ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.285-296

Ключові слова:

адитивні технології, 3D-друк, доступне житло, екологічне використання, переваги та недоліки

Анотація

Предметом розгляду даної статті є особливості використання адитивних технологій в архітектурі, що в перспективному майбутньому матиме значний вплив на революційний розвиток будівельної галузі.

Досліджуючи перспективи адитивних технологій (3D-друку) в архітектурі, дана публікація має на меті визначити його трансформаційний потенціал у вирішенні житлових потреб, сприянні сталому розвитку українських міст та стимулюванні інноваційного розвитку будівельної галузі. Розглядаючи особливості використання 3D-друку в будівництві, його різноплановість використання, обґрунтовується необхідність широкого впровадження, враховуючи всі переваги та недоліки.

Біографії авторів

Альона Субін-Кожевнікова, Вінницький національний технічний університет

Кандидат архітектури, старший викладач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету

Оксана Хороша, Вінницький національний технічний університет

Кандидат архітектури, старший викладач кафедри будівництва, міського господарства та архітектури Вінницького національного технічного університету

Валерій Олійниченко, Вінницький національний технічний університет

Здобувач вищої освіти гр. БМ-22мс Вінницького національного технічного університету

Посилання

Список джерел

3D Printing Technologies in Architectural Design and Construction: A Systematic Literature Review. Buildings. URL: https://www.mdpi.com/2075-5309/12/9/1319 (дата звернення: 25.08.2023).

Additive Architecture: Building the Future One Layer at a Time. Arch2O. URL: https://www.arch2o.com/additive-architecture-building-the-future/ (дата звернення: 25.08.2023).

Як у Львові друкують школу на 3D-принтері (фото, відео). Хмарочос. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2023/05/23/yak-u-lvovi-drukuyut-shkolu-na-3d-prynteri-foto-video/ (дата звернення: 25.08.2023).

Іванов-Костецький С. О., Гуменник І., Воронкова І. Шляхи застосування технологій 3D-друку у створенні сучасних об’єктів архітектури. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Серія: «Архітектура». Л.: Національний університет «Львівська політехніка», 2022. №1(7). С. 55–64. DOI: https://doi.org/10.23939/sa2022.01.054

Про застосування 3D технологій у будівництві. «Нові Зодчі». URL: http://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-tehnologiy-u-budivnyitstvi.html (дата звернення: 25.08.2023).

Лебедєва, О. О. Адитивні технології в реставрації та відтворенні елементів архітектурних об’єктів / О. О. Лебедєва, О. М. Гумен // Збірник доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Прикладна геометрія, дизайн, об’єкти інтелектуальної власності та інноваційна діяльність студентів та молодих вчених», м. Київ. – Київ, 2017. – С. 269-274.

World's first 3D-printed apartment and villa constructed in China. CNET Networks. URL: https://www.cnet.com/culture/worlds-first-3d-printed-apartment-building-constructed-in-china/ (дата звернення: 25.08.2023).

Erstes gedrucktes Haus Deutschlands offiziell eröffnet. Kommunal topinform. URL: https://kommunaltopinform.de/2022/01/03/erstes-gedrucktes-haus-deutschlands-offiziell-eroeffnet/ (дата звернення: 25.08.2023).

House Zero. ICON URL: https://www.iconbuild.com/projects/house-zero (дата звернення: 25.08.2023).

Дмитренко А. Ю. Проблеми розвитку типології масового житла для післявоєнної відбудови України. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2023. Вип. 66. С. 150–167. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.150-167

Ukrainian architects propose to restore Northern Saltovka with the help of 3D printing. PRAGMATIKA.MEDIA.URL: https://pragmatika.media/en/news/ ukrainski-arhitektori-proponujut-vidnoviti-pivnichnu-saltivku-za-dopomogoju-3d-druku/ (дата звернення: 25.08.2023).

Jakie są korzyści druku 3D w budownictwie? PlanRadar. URL: https://www.planradar.com/pl/jakie-sa-korzysci-druku-3d-w-budownictwie/ (дата звернення: 25.08.2023).

Anna Wieczorek. Druk 3D w budownictwie. Bot Land. URL: https://botland.com.pl/blog/druk-3d-w-budownictwie/ (дата звернення: 25.08.2023).

Towards Sustainable and Affordable Housing: Is 3D Printing the Future or the Present? ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/979103/towards-sustainable-and-affordable-housing-is-3d-printing-the-future-or-the-present (дата звернення: 25.08.2023).

S. El-Sayegh, L. Romdhane & S. Manjikian. «A critical review of 3D printing in construction: benefits, challenges, and risks». ResearchGate. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s43452-020-00038-w (дата звернення: 25.08.2023).

References

3D Printing Technologies in Architectural Design and Construction: A Systematic Literature Review. Buildings. URL: https://www.mdpi.com/2075-5309/12/9/1319 (accessed: 25.08.2023). (In English)

Additive Architecture: Building the Future One Layer at a Time. (2022). Arch2O. URL: https://www.arch2o.com/additive-architecture-building-the-future/ (accessed: 25.08.2023). (In English)

Yak u Lvovi drukuiut shkolu na 3D-prynteri (foto, video). [How a school is printed on a 3D printer in Lviv (photo, video)] Khmarochos. URL: https://hmarochos.kiev.ua/2023/05/23/yak-u-lvovi-drukuyut-shkolu-na-3d-prynteri-foto-video/ (accessed: 25.08.2023). (In Ukrainian)

Ivanov-Kostetskyi, S., Humennyk, I., Voronkova, I. (2022). Shliakhy zastosuvannia tekhnolohii 3D-druku u stvorenni suchasnykh obiektiv arkhitektury. [Ways of applying 3D printing technologies in the creation of modern architectural objects.] Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika». Seriia: «Arkhitektura». L.: Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», №1(7). С. 55–64. DOI: https://doi.org/10.23939/sa2022.01.054 (In Ukrainian)

Pro zastosuvannia 3D tekhnolohii u budivnytstvi. [About the use of 3D technologies in construction]. «Novi Zodchi». URL: http://www.n-zodchie.com/ua/articles/pro-zastosuvannya-3d-tehnologiy-u-budivnyitstvi.html (accessed: 25.08.2023). (In Ukrainian)

Lebedieva, O. (2017). Adytyvni tekhnolohii v restavratsii ta vidtvorenni elementiv arkhitekturnykh obiektiv. [Additive technologies in the restoration and reproduction of elements of architectural objects] / O. O. Lebedieva, O. M. Humen // Zbirnyk dopovidei VI Vseukrainskoi naukovo-praktychnoi konferentsii studentiv, aspirantiv ta molodykh vchenykh «Prykladna heometriia, dyzain, obiekty intelektualnoi vlasnosti ta innovatsiina diialnist studentiv ta molodykh vchenykh», m. Kyiv. – С. 269-274. (In Ukrainian)

World's first 3D-printed apartment and villa constructed in China. CNET Networks. URL: https://www.cnet.com/culture/worlds-first-3d-printed-apartment-building-constructed-in-china/ (accessed: 25.08.2023). (In English)

Erstes gedrucktes Haus Deutschlands offiziell eröffnet. Kommunal topinform. URL: https://kommunaltopinform.de/2022/01/03/erstes-gedrucktes-haus-deutschlands-offiziell-eroeffnet/ (accessed: 25.08.2023). (In German)

House Zero. ICON. URL: https://www.iconbuild.com/projects/house-zero (accessed: 25.08.2023). (In English)

Dmytrenko, A. (2023)Problemy rozvytku typolohii masovoho zhytla dlia pisliavoiennoi vidbudovy Ukrainy. [Problems of the development of the typology of mass housing for the post-war reconstruction of Ukraine]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA. Вип. 66. С. 150–167. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.150-167 (In Ukrainian)

Ukrainian architects propose to restore Northern Saltovka with the help of 3D printing. PRAGMATIKA.MEDIA. URL: https://pragmatika.media/en/news/ ukrainski-arhitektori-proponujut-vidnoviti-pivnichnu-saltivku-za-dopomogoju-3d-druku/ (accessed: 25.08.2023). (In Ukrainian)

Jakie są korzyści druku 3D w budownictwie? PlanRadar. URL: https://www.planradar.com/pl/jakie-sa-korzysci-druku-3d-w-budownictwie/ (accessed: 25.08.2023). (In Polish)

Wieczorek, A. (2022). Druk 3D w budownictwie. Bot Land. URL: https://botland.com.pl/blog/druk-3d-w-budownictwie/ (accessed: 25.08.2023). (In Polish)

Towards Sustainable and Affordable Housing: Is 3D Printing the Future or the Present? ArchDaily. URL: https://www.archdaily.com/979103/towards-sustainable-and-affordable-housing-is-3d-printing-the-future-or-the-present (accessed: 25.08.2023). (In English)

S. El-Sayegh, L. Romdhane & S. Manjikian. (2020). «A critical review of 3D printing in construction: benefits, challenges, and risks». ResearchGate. URL: https://link.springer.com/article/10.1007/s43452-020-00038-w (accessed: 25.08.2023). (In English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Субін-Кожевнікова, А., Хороша, О., & Олійниченко, В. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ АДИТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В АРХІТЕКТУРІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 285–296. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.285-296

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД