ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-КОДУ В СТРУКТУРІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА

Автор(и)

  • Аліна Руденко Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-5416-7306
  • Ірина Ладигіна Одеська державна академія будівництва та архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0001-8370-5783

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.169-180

Ключові слова:

постіндустріальне місто, міський дизайн, дизайн міського середовища, дизайн-код, структурно-планувальна організація міста, автентичне міське середовище, історико-генетичний код міста

Анотація

Розглядається формування дизайн-коду міста як об’єктивного і глобального явища, що в останні десятиліття отримало розвиток в багатьох розвинутих державах Європи.

Будучи спрямованим, переважно, на досягнення візуального комфорту, дизайн-код в умовах постіндустріального міста набуває нового забарвлення, охоплюючи все предметно-просторове середовище «містобудівного партеру» як простору на рівні двох перших поверхів забудови, що обладнаний вуличними меблями та системою візуальних комунікацій.

Досліджується дизайн-код міста як невід’ємний елемент міського дизайну, що, в свою чергу, визначає особливості міського середовища, його компоненти, підтримує природні і культурні складові, що базуються на належності до певного місця. При цьому, характеристики «місця» напряму залежать від його розміщення в конкретному структурному елементі міста, а створення дизайн-коду, таким чином, має відбуватися на основі історико-генетичного аналізу – своєрідного еволюційного дослідження – історико-генетичного коду міста.

На основі розуміння сучасного міста як складної, відкритої, ієрархічно організованої системи, пропонується концепція формування дизайн-коду, як системоутворюючого елемента загальної системи міського дизайну, що спрямована на подолання негативної спадщини індустріального суспільства і гуманізацію міського середовища та розповсюджується на структурно-планувальну організацію міста у відповідності до генетичного коду.

Біографії авторів

Аліна Руденко, Харківський національний університет міського господарства ім. О.М.Бекетова

Асистент кафедри архітектури будівель і споруд Харківського національного університету
міського господарства ім. О.М. Бекетова

Ірина Ладигіна, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Одеської державної академії будівництва та архітектури

Посилання

Список використаної літератури

Дизайн код. URL: https://sher.media/kak-dizajn-kod-kontroliruet-estetiku-goroda/ (дата звернення 20.08.2023)

Eran B-J. The Code of the City. Standards and the Hidden Language of Place Making. The MIT Press, 2005, 264 pp.

Embaby M. E. “Urban Design Code” as a New Guiding Tool for Urban Development in Egypt. International Journal of Engineering Research & Technology. Vol. 4 Issue 06, 2015, p. 685-699.

Choy N. Why urban design codes? The role these technical instructions can play in generating positive social outcomes. URL: https://www.alliesandmorrison.com/research/why-urban-design-codes (дата звернення 21.08.2023)

Rudlin D. What will design codes in local plans mean for you? The RIBA Journal, 2023. URL: https://www.ribaj.com/intelligence/national-model-design-code-local-authority-plan (дата звернення 21.08.2023)

Михайлов С. М. Дизайн современного города: комплексная организация предметно-пространственной среды: теоретико-методологическая концепция. URL: https://www.dissercat.com/content/dizain-sovremennogo-goroda-kompleksnaya-organizatsiya-predmetno-prostranstvennoi-sredy-teore (дата звернення 21.08.2023)

Заварзін О.О. Дизайн архітектурного середовища: курс лекцій для здобувачів освітнього ступеня «Бакалавр» спеціальності 022 «Дизайн». Київ:НАКККіМ, 2020. 56 с.

Пивоваров Ю.Л. Основы геоурбанистики. Урбанизация и городские системы. М.: Владос, 1999. 232 с.

Генетический код города. URL: https://present5.com/geneticheskij-kod-goroda/ (дата звернення 21.08.2023)

Shevchenko L. Learning the city through its design code: Paris. URL: https://bootcamp.uxdesign.cc/learning-the-city-through-its-design-code-paris-5ea2f70a1dfc (дата звернення 22.08.2023)

Дизайн-код міста: реклама повинна прикрашати. URL: https://art-light.com.ua/articles/soglasovanie-vivesok/reklama-povynna-prykrashaty (дата звернення 22.08.2023)

Германия: Особенности национальной рекламы. URL: https://www.viraj-spb.ru/o-kompanii/stati/germaniya-osobennosti-natsionalnoy-reklamy.html (дата звернення 22.08.2023)

Як зробити своє місто зручним та красивим: дизайн-код та рішення для кожного містянина. URL: https://rubryka.com/article/convenient-city/ (дата звернення 21.08.2023)

Про рекламу: Закон від 03.07.1996 № 270/96-ВР//База даних «Законодавство України»/ВР України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text (дата звернення: 26.08.2023).

Глазичев В. Л. Урбанистика. М.: Европа. Новая площадь, 2008. 218 с.

Reference

Dizayn kod. [Design code]. URL: https://sher.media/kak-dizajn-kod-kontroliruet-estetiku-goroda/ (in Russian)

Eran, B-J. (2005) The Code of the City. Standards and the Hidden Language of Place Making. The MIT Press, 264 p. (in English)

Embaby, M. E. (2015) “Urban Design Code” as a New Guiding Tool for Urban Development in Egypt. International Journal of Engineering Research & Technology. Vol. 4 Issue 06, 685-699. (in English)

Choy, N. Why urban design codes? The role these technical instructions can play in generating positive social outcomes. URL: https://www.alliesandmorrison.com/research/why-urban-design-codes (in English)

Rudlin, D. (2023) What will design codes in local plans mean for you? The RIBA Journal. URL: https://www.ribaj.com/intelligence/national-model-design-code-local-authority-plan (in English)

Mikhailov, S. M. Design of a modern city: complex organization of the subject-spatial environment: theoretical and methodological concept [Dizayn sovremennogo goroda: kompleksnaya organizatsiya predmetno-prostranstvennoy sredy: teoretiko-metodologicheskaya kontseptsiya]. URL: https://www.dissercat.com/content/dizain-sovremennogo-goroda-kompleksnaya-organizatsiya-predmetno-prostranstvennoi-sredy-teore (in Russian)

Zavarzin, O.O. (2020) Dyzayn arkhitekturnoho seredovyshcha: kurs lektsiy dlya zdobuvachiv osvitnʹoho stupenya «Bakalavr» spetsialʹnosti 022 «Dyzayn» [Design of the architectural environment: a course of lectures for the holders of the "Bachelor" degree in the specialty 022 "Design"]. Kyiv: NAKKKiM, 56 p. (in Ukrainian)

Pivovarov, YU. L. (1999). Fundamentals of geourbanism. Urbanization and urban systems. [Osnovy geourbanistiki. Urbanizatsiya i gorodskiye sistemy]. M.: Vlados, 232 s. (in Russian)

Geneticheskij kod goroda [Genetic code of the city]. URL: https://present5.com/geneticheskij-kod-goroda/ (in Russian)

Shevchenko, L. Learning the city through its design code: Paris. URL: https://bootcamp.uxdesign.cc/learning-the-city-through-its-design-code-paris-5ea2f70a1dfc (in English)

Dyzayn-kod mista: reklama povynna prykrashaty [Design code of the city: advertising must be decorated]. URL: https://art-light.com.ua/articles/soglasovanie-vivesok/reklama-povynna-prykrashaty (in Ukrainian)

Germaniya: Osobennosti natsional'noy reklamy [Germany: Features of national advertising]. URL: https://www.viraj-spb.ru/o-kompanii/stati/germaniya-osobennosti-natsionalnoy-reklamy.html (in Russian)

How to make your city convenient and beautiful: design code and solutions for every citizen [Yak zrobyty svoye misto zruchnym ta krasyvym: dyzayn-kod ta rishennya dlya kozhnoho mistyanyna]. URL: https://rubryka.com/article/convenient-city/ (in Ukrainian)

Verkhovna Rada of Ukraine (1996, July 3). Zakon Ukrainy «Pro reklamu»[A law of Ukraine is «On advertising»] Vidomosti Verkhovnoyi Rady

Ukrayiny, № 39, 181. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/270/96-%D0%B2%D1%80#Text (in Ukrainian).

Glazichev, V. L. (2008). Urbanism. [Urbanistika]. M.: Europe. New Square, 218 p. (in Russian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Руденко, А., & Ладигіна, І. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙН-КОДУ В СТРУКТУРІ ПОСТІНДУСТРІАЛЬНОГО МІСТА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 169–180. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.169-180

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ