ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ БУФЕРНИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ЛАНШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.144-156

Ключові слова:

національна ідентичність, громадський простір, буферна зона, об’єкт культурної спадщини, засоби ландшафтної архітектури

Анотація

У статті представлено результати авторського дослідження щодо формування національної ідентичності в громадських просторах засобами ландшафтної архітектури; розглянуто поняття «національної ідентичності» в архітектурі та містобудуванні; наведено характеристику громадських просторів на основі соціополітичного фактора (тоталітарні та демократичні). На основі теоретичного та історико-культурного аналізу розвитку українського народу визначено основні аспекти прояву національної ідентичності в громадських просторах буферних зон України (сакральність та демократичність) та наведено вітчизняні приклади реалізації такого простору. Визначено ключовий символ ідентифікації українців в громадському просторі – рослинність як образ нескінченності життя, сили духу народу, любові до Батьківщини та ін. Також, наведені основні принципи озеленення в українському садово-парковому мистецтві. Додатково проаналізовано інтуїтивне та міжкультурне сприйняття ландшафтних сцен.

Біографія автора

Аліна Мацьоха, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірантка кафедри містобудування Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Міністерство культури та інформаційної політики України [Електронний ресурс]. – URL : https://mkip.gov.ua/news/9284.html (дата звернення 28.07.2023).

The Village [Електронний ресурс]. – URL : https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/341539-blizko-25-pam-yatok-arhitekturi-v-odesi-poshkodzheni-cherez-nichniy-obstril (дата звернення 28.07.2023).

Черкес Б. С. Національна ідентичність в архітектурі громадських центрів столичних міст в умовах ідеологічної детермінації : дис. …доктора арх.: спец. 18.00.01 / Черкес Богдан Степанович ; КНУБА, НУ «Львівська Політехніка». – К., 2006. – 327 с.

Черкес Б. С. Ідентичність та пам’ять у міському середовищі / Б.С. Черкес, Я.М. Юрик // Вісник Національного університету "Львівська політехніка". – 2014. – №793. – С. 35-39.

Юрик Я. М. Вплив ідентичності на формування архітектури Львова у ХХ ст.: дис.… канд. архіт.: 18.00.01 / Юрик Ярина Михайлівна. — Л., 2011. – 395 с.

Соснова Н. С. Теоретико-методологічні основи формування громадських просторів міст України : дис…. доктора арх.: спец. 18.00.01 / Соснова Надія Степанівна ; НУ «Львівська Політехніка». – Л., 2021. – 349 с.

Дещинський Л. Е. Історія України та її державності. Курс лекцій: Навч. посібник / Л.Є. Дещинський, С.В. Терський, І.Я. Хома, В.М. Тарабан, Р.Д. Зінкевич, Я.Я. Денісов, І.О. Гаврилів, І.В. Буковський, А.Я. Нагірняк. – Львів: Видавництво НУ «Львівська політехніка», 2009. – 476 с.

Місто-сад [Електронний ресурс]. – URL : https://misto-sad.com.ua/projects/skver_nebesnoi_sotni (дата звернення 29.07.2023).

Дивись. Інфо. [Електронний ресурс]. – URL: https://dyvys.info/2021/10/13/u-lvovi-stvoryly-park-pam-yati-prysvyachenyj-zagyblym-geroyam-foto/ (дата звернення 16.08.2023).

Кравцова І. В. Український садово-парковий ландшафт / І.В. Кравцова // Наукові записки Вінницького державного педагогічного університету ім. М. Коцюбинського. – 2014. – №26. – С. 40-47.

Михайлишин О. Л. (2000). Палацово-паркові ансамблі Волині 2-ї половини XVIII-XІX ст. / О. Л. Михайлишин. – Київ : НДІТІАМ, 2000. – 236 с.

Українська правда. [Електронний ресурс]. – URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2023/02/20/252930/(дата звернення 28.07.2023).

Yang B. The perception of landscape style: a Cross-cultural Comparison / B. Yang, R. Kaplan // Landscape and urban planning. – 1990. – №19. – С. 251-262.

Zube E. H., Pitt D. G. (1981). Cross-cultural perceptions of scenic and heritage landscapes / E.H. Zube, D.G. Pitt // Landscape Planning. – 1981. – V.8, №1. C. 69-87. https://doi.org/10.1016/0304-3924(81)90041-1

References

Ministerstvo kultury ta informatsiinoi polityky Ukrainy. (2023). Vylucheno iz https://mkip.gov.ua/news/9284.html (data zvernennia 28.07.2023). (in Ukrainian)

The Village. (2023). Vylucheno iz із https://www.the-village.com.ua/village/city/city-news/341539-blizko-25-pam-yatok-arhitekturi-v-odesi-poshkodzheni-cherez-nichniy-obstril (data zvernennia 28.07.2023). (in Ukrainian)

Cherkes, B. S. (2006). Natsionalna identychnist v arkhitekturi hromadskykh tsentriv stolychnykh mist v umovakh ideolohichnoi determinatsii. [National identity in the architecture of public centers of capital cities in conditions of ideological determination.] (dys. … doktora arkh.). KNUBA, NU «Lvivska Politekhnika». Kyiv, 327 s. (in Ukrainian)

Cherkes, B. S., Yuryk, Y. M. (2014). Identychnist ta pamiat u miskomu seredovyshchi. [Identity and memory in an urban environment]. Visnyk Natsionalnoho universytetu "Lvivska politekhnika", (№793). S. 35-39. (in Ukrainian)

Iuryk, Y. M. (2012). Vplyv identychnosti na formuvannia arkhitektury Lvova u XX st. [The Identity Influence on the Lviv Architecture Formation in the 20th Century.]. (avtoref. dys. … kand. arkh.). NU «Lvivska Politekhnika». Lviv, 395 s. (in Ukrainian)

Sosnova, N. S. (2021). Teoretyko-metodolohichni osnovy formuvannia hromadskykh prostoriv mist Ukrainy [Theoretical and methodological foundations of the public spaces formation of Ukrainian cities.] (dys…. doktora arkh.). NU «Lvivska Politekhnika». Lviv, 349 s. (in Ukrainian)

Deshchynskyi, L. E., Terskyi, S.V., Khoma, I.I., Taraban, V.M., Zinkevych, R.D., Denisov, Y.I., Havryliv, I.O., Bukovskyi, I.V., Nahirniak, A.I. (2009). Istoriia Ukrainy ta yii derzhavnosti. Kurs lektsii: Navch. posibnyk [History of Ukraine and its statehood. Course of lectures: Manual.]. Lviv: NU «Lvivska Politekhnika». 476 s. (in Ukrainian)

Misto-sad. (2016). Vylucheno iz https://misto-sad.com.ua/projects/skver_nebesnoi_sotni (data zvernennia 29.07.2023). (in Ukrainian)

Dyvys. Info. (2021). Vylucheno iz із https://dyvys.info/2021/10/13/u-lvovi-stvoryly-park-pam-yati-prysvyachenyj-zagyblym-geroyam-foto/ (data zvernennia 16.08.2023). (in Ukrainian)

Kravtsova I. V. (2014). Ukrainskyi sadovo-parkovyi landshaft [Ukrainian gardening and landscape.]. Naukovi zapysky Vinnytskoho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu im. M. Kotsiubynskoho (№26). S. 40-47. (in Ukrainian)

Mykhailyshyn, O. L. (2000). Palatsovo-parkovi ansambli Volyni 2-yi polovyny XVIII-XIX st. [Palace and landscape of Volyn of the half of the XVIII-XIX centuries]. Kyiv: NDITIAM. 236 s. (in Ukrainian)

Ukrainska Pravda. (2023). Vylucheno iz https://life.pravda.com.ua/columns/2023/02/20/252930/ (data zvernennia 28.07.2023). (in Ukrainian)

Yang, B., Kaplan, R. (1990). The perception of landscape style: a Cross-cultural Comparison. Landscape and urban planning, (19).P-p. 251-262. (in English)

Zube, E. H., Pitt, D. G. (1981). Cross-cultural perceptions of scenic and heritage landscapes. Landscape Planning, (V.8, №1). P-p. 69-87. https://doi.org/10.1016/0304-3924(81)90041-1. (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Мацьоха, А. (2023). ФОРМУВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ В ГРОМАДСЬКИХ ПРОСТОРАХ БУФЕРНИХ ЗОН ОБ’ЄКТІВ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ ЗАСОБАМИ ЛАНШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 144–156. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.144-156

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ