НАЙГОЛОВНІШІ ГІПОТЕЗИ КОЛІРНО-СВІТЛОКОЛІРНОГО ГРАДІЄНТУ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Ольга Кондрацька Київський національний університет будівництва і архітектури, Ukraine https://orcid.org/0000-0003-1611-1488

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.48-59

Ключові слова:

світлоколірна архітектурна діяльність, колірно-світлоколірна архітектурна діяльність, світлоколірні та колірно-світлоколірні дослідження, колірно-світлоколірні гіпотези

Анотація

Згідно з неодноразовими дослідженнями, включаючи й історичні, кожному цивілізаційному напрямку розвитку Людства споконвічно притаманна колірно-світлоколірна діяльність, яка поєднує у собі два ключові градієнти: колірна діяльність, яка базується на використанні «матеріального» кольору (наприклад, різнобарвних фарб, включаючи й природні чи хімічні), а також світлоколірна діяльність, коли в основу кладуться експерименти зі світлом, починаючи від природного «білого» і закінчуючи «штучним» різнокольоровим. В якості доісторичного приклада можна згадати розписи керамічного посуду або наскальні малюнки, які здійснювались як на тлі штучного освітлення –  наприклад, вогнищем, факелом, лучиною тощо – так і на тлі природного освітлення (сонячного, місячного чи зоряного: цікаво відмітити, що деякі доісторичні малюнки чітко проявляються лише при певних умовах, наприклад, під чітко визначеним кутом сонячного або місячного освітлення – чи тільки під зоряно-місячним освітленням при умові зволоження тощо). Сучасна колірно-світлоколірна діяльність формує цілі напрями світлової, світлоколірної та колірно-світлоколірної архітектури, де світло та колір, а такж їхні різноманітні комбінації відіграють чи не найголовнішу роль у формуванні архітектурного колірно-світлоколірного образу чи колірно-світлоколірної архітектурної композиції. В якості фундаментальної основи авторських світлоколірних та колірно-світлоколірних досліджень, – зокрема, з метою подальшої побудови математичної моделі колірної, світлоколірної та колірно-світлоколірної архітектурної діяльності (КСК-діяльності), – покладена низка авторських гіпотез, одна з найголовніших серед яких є фундаментальна гіпотеза щодо існування природного потягу людини та Людства в цілому до колірної, світлоколірної та колірно-світлоколірної архітектурної діяльності.

Біографія автора

Ольга Кондрацька, Київський національний університет будівництва і архітектури

Аспірантка кафедри інформаційних технологій в архітектурі Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список використаних джерел

Кондрацька О.І., Товбич В.В. Світло та архітектура. Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції: «Архітектура історичного Києва. ВІМ та інформаційні технології в архітектурі». К.: КНУБА, 2019. С.129. URL: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf

Кондрацька О.І. Світло і колір як головна формоутворююча компонента в архітектурному образі. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ, КНУБА, 2018. Вип. 51. С.61-65. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_51_11

Кондрацька О.І., Товбич В.В. Світло і колір у психоемоційному сприйнятті архітектурного образу. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. Київ: КНУБА, 2019. Вип.54. С.135-141. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2019_54_14

Товбич В.В., Сисойлов М.В. Архітектура: Мистецтво та Наука (Том 1: Становлення та розвиток процесів і явищ Архітектури). Дніпропетровськ: Свідлер, 2007. 1020 с.

Товбич В.В. Методологічні основи формування і розвитку архітектурної діяльності: Дис... д-ра архітектури: 18.00.01. Київ, КНУБА, 2014. 429 с.

Товбич В.В., Дюжев С.А. Теоретичні проблеми архітектурно-містобудівної діяльності. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2009. Вип. 33. С. 462-473. URL: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9051

Товбич В.В., Дюжев С.А. Сучасні проблеми, тенденції та досвід трансформації архітектурно-містобудівної діяльності. Містобудування та територіальне планування. Київ: КНУБА, 2010. Вип. 37. С.499-512. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2010_37_76

Товбич В.В. Архітектурний менеджмент. Системний підхід. Міжнародна науково-практична конференція: Стародубовські читання’ 2004. Дніпропетровськ, 2004. Вип. 27, ч. 3. С.26−32.

Товбич В.В. Деякі аспекти архітектурної діяльності. Сучасні проблеми архітектури і містобудування. Київ: КНУБА, 2001. Вип. 9. С.105-109.

Габрель М.М. Просторова організація містобудівних систем. Київ: Видавничий дім А.С.С, 2004. 400 с. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20040301f.pdf

Кравець В.І. Колористичне формоутворення в архітектурі. Харків: Вища школа, 1987. 132 с.

Василенко О.Б. Формоутворюючі функції природного, штучного і суміщеного освітлення в архітектурі. Будівельне виробництво. 2016. Вип. 60. С.35-38. URL: https://ndibv.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/Vasylenko.pdf

Сердюк І.І. Сприйняття архітектурного середовища. Львів: Вища школа, 1979. 202 с.

Тімохін В.О. Архітектура міського розвитку: 7 книг з теорії містобудування. Київ: КНУБА, 2008. 158 с.

Козак Н. Ф. Питання оцінки екологічності видимого середовища. Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2000. Вип. 8. С.243–246.

Козак Н.Ф. Система прийняття рішень при формуванні предметно-просторового середовища: автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук: спец. 05.01.03. К.: КНУБА, 2015. 24 с.

Kalusche Wolfdietrich. Projektentwicklung von Immobilien. Munchen, 2010. S.12-18.

Projektmanagement in der Bau-und Immobilenwirtschaft. Berlin: Bundesanzeiger, 2004. S. 20-24.

References

Kondratska, O.I., Tovbych, V.V. (2019). Svitlo ta arkhitektura [Light and architecture]. Materialy V Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii: «Arkhitektura istorychnoho Kyieva. BIM ta informatsiini tekhnolohii v arkhitekturi» -Materials of the V International Scientific and Practical Conference: «Architecture of historical Kyiv. BIM and information technologies in architecture». (p.129). Kyiv: KNUCA. URL: https://8fee7f85-332d-484a-ac84-9e5cf334598c.filesusr.com/ugd/33d6c6_0174b76661c645ba9eda548482916a9a.pdf (in Ukrainian)

Kondratska, O.I. (2018). Svitlo i kolir yak holovna formoutvoriuiucha komponenta v arkhitekturnomu obrazi [Light and color as the main formative component in the architectural image]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 51, pp.61-65. Kyiv: KNUCA. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2018_51_11 (in Ukrainian)

Kondratska, O.I., Tovbych, V.V. (2019). Svitlo i kolir u psykhoemotsiinomu spryiniatti arkhitekturnoho obrazu [Light and color in the psycho-emotional perception of the architectural image]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 54, pp.135-141. Kyiv: KNUCA. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Spam_2019_54_14 (in Ukrainian)

Tovbych, V.V., Sysoilov, M.V. (2007). Arkhitektura: Mystetstvo ta Nauka (Tom 1: Stanovlennia ta rozvytok protsesiv i yavyshch Arkhitektury) [Architecture: art and science. Vol. 1. Formation and development of processes and phenomena of architecture]. Dnipropetrovsk: Svidler. (in Ukrainian)

Tovbych, V.V. (2014). Metodolohichni osnovy formuvannia i rozvytku arkhitekturnoi diialnosti [Methodological bases of formation and development of architectural activity]. Doctor’s thesis.. Kyiv, KNUCA. (in Ukrainian)

Tovbych, V.V., Diuzhev, S.A. (2009). Teoretychni problemy arkhitekturno-mistobudivnoi diialnosti [Theoretical problems of architectural and urban planning activity]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia - Urban development and spatial planning, 33, pp.462-473. K. KNUCA. URL: http://repositary.knuba.edu.ua//handle/987654321/9051 (in Ukrainian)

Tovbych, V.V., Diuzhev, S.A. (2010). Suchasni problemy, tendentsii ta dosvid transformatsii arkhitekturno-mistobudivnoi diialnosti [Modern problems, trends and experience of transformation of architectural and urban planning activities]. Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia - Urban development and spatial planning, 37, pp.499-512. K. KNUCA. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/MTP_2010_37_76 (in Ukrainian)

Tovbych, V.V. (2004). Arkhitekturnyi menedzhment. Systemnyi pidkhid. [Architectural management. A systematic approach]. Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia: Starodubovski chytannia 2004 - International Scientific and Practical Conference: Starodubovsky Readings' 2004. Vol. 27 (3), pp. 26−32. Dnipropetrovsk (in Ukrainian).

Tovbych, V.V. (2001). Деякі аспекти архітектурної діяльності [Some aspects of architectural activity]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 9, pp. 105-109. Kyiv: KNUCA. (in Ukrainian).

Habrel, M.M. (2004). Prostorova orhanizatsiia mistobudivnykh system [Spatial organization of urban planning systems]. Kyiv: A.S.S. URL: https://ird.gov.ua/irdp/p20040301f.pdf (in Ukrainian).

Kravets, V.I. (1987). Kolorystychne formoutvorennia v arkhitekturi [Coloristic forming in architecture]. Kharkiv: Vyshcha shkola 132 р. (in Ukrainian).

Vasylenko, O.B. (2016). Formoutvoriuiuchi funktsii pryrodnoho, shtuchnoho i sumishchenoho osvitlennia v arkhitekturi [Formative functions of natural, artificial and combined lighting in architecture]. Budivelne vyrobnytstvo - Construction production, 60. pp. 35-38. URL: https://ndibv.kiev.ua/wp-content/uploads/2016/06/Vasylenko.pdf (in Ukrainian).

Serdiuk, I.I. (1979). Spryiniattia arkhitekturnoho seredovyshcha [Perception of the architectural environment]. Lviv: Vyshcha shkola. (in Ukrainian)

Timokhin, V.O. (2008). Arkhitektura miskoho rozvytku: 7 knyh z teorii mistobuduvannia [Architecture of urban development: 7 books on the theory of urban development]. Kyiv: KNUCA. (in Ukrainian).

Kozak, N.F. (2000). Pytannia otsinky ekolohichnosti vydymoho seredovyshcha [The issue of environmental assessment of the visible environment]. Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia - Current problems of architecture and urban planning, 8, pp.243-246. Kyiv: KNUCA. (in Ukrainian).

Kozak, N.F. (2015). Systema pryiniattia rishen pry formuvanni predmetno-prostorovoho seredovyshcha [Decision-making system in the formation of object-spatial environment]. Extended abstract of candidate’s thesis. Kyiv: KNUCA. (in Ukrainian).

Kalusche, Wolfdietrich. (2010). Projektentwicklung von Immobilien/ Munchen. (pp. 12-18).

Projektmanagement in der Bau-und Immobilenwirtschaft. (2004). Berlin: Bundesanzeiger. (pp. 20-24).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Кондрацька, О. (2023). НАЙГОЛОВНІШІ ГІПОТЕЗИ КОЛІРНО-СВІТЛОКОЛІРНОГО ГРАДІЄНТУ АРХІТЕКТУРНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 48–59. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.48-59

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ