ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННІ ЖИТЛОВИХ РАЙОНІВ В МІСТАХ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Валентин Самойлович Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука, Україна http://orcid.org/0000-0002-7064-3357
  • Аркадій Пекер Київський національний університет будівництва і архітектури, Україна http://orcid.org/0000-0001-6900-9554

DOI:

https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.237-251

Ключові слова:

Житлові райони, Відновлення будівель, Зовнішнє опорядження, Види опорядження, Ефективні матеріали

Анотація

Розглянуто та проаналізовано сучасний досвід зовнішнього опорядження житлових і громадських будівель. Визначено, що при реконструкції та відновленні житлового фонду, значний процент якого складають великопанельні будинки, які відносяться до застарілого житлового фонду, сучасні види зовнішнього опорядження будуть застосовуватися комплексно для цілих кварталів і мікрорайонів. Це обумовлює використання широкої палітри облицювальних матеріалів, різноманітних за кольором і фактурою, що допоможе, поряд з іншими засобами, уникнути монотонності, сірості і одноманітності забудови, яка підлягає реконструкції і відновленню.

В результаті проведеного аналізу сучасних видів зовнішнього опорядження визначено найбільш ефективні матеріали, які перевірені практикою в різних умовах експлуатації і рекомендуються ля вирішення майбутніх завдань. В ході дослідження було визначено, що найбільш ефективним видом зовнішнього опорядження будівель є навісні фасадні системи, які отримали назву «сухі фасади».

Біографії авторів

Валентин Самойлович, Київська державна академія декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Доктор технічних наук, професор кафедри дизайну середовища Київської державної академії декоративно-прикладного мистецтва і дизайну імені Михайла Бойчука

Аркадій Пекер, Київський національний університет будівництва і архітектури

Доцент кафедри теорії архітектури Київського національного університету будівництва і архітектури

Посилання

Список джерел

Логвіненко Б., Теличук Б. Як відбудувати Україну після війни. Ukraїner, 2022. [Електронний ресурс]. Режим доступу до ресурсу: https://ukrainer.net/vidbudova/ (дата звернення 03.02.2020).

Михайленко В.Є., Яковлєв М.І. Основи композиційного художнього формоутворення. Київ: Каравела, 2004. 304 с.

Самойлович В.В. Роль і місце опорядження в архітектурній композиції. Проблемы археологии и архитектуры: сб. Научных трудов. Донецк-Макеевка: Донбасс, 2001, том 2. С. 84–87.

Самойлович В.В. Вплив збірного опорядження на архітектурні властивості будівель. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. Збірник. Київ: КНУБА, 2007. Вип. 28. С. 233–239.

Князева В.П. экологические аспекты выбора материалов в архитектурном проектировании: учеб. Пособие. Москва: Архитектура, 2006. 296 с.

Самойлович В.В. Врахування природно-кліматичних факторів району забудови при виборі зовнішнього опорядження будівель і споруд. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. Збірник. Київ: КНУБА, 2003. Вип. 14. С. 151–159.

Старченко О.Ю., Гулін Д.В. Комплексні системи сухого будівництва: посібник, Вид. 2-ге. Київ: Видавн. майстерня, 2009, 2013. 419 c.

Product review: recent innovations in materials. The Architectural Review. London, 2004. № 1290. Р. 91 – 95.

Дорофеев В.С., Менейлюк А.И., Лукашенко Л.Э. та ін. Современные фасадные системы: учебн. пособие для вузов. Київ: «Освіта України», 2008. 380 с.

Дворкін Л.Й., Лаповська С.Д. Будівельне матеріалознавство: підручник. Київ: Кондор, 2017. 448 с.

Якименко О.В., Жигло А.А. Опоряджувальні роботи в будівництві: навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. 364 с.

Кондращенко О.В., Жигло А.А. Новітні опоряджувальні матеріали, вироби та конструкції: навч. посібник. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. 99 с.

Пушкарьова К.К., Кочевих М.О., Гончар О.А., Бондаренко О.П. Матеріалознавство (для архітекторів та дизайнерів): підручник. Київ: Ліра, 2012. 592 с.

Самойлович В.В., Дорожкін О.В. Вибір і раціональне застосування матеріалів для архітектурного опорядження будівель: навчальний посібник. Київ: КНУБА, 2011. 112 с.

Самойлович В.В. Диференційований підхід до застосування опорядження екстер’єрів будівель у великих містах України. Досвід та перспективи розвитку міст України: зб. наукових праць. Київ: Діпромісто, 2011. № 20. С. 209 – 208.

Самойлович В.В. Проектування опорядження екстер’єрів будівель в різних формах міського середовища. Містобудування та територіальне планування: наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2009. № 33. С. 379 – 384.

Самойлович В.В. Визначення кількісних показників вимог до зовнішнього опорядження будівель в різних кліматичних умовах. Технічна естетика і дизайн: наук.-техн. збірник. Київ: КНУБА, 2010. № 8. С. 268 – 281.

References

Logvіnenko, B., Telichuk, B. (2022). How to rebuild Ukraine after the war [Yak vіdbuduvati Ukraїnu pіslya vіini], Ukraїner. URL: https://ukrainer.net/vidbudova/ (in Ukrainian).

Mykhaylenkо, V. (2004). Basics of compositional artistic formation [Osnovy kompozytsiynoho khudozhnʹoho formoutvorennya], Kyiv: Karavela. 304 p. (in Ukrainian).

Samoilovich, V.V. (2001). The role and place of equipment in architectural composition. [Rolʹ i mistse oporyadzhennya v arkhitekturniy kompozytsiyi]. Problems of archeology and architecture: Collection of scientific papers. Donetsk-Makeevka: Donbass, vol. 2, 84–87. (in Ukrainian).

Samoilovich, V.V. (2007) The influence of prefabricated equipment on the architectural properties of buildings [Vplyv zbirnoho oporyadzhennya na arkhitekturni vlastyvosti budivelʹ]. Urban Planning and Spatial Planning, (28), Kyiv: KNUCA, 233–239. (in Ukrainian).

Knyazeva, V.P. (2006) The ecological aspects of the selection of material in architectural design: Textbook [Ekologicheskie aspekty vybora materialov v arhitekturnom proektirovanii: Ucheb. posobie]. M.: Arhitektura – S, 296 p. (in Russian).

Samoilovich, VV (2003). Taking into account the natural and climatic factors of the building area when choosing the external equipment of buildings and structures.[Vrakhuvannya pryrodno-klimatychnykh faktoriv rayonu zabudovy pry vybori zovnishnʹoho oporyadzhennya budivelʹ i sporud]. Urban Planning and Spatial Planning, (14), Kyiv: KNUCA, 151–159. (in Ukrainian).

Starchenko, O.Yu., Gulin, D.V. (2005). Complex systems of dry construction: manual [Kompleksni sistemi suhogo budivnictva: posibnyk], Edition 2. Kyiv, 419 p. (in Ukrainian).

Product review: recent innovations in materials (2004). The Architectural Review, (1290). London, 91-95. (in English).

Dorofeev, V.S., Meneylyuk, A.I., Lukashenko, L.E. and others. (2008). Modern facade systems: a textbook for universities. [Sovremennyye fasadnyye sistemy: uchebnoye posobiye dlya vuzov]. Kyiv:"Osvita Ukrainy", 380 p. (in Ukrainian).

Dworkin, L.Y., Lapovska, S.D. (2017). Building materials science: a textbook [Budivelʹne materialoznavstvo: pidruchnyk]. Kyiv: Condor, 448 p. (in Ukrainian).

Yakymenko, O.V., Zhiglo A.A. (2021). Repair work in construction: educational manual [Oporyadzhuvalʹni roboty v budivnytstvi: navchalʹnyy posibnyk]. Kharkiv: O.M. Beketov NUUEKh, 364 p. (in Ukrainian).

Kondrashchenko, O.V., Zhiglo, A.A. (2016). The latest equipment materials, products and designs: educational manual [Novitni oporyadzhuvalʹni materialy, vyroby ta konstruktsiyi: navchalʹnyy posibnyk]. Kharkiv: O.M. Beketov NUUEKh, 99 p. (in Ukrainian).

Pushkaryova, K.K., Kochevykh, M.O., Gonchar, O.A., Bondarenko, O.P. (2012). Materials science (for architects and designers): a textbook [Materialoznavstvo (dlya arkhitektoriv ta dyzayneriv): pidruchnyk]. Kyiv: Lira, 592 p.

Samoylovych V.V., Dorozhkin O.V. (2011). Selection and rational use of materials for architectural equipment of buildings: a study guide [Vybir i ratsionalne zastosuvannia materialiv dlia arkhitekturnoho oporiadzhennia budivel: navchalnyi posibnyk]. Kyiv: KNUCA, 112 p. (in Ukrainian).

Samoilovych, V.V. (2011). A differentiated approach to the use of building exteriors in large cities of Ukraine [Dyferentsiiovanyi pidkhid do zastosuvannia oporiadzhennia eksterieriv budivel u velykykh mistakh Ukrainy]. Experience and prospects of the development of Ukrainian cities: a collection of scientific papers, (20). Kyiv: Dipromisto, 209-208. (in Ukrainian).

Samoilovych, V.V. (2009). Designing the equipment of building exteriors in various forms of the urban environment [Proektuvannya oporyadzhennya eksterʺyeriv budivelʹ v riznykh formakh misʹkoho seredovyshcha]. Urban Planning and Spatial Planning, (33). Kyiv: KNUCA, 379-384. (in Ukrainian).

Samoilovych, V.V. (2010). Determination of quantitative indicators of requirements for external equipment of buildings in different climatic conditions [Vyznachennia kilkisnykh pokaznykiv vymoh do zovnishnoho oporiadzhennia budivel v riznykh klimatychnykh umovakh]. Technical aesthetics and design: scientific and technical collection, (8). Kyiv: KNUCA, 268 – 281. (in Ukrainian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-04-14

Як цитувати

Самойлович, В., & Пекер, А. (2023). ЗОВНІШНЄ ОПОРЯДЖЕННЯ БУДІВЕЛЬ ПРИ РЕКОНСТРУКЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННІ ЖИТЛОВИХ РАЙОНІВ В МІСТАХ УКРАЇНИ. Сучасні проблеми Архітектури та Містобудування, (66), 237–251. https://doi.org/10.32347/2077-3455.2023.66.237-251

Номер

Розділ

АРХІТЕКТУРА БУДІВЕЛЬ І СПОРУД