ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ'ЯТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ: СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МУЗЕЇВ ТА МАЙДАНЧИКІВ

Автор(и)

  • Раддаміла Косаревська Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1076-0364
  • Олексій Левченко Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0002-5254-2114

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.60-71

Ключові слова:

цифровізація, архітектура, культурна спадщина, містобудування, віртуальні музеї, BIM

Анотація

Наукова стаття присвячена актуальній темі цифровізації історичних пам'яток України з урахуванням спеціалізації у галузі архітектури та містобудування. Сучасний світ вимагає нових підходів до збереження, вивчення та популяризації культурної спадщини, зокрема за допомогою використання віртуальних технологій. У статті обговорюється важливість і можливості цифровізації для збереження та презентації історичних пам'яток, включаючи створення віртуальних музеїв та майданчиків. Зосереджуючись на специфіці архітектурної та містобудівної сфери, у статті досліджується вплив цифрової трансформації на спосіб сприйняття, вивчення та взаємодії з історичними об'єктами. Розглядаючи позитивні та викликові аспекти впровадження віртуальних музеїв та майданчиків, у статті надаються висновки щодо значущості цифрової технологізації для розвитку галузі архітектури та містобудування в Україні.

Біографії авторів

Раддаміла Косаревська, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри дизайну Київського національного університету будівництва і архітектури

Олексій Левченко, Київський національний університет будівництва і архітектури

Кандидат архітектури, доцент, доцент кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список літератури:

Баркова О., Кульчицький І. Європейський та український досвід використання цифрових технологій у сфері культури. Аналітичний огляд та пропозиції на основі матеріалів дискусійного форуму. Синергія мистецтва, культури та технологій як джерело креативності та інновацій. [online] Львів. Україна, 14 червня 2019 р. URL: https://www.dropbox.com/s/z94r0iq165hcdgl/Barkova%20Kulchytskyy%20Kultura%20vs%20Technology%20Forum%20materials%20.pdf?dl=0>

Будинок-музей Тараса Шевченка на Майдані Незалежності [online] URL: https://museum-portal.com/ua/muzeyi/10_budinok-muzey-tarasa-shevchenka-na-maydani-nezalezhnosti (дата звернення 21.08.2023)

Віртуальний тур українськими музеями просто неба [online] URL: https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (дата звернення 21.08.2023)

Коцюбинська К., Баранський С. 3D-моделювання при відновленні історико-культурних цінностей. Цифрова платформа: інформаційні технології в соціокультурній сфері, 3(1), 2020. 59–68. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.3.1.2020.206109

Кулиняк М. Цифрова культурна спадщина як феномен цифрової культури. Культурологічний альманах, 2020. (3), 218–227. DOI: https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.28

Порятунок культурної спадщини України. Голос Америки. URL: https://www.golosameriki.com/a/saving-ukraine-culture/6565932.html

Hindmarch J., Terras M., Robson S. On virtual auras: the cultural heritage object in the age of 3D digital reproduction. The Routledge International Handbook of New Digital Practices in Galleries, Libraries, Archives, Museums and Heritage Sites. Oxford, Routledge, 2019. (21), 243-256. URL: https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/on-virtual-auras-the-cultural-heritage-object-in-the-age-of-3d-di

Koller D., Frischer B., Humphreys G. Research challenges for digital archives of 3D cultural heritage models. Journal on Computing and Cultural Heritage, 2009. 2(3):7, 17 p. DOI: https://doi.org/10.1145/1658346.1658347

Thiers B., Tulig M., Watson K. Digitization of the New York botanical garden herbarium. Brittonia. 2016. № 68(3), 24–33. DOI: https://doi.org/10.1007/s12228-016-9423-7

3D тур – Палац Потоцьких – Львів. [online] URL: https://potocki-palace-lviv.virtual.ua/ua/3d-tour/ (дата звернення 21.08.2023)

Kysil O., Kosarevska R., Levchenko O. The innovation of accounting and certification of historic architectural monuments using BIM technology. Budownictwo i Architektura. 2020. T.19, №2. C.005-018. DOI: https://doi.org/10.35784/bud-arch.888

References

Barkova, O., Kulchytskyi, I. (2019). Yevropeiskyi ta ukrainskyi dosvid vykorystannia tsyfrovykh tekhnolohii u sferi kultury. Analitychnyi ohliad ta propozytsii na osnovi materialiv dyskusiinoho forumu. Synerhiia mystetstva, kultury ta tekhnolohii yak dzherelo kreatyvnosti ta innovatsii. [European and Ukrainian Experience of Using Digital Technologies in the Cultural Sphere. Analytical Overview and Proposals Based on the Materials of a Discussion Forum. Synergy of Art, Culture, and Technologies as a Source of Creativity and Innovation.]. [online] Lviv. Ukrayina, 14 chervnya 2019 r. Lviv URL: https://www.dropbox.com/s/z94r0iq165hcdgl/Barkova%20Kulchytskyy%20Kultura%20vs%20Technology%20Forum%20materials%20.pdf?dl=0> (in Ukrainian)

Budynok-muzei Tarasa Shevchenka na Maidani Nezalezhnosti [Taras Shevchenko House-Museum at Maydan Nezalezhnosti] [online] URL: https://museum-portal.com/ua/muzeyi/10_budinok-muzey-tarasa-shevchenka-na-maydani-nezalezhnosti (in Ukrainian)

Virtualnyi tur ukrainskymy muzeiamy prosto neba [Open-air virtual tour of Ukrainian museums] [online] URL: https://museums.authenticukraine.com.ua/ua/ (in Ukrainian)

Kotsiubynska, K., Baranskyi, S. (2020). 3D-modeliuvannia pry vidnovlenni istoryko-kulturnykh tsinnostei [3D modeling in the restoration of historical and cultural values]. Tsyfrova platforma: informatsiyni tekhnolohiyi v sotsiokulʹturniy sferi, 3(1), 59–68. DOI: https://doi.org/10.31866/2617-796x.3.1.2020.206109 (in Ukrainian)

Kulyniak, M. (2022). Tsyfrova kulturna spadshchyna yak fenomen tsyfrovoi kultury [Digital cultural heritage as a phenomenon of digital culture. Cultural almanac]. Kulʹturolohichnyy alʹmanakh, (3), 218–227. DOI: https://doi.org/10.31392/cult.alm.2022.3.28 (in Ukrainian)

Poriatunok kulturnoi spadshchyny Ukrainy (2022). [Saving Cultural Heritage of Ukraine]. Holos Ameryky. URL: https://www.golosameriki.com/a/saving-ukraine-culture/6565932.html (in Ukrainian)

Hindmarch, J., Terras, M., Robson, S. (2019). On virtual auras: the cultural heritage object in the age of 3D digital reproduction. The Routledge International Handbook of New Digital Practices in Galleries, Libraries, Archives, Museums and Heritage Sites. Oxford, Routledge. № 21, 243-256. URL: https://www.research.ed.ac.uk/en/publications/on-virtual-auras-the-cultural-heritage-object-in-the-age-of-3d-di (in English)

Koller, D., Frischer, B., Humphreys G. (2009). Research challenges for digital archives of 3D cultural heritage models. Journal on Computing and Cultural Heritage. № 2(3):7, 17 p. DOI: https://doi.org/10.1145/1658346.1658347 (in English)

Thiers B., Tulig M., Watson K. (2016). Digitization of the New York botanical garden herbarium. Brittonia. № 68(3), 24–33. DOI: https://doi.org/10.1007/s12228-016-9423-7 (in English)

3D tur – Palats Potobkykh – Lviv. [online] URL: https://potocki-palace-lviv.virtual.ua/ua/3d-tour/ (in Ukrainian)

Kysil, O., Kosarevska, R., & Levchenko, O. (2020). The innovation of accounting and certification of historic architectural monuments using BIM technology. Budownictwo I Architektura, 19(2), 005-018. DOI: https://doi.org/10.35784/bud-arch.888 (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Косаревська, Р., & Левченко, О. (2023). ЦИФРОВІЗАЦІЯ ІСТОРИЧНИХ ПАМ’ЯТОК УКРАЇНИ В КОНТЕКСТІ АРХІТЕКТУРИ ТА МІСТОБУДУВАННЯ: СТВОРЕННЯ ВІРТУАЛЬНИХ МУЗЕЇВ ТА МАЙДАНЧИКІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 60–71. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.60-71

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ