ПРИЙОМИ ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕАТРІВ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.241-251

Ключові слова:

архітектурно-планувальна організація театрального простору, прийоми просторової трансформації, театр, сцена, зала для глядачів, функціональна гнучкість приміщень

Анотація

Закон України «Про театри і театральну справу» від 31.2005р.№2605-IV[1], направлений на вирішення проблем розвитку театральної інфраструктури, охоплює питання проєктування і будівництва театрів з метою забезпечення населення об`єктами культури. Виходячи з основних положень Закону у статті розглядаються новітні підходи до сценографії театрів за допомогою просторової трансформації сцени та зали для глядачів у контексті розвитку демонстраційного та глядацького комплексів сучасного театру.

З історії архітектури відомо, що у період авангарду 20-30 років XX сторіччя стародавні античні театральні традиції отримали друге народження. Прикладами можуть слугувати проєкт «Тотальтеатру» (архіт. В.Гропіус), а також конкурсний проєкт «Театру масового музичного дійства у Харкові» (архіт. брати В., Л. та О.Весніни). В цих проєктах були закладені основи організації гнучкого планування шляхом просторової трансформації, які на сьогодні не втратили актуальності.

В статті розглядаються і аналізуються різноманітні сучасні прийоми трансформації театрального простору: видове розкриття для глядачів стін зали та моделі трансформаційних схем  («сцена+амфітеатр»; «сцена оточена амфітеатрами», «амфітеатр, сцена, амфітеатр», «сцена-ринг»), «зала баз крісел і сцени». Також наводяться можливості застосування технологічного устаткування у театральних залах, різноманітних комбінацій місць для глядачів на основі трансформації (ручної і напівавтоматичної) і т. ін.

Вивчення автором закордонного досвіду та проведене пошукове проєктування дало змогу рекомендувати архітекторам застосовувати новітні сценографічні прийоми, які базуються на впровадженні архітектурно-просторової концепції зали для глядачів–трансформера «Black box». Такі зали–транформери мають базовий набір різних варіантів можливих трансформацій глядацьких місць та сцени.

Біографія автора

Вадим Куцевич, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел:

Закон України «Про театри і театральну справу. Відомості Верховної Ради (ВВР), 2005, №26, ст.350 (Із змінами внесеними згідно із Законами) № 342- IV ВВР, 2006, № 5461-VI ВВР,2014, № 406-VII ВВР 2014, №911-VIII 2016, № 955- VIII ВВР, 2016. №2581-VШ ВВР, 2018, № 440-ІХ ВВР, 2020, № 1724-ІХ ВВР, 2020, № 2811, 2021, № 2811, 2022).

ДБН В.2.2–16:2019. Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади. Київ: Мінрегіон України. 2019. С. 25-32, 65.

Зміна № 1. ДБН В.2.2–40: 2018. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення. Київ: Мінрозвитку громад і територій. України. 2022. С. 3-4; 6:8;11-14.

Проектирование театров. Справочное пособие. Стройиздат. 1990. С. 21-71.

Куцевич Вадим. Соціологічні аспекти вільного часу як передумови формування типології закладів дозвілля. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Київ: НАОМА. 2014. Вип. 23. С. 95.

Карра А.Я. Театры под открытым небом. Проблемы архитектуры. Ст. материалы Изд-во: ВАА. 1936. Т.І, кн. 1. С. 316-323.

Курбас Лесь. Березіль. Київ: Вид-во: Дніпро. 1988. 518 с.

Куцевич, В. (2023). КОНКУРСНЕ ПРОЄКТУВАННЯ ЯК ЛАБОРАТОРІЯ АРХІТЕКТУРНИХ ІДЕЙ І ОБРАЗІВ. Збірник наукових праць «Українська академія мистецтва», (33), 25-31. https://doi.org/10.32782/2411-3034-2023-33-3.

Абызов В.А., Куцевич В.В. Архитектура общественных зданий с гибкой планировкой. Киев: Будівельник. 1990. С. 37-38.

Куцевич В.В. Прийоми гнучкого планування громадських будівель і споруд. Українська академія мистецтва. Дослідницькі та науково-методичні праці. Київ: НАОМА. 2009. Вип. 16. С. 108-109.

Куцевич В.В. Новітня архітектура Парижа. Київ: Архітектура України.1991. № 6. С. 52-53.

Куцевич В.В. Вопросы формирования перспективных типов театров малой вместимости. Региональные проблемы архитектуры и градостроительства. Сб. научн. тр. Вып.7-8. ОГАСА, 2005. С. 122-128.

Савченко М.Р. Функция и форма зрительных залов. Автореф. дис. д. арх.

: 00.02. / Моск. архит. инст. 1988. С. 21-22.

Проскуряков В. Архітектура українського театру. Простір і дія. Монографія. Львів : Вид-во НУ «Львівська політехніка». 2004. С. 407–460.

Гуменник І.В. Розвиток архітектурної типології ландшафтних театрів в Україні. Автореф. дис. к. арх. 18.00:02. НУ. « Львівська політехніка». Львів. 2019. С. 11-13.

Гуменник І.В. Перспективні підходи до сценографії ландшафтних театрів за допомогою сучасних технічних засобів. Міське середовище ¬ ХХІ ст. Архітектура. Будівництво. Дизайн. Міжнар. наук.–практ. конгрес. Київ. 15-18.03.2016. С. 225-226.

Савченко В.В. Многоцелевые зрелищные и спортивные залы. 2-е изд., перераб. и доп.Киев: Будивэльник. 1990. С. 8; 54-55.

Савчак Р.Н. Архітектура польських театрів України. Принципи типології та проєктування. Дисертація д. філос. За спец. 191 «Архіт. та містобуд». Львів: НУ «Львівська політехніка». 2022. С. 159-169.

Зенькович Г.В. Сельские клубные здания. Киев. Будівельник. 1980. С. 49-59.

Fischer D.Babkove divadlo. Projekt. 1990. № 3. S.17.

Michal Hammond. Performing: Opera Houses, Theatres and Concert Halls for the Twenty-first Century. Merrel Pablishing. 2006. 240 р.

References

The Law of Ukraine "On Theaters and Theatrical Business. Bulletin of the Verkhovna Rada (VVR), 2005, No. 26, Article 350 (Amended in accordance with the Laws) [Zakon Ukrainy «Pro teatry i teatralnu spravu. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2005, №26, st.350 (Iz zminamy vnesenymy zghidno iz Zakonamy)] № 342- IV VVR, 2006, № 5461-VI VVR,2014, № 406-VII VVR 2014, №911-VIII 2016, № 955- VIII VVR, 2016. №2581-VSh VVR, 2018, № 440-IKh VVR, 2020, № 1724-IKh VVR, 2020, № 2811, 2021, № 2811, 2022). (in Ukrainian).

DBN V.2.2–16:2019. Cultural and entertainment facilities. Kyiv: Ministry of the Region of Ukraine. [DBN V.2.2–16:2019. Cultural and entertainment facilities. Kyiv: Ministry of the Region of Ukraine.] 2019. P. 25-32, 65. (in Ukrainian).

Zmina № 1. DBN V.2.2–40: 2018. Inkliuzyvnist budivel i sporud. Osnovni polozhennia. Kyiv: Minrozvytku hromad i terytorii. Ukrainy.[ Change No. 1. DBN B.2.2–40: 2018. Inclusiveness of buildings and structures. Substantive provisions.] 2022. S. 3-4; 6: 8; 11-14. (in Ukrainian).

Proektyrovanye teatrov. Spravochnoe posobye [Theater design. Reference manual]. Stroiyzdat. 1990, 21-71. (in Russian).

Kutsevych, Vadym (2014). Sotsiolohichni aspekty vilnoho chasu yak peredumovy formuvannia typolohii zakladiv dozvillia [Sociological aspects of free time as prerequisites for the formation of a typology of leisure facilities]. Ukrainska akademiia mystetstva. Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi. Kyiv: NAOMA (23), 95. (in Ukrainian).

Karra, A.Ia. (1936). Teatry pod otkrytym nebom. Problemы arkhytektury [Open-air theaters. Problems of architecture]. St. materyalы Yzd-vo: VAA. T.I, kn. 1, 316-323. (in Russian).

Kurbas, Les. (1988). Berezil [Berezil]. Kyiv: Vyd-vo: Dnipro, 518 p. (in Ukrainian).

Kutsevych, V.V. (2023). Konkursne proiektuvannia yak laboratoriia arkhitekturnykh idei i obraziv. Ukrainska akademiia mystetstva. Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi [Competitive design as a laboratory of architectural ideas and images. Ukrainian Academy of Arts. Research and scientific-methodological works.]. Kyiv: NAOMA (33). (in Ukrainian).

Abyzov, V.A., Kutsevych, V.V. (1990). Arkhytektura obshchestvennykh zdanyi s hybkoi planyrovkoi [Architecture of public buildings with a flexible layout]. Kyev: Budivelnyk, 37-38. (in Russian).

Kutsevych, Vadym. (2009) Pryiomy hnuchkoho planuvannia hromadskykh budivel i sporud [Methods of flexible planning of public buildings and structures. Ukrainian Academy of Arts. Research and scientific-methodological works]. Ukrainska akademiia mystetstva. Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi. Kyiv: NAOMA (16), 108-109. (in English).

Kutsevych, V.V. (1991). Novitnia arkhitektura Paryzha [The newest architecture of Paris. Kyiv: Architecture of Ukraine]. Kyiv: Arkhitektura Ukrainy (6), 52-53. (in Ukrainian).

Kutsevych, V.V. (2023). Konkursne proiektuvannia yak laboratoriia arkhitekturnykh idei i obraziv. Ukrainska akademiia mystetstva. Doslidnytski ta naukovo-metodychni pratsi [Questions of the formation of promising types of small-capacity theaters. Regional problems of architecture and urban planning]. Kyiv: NAOMA (33). (in Ukrainian).

Savchenko, M.R. (1988). Funktsyia y forma zrytelnykh zalov [Function and form of auditoriums]. Avtoref. dys. d. arkh. 18: 00.02. Mosk. arkhyt. ynst., 21-22. (in Russian).

Proskuriakov, V. (2004). Arkhitektura ukrainskoho teatru. Prostir i diia. Monohrafiia [Architecture of the Ukrainian theater. Space and action. Monograph]. Lviv: Vyd-vo NU Lvivska politekhnika, 407–460. (in Ukrainian).

Humennyk, I.V. (2019). Rozvytok arkhitekturnoi typolohii landshaftnykh teatriv v Ukraini [Development of architectural typology of landscape theaters in Ukraine]. Avtoref. dys. k. arkh. 18.00:02. NU. Lvivska politekhnika. Lviv, 11-13. (in Ukrainian).

Humennyk, I.V. (2016) Perspektyvni pidkhody do stsenohrafii landshaftnykh teatriv za dopomohoiu suchasnykh tekhnichnykh zasobiv. Miske seredovyshche [Promising approaches to scenography of landscape theaters using modern technical means. Urban environment ¬ XXI century]. Kh.KhI. st. Arkhitektura. Budivnytstvo. Dyzain. Mizhnar. nauk. prakt. konhres. Kyiv. 15-18.03., 225-226. (in Ukrainian).

Savchenko, V.V. (1990). Mnohotselevye zrelyshchnye y sportyvnye zaly [Multi-purpose theater and sports halls. 2nd ed., revised. and additional]. 2-e yzd., pererab. y dop.Kyev: Budyvэlnyk, 8, 54-55. (in Russian).

Savchak, R.N. (2022). Arkhitektura polskykh teatriv Ukrainy. Pryntsypy typolohii ta proiektuvannia [Architecture of Polish theaters of Ukraine. Principles of typology and design]. Dysertatsiia d. filos. Za spets. 191 «Arkhit. ta mistobud». Lviv: NU Lvivska politekhnika, 159-169. (in Ukrainian).

Zenkovych, H.V. (1980). Selskye klubnыe zdanyia [Rural club buildings]. Kyev. Budivelnyk, 49-59. (in Russian).

Fischer, D. (1990). Babkove divadlo. Projekt (3), 17. (in English)

Hammond , Michal (2006). Performing: Opera Houses, Theatres and Concert Halls for the Twenty-first Century. Merrel Pablishing, 240 р. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Куцевич, В. (2023). ПРИЙОМИ ПРОСТОРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ СУЧАСНИХ ТЕАТРІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 241–251. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.241-251

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД