АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.29-47

Ключові слова:

аналітичне мислення, архітектурне проєктування, архітектурна освіта, креативність

Анотація

У статті визначено важливість великої уваги до розвитку аналітичного підходу в освіту архітектора, що не тільки актуалізує професійні навички щодо сучасного запиту ринку, а й впливає на конкурентоспроможність фахівця, якість проєктних рішень. Проаналізувавши існуючі освітні програми в ЗВО України в галузі архітектури виявлено, що досі існують застаріли риси, які залишаються з часів радянського союзу, впливають на загальний рівень освіти та потребують реформування щодо сучасних професійних вимог. Увага до аналітичних здібностей майбутнього архітектора повинна починатись ще на етапі вступних випробувань. В подальшому навчанні аналітичній складовій творчого процесу з самого початку навчання треба уділяти велику увагу, особливо в основній дисципліні «Архітектурне проєктування». Запропоновано алгоритм поетапного виконання учбового проєктування, в якому кожний етап описано та виділено аналітичну складову, серед яких: аналітичні здібності бачити комплексно проблему, формувати задачі, працювати в команді у вирішенні складних завдань, впроваджувати концептуальний задум в процесі формоутворення, вміти донести аналітичну частку, обґрунтувати свою роботу в різній формі різній аудиторії. Покрокове виконання запропонованих етапів проєктування з самого початку навчання, при роботі над проєктами різної типології, складності, формують досвід вирішення творчих складних задач, пошарово формують навички, які в професійній діяльності впливають на якість проєктної роботи.

Біографії авторів

Марія Бадюл, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кандидат архітектури, доцент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Олександр Скобенко, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Кандидат технічних наук, магістр архітектури, доцент, декан факультету архітектури, будівництва та землеустрою Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Сергій Гапєєв, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Поліна Михайлова, Національний технічний університет «Дніпровська політехніка»

Магістр архітектури, асистент кафедри будівництва, геотехніки і геомеханіки Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»

Посилання

Список джерел

Jahan S. Human Development Report 2016. New York: UNDP, 2017. 286 p. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/2016humandevelopmentreportpdf1pdf.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Інтелектуалізація соціально‐економічного розвитку України в перспективі післявоєнного відновлення: монографія / за наук. ред. О.В. Ольшанської, А.А. Олешко, З.Я. Шацької. Київ: КНУТД, 2022. 340 с. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20381/1/Intel_mono_2022.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Реформа освіти та науки // Урядовий портал. Єдиний веб-портал органів виконавчої влади України. URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti (дата звернення: 25.08.2023).

Закон України «Про освіту» від 5 вересня 2017 року №2145-VIII. – URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (дата звернення: 25.08.2023).

Габрель М., Кайдановська О. Професіоналізація в архітектурній освіті: проблеми підготовки архітекторів до професійної діяльності. Українська професійна освіта. Полтава, 2017. Вип. 1. С. 38-51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/upo_2017_1_7. (дата звернення: 25.08.2023).

Голубчак К. Методика дизайн-мислення в архітектурній освіті як інноваційний засіб формування креативності майбутніх архітекторів. Містобудування та територіальне планування К.: КНУБА, 2021. Вип. 76. С. 63–70. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.63-70 (дата звернення: 25.08.2023).

Шубович С.О., Панова Л.П. Основи і методи архітектурного проектування. Курс лекцій з дисципліни «Теоретичні та методичні основи архітектурного проектування» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму 1201 (6.060102) - «Архітектура» спеціальність 6.060100 – «Містобудування») / Укл.: С.О. Шубович, Л.П. Панова, Г.В. Гамалєй та інш. – Х.: ХНАМГ, 2009. 113 с. URL: https://eprints.kname.edu.ua/15877/1/ТОПР_курс_лекций_готово.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of creativity. New York: Cambridge University Press. P. 3-15. URL: psycnet.apa.org/record/1998-08125-001 (дата звернення: 25.08.2023).

Боднар О.В. Пріоритетність наукової складової в архітектурній освіті України: можливості реалізації та шляхи розвитку. Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє (2020): матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, листопад 2020 р. / ХНУГХ им. А.Н. Бекетова. Харків, 2020. С. 6-7. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56782/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20%28Восстановлен%29-6-7.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Габрель М.М. Вимоги до діяльності та підготовки фахівця-урбаніста. Архітектурний вісник КНУБА. 2018. Вип. 14-15. С. 335-347. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/72a0b3ae-a587-4a7c-9c87-41ce83974ff9/content (дата звернення: 25.08.2023).

Жмурко Ю.В. Проблеми архітектурної освіти в контексті світових тенденцій та національних особливостей розвитку культури. Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє (2020): матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, листопад 2020 р. / ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова. Харків, 2020. С. 14-15. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56793/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20-14-15.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Вотінов М.А. Сучасні тенденції макетування в архітектурі. Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє (2020): матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, листопад 2020 р. / ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова. Харків, 2020. С. 72-73. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56871/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20%28Восстановлен%29-72-73.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Голубчак К.Т. Еволюція засобів презентації архітектурного проекту. Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє (2020): матеріали Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., м. Харків, листопад 2020 р. / ХНУГХ ім. А.Н. Бекетова. Харків, 2020. С. 76-78. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56873/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20%28Восстановлен%29-76-78.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

Lizondo-Sevilla L., Bosch-Roig L., Ferrer-Ribera C., Alapont-Ramón J.L. Teaching architectural design through creative practices. METU JFA. 2019/1. 2019. P. 41-60. URL: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2019108.pdf (дата звернення: 25.08.2023).

References

Jahan, S. (2017). Human Development Report 2016. New York: UNDP, 286 p. URL: https://hdr.undp.org/system/files/documents/2016humandevelopmentreportpdf1pdf.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in English)

Intelektualizatsiia sotsialno‐ekonomichnoho rozvytku Ukrainy v perspektyvi pisliavoiennoho vidnovlennia (2022). [Intellectualization of socio-economic development of Ukraine in the perspective of post-war recovery]: monohrafiia / za nauk. red. O.V. Olshanskoi, A.A. Oleshko, Z.Ia. Shatskoi. Kyiv: KNUTD, 340 p. URL: https://er.knutd.edu.ua/bitstream/123456789/20381/1/Intel_mono_2022.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Reforma osvity ta nauky. [Reform of education and science] // Uriadovyi portal. Yedynyi veb-portal orhaniv vykonavchoi vlady Ukrainy.] URL: https://www.kmu.gov.ua/diyalnist/reformi/rozvitok-lyudskogo-kapitalu/reforma-osviti (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» vid 5 veresnia 2017 roku №2145-VIII [Law of Ukraine "On Education" dated September 5, 2017 No. 2145-VIII.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19#Text (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Habrel, M., Kaidanovska, O. (2017). Profesionalizatsiia v arkhitekturnii osviti: problemy pidhotovky arkhitektoriv do profesiinoi diialnosti. [Professionalization in architectural education: problems of preparing architects for professional activity.] Ukrainian professional education, Vyp 1. P. 38-51. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/upo_2017_1_7. (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Holubchak, K. (2021). Metodyka dyzain-myslennia v arkhitekturnii osviti yak innovatsiinyi zasib formuvannia kreatyvnosti maibutnikh arkhitektoriv. [Design-thinking methodology in architectural education as an innovative means of forming creativity of future architects.] Mistobuduvannia ta terytorialne planuvannia, Vyp 76, P. 63–70. DOI: https://doi.org/10.32347/2076-815x.2021.76.63-70 (дата звернення: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Shubovych, S.O., Panova, L.P. (2009). Osnovy i metody arkhitekturnoho proektuvannia. Kurs lektsii z dystsypliny "Teoretychni ta metodychni osnovy arkhitekturnoho proektuvannia" [Basics and methods of architectural design. Course of lectures on the discipline "Theoretical and methodological foundations of architectural design"] / Ukl.: S.O. Shubovych, L.P. Panova, H.V. Hamaliei ta insh. KhNAMH, 113 p. URL: https://eprints.kname.edu.ua/15877/1/ТОПР_курс_лекций_готово.pdf (дата звернення: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Sternberg, R. J., & Lubart, T. I. (1999). The concept of creativity: Prospects and paradigms. In R. J. Sternberg (Ed.). Handbook of creativity. New York: Cambridge University Press. P. 3-15 URL: psycnet.apa.org/record/1998-08125-001 (data zvernennia: 25.08.2023). (in English)

Bodnar, O.V. (2020). Priorytetnist naukovoi skladovoi v arkhitekturnii osviti Ukrainy: mozhlyvosti realizatsii ta shliakhy rozvytku. [The priority of the scientific component in the architectural education of Ukraine: implementation possibilities and ways of development.] Evoliutsiia uiavlen v arkhitekturnii i khudozhnii osviti: pohliad v maibutnie (2020): materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf, P. 6-7. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56782/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20%28Восстановлен%29-6-7.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Habrel, M.M. (2018). Vymohy do diialnosti ta pidhotovky fakhivtsia-urbanista [Requirements for the activity and training of an urban planning specialist.] Arkhitekturnyi visnyk KNUBA. Vyp. 14-15, P. 335-347. URL: https://repositary.knuba.edu.ua/server/api/core/bitstreams/72a0b3ae-a587-4a7c-9c87-41ce83974ff9/content (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Zhmurko, Yu.V. (2020). Problemy arkhitekturnoi osvity v konteksti svitovykh tendentsii ta natsionalnykh osoblyvostei rozvytku kultury [Problems of architectural education in the context of world trends and national features of cultural development.] Evoliutsiia uiavlen v arkhitekturnii i khudozhnii osviti: pohliad v maibutnie (2020): materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf, P. 14-15. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56793/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20-14-15.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Votinov, M.A. (2020). Suchasni tendentsii maketuvannia v arkhitekturi [Modern trends in architecture layout.] Evoliutsiia uiavlen v arkhitekturnii i khudozhnii osviti: pohliad v maibutnie (2020): materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf, P. 72-73. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56871/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20%28Восстановлен%29-72-73.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Holubchak, K.T. (2020). Evoliutsiia zasobiv prezentatsii arkhitekturnoho proektu [The evolution of means of presentation of an architectural project.] Evoliutsiia uiavlen v arkhitekturnii i khudozhnii osviti: pohliad v maibutnie (2020): materialy mizhnar. nauk.-prakt. internet-konf, P. 76-78. URL: https://eprints.kname.edu.ua/56873/1/ТЕЗИ%20КОНФЕРЕНЦІЇ-2020%20%28Восстановлен%29-76-78.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in Ukrainian)

Lizondo-Sevilla, L., Bosch-Roig, L., Ferrer-Ribera, C., Alapont-Ramón, J.L. (2019). Teaching architectural design through creative practices. METU JFA. 2019/1. 2019. P. 41-60 URL: http://jfa.arch.metu.edu.tr/archive/0258-5316/articles/metujfa2019108.pdf (data zvernennia: 25.08.2023). (in English)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-10-27

Як цитувати

Бадюл, М., Скобенко, О., Гапєєв, С., & Михайлова, П. (2023). АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА У МЕТОДИЦІ ВИКЛАДАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО ПРОЄКТУВАННЯ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (67), 29–47. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.67.29-47

Номер

Розділ

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ АРХІТЕКТУРИ