ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.264-277

Ключові слова:

Транспортна інфраструктура, Люди з обмеженими можливостями, Безбар’єрне середовище

Анотація

У статті розглядаються проблеми адаптації архітектурного середовища транспортної інфраструктури для людей з обмеженими можливостями. Одним із завдань сучасного містобудування та архітектури є створення гуманного безбар'єрного середовища. При проєктуванні об'єктів транспортної інфраструктури, а саме сучасних мультимодальних комплексів, потрібно створювати рівні умови для отримання послуг всім категоріям населення. Люди з обмеженими можливостями в нашій країні, на жаль, не мають можливості вести повноправний спосіб життя через інфраструктурні обмеження. Тим більше, що після війни кількість маломобільних груп населення збільшиться і складатиметься найчастіше з молодих ще, активних та амбітних людей, сповнених бажанням жити та розвиватися, і які шукатимуть можливості доступного переміщення для власної реалізації. У статті представлений аналіз законодавчої бази України, де описані заходи, які здійснюються з 2014 року Міністерством інфраструктури України спільно з ВГО «Національною Асамблеєю людей з інвалідністю України». Позначені основні вимоги, яких повинні дотримуватись проєкти транспортних об'єктів та заходи спрямовані на організацію безперешкодного отримання послуг.

Біографії авторів

Валерій Уреньов, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Доктор архітектури, професор кафедри архітектури будівель та споруд Одеської державної академії будівництва та архітектури

Світлана Сторожук, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Кандидат архітектури, доцент кафедри містобудування Одеської державної академії будівництва та архітектури

Олександр Овсянкін, Одеська державна академія будівництва та архітектури

Аспірант кафедри містобудування Одеської державної академії будівництва та архітектури

Посилання

Список джерел

Міністерство інфраструктури України. Безбар’єрний простір. URL: https://mtu.gov.ua/content/bezbarerniy-prostir.html [Дата звернення 20 лютого 2023].

Міністерство інфраструктури України. Інформація про стан реалізації положень Конвенції про права осіб з інвалідністю (22.03.2017). URL: https://mtu.gov.ua/news/28711.html?PrintVersion [Дата звернення 20 лютого 2023].

Закон України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 19.12.2017 року, № 2249-VIII, Відомості Верховної Ради УРСР (ВВР), Київ. 1991, № 21, ст. 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text [Дата звернення 20 лютого 2023].

Конвенція про права осіб з інвалідністю. Резолюція 61/106. Генеральна Асамблея. Факультотивний Протокол до Конвенції від 13.12.2006. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text [Дата звернення 20 лютого 2023].

Державні Будівельні норми України. Інклюзивність будівель і споруд. ДБН В.2.40:2018, Мінрегіон України, Київ, 2018, 64 с.

Державні Будівельні норми України. Планування і забудова територій. ДБН Б.2.2-12:2019, Мінрегіон України, Київ, 2019, 177 с.

Патлань Ю. Організація та реалізація процесу надання фізичного супроводу та допомоги на транспорті пасажирам з інвалідністю. Методичні рекомендації для працівників транспортно-дорожньої інфраструктури: метод. посібник / В. Азін, О. Гладченко, К. Загородня, Т. Кривко, Ю. Патлань, П. Поліщук, Є. Свєт, О. Скрипко; упор., заг. ред. Ю. Патлань. – 2021. – 134 с.

Barrier-free routes. URL: https://masterplanning.georgetown.edu/maps [Дата звернення 4 березня 2023].

Shostak H.S. Barrier-free environment formation in the current urban landscape. O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine.

Wolfgang Steinert. Mobility planning and good solutions in the field of barrier-free access for people with disabilities in Dresden – barrier-free city for all. City Planning Office group Transport Planning. 2010. P. 62. URL: http://www.reconnectingamerica.org/assets/Uploads/MobilityplanningfordisabledpeopleinDresdenBarrier-freeCityforAllWolfgangSteinertCityofDresden.pdf [Дата звернення 4 березня 2023].

УЗ. Укрзалізниця завершила приймання 100 нових пасажирських вагонів, замовлених у 2021 році (01.03.2023). Прес-центр. Актуальна тема. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/596959/ [Дата звернення 4 березня 2023].

References

Ministry of Infrastructure of Ukraine. Barrier-free space [Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny. Bezbarʺyernyy prostir] URL: https://mtu.gov.ua/content/bezbarerniy-prostir.html (in Ukrainian).

Ministry of Infrastructure of Ukraine. Information on the state of implementation of the provisions of the Convention on the Rights of Persons with Disabilities [Ministerstvo infrastruktury Ukrayiny. Informatsiya pro stan realizatsiyi polozhenʹ Konventsiyi pro prava osib z invalidnistyu] (22.03.2017). URL: https://mtu.gov.ua/news/28711.html?PrintVersion (in Ukrainian).

Law of Ukraine "On the Basics of Social Protection of Persons with Disabilities in Ukraine" [Zakon Ukrayiny «Pro osnovy sotsialʹnoyi zakhyshchenosti osib z invalidnistyu v Ukrayini»] vid 19.12.2017 roku, № 2249-VIII, Vidomosti Verkhovnoyi Rady URSR (VVR), Kyyiv. 1991, № 21, st. 252. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/875-12#Text (in Ukrainian).

Convention on the Rights of Persons with Disabilities. Resolution 61/106. General Assembly. Optional Protocol to the Convention dated 13.12.2006 [Konventsiya pro prava osib z invalidnistyu. Rezolyutsiya 61/106. Heneralʹna Asambleya. Fakulʹtotyvnyy Protokol do Konventsiyi vid 13.12.2006.] URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_g71#Text (in Ukrainian).

State Building Regulations of Ukraine. Inclusiveness of buildings and structures [Derzhavni Budivelʹni normy Ukrayiny. Inklyuzyvnistʹ budivelʹ i sporud]. DBN V.2.40:2018, Minrehion Ukrayiny, Kyyiv, 2018, 64 s. (in Ukrainian)

State Building Regulations of Ukraine. Planning and development of territories [Derzhavni Budivelʹni normy Ukrayiny. Planuvannya i zabudova terytoriy]. DBN B.2.2-12:2019, Minrehion Ukrayiny, Kyyiv, 2019, 177 s. (in Ukrainian)

Patlan, Yu. (2021) Organization and implementation of the process of providing physical support and transport assistance to passengers with disabilities [Orhanizatsiya ta realizatsiya protsesu nadannya fizychnoho suprovodu ta dopomohy na transporti pasazhyram z invalidnistyu]. Metodychni rekomendatsiyi dlya pratsivnykiv transportno-dorozhnʹoyi infrastruktury: metod. posibnyk / V. Azin, O. Hladchenko, K. Zahorod- nya, T. Kryvko, YU. Patlanʹ, P. Polishchuk, YE. Svyet, O. Skrypko; upor., zah. red. YU. Patlanʹ. – 2021. – 134 s. (in Ukrainian)

Barrier-free routes. URL: https://masterplanning.georgetown.edu/maps (in English).

Shostak, H.S. Barrier-free environment formation in the current urban landscape. O.M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Ukraine. (in English)

Wolfgang Steinert. Mobility planning and good solutions in the field of barrier-free access for people with disabilities in Dresden – barrier-free city for all. City Planning Office group Transport Planning. 2010. P. 62. URL: http://www.reconnectingamerica.org/assets/Uploads/MobilityplanningfordisabledpeopleinDresdenBarrier-freeCityforAllWolfgangSteinertCityofDresden.pdf (in English).

UZ. Ukrzaliznytsia completed acceptance of 100 new passenger cars ordered in 2021 [UZ. Ukrzaliznytsya zavershyla pryymannya 100 novykh pasazhyrsʹkykh vahoniv, zamovlenykh u 2021 rotsi] (01.03.2023). Pres-tsentr. Aktualʹna tema. URL: https://www.uz.gov.ua/press_center/up_to_date_topic/596959/ (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Уреньов, В., Сторожук, С., & Овсянкін, О. (2023). ПРОБЛЕМИ АДАПТАЦІЇ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА ТРАНСПОРТНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ З ОБМЕЖЕНИМИ МОЖЛИВОСТЯМИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 264–277. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.264-277

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД