ТИПОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКЛАДІВ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.181-202

Ключові слова:

готель, архітектура готелів, заклади тимчасового проживання, історична еволюція готелів, типологія готелів, архітектурне проєктування громадських будівель, реконструкція готелів, реновація

Анотація

У статті розглядаються питання історичної еволюції закладів тимчасового проживання, становлення та розвитку їх типології. Встановлюються особливості архітектурно-планувальної організації готельних закладів різних періодів будівництва. Прослідковується вплив соціально-економічних факторів на формування закладів тимчасового проживання на різних етапах розвитку людства.

Висвітлюються сучасні тенденції та прогностичні напрямки архітектурного проєктування, будівництва та реконструкції закладів тимчасового проживання, а також реновації різних типів цивільних будівель під готельну функцію. Окремо розглядаються особливості розвитку готельного господарства на території України, фактори, що впливають на її сучасну структуру та майбутні вектори розвитку та трансформації.

Біографія автора

Лариса Брідня, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри архітектурного проєктування цивільних будівель і споруд Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел:

Penner R. H., Adams L., Rutes W. Hotel design, planning and development. – Routledge, 2013. (in English).

Portman, J., & Barnett, J. The architect as developer. McGraw-Hill Book Company, 1976. (in English).

Buzzelli G. Manuale dell’IndustriaAlberghiera. Progetto, struttura, tecnologia. Turing Club Italiano.Zanichelli, Bologna, 1990. (in Italy).

Gathje, C. At the Plaza: An Illustrated History of the World's Most Famous Hotel. St. Martin's Press, 2014. (in English).

Bullen, P. A., & Love, P. E. (2011). Adaptive reuse of heritage buildings. Structural survey, Vol. 29(5), 2011. p. 411-421. (in English).

Gong, Z., & Bridnia, L. Analysis of the experience of renovating industrial enterprises into hotels in China. In E3S Web of Conferences (Vol. 237, p. 04-07). EDP Sciences, 2021. (in English).

Куцевич В. В. Архітектурна типологія громадських будинків і споруд. Сучасні тенденції розвитку. Сучасні проблеми архітектури і містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип.35. С.376-384. http://library.knuba.edu.ua/node/85.

Ткаленко В. В. Архітектурне проектування будівель і споруд тимчасового колективного проживання: навч. посібник для студ. спец. 7.06010201 "Архітектура будівель і споруд". К. КНУБА, 2012. 60 с.

Ковальська О. Є. Архітектурно-планувальна організація готелів (на прикладі крупніших міст України): Дис. канд. наук: 18.00.02. Ковальська Оксана Євгенівна. К.: КиївЗНДІЕП, 2012, 186 с.

Брідня Л. Ю. Методичні основи реконструкції типових готелів в Україні.- Дисертація канд. архітектури: 18.00.02, Київ. нац. ун-т буд-ва і архітектури. - Київ, 2014.- 200 с.

Крамаренко М.О. Архітектурно-планувальні прийоми оптимізації цілорічного функціонування курортних готелів. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип.49. С. 443-449.

Яновицький Є.Л., Галак К.Т. Особливості та досвід проектування і будівництва сучасного готельного комплексу Харків-Палас на площі свободи в м. Харків. Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К.: КНУБА, 2015. Вип. 38, с. 490-512.

Рочняк Ю.А. (2013). Формування архітектури споруд гірських верховин. Вісник Національного університету «Львівська політехніка», 2013. Вип. 757 С. 97–104.

Яновицький Є.Л., Селиванов О.І. Архітектурні рішення та прийоми при реконструкції громадських будівель в Україні на прикладі готелю «Юність» в Одесі. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 64. С. 309–333. Doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333.

Брідня Л.Ю. Особливості формування архітектури українських готелів радянського періоду будівництва (1917-1990 рр. XX ст.). Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2012. Вип. 31. C. 326-342.

Гун Ц. Стратегія генерального планування адаптивного повторного використання промислових будівель під готелі. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 79. C. 103–114. Doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.103-114

Брідня, Л. Ю. Принципи і прийоми естетично-образної трансформації при реконструкції історичних промислових будівель під громадську функцію. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 63. C. 252–267. Doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.252-267.

Colwell R. R., Pramer D. (1994). Back to the Future with UNESCO. Science. Vol.265, (5175), 1994. P.1047-1048. (in English).

Брідня Л. Ю. Пропозиції щодо реконструкції типових готелів в Україні під заклади тимчасового проживання переселенців. Архітектурний вісник КНУБА. К.: КНУБА, 2015. Вип. 5. С. 235-239.

Голубенко В.В. Системний підхід до забезпечення організації проживання внутрішньо переміщених осіб. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 80. С. 42–148. Doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.142-148

Серьогін Ю.І. (2022) Відновлення? – Відродження! Архітектурний вісник КНУБА. К.: КНУБА, 2022. Вип. 24–25. С. 97–112. Doi.org/10.32347/2519-8661.2022.24-25.97-112

References

Penner, R. H., Adams, L., & Rutes, W. (2013). Hotel design, planning and development. Routledge. (in English).

Portman, J., & Barnett, J. (1976). The architect as developer. McGraw-Hill Book Company. (in English).

Buzzelli G. (1990). Manuale dell’Industria Alberghiera. Progetto, struttura, tecnologia. Turing Club Italiano. Zanichelli, Bologna. (in Italy).

Gathje, C. (2014). At the Plaza: An Illustrated History of the World's Most Famous Hotel. St. Martin's Press. (in English)

Bullen, P. A., & Love, P. E. (2011). Adaptive reuse of heritage buildings. Structural survey, 29(5), 411-421. (in English)

Gong, Z., & Bridnia, L. (2021). Analysis of the experience of renovating industrial enterprises into hotels in China. In E3S Web of Conferences (Vol. 237, p. 04007). EDP Sciences. (in English).

Kutsevych, V. (2014). Arkhitekturna typolohiia hromadskykh budynkiv i sporud. Suchasni tendentsii rozvytku. [Architectural typology of public buildings and structures] Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia. (35), 376-384. (in Ukrainian).

Tkalenko, V. (2012) Arkhitekturne proektuvannia budivel i sporud tymchasovoho kolektyvnoho prozhyvannia [Architectural design of buildings and structures of temporary collective living]: navch. posibnyk dlia stud. spets. 7.06010201 "Arkhitektura budivel i sporud". 60 p. (in Ukrainian).

Kovalska, O. (2012). Arkhitekturno-planuvalna orhanizatsiia hoteliv (na prykladi krupnishykh mist Ukrainy) [Architectural and planning organization of hotels (on the example of larger cities of Ukraine)]: Dys. kand. nauk: 18.00.02. Kovalska Oksana. KyivZNDIEP. 186 p. (in Ukrainian).

Bridnia, L. (2014). Metodychni osnovy rekonstruktsii typovykh hoteliv v Ukraini [Methodical foundations of reconstruction of typical hotels in Ukraine]: avtoref. dys. kand. arkhit.: 18.00.02. Bridnia Larysa. KNUBA, 21 p. http://repositary.knuba.edu.ua:8080/xmlui/handle/987654321/3107/ (in Ukrainian).

Kramarenko, M. (2014). Arkhitekturno-planuvalni pryiomy optymizatsii tsilorichnoho funktsionuvannia kurortnykh hoteliv [Architectural and planning techniques for optimizing the year-round operation of resort hotels]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia (49), 443-449. (in Ukrainian).

Ianovytskyi, Ye., Halak K.T. (2015). Osoblyvosti ta dosvid proektuvannia i budivnytstva suchasnoho hotelnoho kompleksu Kharkiv-Palas na ploshchi svobody v m. Kharkiv [Features and experience of designing and building a modern Kharkiv-Palace hotel complex on Freedom Square in Kharkiv]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia (38), 490-512. (in Ukrainian).

Rochniak, Yu. (2013). Formuvannia arkhitektury sporud hirskykh verkhovyn [The formation of the architecture of mountain top structures]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» (757), 97–104. (in Ukrainian).

Yanovytskyi, Ye., Selyvanov, O. Arkhitekturni rishennia ta pryiomy pry rekonstruktsii hromadskykh budivel v Ukraini na prykladi hoteliu «Iunist» v Odesi [Architectural solutions and techniques in the reconstruction of public buildings in Ukraine, using the example of the Yunist Hotel in Odessa]. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia (64), 309–333. Doi.org/10.32347/2077-3455.2022.64.309-333. (in Ukrainian).

Bridnia, L. (2012) Osoblyvosti formuvannia arkhitektury ukrainskykh hoteliv radianskoho periodu budivnytstva (1917-1990 rr. XX st.) [Peculiarities of the formation of the architecture of Ukrainian hotels during the Soviet period of construction (1917-1990, XX century)]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia (31), 326-342. (in Ukrainian).

Gong, Z. (2022). Stratehiia heneralnoho planuvannia adaptyvnoho povtornoho vykorystannia promyslovykh budivel pid hoteli [Master planning strategy for adaptive reuse of industrial buildings for hotels]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia (79), 103–114. Doi.org/10.32347/2076-815x.2022.79.103-114 (in Ukrainian).

Bridnia, L. (2022). Pryntsypy i pryiomy estetychno-obraznoi transformatsii pry rekonstruktsii istorychnykh promyslovykh budivel pid hromadsku funktsiiu [Principles and methods of aesthetic and figurative transformation during the reconstruction of historical industrial buildings for a public function]. Suchasni problemy Arkhitektury ta Mistobuduvannia (63), 252–267. Doi.org/10.32347/2077-3455.2022.63.252-267. (in Ukrainian).

Colwell R. R., Pramer D. (1994). Back to the Future with UNESCO. Science. 265, (5175). 1047-1048. (in English).

Bridnia, L. (2015). Propozytsii shchodo rekonstruktsii typovykh hoteliv v Ukraini pid zaklady tymchasovoho prozhyvannia [Proposals for the reconstruction of typical hotels in Ukraine as temporary accommodation facilities for immigrants]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA (5), 235-239. (in Ukrainian).

Holubenko, V. (2022). Systemnyi pidkhid do zabezpechennia orhanizatsii prozhyvannia vnutrishno peremishchenykh osib [Systematic approach to providing accommodation for internally displaced persons]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia (80), 42–148. Doi.org/10.32347/2076-815x.2022.80.142-148 (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Брідня, Л. (2023). ТИПОЛОГІЧНА ЕВОЛЮЦІЯ ЗАКЛАДІВ ТИМЧАСОВОГО ПРОЖИВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 181–202. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.181-202

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД