ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ

Автор(и)

  • Галина Гетун Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-3317-3456
  • Ірина Безклубенко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9149-4178
  • Андрій Соломін Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Ukraine http://orcid.org/0000-0002-5226-8813
  • Олена Баліна Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-6925-0794

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.203-220

Ключові слова:

захисні споруди, цивільний захист, сховище, протирадіаційне укриття, об’ємно-планувальні рішення, тамбур-шлюз, аварійний вихід, системи життєзабезпечення

Анотація

В умовах широкомасштабної війни Росії проти України, що розпочалася 24 лютого 2022 року, актуальною стала проблема захисту населення і працівників підприємств, які продовжують працювати у надскладних та небезпечних умовах можливих ударно-вибухових і вогневих уражень.

Серед способів і засобів захисту населення від надзвичайних ситуацій укриттю населення у захисних спорудах надається важливе значення. Досвідом підтверджено, що укриття людей в захисних спорудах забезпечує ефективне зниження ступеню ураження від можливих уражуючих чинників і зберігає життя і здоров’я людей від надзвичайних ситуацій [8, 16].

Завчасне накопичення фонду захисних споруд в Україні вирішується на підставі будівельних норм ДБН В.2.2.5-97 «Захисні споруди цивільної оборони» [9] і правил з урахуванням розвитку засобів ураження та економічних можливостей держави [10, 11].

У статті наведена класифікація захисних споруд цивільного захисту, описані їх основні характеристики, проаналізовано їх об’ємно-планувальні рішення та системи життєзабезпечення.

Біографії авторів

Галина Гетун, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, професор, професор кафедри архітектурних конструкцій Київського національного університету будівництва і архітектури

Ірина Безклубенко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектури

Андрій Соломін, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Кандидат фізико-математичних наук, доцент, доцент кафедри біобезпеки і здоров’я людини Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Олена Баліна, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій та прикладної математики Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список літератури

Безклубенко І. С. Методи ранжування критеріїв в задачі оптимізації потокорозподілу інженерної мережі // Управління розвитком складних систем: Наук.-техн. збірник. – К.: КНУБА, 2018 – № 34 – с. 111-114.

Безклубенко І.С., Лесько В.І. Принципи системного підходу – як основа розробки САПР інженерних мереж // «Містобудування і територіальне планування: Наук.-техн. збірник. - К.: КНУБА, 2016 р. – № 62, ч.1 – с. 6-58.

Васійчук В. О., Гончарук В. С., Качан. С. І., Мохняк С. М. Основи цивільного захисту: Навчальний посібник / Васійчук В. О., Гончарук В. С., Качан. С. І., Мохняк С. М. – Львів: Видавництво національного університету «Львівська політехніка», 2009 р. – 417 с.

Гетун Г. В., Куліков П. М., Плоский В. О., Чернишев Д. О. Конструкції будівель і споруд. Книга 2. Нежитлові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів. / Гетун Г. В., Куліков П. М., Плоский В. О., Чернишев Д. О. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2023 р. – 900 с.: іл.

Гетун Г.В. Дифузійні процеси з накопичувальними характеристиками при експлуатації будівель / Гетун Г. В., Буценко Ю. П., Баліна О. І., Безклубенко І. С., Соломін А. В. // Опір матеріалів і теорія споруд: Наук.-техн збірник. – К.: КНУБА, 2019. №102. – с. 243-252.

Getun G. V., Balina O. I., Butsenko Y. P., Labzhynsky V. A., Bezklubenko I. S., Solomin A. V. Situation forecasting and decision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial polutions // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. - К.: КНУБА, 2020. – Вип. 104. – с.164 -175

Гетун Г. В., Лесько В. І., Баліна О. І., Безклубенко І. С., Буценко Ю. П. Використання стохастичних моделей для забеспечення параметричної надійності будівельних машин // Опір матеріалів та теорія споруд: Наук.-техн. збірник. - К.: КНУБА, 2021. – Вип. 106. – с. 262 -273.

Гетун Г. В., Колякова В. М., Соломін А. В., Безклубенко І. С. Особливості проектування сталевих сейсмостійких конструкцій висотних будівель // Будівельні конструкції. Теорія і практика: Наук.–техн. збірник. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 11. – с. 18-32.

ДБН В.2.2.5-97 Технічні норми, правила і стандарти. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони. – К.: «Держкоммістобудування», 1998. – 80 с.

ДБН В.1.1-7-2016. Технічні норми, правила і стандарти. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення. Захист від небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від пожежі. Пожежна безпека об’єктів будівництва. Загальні вимоги. – К.: Мінрегіонбуд України, 2017. – 41 с.

ДБН В.1.2-7-2021 Технічні норми, правила і стандарти. Загальнотехнічні вимоги до життєвого середовища та продукції будівельного призначення. Система забезпечення надійності та безпеки будівельних об’єктів. Основні вимоги до будівель і споруд. Пожежна безпека. – К.: Мінрегіонбуд України, 2022. – 13 с.

ДСТУ Б В.2.6-77:2009 Технічні норми, правила і стандарти. Об’єкти будівництва та промислова продукція будівельного призначення. Конструкції будинків і споруд. Двері металеві протипожежні. Загальні технічні положення. – К.: Мінрегіонбуд України, 2009. – 16 с.

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 5. Промислові будівлі: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2020 р. – 820 с.: іл.

Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. Конструкції будівель і споруд. Книга 1: Підручник для вищих навчальних закладів / Куліков П. М., Плоский В. О., Гетун Г. В. – К.: Видавництво «Ліра-К». 2021 р. – 820 с.: іл.

Плоский В. О., Гетун Г. В. Архітектура будівель та споруд. Книга 2. Житлові будинки: Підручник для вищих навчальних закладів. – Видання третє, перероблене і доповнене / Плоский В. О., Гетун Г. В. – Кам’янець-Подільський: Видавництво «Рута». 2017 р. – 736 с.: іл.

Нужний В. П. Перші дослідження ушкодження будівель і споруд внаслідок бойових дій // Будівельні конструкції. Теорія і практика. Наук.–техн. збірник. – К.: КНУБА, 2022. – Вип. 11. – с. 104-114.

References

Bezklubenko, I. S., (2018). Metody ranzhuvaniya kryteriiv v zadachakh optimizastii potokorozpodilu inzhenernoi merezhi. [Methods of ranking criteria in the problem of optimization of flow distribution of the engineering network]. // Management of the development of complex systems: Nauk.-techn. zbirnyk – K.: KNUBA. № 34. – pp. 111-114 (in Ukrainian).

Bezklubenko, I. S., Lesko, V. I., (2016). Pryntsypy systemnogo pidkhody- yak osnova SAPR inzhenernykh merezh. [The principles of the system approach – as a basis for CAD developmentof ingineering networks]. Mistobydyvanniya ta teritorial’ne planuvanniya: Nauk.-techn. zbirnyk – K.: KNUBA – № 62, Kniga 1. pp. 56-58 (in Ukrainian).

Vasiychuk, V. O., Honcharuk, V. S., Kachan, S. I., Mohnyak, S. M., (2009). Osnovy tsyvilʹnoho zakhystu. [Basics of civil defense].: Study guide – Lviv: Lviv Polytechnic National University – 410 p. (in Ukrainian).

Getun, G. V., Kulikov, P. M., Plosky, V. O., Chernyshev, D. O., (2022). Konstrurtsiyi budivel' i sporud. Kniga 2. Nezhytlovi budivli. [Conctructions of buildings and structures. Book 2. Non-rezidential buildings]. Textbook / Getun G. V., Kulikov P. M., Plosky V. O., Chernyshev D. O. – Kam’yanets-Podil's'kiy: Vidavnitstvo «Ruta». 900 p.: il. (in Ukrainian).

Getun, G. V., (2019). Difuzijni protsesy z nakopichuval’nimi charakteristykami pry ekspluatatsii budivel'. [Diffusion processes with accumulative characteristics during the operation of buildings]. / Getun G. V., Butsenko Y. P., Balina O. I., Bezklubenko I. S., Solomin A. V. // Opir materialiv ta teoriya sporud: Nauk.-techn. zbirnyk – K.: KNUBA. №. 102. – pp. 243-252 (in Ukrainian).

Getun, G. V., Balina, O. I., Butsenko, Y. P., Labzhynsky, V. A., Bezklubenko, I. S., Solomin, A. V. (2020). Situation forecasting and decision-making optimization based on using markov finite chains for areas with industrial pollutions. [Sinuation forecasting and decision-making optimization based on using finite chains forareas with industrial pollutions.] // Opir materialiv ta teoriya sporud: Nauk.-techn. zbirnyk – K.: KNUBA. Issue 104. – pp.164 -175 (in English).

Getun, G. V., Lesko, V. I., Balina, O. I, Bezklubenko, I. S, Butsenko, Y. P., (2021). Vykorystannya stokhastychnykh modeley dlya zabespechennya parametrychnoyi nadiynosti budivelʹnykh mashyn. [Vykorystanniya stokhastychnykh modelej dlya parametrychnoi nadijnosti budivel'nykh maszyn]. // Opir materialiv ta teoriya sporud: Nauk.-techn. zbirnyk – K.: KNUBA. № 106. – pp. 262 -273 (in Ukrainian).

Getun, G. V., Koliakova, V. M., Solomin, A. V., Bezklubenko, I. S., (2022) Osoblyvosti proektuvanniya stalevych sejsmostijkych konstruktsij vysotnych budivel'. [Peculiarities of design of steel earthquake-resistant structures of high-rise buildings]. / Building structures. Theory and practice. Nauk.-techn. zbirnyk – K.: КNUBA. №. 11. – pp. 18 – 31 (in Ukrainian).

DBN B.2.2.5-97 (1998). Zakhysni sporudu tsyvil’noyi oborony. [Technical regulations, rules and standards. Construction objects and industrial products for construction purposes. Buildings and structures]. Protective structures of civil defense.. – K.: State Committee for Urban Development. 80 p. (in Ukrainian).

DBN B.1.1-7-2016 (2017). Pozhezhna bezpeka ob’yektiv budivnytstva. Zahal’ni vymohu. [Technical regulations, rules and standards. General technical requirements for the living environment and construction products. Protection from dangerous geological processes, harmful operational influences, from fire]. Fire safety of construction sites. General requirements. – K.: Ministry of Regional Construction of Ukraine. 41 p. (in Ukrainian).

DBN B.1.2-7-2021 (2022). Osnovni vymohy do budivel’ i sporud. Pozhezhna bezpeka. [Technical regulations, rules and standards. General technical requirements for the living environment and construction products. A system for ensuring the reliability and safety of construction objects. Basic requirements for buildings and structures. Fire Security]. – K.: Ministry of Regional Construction of Ukraine. 13 p. (in Ukrainian).

DSTU B V.2.6-77:2009 (2009). Dveri metalevi protypozhezhni. [Technical regulations, rules and standards. Construction objects and industrial products for construction purposes. Structures of buildings and structures. Metal fire doors. / General technical provisions]. – K.: Ministry of Regional Development of Ukraine. Industrial buildings (in Ukrainian).

Kulikov, P. M., Ploskiy, V. O., Getun, G. V., (2020). Arkhitektura budivel' ta sporud. Kniga 5. Promislovi budivli. [Architecture of buildings and structures. Book 5. Industrial buildings.] Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv / Kulikov P. M., Ploskiy V. O., Getun G. V. – Kam’yanets-Podil's'kiy: Vidavnitstvo «Ruta». 820 p.: il. (in Ukrainian).

Kulikov, P. M., Ploskiy, V. O., Getun, G. V., (2021). Konstruktsii budivel' i sporud. Kniga 1. [Conctructions of buildings and structures. Book 1. ]: Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv / Kulikov P. M., Ploskiy V. O., Getun G. V. – K.: Vidavnitstvo «Lira-K». 820 s.: il. (in Ukrainian).

Ploskiy, V. O., Getun, G. V., (2017). Arkhitektura budivel' ta sporud. Kniga 2. Zhitlovi budynky. [Architecture of buildings and structures. Book 2. Residential buildings.]: Pidruchnik dlya vishchikh navchal'nikh zakladiv. – Vidannya tretê, pereroblene i dopovnene / Ploskiy V. O., Getun G. V. – Kam’yanets'-Podil's'kiy: Vidavnitstvo «Ruta». 736 s.: il. (in Ukrainian).

Nuzhnyy, V. P., (2022). Pershi doslidzhennya ushkodzhennya budivelʹ i sporud vnaslidok boyovykh diy. [First studies of damage to buildings and structures as a result of hostilities]. // Building structures. Theory and practice. Nauk.–tekhn. zbirnyk. – K.: KNUBA. Vyp. 11. – p.104 – 114. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Гетун, Г., Безклубенко, І., Соломін, А., & Баліна, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ ЗАХИСНИХ СПОРУД ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 203–220. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.203-220

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД