ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ

Автор(и)

  • Євгенія Новак Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0002-8512-6344
  • Юрій Собко Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0001-6380-9227
  • Олександр Сумарюк Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна http://orcid.org/0000-0003-3238-8647

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.300-309

Ключові слова:

Будівельний генеральний план, Проєктування, Тимчасові будівлі, Постійні будівлі, Існуючі будівлі, Запроєктовані будівлі

Анотація

Проведений аналіз будівельного генерального плану та основи його проєктування. Будівельним генеральним планом (будгенпланом) називається загальний план будівельного майданчика, на якому показані усі існуючі та запроєктовані постійні будівлі і споруди, а також тимчасові будівлі, необхідні для виконання будівельно-монтажних робіт.

Біографії авторів

Євгенія Новак, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Юрій Собко, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат технічних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Олександр Сумарюк, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича

Кандидат фізико-математичних наук, асистент кафедри будівництва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Посилання

Список джерел

ДБН А.3.1-5-2016. Організація будівельного виробництва.

Ушацький С.А. Організація будівництва: підручник: рек. МОНУ / С.А. Ушацький, Ю.П. Шейко, Г.М. Тригер, Н.А. Шебеко; за ред. С.А. Ушацького. Київ: Кондор, 2007. 521 с.

Баладінський В.Л. Будівельна техніка: навч. посібник / В.Л. Баладінський, О.М. Лівінський, Л.А. Хмара. Київ: Либідь, 2001. 368 с.

Григоров О.В. Вантажопідйомні машини: навч. посібник / О.В. Григоров, Н.О. Петренк. Харків: НТУ «ХПІ», 2005. 304 с.

Білецький А.А. Організація і технологія будівельних робіт. Практикум: навч. посібник / А.А. Білецький, С.В. Клімов, О.І. Ольховик, І.А. Рощик. Рівне: НУВГП, 2019. 90 с.

Савйовський В.В. Термомодернізація будівель: навч.посіб. Київ: Видавництво Ліра-К, 2021. 278 с. ІSBN 978-617-520-157-2

Ткачука М.М. Технологія земляних робіт у будівництві / за ред. проф. М.М. Ткачука / Навч. Пос. Рівне: НУВГП, 2013. 425 с.

Білоконь Я.Ю Технологія опоряджувальних робіт: навч. посіб. / Я.Ю. Білоконь, Ю.І. Кравець, М.І. Михнюк, Т.В. Пятничук. Київ: ІПТО НАПН України, 2015. 167 с.

Котельчук Л.С. Технологія будівельного виробництва. Методичні вказівки до практичних занять для студентів галузі знань 19 Архітектура та будівництво / Укл.: Котельчук Л.С., Корзаченко М.М. Чернігів: ЧНТУ, 2019. 40 с.

Новак Є.В. Організація будівництва. Конспект лекцій для студентів галузі знань 19 Архітектура та будівництво Новак Є.В., Янчук І.В., Собко Ю.Т, Чернівці: Чернівці. Рута, 2022. 103 с.

Reference

DBN A.3.1-5-2016. Organization of construction production [Orhanizatsiia budivelnoho vyrobnytstva] (in Ukrainian)

Ushatskyi, S.A (2007). Construction organization: textbook: [Orhanizatsiia budivnytstva: pidruchnyk] rec. MONU / S.A. Ushatsky, Yu.P. Sheyko, H.M. Triger, N.A. Shebeko; under the editorship S.A. Ushatskyi. Kyiv: Condor, 521 p. (in Ukrainian)

Baladinskyi, V.L. (2001). Construction technology:[Budivelna tekhnika] teaching. manual / V.L. Baladinskyi, O.M. Livinskyi, L.A. Khmara. Kyiv: Lybid, 368 p. (in Ukrainian)

Grigorov, O.V. (2005). Forklifts: training. manual [Vantazhopidiomni mashyny] / O. V. Grigorov, N. O. Petrenko. - Kharkiv: NTU "KhPI", 304 p. (in Ukrainian)

Biletsky, A.A. (2019). Organization and technology of construction works.[Orhanizatsiia i tekhnolohiia budivelnykh robit] Practicum: teaching manual / A.A. Biletskyi, S.V. Klimov, O.I. Olkhovyk, I.A. Roschyk. Rivne: NUVHP, 90th century. (in Ukrainian)

Savyovsky, V.V. (2021). Thermal modernization of buildings [Termomodernizatsiia budivel]: teaching manual. Kyiv: Lira-K Publishing House, 278 p. ISBN 978-617-520-157-2(in Ukrainian)

Tkachuk M.M. (2013). Technology of earthworks in construction: [Tekhnolohiia zemlianykh robit u budivnytstvi]/ edited by Prof. M. M. Tkachuka / Education. Pos. Rivne: NUVHP, 425 p. (in Ukrainian)

Bilokon, Ya.Yu. (2015). Technology of furnishing works: teaching. manual [Tekhnolohiia oporiadzhuvalnykh robit] / Ya.Yu. Bilokon, Yu.I. Kravets, M.I. Mykhniuk, T.V. Pyatnychuk. Kyiv: IPTO NAPN of Ukraine, 167 p (in Ukrainian)

Kotelchuk, L.S. (2019). Technology of construction production. [Tekhnolohiia budivelnoho vyrobnytstva] Methodical instructions for practical classes for students of the field of knowledge 19 Architecture and construction / Comp.: Kotelchuk L. S., Korzachenko M. M. Chernihiv: ChNTU, 40 p. (in Ukrainian)

Novak, E.V. (2022). Organization of construction. [Orhanizatsiia budivnytstva] Synopsis of lectures for students of the field of knowledge 19 Architecture and construction E.V. Novak, I.V. Yanchuk, Yu.T. Sobko. Chernivtsi: Chernivtsi. Ruta, 103 p. (in Ukrainian)

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Новак, Є., Собко, Ю., & Сумарюк, О. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ПРОЄКТУВАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ ГЕНЕРАЛЬНИХ ПЛАНІВ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 300–309. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.300-309

Номер

Розділ

БУДІВНИЦТВО ТА ЦИВІЛЬНА ІНЖЕНЕРІЯ