ПАБЛІКАРТ ЯК ХУДОЖНІЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Валентина Праслова Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine http://orcid.org/0000-0002-9342-6996

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.72-80

Ключові слова:

художнє проєктування, архітектурно-міське середовище, інсталяції, перфоманс, хепенінг, паблікарт

Анотація

У статті розглядаються закономірності розвитку сучасних форм паблікарту, що дозволяють переосмислити розвиток архітектурно-міського середовища з позицій художнього проєктування. В результаті дослідження сформульовано чотири принципи паблікарту на трьох ієрархічних рівнях системи архітектурно-міського середовища, а саме: принцип інтерактивності, дигіталізації, креативності, концептуальності. Виділені принципи спираються на характерні тенденції і процеси формування. Аналіз сучасних форм паблікарту, таких як інсталяція, перфоманс, хепенінг, виявив їх використання в межах кожного з визначених принципів. При чому, кожен з принципів розглядає перелічені форми з власного куту зору, внаслідок чого вони набувають індивідуального змісту. Це дозволяє розглядати та розвивати паблікарт середовище як багаторівневу інтерактивну відкриту систему з розвиненим культурним контекстом, що взаємодіє з людиною в просторі та часі.

Біографія автора

Валентина Праслова, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри дизайну архітектурного середовища Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Алексєєва А. Польові дослідження публічного простору Art-Ukraine. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Л.: ЛНАМ, 2010. Вип. 4 (17). С. 158-161.

Centre for Urban Design and Mental Health URL: https://www.urbandesignmentalhealth.com/london-dialogue.html (дата звернення 21 червня 2023).

Гел Й. Міста для людей. К.: Основи, 2018. 304 с.

Groys B. Art Power. — C.: MIT Press, 2013. 200 p.

Єфімова А. Public art як феномен сучасного мистецтва: український досвід. Вісник Львівської національної академії мистецтв. Л.: ЛНАМ, 2011 Вип. 22. С. 100-112.

Заєць Д. Публічне мистецтво та актуалізація соціальної пам'яті у міському просторі Харкова URL: https://www.academia.edu/84310164/Contemporary_Public_Art_in_the_Kharkivs_Urban_Space (дата звернення 5 червня 2023).

Коллинс Н. Паблик-арт: определение, история, типы URL: https://gallerix.ru/pedia/public-art/ (дата звернення 18 червня 2023).

Kwon M. Public Art and Urban Identities URL: https://transversal.at/transversal/0102/kwon/en (дата звернення 18 червня 2023).

Миленкова Р. В. Сommunity art як засіб формування громадянського суспільства. Світогляд-Філософія-Релігія. Суми: СДУ, 2019. Вип. 13. Ч. 2. C. 113-121.

Мусієнко Н. Public Art у просторі сучасного міста: Київська практика. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. К.: НАМУ, 2010. Вип. 7. С. 136-149.

Праслова В.О. Медіа-арт як напрям розвитку художнього проектування архітектурного середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2022. Вип. 62. С. 304-313. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.304-313

Праслова В. О. Світло як художній засіб проєктування архітектурного та міського середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2023. Вип. 66. С. 58-69. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.58-69

Праслова В. О. Перфоманс в художньому проєктуванні. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2018. Вип. 52. С. 115-120.

Praslova V. O. Modern artistic approaches of architectural organization of public and residential environment. Вісник одеської державної академії будівництва та архітектури. О.: ОДАБА, 2021. Вип. 84, С. 7-15. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-7-15

Протас М. Global Public Art як фатична інтеракція мультикультуралізму. Мистецтвознавство України. К.: НАМУ, 2021. Вип. 21, С. 69-77.

Пшінка Н. М. Концепція свободи як фактор становлення і трансформації мистецтва Public Art. Дослідження проблем гуманітарних наук. К.: КНУТД, 2019. С. 102-107.

Скиба М. Простір має значення: чому архітектор важливий в житті людей URL: https://kharkiv.school/news/prostir-maje-znachennia/ (дата звернення 21 червня 2023).

Скиба Ю. Ю., Луньо П. Є. Мистецтво перформансу як спосіб життя. Молодий вчений. О.: Молодий вчений, 2019. Вип. 11 (75), С. 281-284. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-61

Станіславська К.І. Мистецько-видовищні форми сучасної культури. К.:НАКККіМ, 2016. 352 с.

Чепелик О. В. Public art: співвідношення форм і смислів, або Розглядаючи сучасне візуальне мистецтво в урбаністичних просторах. Сучасні проблеми дослідження, реставрації та збереження культурної спадщини. К.: НАМУ, 2010. Вип. 7, С. 460-467.

References

Alekseeva, A. (2010). Polovi doslidzhennia publichnoho prostoru Art-Ukraine. [Field studies of public space Art-Ukraine.] Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. L.: LNAM, Vyp. 4 (17). pp. 158-161. (in Ukrainian)

Centre for Urban Design and Mental Health [Online]. Available: https://www.urbandesignmentalhealth.com/london-dialogue.html Accessed on: June 21, 2023. (in English)

Gel, Y. (2018). Mista dlia liudei [Cities for people.] K.: Osnovy, 304 p. (in Ukrainian)

Groys, B. (2013). Art Power. C.: MIT Press, 200 p. (in English)

Yefimova, A. (2011). Public art yak fenomen suchasnoho mystetstva: ukrainskyi dosvid. [Public art as a phenomenon of modern art: Ukrainian experience.] Visnyk Lvivskoi natsionalnoi akademii mystetstv. L.: LNAM, Vyp. 22. pp. 100-112. (in Ukrainian)

Zayets, D. Publichne mystetstvo ta aktualizatsiia sotsialnoi pamiati u miskomu prostori Kharkova. [Public art and actualization of social memory in the urban space of Kharkiv] [Online]. Available: https://www.academia.edu/84310164/Contemporary_Public_Art_in_the_Kharkivs_Urban_Space Accessed on: June 5, 2023. (in Ukrainian)

Collins, N. Pablyk-art: opredelenye, ystoryia, typы. [Public art: definition, history, types] [Online]. Available: https://gallerix.ru/pedia/public-art/ Accessed on: June 18, 2023. (in Russian)

Kwon, M. Public Art and Urban Identities[Online]. Available: https://transversal.at/transversal/0102/kwon/en Accessed on: June 18, 2023. (in English)

Mylenkova, R. V. (2019). Sommunity art yak zasib formuvannia hromadianskoho suspilstva. [Community art as a means of forming civil society.] Svitohliad-Filosofiia-Relihiia. Sumy: SSU, Vyp. 13. Part 2. pp. 113-121. (in Ukrainian)

Musienko, N. (2010). Public Art u prostori suchasnoho mista: Kyïvska praktyka. [Public Art in the space of the modern city: Kyiv practice.] Suchasni problemy doslidzhennia, restavratsii ta zberezhennia kulturnoi spadshchyny. K.: NAMU, Vyp. 7. pp. 136-149. (in Ukrainian)

Praslova, V. (2022). MEDIA ART AS A DIRECTION FOR THE DEVELOPMENT OF ARTISTIC DESIGN OF THE ARCHITECTURAL ENVIRONMENT. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (62), 304–313. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2022.62.304-313 (in Ukrainian)

Praslova, V. (2023). Light as an artistic tool of designing the architectural and urban environment. Current Problems of Architecture and Urban Planning, (66), 58–69. DOI: https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.58-69 (in Ukrainian)

Praslova, V. O. (2018). Perfomans v khudozhnomu proektuvanni. [Performance in artistic design.] Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia. K.: KNUBA, Vyp. 52. pp. 115-120. (in Ukrainian)

Praslova, V. O. (2021). Modern artistic approaches of architectural organization of public and residential environment, Visnyk odeskoi derzhavnoi akademii budivnytstva ta arkhitektury. O.: ODABA, Vyp. 84, pp. 7-15. DOI: 10.31650/2415-377X-2021-84-7-15 (in English)

Protas, M. (2021). Global Public Art yak fatychna interaktsiia multykulturalizmu. [Global Public Art as phatic interaction of multiculturalism.] Mystetstvoznavstvo Ukrainy. K.: NAMU, Vyp. 21, pp. 69-77. (in Ukrainian)

Pshinka, N. M. (2019). Kontseptsiia svobody yak faktor stanovlennia i transformatsii mystetstva Public Art. [The concept of freedom as a factor in the formation and transformation of art Public Art.]. Doslidzhennia problem humanitarnykh nauk. K.: KNUTD, pp. 102-107. (in Ukrainian)

Skiba, M. Prostir maie znachennia: chomu arkhitektor vazhlyvyi v zhytti liudei. [Space matters: why an architect is important in people's lives] [Online]. Available: https://kharkiv.school/news/prostir-maje-znachennia/ Accessed on: June 17, 2023. (in Ukrainian)

Skyba, Y. Y., Lunyo, P. E. (2019). Mystetstvo performansu yak sposib zhyttia. [Performance art as a way of life.] Molodyi vchenyi. O.: Young scientist, Vyp. 11 (75), pp. 281-284. DOI: https://doi.org/10.32839/2304-5809/2019-11-75-61 (in Ukrainian)

Stanislavska, K. I. (2016). Artistic and performing forms of modern culture. [Mystetsko-vydovyshchni formy suchasnoi kultury] K.: NAKKKiM, 352 p. (in Ukrainian)

Chepelyk, O. V. (2010). Public art: spivvidnoshennia form i smysliv, abo Rozghliadaiuchy suchasne vizualne mystetstvo v urbanistychnykh prostorakh [Public art: the relationship between forms and meanings, or Considering modern visual art in urban spaces.] Suchasni problemy doslidzhennia, restavratsii ta zberezhennia kulturnoi spadshchyny. K.: NAMU, Vyp. 7, pp. 460-467. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Праслова, В. (2023). ПАБЛІКАРТ ЯК ХУДОЖНІЙ ШЛЯХ РОЗВИТКУ АРХІТЕКТУРНО-МІСЬКОГО СЕРЕДОВИЩА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 72–80. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.72-80

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ