проблем розвитку. Український географічний журнал - 2011, № 4. 50-54 с.

Панченко Т.Ф. Туристичне середовище: архітектура, природа, інфраструктура: монографія. - К.: Логос, 2009. – С. 176.

Сільник О.І. Архітектурно-планувальна композиція у формування сільських поселень України. Вісник Львівського національного аграрного університету: архітектура і сільськогосподарське будівництво. №19. 2018 р., С.144-146.

Сільник О.І. Тенденції розвитку та напрямки реновації сільських поселень України. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Архітектура» № 2 (4), 2020 р. 178-185 с.

Товбич В.В. Головні системні принципи формування поліфункціональних транспортних вузлів. Містобудування та терит. планув. Київ: КНУБА, 2004, Вип. 18. С. 236-244.

Bamidele A. Universal concept of rural development problems: An analysis in Onajide M.O. et. fl. 1990, P. 3-25.

References

Нnes, L.B. (2023). Arkhitektura zhytlovoi zabudovy malykh mist Halychyny kintsia 19 –poch. 20 st. [Architecture of residential buildings in small towns of Galicia in the late 19th and early 19th centuries. 20th century] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. K. KNUBA – Vyp. 83. S. 51 – 62. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815X.2023.83.51-62 (in Ukrainian)

Hnes, L. (2022). THE FUNCTION OF TRANSPORT NETWORKS IN THE ECONOMIC DEVELOPMENT OF RURAL SETTLEMENTS. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (63), 124–134. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.124-134 (in Ukrainian)

Hnes, L.B. (2010). Problemy rozplanuvannia selbyshchnykh terytorii silskykh poselen u suchasnykh rynkovykh umovakh. [Problems of planning of settlement territories of rural settlements in modern market conditions.]. Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy teoriia i praktyka pryiniattia mistobudivnykh rishen: nauk.–tekhn. Zb–K.: Dipromisto. № 22. – P-p. 222 – 232. (in Ukrainian)

Hnes, L.B. (2022). Perspektyvy rozvytku typolohii suchasnoho ukrainskoho sela. [Prospects for the development of the typology of the modern Ukrainian village]. K. KNUBA, 2022. Issue 63. P-p. 131 – 141. (in Ukrainian)

Danchak, I., & Silnyk, O. (2022). PATTERNS OF THE FORMATION OF RURAL PUBLIC BUILDING IN MODERN CONDITIONS OF DEVELOPMENT . Current Problems of Architecture and Urban Planning, (64), 261–272. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.261-272 (in Ukrainian)

DBN V.2.3-5-2001. Vulytsi ta dorohy naselenykh punktiv. [Streets and roads of settlements.] Derzhbud Ukrainy Kyiv – 2001. (in Ukrainian)

DBN B2.2-12:18. Planuvannia i zabudova terytorii. [Planning and construction of rural settlements.] Kyiv Ministerstvo rehionalnoho rozvytku budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy 2018. (in Ukrainian)

Kostiuchenko, D.L. (2017). Rozvytok silskykh terytorii v Ukraini: problemy ta perspektyvy. [Rural development in Ukraine: problems and prospects.] Efektyvna ekonomika. № 4, [online]. Dostupno: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5556 (in Ukrainian)

Loik, H.K. (2005) Proektuvannia budivelnykh heneralnykh planiv : posib. dlia vyshch. navch. zakl. / H. K. Loik. - K. ; Irpin: Perun, - 120 s.

Loik, H.K., Shulha, Yu.M. (2003). Selo ukrainska arkhitekturna tradytsiia. [The village is a Ukrainian architectural tradition.] Arkhitektura: zb. nauk. prats. № 486. Lviv: Vyd-vo Nats un-tu «Lvivska politekhnika». P-p. 348 – 359. (in Ukrainian)

Linda, S.M. (2010). Arkhitekturne proektuvannia hromadskykh budivel i sporud Arkhitekturne proektuvannia hromadskykh budivel i sporud: navch. posib. – L.: Vyd-vo Nats. un-tu «Lvivska politekhnika». — 605 s. (in Ukrainian)

Makhanko, B.A., Moyseeva, S.B., Plotnykova, A.S. (1982). Arkhytekturno-planyrovochnaia struktura obshchestvennykh tsentrov selskykh poselkov. [Architectural and planning structure of public centers of rural settlements.] Moskva Stroiyzdat. 108 s. (in Russian);

Mazur, A.H., Dmytryk, O.V. (2016). Hospodarstva naselennia yak ekonomichna katehoriia ta subiekt oblashtuvannia silskykh terytorii. [The state of the population as an economic category and the subject of the obstruction of the rural territories.] Ekonomika. Finansy. Menedzhment. №11. [online]. Dostupno: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3392.pdf (in Ukrainian)

Mazur, S.A. (2017). Infrastrukturne zabezpechennia rozvytku silskykh terytorii. [Infrastructural security for the development of rural areas.] Ekonomika. Finansy. Menedzhment. №3 [online]. Dostupno: http://efm.vsau.org/files/pdfa/3542.pdf (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro zatverdzhennia Derzhavnoi tsilovoi prohramy rozvytku ukrainskoho sela na period do 2015 roku». [Law of Ukraine "On approval of the State target program for the development of Ukrainian villages for the period up to 2015"] [online]. Dostupno: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/1158-2007-%D0%BF/page4 (in Ukrainian)

Petruk, S.L. (2011). Mali miski poselennia ukrainy: analiz suchasnoho sotsialnoekonomichnoho stanu ta problem rozvytku. [Small urban settlements of Ukraine: analysis of the current socio-economic situation and development problems.] Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal -№ 4. P-p. 50-54 (in Ukrainian)

Panchenko, T.F. (2009). Turystychne seredovyshche: arkhitektura, pryroda, infrastruktura: monohrafiia. [Tourist environment: architecture, nature, infrastructure: monograph.] - K.: Lohos, – S. 176. (in Ukrainian)

Silnyk, O.I. (2018). Arkhitekturno-planuvalna kompozytsiia u formuvannia silskykh poselen Ukrainy. [Architectural and planning composition in the formation of rural settlements of Ukraine.] Visnyk Lvivskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu: arkhitektura i silskohospodarske budivnytstvo. №19, P-p. 144-146. (in Ukrainian)

Silnyk, O.I. (2020). Tendentsii rozvytku ta napriamky renovatsii silskykh poselen Ukrainy. [Development trends and directions of renovation rural settlements of Ukraine.] Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: «Arkhitektura» № 2 (4), P-p. 178-185. (in Ukrainian)

Tovbych, V.V. (2004). Holovni systemni pryntsypy formuvannia polifunktsionalnykh transportnykh vuzliv. [The main system principles of formation of multifunctional transport universities.] Mistobuduvannia ta teryt. planuv. - Vyp. 18. - P-p. 236-244. (in Ukrainian)

Bamidele, A. (1990). Universalna kontseptsiia problem silskoho rozvytku: An analysis in Onajide M.O. [Universal concept of rural development problems: An analysis in Onajide M.O.] et. fl. P-p. 3-25.(in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Сільник, О., & Стоцько, Р. (2023). ЗАКОНОМІРНОСТІ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ ТОРГІВЕЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ МАЛИХ ПОСЕЛЕНЬ ЛЬВІСЬКОЇ ОБЛАСТІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 297–309. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.297-309

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД