МОСТИ ТА МОСТОВІ СПОРУДИ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ

Автор(и)

  • Віталій Гах Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Ukraine http://orcid.org/0009-0003-9462-9554

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.133-143

Ключові слова:

міське середовище, мости, мостові споруди, функція, різновиди, виразність

Анотація

У статті висвітлюються питання функціонування мостів та мостових споруд у міському середовищі, їх вагоме значення у підвищенні не лише його комфортності, а й естетичних характеристик. Світова теорія і практика використання мостів показала їх значний еволюційний прогрес. Від звичайних прямолінійних комунікаційних шляхів мости поступово набували нових функцій, естетичних якостей та складних просторових рішень – багатофункціональних мостових споруд. В статті виявлені сучасні тенденції включення мостів у міське середовище: екологічне спрямування, багатофункціональність, інноваційність у використанні технологій та безбар’єрність.

Біографія автора

Віталій Гах, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант кафедри архітектури будівель та дизайну Національного університету «Полтавська політехніка ім. Ю.Кондратюка»

Посилання

Список джерел

Види мостів: бібліогр. покажч. / відп. ред. С.П. Мовчан, автор – упор. Н.М. Маргіна; ред. кол.: С.П. Мовчан, Н.М. Маргіна, А.С. Петрук, Л.А. Віговська. Одеса: ОДАБА, 2013. 24с.

Вірола Ю. Видатні мости світу. К.: Національний транспортний університет, 2001. 56 с.

Грубе Г., Кучмар А. Путеводитель по архитектурным формам. М.: Стройиздат, 1990. 216 с.

Дороги і мости: Зб. наук. ст. Вип. 1 / заг. ред. П.М. Коваль. К.: Держ. дор. наук.-дослід. ін-т ім. М. П. Шульгіна, 2003. 217 с.

Косяк В.М. Термінологічний довідник у галузі містобудування. Д.: Наука і освіта, 2007. 129 с.

Косяк В. М. Штучні споруди України: монографія. Ч.1. Мости через Дніпро в Дніпропетровську. Д. : Наука і освіта, 2006. 135 с.

Лучко Й.Й., Распопов О.С., Коваль П.М. Мости, труби і тунелі: підруч. для студентів вищ. навч. закл. Львів: Каменяр, 2014. 882 с.

Макухін М.О. Багатофункціональні мостові споруди міста: особливості архітектурно-планувальної організації. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип. 37. С. 390-397.

Макухін М.О. Основні засади архітектурно-просторового вирішення багатофункціональних мостових споруд. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2015. Вип. 38. С. 51-60.

Макухін М.О.Особливості розміщення та складу багатофункціональних мостових споруд. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2014. Вип. 36. С. 439-448.

Мардер А.П., Євреїнов Ю.М., Пламеницька О.А. та ін. Архітектура: корот. словник-довідник. Київ: Будівельник, 1995. 335 с.

Снитко В.П. Проектування сталезалізобетонних мостів: навчальний посібник. К.: НТУ, 2005. 118 с.

Страхов Н. Є., Голубєв В. О., Тодіріка В. В., Ходун В. М. Експлуатація і реконструкція мостів: підруч. для студ. транспорт. і буд. спец. вищ. навч. закл. К.: Транспорт. Акад. України, Нац. транспорт. ун-т., 2002. 408 с.

Фукс Г.Б. Мости Києва. Містобудування та територіальне планування. К.: КНУБА, 2002. № 12. С. 193-208.

Шевченко Л.С., Федотов Р.С. Мости в дизайні архітектурного середовища: світовий досвід. 72-а наук. конф. проф., викл., наук. працівників, аспірантів та студентів університету, присвячена 90-річчю Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»: тези доп. Полтава, 2020. Том 1. С. 69-70.

A Context for Common Historic Bridge Types. USA: Parsons Brinckerhoff & Engineering and Industrial Heritage, 2005. 239 p.

Gasparini, Dario A. Development of Reinforced Concrete Arch Bridges in the U.S.: 1894-1904. History and Heritage, 2002. Vol. 124, No. 11. Рp. 321-334.

The Habitable Bridge Design Studio/. URL: https://thehabitablebridge.wordpress.com/2017/10/01/research-247-habitable-bridge-for-seville/ (дата звернення: 07.09.2023).

References

Vydy mostiv: bibliohr. pokazhchyk. (2013). [Types of bridges: bibliographic index]. Vidp. red. S.P. Movchan, avtor – upor. N.M. Marhina; red. kol.: S.P. Movchan, N.M. Marhina, A.S. Petruk, L.A. Vihovska. Odesa: ODABA, 24 s. (in Ukrainian).

Virola, Yu. (2001). Vydatni mosty svitu [Outstanding bridges of the world]. K.: Natsionalnyi transportnyi universytet, 56 s. (in Ukrainian).

Hrube, G., & Kuchmar, A. (1990). Putevoditel po arhitekturnyim formam [Guide to architectural forms]. M.: Stroyizdat, 216 s. (in Russian).

Dorohy i mosty: Zb. nauk. st., Vyp. 1 (2003). [Roads and bridges: Collection of scientific articles, Vol. 1]. Zah. red. P.M. Koval. K.: Derzh. dor. nauk.-doslid. in-t im. M. P. Shulhina, 217 s. (in Ukrainian).

Kosiak, V.M. (2007). Terminolohichnyi dovidnyk u haluzi mistobuduvannia. [Terminological guide in the field of urban planning]. D.: Nauka i osvita, 129 s. (in Ukrainian).

Kosyak, V.M. (2006). Shtuchni sporudy Ukrainy: monohrafiia. Ch.1. Mosty cherez Dnipro v Dnipropetrovsku. [Artificial structures of Ukraine: monograph. Part 1. Bridges across the Dnipro in Dnipropetrovsk]. D. : Nauka i osvita, 135 s. (in Ukrainian).

Luchko, Y.Y., Raspopov, O.S., & Koval, P.M. (2014). Mosty, truby i tuneli: pidruch. dlia studentiv vyshch. navch. zakl. [Bridges, pipes and tunnels: a textbook for students of higher educational institutions]. Lviv: Kameniar, 2014, 882 s. (in Ukrainian).

Makukhin, M.O. (2014). Bahatofunktsionalni mostovi sporudy mista: osoblyvosti arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii. [Multifunctional bridge structures of the city: peculiarities of architectural and planning organization]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA, Vyp. 37, S. 390-397. (in Ukrainian).

Makukhin, M.O. (2015). Osnovni zasady arkhitekturno-prostorovoho vyrishennia bahatofunktsionalnykh mostovykh sporud. [Basic principles of architectural and spatial solution of multifunctional bridge structures]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA, Vyp. 38, S. 51-60. (in Ukrainian).

Makukhin, M.O. (2014). Osoblyvosti rozmishchennia ta skladu bahatofunktsionalnykh mostovykh sporud. [Peculiarities of placement and composition of multifunctional bridge structures]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA, Vyp. 36, S. 439-448. (in Ukrainian).

Marder, A.P., Yevreinov, Y.M., Plamenitska, O.A., etc. (1995). Arkhitektura: korotkyi slovnyk-dovidnyk. [Architecture: a short reference dictionary]. Kiev, Budіvelnik, 335 s. (in Ukrainian).

Snytko, V.P. (2005). Proektuvannia stalezalizobetonnykh mostiv: navchalnyi posibnyk. [Design of steel-reinforced concrete bridges: tutorial]. K.: NTU, 118 s. (in Ukrainian).

Strakhov, N.E., Golubev, V.O., Todirika, V.V., & Khodun V.M. (2002). Ekspluatatsiia i rekonstruktsiia mostiv: pidruchnyk dlia studentiv transportnykh i budivelnykh spetsialnostei vyshchykh navchalnykh zakladiv. [Operation and reconstruction of bridges: a textbook for students of transport and construction specialties of higher educational institutions]. K.: Transport, Akad. Ukrainy, Nats. transport. un-tу, 408 s. (in Ukrainian).

Fuchs, G.B. (2002). Mosty Kyieva. [Bridges of Kyiv]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia. K.: KNUBA, № 12, S. 193-208. (in Ukrainian).

Shevchenko, L.S., Fedotov, R.S. (2020). Mosty v dyzaini arkhitekturnoho seredovyshcha: svitovyi dosvid. [Bridges in the design of the architectural environment: world experience]. 72-a nauk. konf. prof., vykl., nauk. pratsivnykiv, aspirantiv ta studentiv universytetu, prysviachena 90-richchiu Natsionalnoho universytetu «Poltavska politekhnika imeni Yuriia Kondratiuka»: tezy dop. Poltava, Tom 1, S. 69-70. (in Ukrainian).

A Context for Common Historic Bridge Types (2005). USA: Parsons Brinckerhoff & Engineering and Industrial Heritage, 239 p. (in English).

Gasparini, Dario A. (2022). Development of Reinforced Concrete Arch Bridges in the U.S.: 1894-1904. History and Heritage, Vol. 124, No. 11. Рp. 321-334. (in English).

The Habitable Bridge Design Studio (2023), [online] Dostup: https://thehabitablebridge.wordpress.com/2017/10/01/research-247-habitable-bridge-for-seville/ [7 veresnia 2023]. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Гах, В. (2023). МОСТИ ТА МОСТОВІ СПОРУДИ В МІСЬКОМУ СЕРЕДОВИЩІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 133–143. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.133-143

Номер

Розділ

МІСТОБУДУВАННЯ