ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОВОЄННОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Станіслав Зосім Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine https://orcid.org/0000-0002-6392-9867
  • Володимир Ніколаєнко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine http://orcid.org/0000-0003-3862-0988

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.221-229

Ключові слова:

нова повоєнна житлова забудова, соціальне житло, багатоквартирне житло, доступне житло

Анотація

У статті висвітлюються теоретичні передумови формування нової житлової забудови у післявоєнний період на основі проведеного аналізу вітчизняної наукової літератури. В статті під «новою житловою забудовою» розуміється житло постійного проживання, що споруджується у період повоєнної відбудови в регіонах постраждалих від наслідків військових дій.

В даній науковій праці визначаються тенденції формування та напрямки наукових досліджень в галузі проєктування, будівництва та експлуатації постійного житла, наводиться аналіз знайденої інформації на теми досліджень та висвітлюються праці представників наукової спільноти та їхньої наукової діяльності. Окрім огляду фундаментальної наукової літератури щодо проблем формування житла стаття висвітлює й інші напрямки досліджень: проблеми формування соціального, доступного та повоєнного житла.

Завданням статті є збагачення уявлення про формування та стан теоретичної бази щодо проблем формування житла у вітчизняній науковій літературі, що може стати перспективною теоретичної основою для фахівців в подальших дослідженнях, пошуку стратегій,  моделей та парадигм формування нової житлової забудови під час повоєнної відбудови в Україні.

Біографії авторів

Станіслав Зосім, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Володимир Ніколаєнко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Доктор архітектури, професор, завідувач кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Посилання

Список джерел

Габрель М., Добровольська М. Пошук концепції відродження та просторового розвитку України і її регіонів: погляд архітектора. Містобудування та територіальне планування. 2022. № 80. С. 59–79. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79.

Якубовський В. Б., Якубовський І. В. Вплив кризових явищ на розвиток садибної архітектури в Україні. Архітектурний вісник КНУБА. 2022. № 24-25. С. 140–148. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.140-148.

Воробйов В. В., Шило О. С. Особливості стильового поєднання старої та нової архітектури в умовах післявоєнного відновлення міст України. Український журнал будівництва та архітектури. 2022. С. 15–28. DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260422.15.847.

Серьогін Ю. І. Відновлення? - відродження! Архітектурний вісник КНУБА. 2022. № 24-25. С. 97–112. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.97-112.

Кондель-Пермінова Н. Виклики війни: трансформації в архітектурі та дизайні України. Збірник наукових праць СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО. 2022. № 18. С. 27–42. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269659.

Приймак В. Перспективні тенденції архітектурної трансформації житлово-громадських центрів великих міст. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. 2022. № 64. С. 194–208. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.194-208.

Гнесь І. П. Великопанельне житло: реальність і перспективи. Вісник Національного університету «Львівська політехніка. 2007. Т. 585. С. 26–29.

Баб’як В. І. Типи житла для мігрантів : автореф. дис. … канд. архітектури : 18.00.02. Львів, 2021. 20 с.

Shevchenko L. Mass housing in Ukraine in the second half of the 20th century. 2022. No. 67. DOI: https://doi.org/10.52200/docomomo.67.08.

Вигдорович О. В. Історико-еволюційні зміни у розвитку архітектурно-містобудівних комплексів масової забудови та перспективи їх подальшого використання. Науковий вісник будівництва. 2020. Т. 102, № 4. С. 10–18.

Плешкановська А., Бірюк С. Застарілий житловий фонд як об'єкт програм і проектів комплексної реконструкції (на прикладі міста Києва). Містобудування та територіальне планування. 2022. Т. 102, № 79. С. 323–341. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.323-341.

Чабанюк О. Я. Регенерація житлового середовища районів багатоповерхневої забудови 1970 - 80 рр. (на прикладі Львова) : автореф. дис. … канд. архітектури : 18.00.01. Львів, 2004. 20 с.

References

Habrel, M., & Dobrovolska, M. (2022). Search for the concept of revival and spatial development of Ukraine and its regions: an architect's perspective [Poshuk kontseptsii vidrodzhennia ta prostorovoho rozvytku Ukrainy i yii rehioniv: pohliad arkhitektora]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (80), 59–79. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.59-79 (in Ukrainian)

Yakubovskyi, V. B., & Yakubovskyi, I. V. (2022). The impact of crisis phenomena on the development of estate architecture in Ukraine [Vplyv kryzovykh yavyshch na rozvytok sadybnoi arkhitektury v Ukraini]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, (24-25), 140–148. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.140-148 (in Ukrainian)

Vorobiov, V. V., & Shylo, O. S. (2022). Features of stylistic fusion of old and new architecture in the context of post-war reconstruction of cities in Ukraine [Osoblyvosti stylovoho poiednannia staroi ta novoi arkhitektury v umovakh pisliavoiennoho vidnovlennia mist Ukrainy]. Ukrainskyi zhurnal budivnytstva ta arkhitektury, 15–28. DOI: https://doi.org/10.30838/J.BPSACEA.2312.260422.15.847 (in Ukrainian)

Serohin, Yu. I. (2022). Recovery? - Revival! [Vidnovlennia? - vidrodzhennia!] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA, (24-25), 97–112. DOI: https://doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.97-112 (in Ukrainian)

Kondel-Perminova, N. (2022). Challenges of war: Transformations in architecture and design in Ukraine [Vyklyky viiny: transformatsii v arkhitekturi ta dyzaini Ukrainy]. Zbirnyk naukovykh prats SUCHASNE MYSTETSTVO, (18), 27–42. DOI: https://doi.org/10.31500/2309-8813.18.2022.269659 (in Ukrainian)

Pryimak, V. (2022). Promising trends in architectural transformation of residential and public centers in major cities [Perspektyvni tendentsii arkhitekturnoi transformatsii zhytlovo-hromadskykh tsentriv velykykh mist]. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia, (64), 194–208. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.194-208 (in Ukrainian)

Hnes, I. P. (2007). Panel housing: reality and prospects [Velykopanelne zhytlo: realnist i perspektyvy]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika, 585, 26–29. (in Ukrainian)

Babiak, V. I. (2021). Types of housing for migrants [Typy zhytla dlia mihrantiv] [Neopubl. avtoref. dys. kand. arkhitektury]. Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" 20 p. (in Ukrainian)

Shevchenko, L. (2022). Mass housing in Ukraine in the second half of the 20th century. (67). DOI: https://doi.org/10.52200/docomomo.67.08

Vyhdorovych, O. V. (2020). Historical and evolutionary changes in the development of mass housing architectural and urban complexes and prospects for their further utilization [Istoryko-evoliutsiini zminy u rozvytku arkhitekturno-mistobudivnykh kompleksiv masovoi zabudovy ta perspektyvy yikh podalshoho vykorystannia]. Naukovyi visnyk budivnytstva, 102(4), 10–18. (in Ukrainian)

Pleshkanovska, A., & Biriuk, S. (2022). Outdated housing stock as an object of programs and projects for comprehensive reconstruction (using the example of the city of Kyiv) [Zastarilyi zhytlovyi fond yak obiekt prohram i proektiv kompleksnoi rekonstruktsii (na prykladi mista Kyieva)]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, 102(79), 323–341. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.323-341 (in Ukrainian)

Chabaniuk, O. Ya. (2004). Regeneration of residential environment in high-rise housing districts of the 1970s-1980s (using the example of Lviv) [Reheneratsiia zhytlovoho seredovyshcha raioniv bahatopoverkhnevoi zabudovy 1970 - 80 rr. (na prykladi Lvova)] [Neopubl. avtoref. dys. kand. arkhitektury]. Natsionalnyi universytet "Lvivska politekhnika" 20 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Зосім, С., & Ніколаєнко, В. (2023). ТЕОРЕТИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ ПОВОЄННОЇ ЖИТЛОВОЇ ЗАБУДОВИ В УКРАЇНІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 221–229. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.221-229

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД