СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ АДАПТИВНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА

Автор(и)

  • Артем Шевченко Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка», Україна http://orcid.org/0009-0005-8508-9247

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.278-289

Ключові слова:

Житлове середовище, Адаптивне житлове середовище, Стан, Адаптація, Трансформація, Мобільність, Зміни

Анотація

У статті висвітлюється стан вивченості питання адаптивного житлового середовища у наукових колах. Представлено стислий аналіз теоретичних і практичних досліджень закордонних та вітчизняних науковців у царині формування житлового середовища з можливістю його адаптації до сучасних викликів. У результаті з’ясовані питання, які вже підіймалися попередніми дослідниками, винайдені мало досліджувані та недостатньо опрацьовані позиції, які потребують удосконалення й більш глибокого втручання. Автором виявлені питання й матеріали, які залишилися поза увагою науковців і можуть стати підґрунтям для сучасного опрацювання.

Біографія автора

Артем Шевченко, Національний університет «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Аспірант кафедри містобудування та архітектури Національного університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка»

Посилання

Список джерел

Агуф М.М. Композиция городской жилой среды. К.: Будівельник, 1984. 96 с.

Адаптація. [online] URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%C0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%B3%FF. [02.02.2023].

Адаптивна архітектура [online] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Адаптивная_архитектура, [02.02.2023].

Бармашина Л.Н. Формування середовища життєдіяльності для мало мобільних груп населення. К.: Союз-Реклама, 2000. 90 с.

Бачинська Л.Г., Бодецька О.В. Вплив соціально-демографічної структури населення та оцінки умов проживання на прогноз напрямків формування житлового фонду. Сучасні проблеми архітектури і містобудування. К.: КНУБА, 2009. Вип. 21. С. 310-328.

Гайдученя А.А. Динамическая архитектура: основные направления развития, принципы, методы. К.: Будівельник, 1983. 96 с.

Гнесь І.П. Багатоквартирне житло: тенденції еволюції: Монографія. Львів: Вид-во Львівської політехніки, 2013. 652 с.

Демидюк Ю.В. Адаптивная архитектура: приемы трансформации, Сучасні проблеми архітектури і містобудування в умовах міжнародної інтеграції, міжнародна науково-технічна конференція. Харків, 27-28 листопада 2014. ХНУМГ. С. 167-168.

Демидюк Ю.В., Мироненко В.П. Аспекты адаптивности и мобильности в дизайне архитектурной среды, Вісник Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Харків: ХДАДМ, 2011. № 5. С. 52-55.

Ігнатов,С.Н. Благоустрій житлових мікрорайонів. К.: Будівельник, 1975. 70 с.

Клюшниченко Є. Соціальна спрямованість житлової забудови, Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2017. Вип. 47. С. 352-358.

Клюшниченко Є.Є. Формування житлового середовища: навчальний посібник. К.: КНУБА, 2006. 164 с.

Конюк А.Є. Історичний досвід архітектурно-планувальної організації енергоекономічної та екологічної житлової забудови, Сучасні проблеми архітектури та містобудування, К.: КНУБА, 2016. Вип. № 43 (2). С. 107–113. ISSN 2077-3455.

Лаврик Г.И. Методы оценки качества жилища. Исследование, проектирование, експертиза: Учебник для вузов. Белгород: БГТУ им. В.Г. Шухова, 2007. 100 с.

Машинский В. Изменяющиеся сооружения: принципы проектирования. Архитектура СССР, 1979. № 3. С. 40-44.

Мироненко В.П., Демидюк Ю.В. Интерактивность как свойство адаптации среды, Дизайн, архітектура, образотворче мистецтво. Полтава: ПІЕП, 2013. Випуск 10. С. 12-16.

Рудницкий А.М. Управление городской средой. Львов: Вища школа, Изд-во при Львов. ун-те, 1985. 108 с.

Самойлович В.В., Юнако С.Ф. Принципи формування здорового житлового середовища як складової салютогенного дизайну. Art and design, 2021. 4(16). С. 121-131. DOI: http://dx.doi.org/10.30857/2617-0272.2021.4.11

Семенов В.Т., Линник І.Е. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 300 с.

Смирнова О.В. Приемы трансформации в формировании инновационных жилых и общественных зданий. Режим доступу : http://www.rusnauka.com/42_PRNT_2015/Stroitelstvo/1_201771.doc.htm (дата звернення: 16.03.2017).

Тімохін В.О., Шебек Н.М., Малік Т.В., Житкова Н.Ю., Шемседінов Г.І., та ін. Основи дизайну архітектурного середовища: Підручник. К.: КНУБА, 2010. 400 с.

Фоменко О., Антао А. ІТ-средства моделирования, анализа и прогнозирования ситуаций в городской cреде: Учебное пособие. Харьков: Оперативная полиграфия, 2015. 120 с.

Шаталюк Ю.В. Принципи формування адаптивної архітектури в контексті сталого розвитку міського середовища: автореф. дис. к. арх., Харківський націон. університет будівництва і архітектури. Харків, 2018. 24 с.

Шемседінов Г.І. Проектування мобільних будівель: Навчальний посібник. К.: КНУБА, 2007. 144 с.

Шкодовський Ю.М. Методологічні основи екологічної реабілітації архітектурного середовища міста: автореф. дис. д-ра архітектури, НАН України. Харків, 2007. 37 с.

Яблонська Г.Д. Життєздатність і різноманітність житла, Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2009. Вип 22. С. 456-463.

Яненко О.І. Визначення, виникнення та розвиток адаптивної архітектури, Сучасні проблеми архітектури та містобудування. К.: КНУБА, 2016. Вип. 42. С. 149-153.

Edwards B., Trurrent D. Sustainable housing: Principles & practice. London-New York: E&FN Spoon, 2000. 169 p. ISBN 978-0419246207.

Habraken N.J. Design for flexibility, Building Research & Information, 2008. No 36(3). Р. 292.

Habraken N.J. Supports: an alternative to mass housing. London: The Architectural Press, 1972. 97 p.

Hertzberger H. Diagoon Housing Delft 1967-1970. Rotterdam: 010 Publishers, 2016. 40 p.

Hertzberger H. Lessons for Students in Architecture. Rotterdam: 010 Publishers,1992. 269 p.

Kendall S.,Teicher J. Residential Open Building. London and New York: E & FN Spon, 2000. 301 p. ISBN 0-419-23830-1.

Kronenburg R. Flexible: Architecture that Responds to Change. London: Laurence King, 2007. 240 p.

Leupen B., Mooij H. Housing Design, a Manual, Rotterdam. NAi Publishers, 2012. 448 p. ISBN 978-90-5662-826-0

Negroponte N. Soft Architecture Machines. Cambridge, MA: MIT Press, 1976. 140 p. ISBN-10:‎ 0262140187, ISBN-13: 978-0262140188.

Scheider T., Till J. Flexible housing: Opportunities and limits, Architectural Research Quarterly, 2005. Vol. 9. No. 02. P. 157 – 166. ISSN-1359-1355.DOI: https://doi.org/10.1017/S1359135505000199

Schmidt-III R., Austin S. Adaptable architecture: Theory and Practice Routledge, 2016. 296 p. ISBN 978-0415522571.

References

Aguf, M.M. (1984), Composition of the urban living environment [Kompozitsiya gorodskoi zhiloi sredi], Kiev, Budіvelnik, 96 s. (in Russian).

Adaptation (2023) [Adaptatsiia], [online] URL: https://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%C0%E4%E0%EF%F2%E0%F6%B3%FF. [02.02.2023]. (in Ukrainian).

Adaptive architecture [Adaptyvna arkhitektura], [online] URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Адаптивная_архитектура, [02.02.2023]. (in Russian).

Barmashyna, L.N. (2000), Formation of the living environment for less mobile population groups [Formuvannia seredovyshcha zhyttiediialnosti dlia malo mobilnykh hrup naselennia], Kyiv, Soiuz-Reklama, 90 s. (in Ukrainian).

Bachynska, L.H., Bodetska, O.V. (2009), The influence of the socio-demographic structure of the population and assessment of living conditions on the forecast of directions for the formation of the housing stock [Vplyv sotsialno-demohrafichnoi struktury naselennia ta otsinky umov prozhyvannia na prohnoz napriamkiv formuvannia zhytlovoho fondu], Suchasni problemy arkhitektury i mistobuduvannia, Kyiv, KNUBA, vyp. 21, s. 310-328. (in Ukrainian).

Gaiduchenya, A.A. (1983), Dynamic architecture: main directions of development, principles, methods [Dinamicheskaya arkhitektura: osnovnie napravleniya razvitiya, printsipi, metodi], Kiїv, Budіvelnik, 96 s. (in Russian).

Hnes, I.P. (2013), Multi-apartment housing: trends of evolution [Bahatokvartyrne zhytlo: tendentsii evoliutsii: Monohrafiia], Lviv, Vyd-vo Lvivskoi politekhniky, 652s. (in Ukrainian).

Demidyuk, Yu.V. (2014), Adaptive Architecture: Transformation Techniques [Adaptivnaya arkhitektura: priemi transformatsii], Suchasnі problemi arkhіtekturi і mіstobuduvannya v umovakh mіzhnarodnoї іntegratsії, mіzhnarodna naukovo-tekhnіchna konferentsіya, Kharkіv, 27-28 listopada, KhNUMG, s. 167-168. (in Russian).

Demidyuk, Yu.V., Mironenko, V.P. (2011), Aspects of adaptability and mobility in the design of the architectural environment [Aspekti adaptivnosti i mobilnosti v dizaine arkhitekturnoi sredi], Vіsnik Kharkіvskoї derzhavnoї akademії dizainu і mistetstv, Kharkіv, KhDADM, №5, s. 52-55. (in Russian).

Ihnatov, S.N. (1975), Improvement of residential areas [Blahoustrii zhytlovykh mikroraioniv], Kyiv, Budivelnyk, 70 s. (in Ukrainian).

Kliushnychenko, Ye. (2017), Social orientation of housing development [Sotsialna spriamovanist zhytlovoi zabudovy], Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Kyiv, KNUBA, vyp. 47, s. 352-358. (in Ukrainian).

Kliushnychenko, Ye.Ie. (2006), Formation of the living environment [Formuvannia zhytlovoho seredovyshcha: navchalnyi posibnyk], Kyiv, KNUBA, 164 s. (in Ukrainian).

Koniuk, A.Ie. (2016), Historical experience of architectural and planning organization of energy-efficient and ecological residential buildings [Istorychnyi dosvid arkhitekturno-planuvalnoi orhanizatsii enerhoekonomichnoi ta ekolohichnoi zhytlovoi zabudovy], Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Kyiv, KNUBA, vyp. № 43 (2), s. 107–113. ISSN 2077-3455. (in Ukrainian).

Lavrik, G.I. (2007), Methods for assessing the quality of housing. Research, design, expertise [Metodi otsenki kachestva zhilishcha. Issledovanie, proektirovanie, yekspertiza: Uchebnik dlya vuzov], Belgorod, BGTU im. V.G. Shukhova, 100 s. (in Russian).

Mashinskii, V. (1979), Changing Structures: Design Principles [Izmenyayushchiesya sooruzheniya: Printsipi proektirovaniya], Arkhitektura SSSR, № 3, s. 40-44. (in Russian).

Mironenko, V.P., Demidyuk, Yu.V. (2013), Interactivity as a property of environment adaptation [Interaktivnost kak svoistvo adaptatsii sredi], Dizain, arkhіtektura, obrazotvorche mistetstvo, Vipusk 10, Poltava, PІEP, s. 12-16. (in Russian).

Rudnitskii, A.M. (1985), Urban environment management [Upravlenie gorodskoi sredoi], Lvov, Vishcha shkola, Izd-vo pri Lvov. un-te, 108 s. (in Russian).

Samoilovych, V.V., Yunakov, S.F. (2021), Principles of forming a healthy living environment as a component of salutogenic design [Pryntsypy formuvannia zdorovoho zhytlovoho seredovyshcha yak skladovoi saliutohennoho dyzainu], Art and design, 4(16), s. 121-131. DOI: http://dx.doi.org/10.30857/2617-0272.2021.4.11 (in Ukrainian).

Semenov, V.T., Lynnyk, I.E. (2016), Practice of innovative developments in the field of territorial and spatial development of cities and regions [Praktyka innovatsiinykh rozrobok u sferi terytorialno-prostorovoho rozvytku mist i rehioniv: monohrafiia], Kharkiv, KhNUMH im. O. M. Beketova, 300 s. (in Ukrainian).

Smirnova, O.V. Transformation techniques in the formation of innovative residential and public buildings [Priemi transformatsii v formirovanii inno-vatsionnikh zhilikh i obshchestvennikh zdanii]. Rezhim dostupu: http://www.rusnauka.com/42_PRNT_2015/Stroitelstvo/1_201771.doc.htm (data zver-nennya: 16.03.2017). (in Russian).

Timokhin, V., Shebek, N., Malik, T., Zhytkova, N., Shemsedinov, H., ta in. (2010), Basics of architectural environment design [Osnovy dyzainu arkhitekturnoho seredovyshcha: Pidruchnyk], Kyiv, KNUBA, 400 s. (in Ukrainian).

Fomenko, O., Antao, A. (2015), IT tools for modeling, analysis and forecasting situations in the urban environment [ІT-sredstva modelirovaniya, analiza i prognozirovaniya situatsii v gorodskoi crede: Uchebnoe posobie], Kharkov, Operativnaya poligrafiya, 120 s. (in Russian).

Shataliuk, Yu.V. (2018), Principles of adaptive architecture formation in the context of sustainable development of the urban environment [Pryntsypy formuvannia adaptyvnoi arkhitektury v konteksti staloho rozvytku miskoho seredovyshcha]: avtoref. dys. k. arkh., Kharkivskyi natsionalnyi universytet budivnytstva i arkhitektury, Kharkiv, 24 s. (in Ukrainian).

Shemsedinov, H.I. (2007), Design of mobile buildings [Proektuvannia mobilnykh budivel: Navchalnyi posibnyk], Kyiv, KNUBA, 144 s. (in Ukrainian).

Shkodovskyi, Yu.M. (2007), Methodological foundations of ecological rehabilitation of the architectural environment of the city [Metodolohichni osnovy ekolohichnoi reabilitatsii arkhitekturnoho seredovyshcha mista: avtoref. dys. d-ra arkhitektury], NAN Ukrainy, Kharkiv, 2007, 37 s. (in Ukrainian).

Iablonska, H.D. (2009), Viability and diversity of housing [Zhyttiezdatnist i riznomanitnist zhytla], Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, Kyiv, KNUBA, vyp 22, s. 456-463. (in Ukrainian).

Ianenko, O.I. (2016), Definition, emergence and development of adaptive architecture [Vyznachennia, vynyknennia ta rozvytok adaptyvnoi arkhitektury], Suchasni problemy arkhitektury ta mistobuduvannia, KNUBA, Kyiv, vyp. 42, s. 149-153. (in Ukrainian).

Edwards, B. & Trurrent, D. (2000), Sustainable housing: Principles & practice, London-New York, E&FN Spoon, 169 p. ISBN 978-0419246207. (in English).

Habraken, N.J. (2008), Design for flexibility, Building Research & Information, No 36(3), р. 292. (in English).

Habraken, N.J. (1972), Supports: an alternative to mass housing, London, The Architectural Press, 97 p. (in English).

Hertzberger, H. (2016), Diagoon Housing Delft 1967-1970, Rotterdam: 010 Publishers, 40 p. (in English).

Hertzberger, H. (1992), Lessons for Students in Architecture, Rotterdam: 010 Publishers, 269 p. (in English).

Kendall, S., & Teicher, J. (2000), Residential Open Building, London and New York: E & FN Spon, 301 p. ISBN 0-419-23830-1. (in English).

Kronenburg, R. (2007), Flexible: Architecture that Responds to Change, London: Laurence King, 240 p. (in English).

Leupen, B., & Mooij, H. (2012), Housing Design, a Manual, Rotterdam, NAi Publishers, 448 p. ISBN 978-90-5662-826-0. (in English).

Negroponte, N. (1976), Soft Architecture Machines, Cambridge, MA: MIT Press, 140 p. ISBN-10:‎ 0262140187, ISBN-13: 978-0262140188. (in English).

Scheider, T. & Till J. (2005), Flexible housing: Opportunities and limits, Architectural Research Quarterly, Vol. 9 , no. 02 , p. 157 – 166 . ISSN-1359-1355. https://doi.org/10.1017/S1359135505000199. (in English).

Schmidt-III, R. & Austin, S. (2016), Adaptable architecture: Theory and Practice, Routledge, 296 p. ISBN 978-0415522571. (in English).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Шевченко, А. (2023). СТАН ВИВЧЕНОСТІ ПИТАННЯ АДАПТИВНОГО ЖИТЛОВОГО СЕРЕДОВИЩА. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 278–289. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.278-289

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД