ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.157-168

Ключові слова:

гармонізація простору, індустріальне місто, депресивне місто, ревіталізація, реновація, міський простір

Анотація

В даному дослідженні розглянуто проблеми та перспективи гармонізації простору індустріальних міст в сучасних умовах. Визначена основна проблематика розвитку індустріальних міст. Розглянуто важливість вивчення попередніх результатів наукових досліджень схожої проблематики.

Виділити основні напрями функціонування та розвитку індустріальних міст. Проведено аналіз світової практики перетворення індустріальних міст у комфортні та безпечні території з визначенням основних типів. Виявлені основні ключові поняття, які допомагають розглянути проблематику більш широко. Проведений контент-аналіз стосовно архітектурно-містобудівного простору дозволив виявити проблеми (диспропорції) індустріального міста з позицій умов проживання на міських територіях.

Біографії авторів

Ірина Рижова, Національний університет «Запорізька політехніка»

Доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»

Тетяна Павленко, Національний університет «Запорізька політехніка»

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»

Тетяна Єншуєва, Національний університет «Запорізька політехніка»

Старший викладач кафедри дизайну Національного університету «Запорізька політехніка»

Посилання

Список джерел

Буравченко С. Г. Сучасні підходи до реновації промислових районів зі створенням міських громадських просторів / С. Г. Буравченко, А. І. Горбунова // Теорія та практика дизайну. 2020. Вип. 21. С.7-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2020_21_3

Банах А. В. Проблеми і перспективи реновації території та будівель Запорізького алюмінієвого комбінату / А. В. Банах, Ю. П. Єгоров, В. О. Савін,

Г. В. Сіромолот, О. В. Гребенюк // Містобудування та територіальне планування. 2018. Вип. 67. С. 53-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_67_12

Броневицький А. П. Особливості ревіталізації промислових будівель / А. П. Броневицький // Збірник наукових праць [Полтавського національного технічного університету ім. Ю. Кондратюка]. Серія : Галузеве машинобудування, будівництво. 2015. Вип. 2. С.65-69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2015_2_10

Броневицький А. П. Ревіталізація промислових будівель Києва / А. П. Броневицький // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". 2017. № 11. С.11-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_11_3

Габрель М. М. Переосвоєння постпромислових територій на прикладі м. Івано-Франківська / М. М. Габрель, Д.-Т. В Скрипин, Т. В. Скрипин // Містобудування та територіальне планування. 2020. Вип. 75. С.114-133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_75_13

Габрель М. М. Вплив промислової спадщини на атрактивність Львова та його приміської зони / М. М. Габрель // Містобудування та територіальне планування. 2011. Вип. 39. С.77-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2011_39_14

Гнатюк Л.Р. Ревіталізація промислових об’єктів на прикладі м. Київ / Л.Р. Гнатюк, М.В. Мельник // Теорія та практика дизайну. Збірник наукових праць / Мистецтвознавство. К.: НАУ, 2019. Вип. 16. C.53–68. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49733

Захарова С., Фостащенко О., Архіпова К., Гондар С., Фостащенко Д. ПЕРЕДУМОВИ РЕНОВАЦІЇ ПОСТПРОМИСЛОВИХ ТЕРИТОРІЙ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОГО АЛЮМІНІЄВОГО КОМБІНАТУ. Містобудування та територіальне планування, вип. 83, Квітень 2023, с. 110-22, DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.110-122

Йен Ґел. Міста для людей / Йен Ґел. Київ: Основи, 2018. 304 с., Broschiert ISBN 978-966-500-823-1

Коник С.І. Ущільнення забудови території історично сформованих міст (на прикладі Львова): дис. ... канд. Архітектури: спец. 18.00.01. Національний університет «Львівська політехніка», Львів, 2021. 306 с. URL: https://lpnu.ua/rada-phd/df-35052074

Осиченко Г.О. Щодо питання реконструкції історичних промислових об’єктів. Архітектурний вісник КНУБА. Теорія та історія архітектури. Київ: КНУБА, 2019. Вип. 17-18. C.182-193. URL: https://drive.google.com/open?id=1BWrBg9vMEKiBfnPfAv2zIMYb7grQvios

Європейський союз: Лейпцизька хартія сталого європейського міста. Лейпциг, 24-25 травня 2007. – Інформація щодо просторового розвитку. Вип. 4. 2010. с.5. с.315-319. URL: https://city2030.org.ua/en/document/leipzig-charter-sustainable-european-cities-text

Рижова І., Павлюк О. Стратегія стійкого розвитку урбоекології в сучасному просторово-предметному середовищі: виклики, можливості, перспективи/ Humanities Studies : збірник наукових праць / гол. ред. В. Г. Воронкова. Запоріжжя: Видавничий дім «Гельветика», 2023. Випуск 15 (92). 180 с.С.52-64. URL: https://doi.org/10.32782/hst-2023-15-92-06

Рижова І.С., Захарова С.О. Вплив «smart технологій» на розвиток «smart-міста» в інформаційному суспільстві// Гуманітарний вісник Запорізької державної інженерної академії: [Зб. наук. пр.]. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2018. Вип.72. С.81-91. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/130575/126341

Супрунович Ю.О. Об'ємно-просторова організація торговельних комплексів на основі реновації промислових будівель : Автореф. дис... канд. архіт.: 18.00.02. К., 2007. 20 с. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124027052

Сеньковська Я. Т. Функціонально-планувальна реструктуризація територій промислових об’єктів міста (на прикладі м. Львова) : дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата архітектури : 18.00.01 – теорія архітектури, реставрація пам’яток архітектури / Ярина Тарасівна Сеньковська ; Міністерство освіти і науки України, Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2017. 276 с. Бібліографія: с. 242–263 (205 назв). URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/38621

Стецюк І. І. Типи та види гармонійної трансформації міського середовища / І. І. Стецюк // Сучасні проблеми архітектури та містобудування. 2015. Вип. 41. С. 203-208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_41_37

Тімохін В. Проблеми і принципи реконструкції сучасного міського середовища / В. Тімохін // Досвід та перспективи розвитку міст України. 2014. Вип. 26. С. 15-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dprmu_2014_26_4

Beauregard, R.A. Voices of Decline: The Postwar Fate of US Cities (2nd ed.). Routledge, 2023. DOI: https://doi.org/10.4324/9780203951903

Göb, R. “Die Schrumpfende Stadt.” Arch. Kommunalwissenschaften, 1977. 16: 149–177.

Pavlenk T., Ivasenko V., Koval I. FORMATION METHODS OF PUBLIC SPACE DURING THE AIRPORT RECONSTRUCTION: Array. Municipal Economy of Cities, 2020. 6(159), 91–96. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5679

References

Buravchenko, S. H. (2020) Suchasni pidkhody do renovatsii promyslovykh raioniv zi stvorenniam miskykh hromadskykh prostoriv. [Modern approaches to the renovation of industrial areas with the creation of urban public spaces.] / Teoriia ta praktyka dyzainu. Vyp. 21. p. 7-15. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/tprd_2020_21_3 (in Ukranian).

Banakh, A. V. (2018) Problemy i perspektyvy renovatsii terytorii ta budivel Zaporizkoho aliuminiievoho kombinatu. [Problems and prospects of renovation of the territory and buildings of the Zaporizhzhia Aluminum Plant.] / Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 67. p. 53-60. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2018_67_12 (in Ukranian).

Bronevytskyi, A. P. (2015) Osoblyvosti revitalizatsii promyslovykh budivel. [Features of revitalization of industrial buildings.] / Zbirnyk naukovykh prats [Poltavskoho natsionalnoho tekhnichnoho universytetu im. Yu. Kondratiuka]. Seriia: Haluzeve mashynobuduvannia, budivnytstvo. Vyp. 2. p. 65- 69. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Znpgmb_2015_2_10 (in Ukranian).

Bronevytskyi, A. P. (2017) Revitalizatsiia promyslovykh budivel Kyieva. [Revitalization of Kyiv's industrial buildings.] Mizhnarodnyi naukovyi zhurnal "Internauka". №11. p.11-18. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2017_11_3 (in Ukranian).

Habrel, M. M. (2020) Pereosvoiennia postpromyslovykh terytorii na prykladi m. Ivano-Frankivska. [Redevelopment of post-industrial territories on the example of Ivano-Frankivsk.] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 75. p. 114-133. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2020_75_13 (in Ukranian).

Habrel, M. M. (2011) Vplyv promyslovoi spadshchyny na atraktyvnist Lvova ta yoho prymiskoi zony. [The influence of industrial heritage on the attractiveness of Lviv and its suburban area.] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. Vyp. 39. p.77-83. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2011_39_14 (in Ukranian).

Hnatiuk, L.R. (2019) Revitalizatsiia promyslovykh obiektiv na prykladi m. Kyiv. [Revitalization of industrial facilities on the example of Kyiv.] Teoriia ta praktyka dyzainu. Zbirnyk naukovykh prats / Mystetstvoznavstvo. K.: NAU. Vyp. 16. p. 53–68. URL: https://er.nau.edu.ua/handle/NAU/49733 (in Ukranian).

Zakharova, S., Fostashchenko, O., Arkhipova, K., Hondar, S., & Fostashchenko, D. (2023) PREREQUISITES FOR THE RENOVATION OF POST-INDUSTRIAL TERRITORIES ON THE EXAMPLE OF THE ZAPORIZ ALUMINUM PLANT. [PEREDUMOVY RENOVATsII POSTPROMYSLOVYKh TERYTORII NA PRYKLADI ZAPORIZKOHO ALIuMINIIeVOHO KOMBINATU]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, (83), p.110-122. https://doi.org/10.32347/2076-815x.2023.83.110-122 (in Ukranian).

Ien Gel (2018) Mista dlia liudei [Cities for people.] Kyiv: Osnovy, 2018. 304 s., Broschiert ISBN 978-966-500-823-1 (in Ukranian).

Konyk, S. I. (2021) Ushchilnennia zabudovy terytorii istorychno sformovanykh mist (na prykladi Lvova). [Consolidation of the built-up area of historically formed cities (on the example of Lviv).]: dys. ... kand. Arkhitektury: spets. 18.00.01. Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika», Lviv. 306 p. – URL: https://lpnu.ua/rada-phd/df-35052074 (in Ukranian).

Osychenko, H.O. (2019) Shchodo pytannia rekonstruktsii istorychnykh promyslovykh obiektiv [Regarding the issue of reconstruction of historical industrial facilities.]. Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Teoriia ta istoriia arkhitektury. Kyiv: KNUBA. Vyp. 17-18. p.182-193. URL: https://drive.google.com/open?id=1BWrBg9vMEKiBfnPfAv2zIMYb7grQvios (in Ukranian).

EU document. (2010) [Ievropeiskyi soiuz: Leiptsyzka khartiia staloho yevropeiskoho mista. Leiptsyh, 24-25 travnia 2007]. – Informatsiia shchodo prostorovoho rozvytku. Vyp. 4. p.5. p.315-319. URL: https://city2030.org.ua/en/document/leipzig-charter-sustainable-european-cities-text (in Ukranian).

Ryzhova, Iryna, & Pavliuk, Olha (2023) Stratehiia stiikoho rozvytku urboekolohii v suchasnomu prostorovo-predmetnomu seredovyshchi: vyklyky, mozhlyvosti, perspektyvy. [The strategy of sustainable development of urban ecology in the modern spatial and subject environment: challenges, opportunities, prospects.] Humanities Studies: zbirnyk naukovykh prats / hol. red. V. H. Voronkova. Zaporizhzhia: Vydavnychyi dim «Helvetyka». Vypusk 15 (92). 180 p. S. 52-64. https://doi.org/10.32782/hst-2023-15-92-06 (in Ukranian).

Ryzhova, I.S., Zakharova, S.O. (2018) Vplyv «smart tekhnolohii» na rozvytok «smart-mista» v informatsiinomu suspilstvi [The influence of "smart technologies" on the development of "smart cities" in the information society.] Humanitarnyi visnyk Zaporizkoi derzhavnoi inzhenernoi akademii: [Zb. nauk. pr.]. – Zaporizhzhia: Vyd-vo ZDIA, Vyp.72. p. 81-91. URL: http://vestnikzgia.com.ua/article/view/130575/126341 (in Ukranian).

Suprunovych, Yu.O. (2007) Obiemno-prostorova orhanizatsiia torhovelnykh kompleksiv na osnovi renovatsii promyslovykh budivel [Volumetric and spatial organization of shopping complexes based on the renovation of industrial buildings]: Avtoref. dys... kand. arkhit.: 18.00.02. K. 20 p. ukp. URL: http://irbis-nbuv.gov.ua/aref/20081124027052 (in Ukranian).

Senkovska, Ya. T. (2017) Funktsionalno-planuvalna restrukturyzatsiia terytorii promyslovykh obiektiv mista (na prykladi m. Lvova) [Functional and planning restructuring of the territories of the city's industrial facilities (on the example of the city of Lviv).]: dysertatsiia na zdobuttia naukovoho stupenia kandydata arkhitektury: 18.00.01 – teoriia arkhitektury, restavratsiia pamiatok arkhitektury / Ministerstvo osvity i nauky Ukrainy, Natsionalnyi universytet «Lvivska politekhnika». Lviv. 276 p. Bibliohrafiia: p. 242–263 (205 nazv). URL: https://ena.lpnu.ua/handle/ntb/38621 (in Ukranian).

Stetsiuk, I. I. (2015) Typy ta vydy harmoniinoi transformatsii miskoho seredovyshcha [Types and types of harmonious transformation of the urban environment.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. Vyp. 41. p. 203-208. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2015_41_37 (in Ukranian).

Timokhin, V. (2014) Problemy i pryntsypy rekonstruktsii suchasnoho miskoho seredovyshcha [Problems and principles of reconstruction of the modern urban environment.] Dosvid ta perspektyvy rozvytku mist Ukrainy. Vyp. 26. p. 15-25. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/dprmu_2014_26_4 (in Ukranian).

Beauregard, R.A. (2003). Voices of Decline: The Postwar Fate of US Cities (2nd ed.). Routledge. https://doi.org/10.4324/9780203951903 (in English).

Göb, R. (1977). “Die Schrumpfende Stadt.” Arch. Kommunalwissenschaften 16: 149–177 (in German).

Pavlenko, T., Ivasenko, V., & Koval, I. (2020). FORMATION METHODS OF PUBLIC SPACE DURING THE AIRPORT RECONSTRUCTION: Array. Municipal Economy of Cities, 6(159), 91–96. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5679 (in Ukranian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Рижова, І., Павленко, Т., & Єншуєва, Т. (2023). ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ГАРМОНІЗАЦІЇ ПРОСТОРУ ІНДУСТРІАЛЬНИХ МІСТ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 157–168. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.157-168

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ